Історія кафедри

У зв’язку з інтенсивним розвитком механізації тваринництва в країні, збільшенням педагогічного навантаження за рахунок росту контингенту студентів, на підставі наказу Міністерства сільського господарства №77 від 01.04.1968 року в 1969 році була створена кафедра механізації тваринницьких ферм, яка стала однією з провідних на факультеті механізації с.г. Першим заві­ду­ва­чем кафедри був обраний доцент Герасимчук В.В. До ви­кла­да­ць­ко­го складу увійшли: доцент Левченко Н. П., ст. викладач Бас­манов В.І., асистенти Гнатенко Г. А., Галицький Б. Ю., ст. лаборант Трухонь А. І. В 1974 році склад кафедри поповнився асис­тен­том Сиротюком В. М., в 1976 році –до­цен­том Носовим Ю. М., з 1979 року –асистентом Шо­лудь­ком В. П.

В 1980-2001 роках кафедру очолював к.т.н., доцент Сиротюк В.М. У 1982 році до кафедри механізації тваринницьких ферм, була приєднана   кафедра електрифікації  с. г. Кафедра одержує назву “Механізації тваринництва і електрифікації с.г.”, а згодом була приєднана  дисципліна “Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання”. На кафедрі працювали: доценти Сиротюк В.М., Герасимчук  В. В., Носов Ю. М., Жінчин Я. С., д. т. н., професор Каганов Я.І., старший викладач Басманов В.І., які читали цикл дисциплін механізації тваринництва та гідравліку і сільськогосподарське водопостачання, також Пославський Б. Т., Поліщук В. М., Якимець В. Т., Воробкевич В. Ю., які читали цикл дисциплін електротехнічного напрямку, старші лаборанти Бондарчук Л. К., Дедишин І. Я.,  навчальні майстри Соляр О.  М., Жоловага Г. П., лаборанти Шолудько П. В., На­конечний С. С., Дубенський М. Б., Петриш О. С., Цицький В. М., завідувач лабораторії гід­ра­в­ліки Панас Є. М.

З 1992 року склад кафедри поповнився –асистентом  Дмит­рі­вим В. Т., в 1995 році –доцентом Форнальчиком  Є. Ю.., в 1997 році – доцентом Гайдучок В. М., в 1998 році - асистентами Кондуром  С. М. і Шолудьком Я. В., з 1999 року – асистентом Гош­ком М. О., а 3 2001 року - д.т.н., професором, лауреатом державної державної премії в галузі науки і техніки Фененком А. І. та асистентом Бангою В. І.

В різні роки завідувачами кафедри були доцент Герасимчук В.В., професор Сиротюк В.М., д.т.н., професор Фененко А.І.

З вересня 2000 року цикл електротехнічних дисциплін пере­да­но на кафедру енергетики.

У 2004 р. кафедру “Механізації тваринництва” перейменовано на кафедру “Механізації і автоматизації в тваринництві”,  а в 2007 – на кафедру “Автоматизації тваринництва, якості та стандартизації”

З 2002 року кафедра інтенсивно розвивається, зміцнюється матеріальна база для наукової і навчальної роботи, створюються нові науково-навчальні лабораторії, розширюються площі кафедри, функціонує аспірантура.

Період нового становлення кафедри проходить завдяки безпосередньої підтримки всіх ініціатив ректором університету, академіком НААНУ Снітинським Володимиром Васильовичем. За цей період ліцензовано нову спеціальність „Метрологія, стандартизація та сертифікація”, відновлено спеціалізацію „Механізація та автоматизація тваринництва”, започатковано новий напрям наукових досліджень  “Дослідження електрофізичних параметрів газо­по­дібних, рідких та сипучих мате­ріа­лів і розробка спектрально-аналітич­них моделей їх характеристик”.

Сьогоднішній склад кафедри “Автоматизації тваринництва, якості та стандартизації” це 12 викладачів, 7 з яких к.т.н., доценти, 1 д.т.н., професор, 2 старші викладачі, 2 асистенти, 4 навчально-допоміжних працівників.  Створено філіал кафедри на виробництві: у 1999 році у Львівській філії УкрНДІВПТТ ім. Л. Погорілого, з 2003 року – в ННДЦ ЛНАУ.

При кафедрі створено і функціонує філіал конструкторського бюро від ВАТ “Брацлав”.

Склад кафедри


Ванько Володимир Михайлович - д.т.н., професор

Курилко Ольга Андріївна – к.т.н., в.о. доцент

Крупич Роман Олегович – асистент

Петриш Оксана Степанівна – старший лаборант

Думич Степан Остапович – провідний фахівець

Ткачишин Роман Стефанович – завідувач комп’ютерним кабінетом

Науково-дослідна робота

Наукова робота кафедри виходячи з комплексної наукової теми факультету механіки та енергетики спрямована на "Розробку теоретичних основ механізації і автоматизації технологічних процесів у тваринництві та технічних засобів їх реалізації" та “Дослідження електрофізичних параметрів газо­по­дібних, рідких та сипучих мате­ріа­лів і розробка спектрально-аналітич­них моделей їх характеристик”.

