20 квітня 2018 р. відбулося засідання вченої ради Львівського національного аграрного університету. Було розглянуто питання щодо стану і перспектив науково-дослідної роботи в університеті. Після заслуховування доповіді проректора ЛНАУ з наукової роботи, д.е.н., в.о. професора І.Б. Яціва та довідки голови комісії доцента В.С. Борисюка, вчена рада визнала стан науково-дослідної роботи в університеті задовільним. На засіданні виступили декани факультетів ЛНАУ професори  М.Г.  Ступень та С.Й.  Ковалишин, в.о.професорів А.В. Мазурак і Я.С. Янишин, доцент В.В. Бальковський, які дали характеристику науково-дослідній роботі на факультетах університету. У виступі ректора ЛНАУ, академіка НААНУ В.В.Снітинського було звернено увагу на основні завдання у підвищенні якості цієї роботи у наступний період: покращення якості наукових публікацій, подальше збільшення прибутків університету від виконання госпдоговірних науково-дослідних тем, розширення участі кафедр у конкурсах на науково-дослідні гранти, підсилення наукового кадрового потенціалу тощо. Було прийнято ухвалу, у якій було поставлено завдання перед науково-педагогічними працівниками ЛНАУ щодо всебічного розвитку науково-дослідної діяльності та залучення до неї студентів та молодих викладачів, укріплення міжнародної наукової співпраці, посилення наукової активності кафедр університету та виконання завдань, окреслених доповідачами.

Було розглянуто також питання щодо стану і перспектив фінансово-господарської роботи в університеті у 2017–2018 роках. Після обговорення доповіді головного бухгалтера Г.І. Козлової та довідки голови комісії професора С.М. Онисько вчена рада визнала стан цієї роботи в університеті задовільним. В ухвалі було запропоновано розробити цілий ряд заходів щодо покращення рівня фінансово-господарської роботи в університеті в цілому, а також роботи Навчально-наукового центру ЛНАУ зокрема.

Окрім того, було прийнято рішення з ряду різних питань оперативного керівництва діяльністю університету.