Історія кафедри

Кафедру іноземних мов Львівського національного аграрного університету засновано 1946 року в числі найперших кафедр тодішнього Львівського сільськогосподарського інституту. Прикметно, що вже з перших років поряд із звичною для того часу німецькою мовою студентів навчали французької та англійської мов. Першими викладачами кафедри були: О.О. Шейкіна, М.В. Труш, М.М. Добрянський, О.Ю. Мюлер, І.А. Гофман, А.А. Мінкіна. На кафедрі свого часу також працювали: доц. В.І. Майорова, Ш. Федорова, С.Д. Войчеховська, С.М. Смик, Я.Ю. Войтинська, доцю. О.М. Ноздрін,  Г.Р. Гойс, Г.П. Мусій, Т.Г. Якобенчук.

У різні періоди кафедру очолювали: доцент О.О.Шейкіна (1946-1973), доцент О.М. Ноздрін (1973-1984), професор О.Т. Молчанова (1985-1989), доцент Н.М. Семко (1990-2000), ст. викладач Л.Я.Лихочвор (2000 і дотепер).

Значних успіхів кафедра досягнула у 90-х роках, коли колектив очолила к.філ.н., доцент Н.М.Семко – талановитий мовознавець, педагог і адміністратор. Саме цей період характеризується плідною участю співробітників кафедри у наукових конференціях різного рівня та активізацією перекладацької діяльності і словникарства.

З 2000 року посаду керівника кафедри займає ст. викладач Л.Я. Лихочвор – автор численних науково-методичних праць, досвідчений лінгводидактик, учасниця багатьох конференцій. Під її керівництвом початок ХХІ століття ознаменувався зміцненням матеріально-технічної бази кафедри, урізноманітненням наукових досліджень та пожвавленням між університетських (в  т.ч. міжнародних) академічних зв’язків.

Науково-педагогічний склад колективу поповнюється талановитою та перспективною молоддю, зорієнтованою на передові методи викладання і досконаліший рівень знань студентів.

 Склад кафедри

Красічинська Оксана Романівна ст. викладач

Міштурак Марія Андріївна - ст. лаборант

Гостинська Оксана Михайлівна - лаборант

 Навчально-методична робота

Принциповим завданням кафедри іноземних мов є підготовка конкурентоспроможних, міжнародно орієнтованих спеціалістів з відповідними знаннями фахової іноземної мови, здатних на належному рівні спілкуватися із зарубіжними партнерами і брати участь у ділових та наукових форумах міжнародного рівня.

З огляду на це, на кафедрі щорічно укладаються методичні розробки, практикуми і навчальні посібники з навчання іноземних мов професійного спрямування та ділової іноземної мови. Видано також низку перекладних двомовних та кілька мовних навчальних словників для студентів різних напрямів підготовки: механізації сільського господарства; енергетики; агрономії; економіки; фінансового менеджменту; сільськогосподарського будівництва та архітектури; землевпорядкування, картографії і земельного кадастру; геодезії та фотометрії та інші.

Кафедра іноземних мов Львівського національного аграрного університету розробила типові програми для студентів ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки.Авторський колектив у складі завідувача кафедри Л. Я. Лихочвор, двох кандидатів наук, доцентів кафедри іноземних мов Н. Семко і Н. Городецької, та старших викладачів Н. Б. Гавришків та О. Я. Іщенко запропонували нові інтерактивні методики викладання, які дадуть змогу інтенсифікувати навчальний процес.У програмах наголошено на важливості  застосування нових сучасних підходів у вивченні іноземної мови, зокрема інформаційних технологій, а саме використання комп'ютерних систем навчання (КСН). Автори типових програм запропонували умовно поділити вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" на два послідовних етапи.Перший етап передбачає систематизацію та вдосконалення знань, отриманих у школі, підготовку студента до самостійної роботи з КСН.Тематична та граматична складові цього етапу повинні охоплювати комунікативні ситуації, які можуть виникнути у студентів за кордоном. Другий етап рекомендовано розпочинати лише тоді, коли студенти отримали базові знання з фаху.Це дасть їм змогу краще сприймати фахові іншомовні тексти. Акцентування уваги під час практичних занять на базовій галузевій тематиці підготує студентів до подальшої інтеграції у фахову сферу та самостійної роботи з мультимедійними системами навчання.

 Науково-дослідна робота

Основним напрямком науково-дослідної роботи колективу є дослідження особливостей сільськогосподарського термінознавства та лінгвометодики.

Дослідження фахової термінології і термінологічне словникарство є базовими напрямами наукової діяльності кафедри.

На кафедрі працюють науковий та методичний семінари, які об’єднують науковців-співробітників, що працюють як у галузі лінгвометодики, так і загального мовознавства.

Семінарські заняття передбачають обмін науковими ідеями викладачів у їхній підготовці до публікування статей та тез, а також звітування учасників науково-практичних конференцій. Важливе значення мають і питання загальнотеоретичного змісту, які допомагають учасникам семінару повторити базові мовознавчі та дидактичні проблеми у поєднанні із аналізом найновіших досягнень української та світової науки.

Останніми роками працівники кафедри досліджують проблеми  психологічних особливостей подолання бар’єрів під час вивчення іноземних мов в аграрних вищих навчальних закладах. З цієї тематики захищено кандидатську дисертацію.

За результатами науково-дослідної роботи у 2008-2012 рр. співробітниками кафедри видано 66-навчальних посібників, 159 наукових статей та 50 методичних рекомендацій. На кафедрі працюють 14 наукових студентських гуртків, в яких займаються понад 100 студентів. Щорічно студенти виступають на міжнародних наукових форумах і мають наукові публікації.

Виховна робота

Кафедра іноземних мов велику увагу приділяє виховному процесу. Викладачі проводять різні виховні заходи (День кафедри, День Європи, День студента, Тиждень англійської мови, День св.Валентина). Щорічно проводяться зустрічі з представниками Британської Ради та Французького Центру. Викладачі кафедри часто організовують зустрічі-бесіди зі студентами.

Контакти:

80381 Україна,Львівська область,Жовківський район,м. Дубляни,вул. В. Великого, 1,

Львівський національний аграрний університет

тел. (032) 224-29-34