Вас радо вітає економічний факультет Львівського національного аграрного університету.

Наш навчальний заклад є одним з найпотужніших освітянських центрів нашої держави і робить суттєвий внесок у розвиток аграрної освіти та науки, духовної та матеріальної культури українського народу. Економічний факультет разом з університетом постійно вирішував наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання. На кожному етапі він виконував помітну роль в житті університету, виступаючи провідним науковим та навчально-методичним осередком в галузі аграрної економіки та економічної науки в цілому.

Розвиток економічного факультету відбувався в нерозривному зв’язку з еволюцією економічної науки та суспільства. В таких умовах економічний факультет ЛНАУ готує по-справжньому компетентних фахівців, які пропонуватимуть нові рішення і будуватимуть життя країни на нових засадах. До цього нас спонукає потреба інтеграції України у європейську та світову спільноти. Щоб реалізувати цю ідею, навчальний процес на факультеті здійснюється за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Протягом десятиліть у нас сформувалася висока викладацька культура, демократизм і гуманізація взаємовідносин між студентами і педагогами, які стали запорукою нинішнього успіху.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів на факультеті створено навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять економічний факультет ЛНАУ, Горохівський, Вишнянський, Стрийський, Тлумацький та Івано-Франківський аграрні коледжі. Це дає можливість зараховувати на навчання в університет за скороченим терміном випускників цих коледжів, а також інших освітніх закладів, які мають взаємопогоджені з факультетом навчальні плани, для отримання базового рівня освіти бакалавра, а також для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст” і “Магістр”.


Найпомітнішими рисами розвитку економічного факультету на зламі тисячоліть стали ґрунтовні наукові дослідження, індивідуалізація та інтелектуалізація навчального процесу, відродження традицій університетської культури. Як результат, нині економічний факультет Львівського національного аграрного університету – провідний в Україні з підготовки економістів вищої кваліфікації. Важливим напрямом формування навчального процесу став перехід на ступеневу підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями “Бакалавр”, “Спеціаліст” і “Магістр”. Підготовка фахівців ведеться за спеціальностями “Менеджмент організацій”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Фінанси і кредит”, “Міжнародна економіка”. Колектив економічного факультету активно увійшов у Болонський процес, що дає реальну можливість отримати рівноправний статус у європейському освітньому просторі.

Підготовка фахівців високого рівня забезпечується постійним вдосконаленням навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, публікацією підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у навчальний процес, а також інтеграцією освіти та практики. З метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів на факультеті запроваджено європейську систему кредитів ECTS, збільшено кількість предметів вільного вибору студента; вдосконалено зміст навчального процесу та введено нові навчальні дисципліни; змінено співвідношення між аудиторними заняттями; запроваджено новітні форми викладання навчальних дисциплін; розширено сфери застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі; запроваджену нову систему оцінювання знань студентів; вдосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін; покращено якість виконання випускних кваліфікаційних робіт.

Потужний науково-педагогічний потенціал економічного факультету сприяє постійному розширенню та зростанню кількості кафедр. Сьогодні економічний факультет – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив. Навчальний процес забезпечують 160 викладачів, з них 11 докторів наук, професорів, 74 кандидати наук, доценти. На денній формі навчається близько 1300 студентів усіх спеціальностей. Він є найбільшим факультетом у структурі університету і представлений 10 кафедрами: економічної теорії; бухгалтерського обліку і аудиту; фінансів і кредиту; інформаційних систем і технологій; статистики і аналізу; менеджменту організацій; економіки підприємства; міжнародної економіки і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; права і підприємництва; іноземних мов. Крім того, факультет має чотири навчально-методичні кабінети на кафедрах фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту організацій, економіки підприємства та дев’ять комп’ютерних класів.

