Історія кафедри

Кафедра фізики створена у вигляді кабінету фізики та метеорології  водночас зі заснуванням Дублянської рільничої школи в 1856р. Матеріальне забезпечення фізичного кабінету в основному відповідало тогочасним навчальним вимогам. Вони складалися з таких фізичних приладів як калориметри, термометри, помпи, компресори тощо. З розвитком технічного прогресу кабінет поповнювався газовими та електричними приладами. Для вивчення курсу фізики була створена спеціальна програма. На освоєння навчальної програми  з фізики виділялось 6 годин лекційно-практичних занять в тиждень впродовж одного семестру. Студенти за період навчання мали змогу виконати до 15-ти фізичних лабораторних робіт. Основним завданням дисципліни «Прикладна фізика» було висвітлення загальних положень фізики на основі тодішніх наукових досягнень, як однієї з провідних природничих наук. Для набуття професійних навиків увагу студентів зосереджували на викладенні тих фізичних теорій, що мали безпосереднє відношення до майбутньої спеціальності.
Основна структурна одиниця підрозділу «Кафедра фізики» була створена 30 листопада 1946 року. Протягом 1947–2007 років неодноразово змінювалася назва кафедри:
1947–1959 – кафедра фізики і метеорології,
1959–1960 – кафедра фізики і вищої математики,
1960–1963 – кафедра фізики і електротехніки,
1963–1987 – кафедра фізики,
1987–1989 – кафедра фізики і теоретичної механіки,
1989–2007 – кафедра фізики,
З 2007 року – кафедра фізики та інженерної механіки.

Першим завідувачем кафедри фізики, засновником і організатором був професор В.Я. Кучер, який очолював кафедру до 1960 р. З 1960 року кафедру очолював доцент В. І. Волощенко, а з 1965 року по 1976 рік – доцент І.Д. Третяк. За цей час силами викладачів і  лаборантів створено шість навчальних лабораторій та одну науково-дослідну лабораторію для вивчення фізичних властивостей кристалів вольфрамату та молібдату літію. У 1976 році кафедру очолив доцент П. І. Кушнір, під керівництвом якого інтенсивно вивчався вплив електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти
З 1994 року по 2005рік кафедру очолював доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор М.М. Семерак. В цей час кафедра основну увагу приділяла вивченню теоретичних аспектів конструкційних елементів різних пристроїв.
З 2005 року кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор С.В. Мягкота. Влітку 2007 року до кафедри приєднано секцію інженерної механіки.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: загальний курс фізики, фізика з основами біофізики, агрометеорологія, кліматологія та метеорологія, радіоелектроніка, будівельна фізика, теоретична механіка, опір матеріалів. Студенти вивчають закони природи й набувають практичних навичок у лабораторіях: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики та електромагнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики, радіоелектроніки, агрометеорології та кліматології.

Склад кафедри

Куречко Т.Й. - провідний фахівець

Ціцький Павло Васильович - провідний фахівець

Науково-дослідна робота

Науковий доробок працівників кафедри за останні 10 років складає: 3 монографії, 27 авторських свідоцтв на винаходи. Понад 250 наукових статей працівників кафедри опубліковані в провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.
Тематика досліджень працівників кафедри:
- дослідження фізичних властивостей об’єктів органічного та неорганічного походження;
- електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
- інженерні задачі об’єктів неправильної геометричної форми.
На кафедрі сформувались і успішно функціонують такі напрямки наукових досліджень: електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції, синтез і дослідження фізичних властивостей напівпровідникових моно- та нанокристалів.
Співробітники кафедри опублікували понад 250 наукових статей, 28 методичних посібників, розробили понад 130 лабораторних робіт, отримали 7 авторських свідоцтв на винаходи. Наукові роботи викладачів кафедри опубліковані у провідних вітчизняних і міжнародних наукових журналах.
Кафедра має тісні наукові контакти з науково-виробничими колективами близького та дальнього зарубіжжя.

Навчальний процес

При кафедрі функціонує агрометеорологічна станція, яка веде спостереження за атмосферними явищами і є базою для спеціальних лабораторних занять і польових інструментальних спостережень. Матеріали спостережень станції використовуються у навчальному процесі, науково-дослідній роботі студентів і співробітників університету. Працює студентський науковий гурток «Фізика і науково-технічний прогрес». Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету ставали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін.
Викладачі кафедри мають вагомі напрацювання в справі написання та видавництва навчально-методичної літератури. Зокрема, в 2000 р. викладачі кафедри видали підручник «Фізика» (за співавторством професора С.В. Мягкоти), рекомендований Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів нефізичних спеціальностей. Лекційний курс предметів, який читають викладачі кафедри, забезпечений відповідною методичною літературою у вигляді конспектів лекцій, у вигляді комп’ютерного друку та в електронній формі. Для проведення лабораторно-практичних занять викладачі кафедри видали понад 50 методичних вказівок з курсу «Фізика», «Інженерна механіка» та «Кліматологія».

Attachments:
FileОписFile size
 167 Kb
 167 Kb
 221 Kb
 179 Kb
 171 Kb
 258 Kb
 183 Kb
 185 Kb
 163 Kb
 261 Kb
 197 Kb
 179 Kb
 140 Kb
 141 Kb
 178 Kb
 1089 Kb
 851 Kb
 7068 Kb
 2745 Kb
 6851 Kb
 2237 Kb
 195 Kb
 454 Kb
 230 Kb
 157 Kb
 140 Kb
 140 Kb
 119 Kb
 166 Kb
 206 Kb
 129 Kb
 166 Kb
 139 Kb
 147 Kb
 131 Kb
 1487 Kb