Історія кафедри

Історія розвитку кафедри починається 9 січня 1856 року з часу заснування  Рільничої школи Галицького господарського товариства в Дублянах. З 1901 року Високій рільничій школі надано статус Рільничої академії. З 1920 року кафедра входить до сільськогосподарського і лісогосподарського факультету "Львівська Політехніка". З 1928 року на агрономічному факультеті і кафедрі рослинництва навчається видатний політичний і державний діяч України – Степан Бандера.

Завідували кафедрою відомі вчені професори:

-  Мічинський Казимир (1901 – 1918 рр.);

-  Гурський Януш (1920 – 1934 рр.);

-  Свентоховський Болеслав (1936 – 1937рр.).

З 1947-1987 рр. кафедру очолював член – кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки і техніки України РСР, доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат премії імені В.Я. Юр'єва, Григорій Степанович Кияк – видатний український вчений у галузі рослинництва. Зробив вагомий внесок у розвиток аграрної науки, створив високоврожайні сорти: пшениці ярої – Дублянка 4, Новоподільська та пшениці озимої – Галицька, жита озимого – Львівське, ріпаку озимого – Дублянський і ярого Львівський, бобів кормових – Коричневі.

Автор понад 200 наукових робіт, в тому числі 8 монографій, підручників "Рослинництво", і "Луківництво". Підготовив біля 30 кандидатів наук, з них чотири стали докторами наук. Разом з Г.С. Кияком плідно працювали доценти: В.М. Іздрик, П.М. Когут, Н.Я. Кириченко, Р.Й. Тучапський, Онищук Д.М. (учні Г.С. Кияка), Ю.І. Казновецький, В.Ф. Повар, В.А. Довгань, Я.І. Дедищин, старші викладачі – І.М. Крохмалюк, Г.Ф. Курносова та інші.

З 1988 р. кафедру рослинництва і луківництва очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВШ України Володимир Григорович Влох.

Зробив вагомий внесок в теорію і практику біологічних основ селекції, насінництва. Розробив методику селекції картоплі, яка уможливила значно скоротити її процес і підвищити ефективність. Виявив в умовах Карпат ендемічні форми картоплі стійкі проти фітофторозу. Збагатив національний генофонд картоплі. Створив унікальний фітофторостійкий з високим вмістом крохмалю в бульбах сорт Карпатський і передав в Державне сортовипробування 12 сортів картоплі, топінамбур. Автор біля 270 наукових праць. Отримав 5 авторських свідоцтв на сорти картоплі (Верховина, Полонина, Мавка, Слава) і топінамбур (Львівський).

З 2008 року завідує кафедрою технологій у рослинництві доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Володимирович Лихочвор. Автор понад 300 наукових праць. Унікальний навчальний посібник "Рослинництво" за короткі терміни виданий уже тричі. Значним досягненням є видання "Бібліотеки агронома", яка включає серію з 11 книг загальним накладом понад 40000 примірників. Ця бібліотека є найкращим виданням в Україні з агрономічної тематики і є на столі у агрономів та керівників господарств на території всіх областей України. Директор Новаційного центру (служби дорадництва)Львівського НАУ. Член спеціалізованої вченої Ради із захисту дисертацій у Вінницькому ДАУ. Член експертної ради Вченої Атестаційної комісії.

Склад кафедри

Лихочвор В.В. - зав. кафедри, д.с.-г.н., професор

Кулініч Ігор Васильович - лаборант

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра є провідною науковою установою в західному регіоні України з питань розробки наукових підходів до оцінки та використання адаптивних систем рослин з метою забезпечення високої продуктивності трансформованих агроценозів. Колективом кафедри розроблені і впроваджені у виробництво новітні технології вирощування сільськогосподарських культур:

- Інтенсивна технологія вирощування озимої пшениці, яка забезпечує одержання стабільної врожайності 80-100 ц/га зерна високої якості;