Основні науково-дослідні роботи ведуться по створенню автоматизованих систем управління тех­нологічними процесами (АСУ ТП) у тваринництві, зокрема теоретичні мо­делювання та аналітичні дослідження конструктивно-технологічних параметрів систем і елементів технологічного обладнання тваринництва і звірівництва, роз­робка АСУ ТП машинного доїння корів, АСУ вакуумною системою доїльних установок, експрес-аналізатора жирності молока, створення автоматизованих діагностичних комплексів дослідження технологічних і якісних параметрів техноло­гіч­ного обладнання й сільськогосподарських матеріалів, розробка нових механізованих і автоматизованих технологій у тваринництві на основі якісних характеристик процесу з метою стандартизації й сертифікації.

При кафедрі функціонує філіал конструкторського бюро ВАТ “Брацлав” Вінницької області. Розроблені елементів АСУ для доїльного обладнання, зокрема: автоматизований доїльний апарат; вимірювач інтенсивності молоковіддачі мікропроцесорного типу; система прийому-передачі інформації; вакуумний насос принципово нової конструкції з мікропроцесорним управлінням; енергоощадний електромагнітний пульсатор; індивідуальний роздавач комбікормів з мікро­процесорним управлінням; експрес-аналізатор жирності молока з мікро­про­цесорним управлінням. Дані розробки пройшли лабораторні дослідження і ряд з них впроваджені в серійне виробництво ВАТ “Брацлав”.

Для проведення наукових досліджень працівники кафедри, аспіранти, здобувачі розробляють сенсори на основі мікропроцесорної техніки для вимірювання тисків, параметрів витрати багатофазних компонентів (газ+рідина), електрофізичних характеристик середовищ, які використовуються для проведення наукових досліджень.

Кафедра готує молоді наукові кадри через аспірантуру та докторантуру, за­хи­щено  10 кандидатських та 2 докторські дисертації.

За результатами наукових досліджень за останні п’ять років  співробітниками кафедри опубліковано понад 150 наукових статей, одержано  більше 30 патентів на винаходи, зроблено понад 200 доповідей на конференціях і симпозіумах.

Здійснюється співробітництво і підтримуються творчі зв’язки  з науково-дослідним інститутом УкрНДІВПТТ ім. Л. Погорілого (смт. Дослідницьке Київської області), Національним науковим центром “Інститут механізації і електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ” НААНУ (с.м.т. Глеваха  Київської області), Національним університетом “Львівська політехніка”, Оренбурським аграрним університетом (м. Оренбург, Росія), ВАТ “Брацлав” (с.м.т. Брацлав, Вінницької області), НВО “Фотоприлад” (м. Черкаси), НДІ “Промприлад “ (м. Львів ), Санкт-Петербурзьким аграрним університетом (м. Санкт-Петербург, Росія), Таврійською державною агротехнічною академією (м. Мелітополь, Запоріжської області).

Науковці кафедри є авторами варіанту автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) виробництва молока,  АСУ  зварювання в середовищі високого вакууму “Пульсар”.

Наукові доробки кафедри

Термоанемометричні вимірювач інтенсивності молоковіддачіНасос вакуумний енергоощаднийЕлектромагнітний ареометр

Електромагнітний пульсаторКомплекс для діагностики і дослідження доїльного обладнання Мобільний індивідуальний роздавач-дозатор комбікормів з мікропроцесорним керуванням

Технологічний модуль виробництва молока (проектне рішення)Вимірювач крутного моменту приводу обертових елементівВимірювач потоку сипучих матеріалів

Навчальний процес

На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації та надання другої освіти за напрямами; “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”, “Метрологія, стандартизація та сертифікація”, “Якість, стандартизація та сертифікація”, “Механізація сільського господарства”.

Навчальні дисципліни кафедри: “Машини і обладнання для тваринництва”, “Машиновикористання в тваринництві” “Автоматика і автоматизація сільськогосподарського виробництва” “ Монтаж і пусконалагодження машин і обладнання для АПК”, “Машини і комплекти обладнання в тва­рин­ництві”, “Технічний сервіс фермської техніки”, “Монтаж та пусконалагодження машин і обладнання”, “Проектування технологічних процесів тваринницьких підприємств”, “Електроніка і мікросхемотехніка”, “Мікроконтролери і мікроконтролерні системи”, “АСУ ТП в АПК”, “АСУ в системах якості, стандартизації та сертифікації”, “Теоретичні основи автоматики”, “Мікропроцесорні засоби”, “Машини і обладнання для АПК”, “Інформаційні технології”, “Комп’ютерні  технології”, “Метрологічне забезпечення якості”, “Методи оцінки якості продукції та її атестації”, “Методи оцінки  точності вимірювання”, “Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості продукції АПК”

На кафедрі функціонує 6 науково-навчальних лабораторій:

Науково-дослідна лабораторія доїльних системНауково-дослідна лабораторія доїльних систем

Лабораторія доїльних машинЛабораторія доїльних машин

Лабораторія кормопригодульних машинЛабораторія кормопригодульних машин

Лабораторія автоматики, якості та стандартизаціїЛабораторія автоматики, якості та стандартизації

Лабораторія автоматики, якості та стандартизаціїЛабораторія автоматики, якості та стандартизації

Лабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництвіЛабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництві

Лабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництвіЛабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництві

Контакти:

Кафедра автоматизації тваринництва, якості та стандартизації,

80381, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл.

Тел.:(032) 2242957

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду