Історія кафедри

Кафедра геодезії заснована в 1946 році однією з перших на землевпорядному факультеті Львівського сільськогосподарського інституту. Першим завідувачем кафедри був М.В. Соловйов, викладачами були демобілізовані з армії після війни старші викладачі Б.В. Голдирєв, Р.І. Яценко, асистент Л.О. Пелех. В різні роки на кафедрі працювали досвідчені фахівці і педагоги В.Ф. Ключко, Т.М. Краєвська, Н.О. Бучинська, І.Н. Кметко, Є. К. Нікольський, Т.М. Єгорова, Я.Є. Славський, М.Я. Гринюк, Л.О. Криловська, Д.М. Фещенко, І.І. Стащишин, Б.Л. Скуін, С.Н. Ходоров, С.А. Дроздяк, Ф.Д. Заблоцький, П.Г. Черняга, П.М. Зазуляк, Ю. П. Стародуб, Ю.М. Корніцький, І.І. Міщенко О.М. Денісов, В.О. Літинський, Т.І. Божук, С.В. Фоменко, Л.М. Тібілова, С.С. Радомський, Р.М. Курильців, Р.Б. Таратула, О.П. Скорупська, Н.О. Здобицька, Р. І. Гошовський, М.В. Харачко, Ю.Л. Підлісецький, Н.Р. Павлюкевич, О.І. Миронець.

Кафедру геодезії очолювали професор Т.П. Магазинщиков, доценти Б.В. Голдирєв, Є.К. Нікольський, В.О. Перваго, М.Ф. Абрамович, М.І. Гринюк, С.М. Ващик. З 2007 р. на посаді завідувача кафедри працює доцент, кандидат технічних наук С.С. Перій.

У 1988 році у вузі відбулась реорганізація кафедр, в результаті якої до складу кафедри геодезії увійшла кафедра меліорації і гідротехніки із викладачами В.Г. Грущенко, С.М. Ващик, Л.В. Заячківська, В. Мороз. Кафедра отримала нову назву – кафедра геодезії і гідромеліорації, а у 2007 році, ухвалою вченої ради Львівського державного аграрного університету від 21.06.2007, враховуючи тенденції та напрями розвитку геодезичної науки, землевпорядкування, потреби народного господарства України, кафедра перейменована на кафедру геодезії і геоінформатики.

Склад кафедри

Станько Світлана Володимирівна - к.е.н., в.о.доцента

Навчальний процес

До навчального процесу залучені провідні спеціалісти, задіяні обладнання і прилади Державного підприємства "Західгеодезкартографія” під керівництвом Б.І. Романюка, (на цьому підприємстві з 1999 року діє філіал кафедри). Спеціалісти філіалу кафедри залучені до проведення занять з дисциплін "Фотограмметрія”, ”ГІС і бази даних”. Приймачі GPS та фотограмметричне обладнання філіалу використовують студенти під час проходження навчальних практик.

Останніми роками поновлена матеріально - технічна база кафедри геодезії і геоінформатики, на сьогодні матеріальна база складається з

 • Електронних  тахеометрів Leica TCR 405, SOKKIA SET 630R, SOKKIA SET 610K, 3TA5;
 • Електронний тахеометр з інтегрованим супутниковим приймачем фірми Leica TCR 1205;
 • Комплекти GPS приймачів Leica SR20 та Leica 1200 GNSS;
 • Цифрові фотограмметричні станції фірми Геосистема та фірми Leica;
 • Оптичний тахеометр DELTA 010;
 • Технічні теодоліти: Т30, 2Т30, Т15;
 • Точні теодоліти : Т-2, ТТ4, Т5, 2Т5К, Theo– 010B, Theo020B;
 • Нівеліри високоточні : Ni 002; H-05.
 • Нівеліри точні: H3, H-3K;
 • Нівеліри технічні: HT, HB-1;
 • Кіпрегелі та мензули: KH, KA; KB-1;
 • Рейки: складні, мензульні, 3 класу цілі, рейки високоточні (інварні);
 • Рулетки електронні Leica А5, А3.
 • Трасошукачі фірми Leica Digicat 200;
 • Комп’ютерний клас із 13 комп’ютерів;
 • Програмне забезпечення Digitals;
 • Лазерний принтер.

Створена навчальна лабораторія з ГІС – технологій та цифрової фотограмметрії із застосуванням цифрової фотограмметричної станції "Дельта”. Обладнаний комп’ютерний клас (13 комп’ютерів), в 2009 році, за кошти Світового банку, створено ще один компютерний клас (20 компютерів), який вже в повному обсязі використовується в навчальних цілях. Компютерні класи функціонують в складі загальноуніверситетської мережі і мають підключення до інтернет мережі. Студенти опановують сучасні технології опрацювання топографо – геодезичних вимірювань, створення цифрових планів і карт, ведення землевпорядної документації, тощо.

Навчально-методична робота

Кафедра бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями "Геодезія, картографія і землеустрій”, ”Землевпорядкування та кадастр”, "Геоінформаційні системи і технології”, "Екологія”, "Промислове та цивільне будівництво”, "Архітектура”, ”Дизайн навколишнього середовища”. Читаються дисципліни: геодезія, вища геодезія, інженерна геодезія, топографія з основами картографії, основи геодезії, геодезичні прилади, топографічне та землевпорядне креслення, фотограмметрія та дистанційне зондування, супутникова геодезія, геоінформаційні системи і технології, математична обробка геодезичних вимірів, цифрове картографування, цифрова обробка зображень, аерокосмічні знімальні системи.

