Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра, проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 року

10 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 год. 00 хв.

25 липня 2017 року

о 18 год. 00 хв.

25 липня 2017 року

Строк проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

26 липня – 06 серпня 2017 року

26 липня – 06 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 12 год. 00 хв. 7 серпня 2017 року

не пізніше 12 год. 00 хв. 7 серпня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18 год. 00 хв.

10 серпня 2017 року

до 18 год. 00 хв.

10 серпня 2017 року

Термін виконання вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18 год. 00 хв.

14 серпня 2017 року

до 18  год. 00 хв.

14 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

- за державним замовленням


- за кошти фізичних та юридичних осіб

 

- не пізніше 12 серпня 2017 року;

- не пізніше 17 серпня 2017 року

 

- не пізніше 12 серпня 2017 року;

- не пізніше 17 серпня 2017 року

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та  фахового випробування.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала додатка до диплома. Конкурсний бал вноситься до Єдиної бази. Вступні фахові випробування проводяться у письмовій формі згідно розроблених програм та оцінюються за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів. Вступний екзамен з іноземної мови проводиться згідно розроблених програм у формі тестування та оцінюється за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного екзамену не менше 120 балів. Програми фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови розробляються і затверджуються ЛНАУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ (додаток).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Прийом  студентів на денну та заочну форми навчання 2017-2018 навчального року за освітнім ступенем МАГІСТР проводиться за спеціальностями:

 • облік і оподаткування;
 • фінанси, банківська справа та страхування;
 • економіка;
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • геодезія та землеустрій;
 • будівництво та цивільна інженерія;
 • архітектура та містобудування;
 • агрономія;
 • садівництво та виноградарство;
 • екологія;
 • галузеве машинобудування;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • агроінженерія;
 • автомобільний транспорт.