- Інтенсивна технологія вирощування буряків цукрових в умовах достатнього зволоження західного регіону України, що забезпечує врожайність коренеплодів 850-1100 ц/га і вихід цукру 100-120 ц/га;

- Високопродуктивні стійкі до хвороб і нематоди сорти картоплі та ресурсозберігаюча еко-логічно безпечна технологія їх вирощування в західному регіоні України, яка забезпечуює врожай-ність 45-50 т/га товарних бульб з економічним ефектом 10-15 тис. грн./га;

- Ресурсозберігаючі, екологічно безпечні технології вирощування ярих зернових культур¸ що забезпечують одержання з одного гектара 60-70 ц зерна;

- Ресурсозберігаюча, екологічно безпечна технологія вирощування топінамбуру;

- Ресурсозберігаюча, екологічно безпечна технологія використання сіяної довготривалої сіножаті на мінеральних ґрунтах, що забезпечує приріст урожаю сіна 35 ц/га;

- Технологія вирощування ячменю ярого з використанням енергоощадних систем обробітку ґрунту і оптимізації застосування гербіцидів, що забезпечує одержання 50-60 ц/га зерна і зменшення витрат енергії на 12-15%;

- Ресурсозберігаюча екологічно безпечна технологія вирощування сої в умовах західного регіону України, що забезпечує одержання стабільних урожаїв на рівні 25‑34 ц/га;

- Ресурсозберігаюча екологічно безпечна технологія вирощування ріпаку ярого в умовах західного регіону України, що забезпечує одержання стабільних урожаїв на рівні 35‑40 ц/га.

  Результати наукових досліджень учених кафедри широко впроваджуються у господарствах з виробництва сільськогосподарської продукції в Західній Україні публіковані у наукових статтях, висвітлені у монографіях та підручниках, доповідалися на Всеукраїнськихі Міжнародних конференціях, симпозіумах, демонструються на різного рівня виставках-ярмарках, використовуються в навчальному процесі.

  Наукові дослідження працівники кафедри проводять на дослідному полі, площа якого займає більше 10 га, отримані результати проходять попередню перевірку на полях Навчально-науково-дослідного центру Львівського національного аграрного університету.

  Навчальний процес

  На факультеті агротехнологій і екології кафедра є провідною. Вона бере участь також у навчальному процесі на економічному факультеті, факультеті механіки та енергетики і заочної освіти та перепідготовки кадрів. Навчаються бакалаври, спеціалісти, магістри, аспіранти, здобувачі. Проходять стажування за цільовим навчанням науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів.

  Читаються навчальні дисципліни:

  - на агрономічному факультеті – Рослинництво, Кормовиробництво, Системи сучасних інтенсивних технологій, Технічні культури, Технологія лікарських рослин, Лукознавство і луківництво, Управління якістю сільськогосподарської продукції, Еколого-біологічне рослинництво, Основи аграрного консалтингу, Технологія вирощування енергетичних культур;

  - на економічному факультеті та факультеті механіки та енергетики – Технологія виробництва продукції рослинництва;

  Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІ –ІV рівнів акредитації із напрямку "Агрономія" з грифом міністерства аграрної політики України систематично видаються підручники "Рослинництво" і "Луківництво", навчальні посібники та методичні рекомендації з дисциплін, що читаються на факультетах.

  Постійно удосконалюється і впроваджуються нові форми та технології навчання студентів за кредитно - модульною системою.

  Навчальний процес проводяться в аудиторіях, лабораторіях, дослідному полі кафедри та у філіалах кафедри: ННДЦ ЛДАУ, Інституті землеробства і тваринництва західного регіону НААУ та передових агроформуваннях.

  Дипломні роботи виконуються студентами за тематичним планом наукових досліджень в польових і лабораторних умовах та кращих агроформуваннях. Для цього на кафедрі розроблені методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт.


  Контакти

  80381, кафедра технологій у рослинництві ЛНАУ,

   вул. В. Великого 1, м. Дубляни,  Жовківського р-ну, Львівської обл.

   Тел. 224-29-39, факс (0322) 98-07-65