З 2005 року на кафедрі запроваджено організацію навчального процесу за кредитно – модульною системою. Розроблені навчальні плани, програми і тестові завдання.

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерному класі і фотограмметричній лабораторії, обладнаних сучасними приладами для опрацювання матеріалів польових топографічних вимірювань, аерофотознімання, створення планів і карт.

Для проведення навчальних практик і наукових досліджень у 2008-2009 роках створено навчальний полігон на території Навчально-науково виробничого центру (ННВЦ) ЛНАУ. Побудована полігонометрична мережа 2-го розряду, нівелірна мережа ІІІ класу, мережа GPS - пунктів. Створюється цифрова карта території ЛНАУ та ННВЦ ЛНАУ. Створено лінійні компаратори для компарування стрічкових приладів, побудовано лінійний базис для компарування та визначення фазової поправки світловіддалемірів та електронних тахеометрів. Запланована побудова GNSS компаратора.

Особливу увагу на кафедрі звертають на практичну підготовку під час проходження навчальних і виробничих практик. Студенти, крім традиційних оптичних приладів, освоюють сучасні електронні прилади – тахеометри, нівеліри, електронні рулетки, станції GPS, передові новітні технології, на які переходить сьогодні геодезичне та землевпорядне виробництво.

Дипломне проектування на кафедрі виконують з використанням даних обласних і районних відділів земельних ресурсів, передових агроформувань, Результати впроваджують у виробництво. Багато дипломних робіт виконується на замовлення виробництва і вирізняється актуальністю розроблюваних питань, обґрунтованістю прийнятих рішень. На кафедрі розроблені методичні рекомендації до написання дипломних робіт.

Основною метою науково-дослідної роботи кафедри є вдосконалення методів геодезичних досліджень на сільськогосподарських об’єктах, картографування земельних ресурсів, обґрунтування доцільності згущення державної геодезичної мережі, аналіз існуючих методів топографо-геодезичного забезпечення ведення земельного кадастру, врахування атмосферних впливів на геодезичні вимірювання, підвищення точності геодезичних вимірювань із застосуванням сучасних технологій і приладів, застосування сучасних GNSS - технологій для визначення координат та виконання кадастрових знімань, використання засобів фотограмметрії для складання цифрових карт, застосування ГІС – технологій в геодезичному та землевпорядному виробництві.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідну роботу на кафедрі виконують за темою "Розробка методики топографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт на основі ГІС – технологій”, яка є складовою частиною комплексної факультетської науково-дослідної теми "Розробка науково-обґрунтованих принципів організації та інформаційного забезпечення використання і охорони земель в Західному регіоні України”. Термін виконання кафедральної теми – 2006-2010 роки.

Основні результати наукових досліджень кафедри висвітлені в близько 400 наукових працях. Видані 4 навчальні посібники. У 2009 році перевидано підручник "Геодезичні прилади і приладдя” автори В.І. Ващенко, В.І.Літинський, С.С.Перій. Готуються до видання "Польовий геодезичний практикум”, ”Інженерна геодезія” та "Фототопографія”. Отриманий патент на корисну модель "Спосіб геометричного нівелювання "Вперед, назад”. (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2009. UA 41429 МКП(2009), G01C 5/00. c.6. – автор С.С. Перій); Патент на винахід, ”Спосіб визначення середньоінтегрального коефіцієнта вертикальної рефракції”. (зареєстр. в Держ. реєстрі патентів України на винахід UA 89466 МКП(2009) С2, G01C 5/00., 25.01.2010, Бюл. №2 ; 6 c.– автори С.С. Перій, Літинський В.О.). Подані ще вісім заявок на винаходи.

На кафедрі працюють три наукових студентських гуртки, які охоплюють науковою роботою 70 студентів. Основними напрямами досліджень студентів є питання геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт з використанням сучасних технологій і приладів. Студенти щорічно виступають на міжнародних, республіканських і вузівських наукових конференціях з доповідями своїх наукових досліджень. Опубліковано 16 наукових праць. За результатами матеріали досліджень студенти використовують для написання дипломних проектів. За результати наукових досліджень студент П. Урсуляк у 2008 році нагороджений іменною стипендією Пінчука. (керівник-доцент С.С.Перій).

Кафедра бере активну участь у міжнародних, республіканських та обласних виставках і конференціях. За матеріалами наукових досліджень останніх років опубліковано 76 статей, в т.ч. в міжнародних виданнях 22, зроблено понад 90 доповідей на міжнародних, республіканських вузівських конференціях.

На кафедрі захищено чотири кандидатські дисертації, готуються до захисту кандидатських дисертацій старші викладачі Р.О. Коваль і Я.В. Хлян .

Кафедра геодезії і геоінформатики з 2007 року є колективним членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії (сертифікат №44 від 28 листопада 2007 р.) У 2009 кафедра брала активну участь у відкритті спеціальності "Землевпорядкування” в Стрийському коледжі ЛНАУ. Колектив кафедри за договірною тематикою досліджував вертикальних деформації будівель і споруд геодезичними методами на енергетичних та сільськогосподарських об’єктах України, Білорусії та Молдови. Викладачі кафедри допомагають у виконанні геодезичних робіт ННВЦ ЛНАУ, господарствам Жовківського району, Дублянській міській раді.

Контактна інформація

Кафедра геодезії та геоінформатики

Львівський національний аграрний університет

вул. В. Великого 3, каб 7, м. Дубляни, Жовківський район, Львівської області

Тел. 8-(032)-2242-963

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Неофіційний сайт кафедри http://kaf-geod.ucoz.ua/