5 грудня 2012 року на кафедрі ґрунтознавства, землеробства та агрохімії був проведений науково-практичний  семінар «Ґрунт – найбільше багатство держави», який  проводиться кафедрою щорічно і присвячений Всесвітньому дню ґрунту, що відзначається світовою спільнотою вже протягом 10 років у цей день.

Роботу семінару розпочав завідувач кафедри в. о. професора В.І.Лопушняк, який привітав учасників семінару з Всесвітнім  днем  ґрунту і побажав наукових  здобутків у галузі дослідження ґрунту, як основного засобу сільськогосподарського виробництва. Вів семінар професор  кафедри доктор с.- г. наук .  Томашівський З.М., який окреслив актуальність проблеми збереження та відтворення родючості ґрунтів, їх ефективного сільськогосподарського використання та роль навчальних закладів і наукових установ  у  формуванні екологічного світогляду і свідомості студентів та громадськості для збереження ґрунтового покриву.

На семінарі виступили студент IV курсу  Дубовий О.В.  з доповіддю «Ґрунт – найбільше багатство держави», який розкрив питання  розвитку землеробства в Україні   та  сучасні проблеми ґрунтового покриву.

Доцент кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Данилюк В.Б. презентував доповідь: «130 років генетичному ґрунтознавству», присвячену 130 - річчю виходу книги В.В.Докучаєва «Чорнозем руський»

Представник Волинської філії ДУ «Дергрунтохорона» Засекін Н.П.,  розповіла про вплив ферментованих добрив на агрохімічні властивості ґрунтів Полісся та перспективи застосування ферментованих добрив під час  вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції.

Августинович М.Б. ст.. викладач Міжнародного науково-технічного університету м. Луцька  в своїй доповіді дала агрохімічну оцінку застосування гумінових добрив і мікробіологічних препаратів під тритікале яре в умовах Західного Полісся України.

Головний інженер Львівської  гідрогеологічної меліоративної експедиції Грабовська С.П.  окреслила проблеми меліорації  перезволожених та кислих ґрунтів Львівської області в сучасних умовах.

В обговоренні тематики семінару взяли участь професор кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Томашівський З.М., викладачі кафедри, студенти.  Учасники семінару обговорили питання сучасного грунтово-екологічного стану ґрунтів Львівської та Волинської області, проблеми меліорації земель в умовах реформування земельних відносин, перспективи використання нетрадиційних видів добрив у сільському господарстві, зокрема ферментованих і гумінових добрив.

В результаті роботи семінару намічено шляхи подальшої співпраці між кафедрою ґрунтознавства, землеробства та агрохімії, ДУ « Волинська філія центр Держгрунтохорона» та  Інформаційно-дорадчим центром Львівської ГМЕ управління водних ресурсів України в напрямку збереження та ефективного сільськогосподарського використання ґрунтів.


Упродовж 18-21 вересня 2013 року на кафедрі ґрунтознавства, землеробства та агрохімії була проведена Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ОСНОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ», присвячена 80-річчю з дня народження, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка академії наук вищої освіти України Томашівського Зенона Михайловича.

 Участь у конференції взяли представники з різних установ України та закордону. Зокрема, ННЦ «Інститут землеробства НААН» (д.с.-г.н., професор Слюсар І.Т.), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (д.с.-г.н., професор Мірошниченко М.М., наук. спів. Сябрук О.П., аспіранти Савченко Ю.О., Ревтьє А.В., Голота Є.В., Шемет А.М.), Східноєвропейського національного університету ім. Л.  Українки (д.с.-г.н., професор Шевчук М.Й.), Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ (к.с.-г.н. Качмар О.Й., к.с.-г.н. Габриєль Г.Й., к.с.-г.н. Оліфір Ю.М., к.с.-г.н. Вавринович О.В.), Ніжегородскої ДСГА (д.с.-г.н., професор Тітова В.І.), Жешувського університету (д-р. Генсьор Я.), Інституту фізіології і генетики тварин, м. Прага (д-р. Мароунек М.), Поморського технологічного університету (д-р. Пілярчик Б.), Поліської дослідної станції ННЦ “Інституту ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського” (к.с.-г.н., директор Гаврилюк В.А., аспіранти Абрамович О.В., Повх О.В.), викладачі, аспіранти, студенти факультету агротехнологій і екології Львівського НАУ.

На конференції було заслухано 23 доповіді за такими напрямками:

1. Наукові основи раціонального обробітку ґрунту та використання добрив в інтенсивному землеробстві.

2. Агроекологічні аспекти сучасних систем землеробства у різних ґрунтово-кліматичних умовах.

3. Підвищення ефективності використання меліорованих земель.

Розпочав конференцію академік НААН України, ректор Львівського національного аграрного університету Снітинський В.В., який привітав ювіляра та учасників конференції і побажав плідної наукової роботи.

Проректор з наукової роботи, завідувач кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Лопушняк В.І. розповів про життєвий шлях професора, доктора с.-г. наук Томашівського З.М., його наукову та педагогічну діяльність, а також висвітлив вплив досліджень вченого на розвиток землеробства на теренах західної України.

У доповідях учасників були розглянуті особливості раціонального обробітку ґрунтів у сівозміні з врахуванням їх агрофізичних та агрохімічних властивостей, забур’яненості поля та біологічних особливостей  сільськогосподарських рослин. Обґрунтовано, що сучасний стан навколишнього середовища, реальний стан меліорованих мереж визначаються необхідністю комплексного використання осушувальних земель гумідної зони за якого слід враховувати не лише технологічні заходи вирощування культур, а й способи і напрямки задіяння органогенних ґрунтів. Показано, що лише в умовах комплексного диференційованого використання мінеральних, органічних добрив і хімічних меліорантів можливе створення високопродуктивних екологічно стійких агрофітоценозів, а також багато інших питань, які стосуються систем землеробства.
ЮВІЛЕЇ

ЗЕНОНУ МИХАЙЛОВИЧУ ТОМАШІВСЬКОМУ – 80 років

Виповнюється 80 років від дня народження Зенона Михайловича Томашівського, доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії, академіка Академії наук вищої освіти України.

Томашівський Зенон Михайлович народився 28 серпня 1933 року в с. Мацьковичах Перемишльського повіту в Польщі.

У 1956 році закінчив агрономічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту. За фахом – вчений агроном. З цього року розпочав трудову діяльність агрономом колгоспу “Нове життя” Брюховицького району Львівської області. У 1957-1958 рр. працював вчителем біології і хімії Реклинецької СШ Великомостівського району Львівської області. У 1958-1960 рр. був інженером-агрономом ґрунтової експедиції при Львівському університеті ім. І.Франка, а 1960-1962 рр. – молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. Упродовж 1962–1965 років навчався в аспірантурі цього ж інституту. У 1966 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему “Вапнування сірих опідзолених ґрунтів Львівщини” і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук.

З 1965 до 1971 року працює на посаді старшого наукового співробітника, згодом завідувачем лабораторії освоєння осушених земель (1971-1988 рр.), а з    1988 року – заступником директора з рослинництва зазначеного інституту.

Після захисту докторської дисертації на тему “Вапнування кислих ґрунтів в західних областях України” у 1988 році здобуває науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.

У 1988 році перейшов на роботу до Львівського сільськогосподарського інституту в Дубляни.

У 1990 році отримує вчене звання професора, а у 1997 року обраний академіком Академії наук вищої школи України.

Протягом 1988-2007 рр. був завідувачем кафедри загального землеробства, а з 2007 року й досі працює на посаді професора кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії Львівського національного аграрного універcитету.

Професор З.М.Томашівський зробив чимало для розвитку агрономічної науки і практики сільськогосподарського виробництва. Він є провідним ученим у галузі землеробства і агрохімії. Розробив комплекс заходів, що сприяють підвищенню родючості ґрунтів та були впроваджені в агровиробництво в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу та інших регіонах України. Науковець теоретично обґрунтував і розробив агротехнічні й агромеліоративні заходи, що підвищують продуктивність староорних і осушених земель, які бідні на поживні речовини і мають підвищену ґрунтову кислотність.

На підставі результатів багаторічних досліджень, одержаних у довготривалих стаціонарних дослідах, вчений розробив енергоощадні технології обробітку ґрунту для вирощування сільськогосподарських культур, біологічну систему землеробства, наукові основи вапнування кислих ґрунтів західних областей України, розробив рекомендації щодо поліпшення органогенних і мінеральних меліорованих земель.

Професор Томашівський Зенон Михайлович є визнаним науковим авторитетом із меліоративного землеробства в Україні та Європі. Він неодноразово брав участь у підготовці та обговоренні конкретних урядових документів і довгострокових програм. Зокрема, був відповідальним за розробку і впровадження норм вапнування кислих ґрунтів України протягом 1980-1985 рр.

Зенон Михайлович велику увагу приділяє підвищенню кваліфікації підготовки молодих учених. Він є науковим керівником аспірантів і здобувачів з питань землеробства та агрохімії. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських і одну докторську дисертацію.

Упродовж 1989 – 1999 рр. був головою спеціалізованої вченої ради при Львівському державному аграрному університеті із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю “Агрохімія, рослинництво і кормо виробництво”. Він створив відому наукову школу з раціонального використання староорних і меліорованих земель. Здійснюючи педагогічну діяльність, професор З.М.Томашівський підготовив низку висококваліфікованих учених агрономів для агропромислового комплексу України.

Професор З.М.Томашівський опублікував понад 300 наукових праць, серед яких три монографії, підручник з меліоративного землеробства, чотири навчальні посібники із питань землеробства, два практикуми із землеробства і меліоративного землеробства, довідник з використання гербіцидів, понад 40 методичних рекомендацій для студентів денної і заочної форм навчання. Крім того, він є співавтором 15 рекомендацій для фахівців сільського господарства з питань використання добрив, вапнування, агромеліоративних заходів, запровадження науково обґрунтованих сівозмін, співавтор винаходу з ефективного використання вапнякових відходів Роздольського виробничого об’єднання “Сірка”.

Сердечно вітаємо ювіляра та бажаємо Зенону Михайловичу міцного здоров’я, нових творчих успіхів, плідної праці на благо України.

Многая Вам і благая літа!