Історія кафедри

Кафедру філософії і політології засновано у 1964 р. У 1964-1967 рр. кафедру очолював доцент A.M. Гузій; протягом 1967-1973 pp. — доцент А.В. Борзенко; упродовж 1973-1985 pp. — доцент Л.П. Коваль; із 1985 по 1990 pp. — доцент B.I. Семчишин. З 1990 р. кафедрою завідує доцент Р.А. Наконечний. Сьогодні у штаті кафедри один професор, доктор наук, дев’ять доцентів, кандидатів наук, два старших викладачів.

Кафедра забезпечує підготовку спеціалістів для аграрно-промислового комплексу з таких гуманітарних дисциплін, як: «Філософія», «Логіка», «Політологія», «Соціологія», «Релігієзнавство», «Психологія і педагогіка», «Психологія управління», «Конфліктологія», «Етика і естетика», «Педагогіка вищої школи». Для підготовки фахівців ОКР «Магістр» читаються навчальні дисципліни: «Актуальні проблеми філософії», «Філософія аграрної науки», «Філософія науки та інновацій», «Психологія», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи». Кафедра проводить підготовку аспірантів і здобувачів для складання кандидатського іспиту з філософії.

На кафедрі плідно працюють доктор філософських наук, професор В.П. Лисий; кандидат філософських наук, доцент М.В. Адамчук; кандидат історичних наук, доценти Б.П. Крачковський, Н.М. Біла, Л.А. Пинда; А.Д. Копитко, кандидат політичних наук, в.о. доцента О.С. Дмитроца; кандидати історичних наук, в.о. доцента Н.Ф. Мисак; в.о.доцента Васільєва О.С., старші викладачі Л.Б. Котова, О.П. Мендусь, Т.І. Харісова, а також допоміжний персонал кафедри: старший лаборант Н.В. Облочинська і лаборант Н.Ю. Періг.

Протягом більш ніж півстолітнього періоду на кафедрі працювали доценти Б.І. Мірошниченко, Б.І. Тарельник, М.Ф. Сінчалов, З.Е. Скринник, .І. Йовчик, ст. викладачі Г.О. Левінський, М.І. Браташ, асистент О.О. Терещенко.

У 1978 р. із кафедри філософії було виділено окрему структурну одиницю — кафедру політології. Її першим завідувачем став доцент С.І. Моков, який одночасно був проректором ЛСГІ. На цій кафедрі працювали доценти І.М. Мірошниченко, Н.М. Бобкова, асистенти: В.М. Жеребілова, М.В. Чорній, Ю.Ю. Сливка, Т.В. Тарадкевич, О.П. Петрушенко. У 1985-1994 pp. завідувачем цієї кафедри був доцент Б.П. Крачковський. Викладачі кафедри видали низку монографій, брошур, десятки наукових статей, брали активну участь у громадсько-політичній роботі вузу і за його межами. У 1994 р. кафедру політології було приєднано до кафедри філософії.

Склад кафедри

Лисий В. П. – доктор філософських наук,професор

Вахула М.Є. - старший викладач

Лазарєва М.Л. - старший викладач

Сас І. М.  старший викладач

Войтович П. М.  асистент

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри філософії і політології працюють над науковими проблемами з історії філософської та політичної думки України, релігієзнавчими проблемами, видають монографії і посібники з питань аграрної політики України, перебудови українського села. Це, зокрема, курс лекцій – «Історія філософської думки України» за редакцією Р.А. Наконечного, (Львів, ЛДАУ, 1996); навчальний посібник «Філософія», укладений Р. А. Наконечним (Львів, 2005). На кафедрі також видано низку посібників, а саме: Наконечний Р.А. Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2006, під грифом МОНУ Пинда Л. А. Етика. (у співавторстві). Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене. – Львів: Магнолія плюс. – 2006; Наконечний Р. А., Копитко А. Д. Філософія. Навчальний посібник. – Львів, 2010; Крачковський Б. П., Копитко А. Д. Психологія управління. –Львів, 2010, Крачковський Б. П., Копитко А. Д., Мендусь О.П. Практикум з політології. – Львів, 2011 та інші.

Заслуговують на увагу монографії В.П. Лисого «Єдність теорії і практики в матеріалістичній діалектиці» (Львів, 1985) та Б.П. Крачковського «Робітники сільського господарства України (60-ті — половина 90-х pp. XX ст.)» (Львів, 2000). М.В. Адамчук брав участь в укладанні «Релігієзнавчого словника» (Київ, 1996) та в написанні ряду розділів 4-го тому 10-ти томного видання «Історія релігій в Україні» (Київ, 2001).

У 2005–2010 pp. виконана комплексна наукова тема кафедри: «Деякі аспекти формування громадянського суспільства в Україні» (виконавці — доценти  Р.А. Наконечний, Б.П. Крачковський, В.В Юкіш, Н.М Біла, А.Д. Копитко).

Викладачі кафедри беруть активну участь у громадсько-політичному житті університету та виховній роботі. Завідувач кафедри, доцент Р.А. Наконечний, член Ради ЛДАУ з виховної роботи, керує роботою семінарів наставників академгруп та роботою постійного семінару для молодих викладачів «Педагогіка вищої школи»; в. о. доцента Н.Ф. Мисак керує роботою соціологічної групи; старший викладач О.П. Мендусь очолює інформаційний відділ університету. Викладачі кафедри приділяють велику увагу виховній роботі в гуртожитку №6 агрономічного факультету. В жовтні 2010 р. проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію «Духовно-моральне виховання в академічному середовищі». Практикується проведення днів кафедри в гуртожитках, заходи з іншими кафедрами (агрохімії та ґрунтознавства, економічної теорії, обліку і аудиту), що значно активізувало виховну роботу викладачів.

19-21 квітня 2012 року проходила Всеукраїнська олімпіада з дисципліни ,, Політологія,,, місце проведення – м. Умань (Уманський державний педагогічний університет). Студент ЛНАУ – Войтович П. М.(фін-64)  посів 2 місце,наукові керівники- Біла Н. М. Копитко А. Д.

18-21 вересня 2012 року у ЛНАУ відбувся Міжнародний студ.форум: ,, Студентська молодь і прогрес в АПК,,. У секції ,, духовне виховання молоді та культурне відродження села,, були відзначені грамотами за активну участь такі студенти: Юрій Хамуляк(МО 21), Солтис Ірина( Мо22)

Методична література:,, Філософія,,- укладач к. філософських наук О. С. Васільєва, ,, Філософія науки та інновацій,,- Наконечний Р. А., Копитко А.Д., Мисак Н. Ф., ,, Філософські засади сталого розвитку,, - Наконечний Р. А. , Копитко А. Д., ,, Політологія,,- -Б, П. Крачковський, А. Д. Копитко, ,, Соціологія,, - Біла Н. М.

Видання підручників: ,, Світоглядні та філософські основи фізичної Економії,, Наконечний Р.А., Васільєва О. С. , Копитко А. Д., Мисак Н. Ф.

Функціонують наукові гуртки:

  • Політологія – Біла Н, М.
  • Педагогіка – Мисак Н. Ф.
  • Релігієзнавство – Адамчук М. В.
  • Соціологія – Копитко А. Д.
  • Філософія – Дмитроца О. С.

Навчальний процес

Факультет агротехнологій і екології

ОКР бакалавр

-        Філософія

-        Психологія

-        Соціологія

-        Політологія

-        Основи психології та педагогіка

ОКР спеціаліст

-        Психологія управління

ОКР магістр

-        Філософія науки

-        Психологія та педагогіка

-        Психологія управління

-        Акт.проблеми філософії

-        Педегогіка і псих.вищої шк.

Економічний факультет

ОКР бакалавр

-        Філософія

-        Політологія

-        Психологія і педагогіка

-        Соціологія

-        Етика і естетика

-        Релігієзнавство

-        Логіка

ОКР спеціаліст

-        Психологія управління

-        конфліктологія

ОКР магістр

-        Психологія управління

-        конфліктологія

-        Філософія науки

Факультет механіки та енергетики

ОКР бакалавр

-        Філософія

-        Соціологія

-        Психологія

-        Політологія

ОКР магістр

-        Філософія науки та інновацій

-        Педагогіка

Землевпорядний факультет

ОКР бакалавр

-        Політологія

-        Соціологія

-        Філософія

-        Психологія і педагогіка

Факультет будівництва та архітектури

ОКР бакалавр

-        Психологія і педагогіка

-        Філософія

-        Політологія

-        Соціологія

-        Психологія

ОКР магістр

-        Педагогіка вищої школи

-        Філософія наук