«Результати роботи і перспективи діяльності факультетів університету»

10 червня 2016 року

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина, в.о. декана П.Д. Завірюхи, та голови комісії, першого проректора В.М. Боярчука, вчена рада констатує, що за звітний період факультетами університету проведено значну роботу щодо організаційно-методичного, матеріально-технічного забезпечення і підвищення якості навчального процесу та науково-дослідної роботи. В цілому успішно відбувається імплементація Закону України «Про вищу освіту». Університет виконує державне замовлення на підготовку фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. В останні роки у ВНЗ підвищилась ефективність наукової роботи, збільшилося число публікацій, отриманих патентів і авторських свідоцтв, більш результативною стала участь студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт і предметних олімпіадах.

Налагоджена співпраця факультетів зі спорідненими закладами сусідніх держав, в рамках якої відбувається обмін студентами, стажування викладачів, проведення наукових конференцій, виконання наукових досліджень, публікація наукових статей, монографій, навчальних посібників і підручників тощо.

Разом з тим, актуальним на всіх факультетах залишається удосконалення навчального процесу, підвищення його якості. Потребує покращення профорієнтаційна робота. Особливої уваги потребує кадрове забезпечення навчального процесу при підготовці магістрів та докторів філософії. На факультетах необхідно поліпшити методичне забезпечення самостійної роботи, курсового і дипломного проектування, зокрема, на нових напрямах і спеціальностях.

Потребує подальшого удосконалення практична підготовка студентів.

Вчена рада ухвалила рішення щодо розроблення програми формування відповідного кадрового потенціалу науково-педагогічних працівників та забезпечення відповідності спеціальності всіх викладачів університету дисциплінам, які вони викладають.

Ухвалено також при розподілі навчального навантаження забезпечити викладання не більше 4 навчальних дисциплін науково-педагогічним працівником кафедри та забезпечити читання не менше, ніж 10% курсів лекцій на освітньому рівні «Бакалавр» викладачами зі стажем практичної роботи за фахом.

Вчена рада університету вважає за необхідне:

- подальше підвищення якості викладання. З цією метою ухвалено забезпечити підвищення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників шляхом їх стажування тривалістю 6 місяців в наукових і освітніх установах іноземних країн;

-  завершення заходів щодо забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін в обсязі не менше 25 %  та трансферу студентів із провідними ВНЗ України і іноземних країн з метою видачі подвійного диплома в межах 5% контингенту;

- покращення роботи науково-педагогічних працівників із видання навчально-методичних та наукових робіт. З цією метою ухвалено створення творчих колективів для написання підручників та навчальних посібників для нових спеціальностей, проведення підготовки для включення наукових видань університету до міжнародних наукометричних баз даних;

-  посилення профорієнтаційної роботи, акредитацію та ліцензування ряду спеціальностей ОС «Бакалавр» та «Магістр», ліцензування на кожному факультеті спеціальності із підготовки докторів філософії.

Вчена рада ухвалила також рішення щодо початку впровадження в університеті системи «Антиплагіат».