Вимоги сьогодення зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців із ґрунтовною фундаментальною економічною підготовкою, здатних здійснювати наукові дослідження, використовуючи інноваційні підходи. Найповнішому виявленню цих рис сприяє науково-дослідна робота студентів факультету, яка поглиблює їхні знання з навчальних дисциплін, дозволяє використовувати отримані результати у курсовому та дипломному проектуванні, презентувати їх на наукових конференціях та конкурсах. Десятки студентів економічного факультету заявили про себе ґрунтовними дослідженнями та розробками. На кожній кафедрі факультету функціонують наукові студентські гуртки, основним призначенням яких є розвиток у студентів наукових здібностей та залучення їх до наукової роботи. Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця на  міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт, олімпіадах, у стипендіальних програмах.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою ведення бізнесу завдяки розробленій та запровадженій на факультеті системі практичної підготовки студентів, яка складається з виробничої практики бакалаврів і спеціалістів та комплексної науково-педагогічної практики (стажування) магістрів. Такий підхід дозволяє не лише закріпити теоретичні знання фахівців різних кваліфікаційних рівнів, а й набути необхідні для професійного зростання навички прийняття самостійних управлінських рішень. Для практичної підготовки студентів використовується матеріально-технічна база університету. А стажування майбутні фахівці проходять в управліннях агропромислового розвитку, філіях кафедр, сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, де поглиблено ознайомлюються з особливостями організації та обліку сучасного аграрного виробництва. Частина студентів факультету проходять практичну підготовку у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії.

На економічному факультеті ЛНАУ зосереджений значний науковий потенціал. Основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами”. Також активно працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Основний напрям науково-дослідної роботи – дослідження організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України. Щороку видається фаховий збірник “Вісник ЛНАУ: Економіка АПК”, в якому публікуються праці викладачів, аспірантів. Вчені, що здійснюють дослідження в сфері економіки сільського господарства, свої наукові надбання можуть друкувати у фаховому науково-практичному журналі “Аграрна економіка”, видання якого започаткував наш факультет. Результати наукових досліджень широко впроваджуються у навчальний процес як спецкурси з актуальних економічних проблем. За останні 5 років викладачі факультету опублікували 10 підручників, 35 монографій та 75 навчальних посібників, більше 1000 наукових статей. Захищено 3 докторські та 33 кандидатські дисертації.

Велику увагу на факультеті приділено розширенню міжнародного наукового співробітництва. Загальновизнаним є доробок факультету у здійсненні наукових досліджень, тісній співпраці з МФ “Відродження”, RSS-фундацією, відповідними кафедрами і відділами Чеського аграрного університету, Рільничої академії в Жешуві, Варшавської вищої школи бізнесу, Рільничої академії в Кракові, Вищої школи бізнесу в Кельце (Польща), відділом міжнародних програм Державного університету штату Пенсільванія (США). Постійними партнерами є аграрні університети Києва, Херсона, Житомира, Миколаєва, Харкова, Луцька.

Основним завданням виховної роботи на факультеті є підготовка всесторонньо розвинутих висококваліфікованих спеціалістів. Вона спрямована на формування у студентів дисциплінованості, відповідного ставлення до обов’язків, високих моральних якостей та патріотизму. Постійно організовуються тематичні вечори, конкурси, походи до театрів і музеїв. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнському фестивалі “Софіївські зорі”, фестивалі художньої творчості “Студентська весна”, “Нові таланти університету”, “Особливості аграрного кохання”. Факультет пишається власними творчими колективами: хоровою капелою “Відлуння гір”, ансамблем народного танцю “Дивограй”, ансамблем сучасного танцю, командою КВК “Економікс”. Студентське самоврядування відновило випуск факультетської газети “Економік таймс”.


Значну увагу приділяємо фізичному вихованню і спорту. Про це свідчать досягнення наших студентів: О. Голодюка, В. Бідловського – гравців молодіжної збірної України з футболу; А. Ткачука, Ю. Габовди, А. Луцика – гравців футбольного клубу “Карпати”; І. Білого – гравця футбольного клубу “Львів”; Р. Ястремського – члена молодіжної збірної України з біатлону, призера молодіжної першості України. Викладачі факультету є постійними членами збірних команд університету з волейболу, міні-футболу, настільного тенісу та беруть участь у Всеукраїнській спартакіаді серед професорсько-викладацького складу аграрних навчальних закладів “Здоров’я”.

Гордістю факультету є випускники, які досягли найвищих рівнів професійного та суспільного визнання: видатні вчені, викладачі, провідні спеціалісти та дослідники, депутати Верховної Ради України, працівники міністерств та урядових структур, відомі громадські діячі, посадовці, підприємці, економісти, бухгалтери. Серед випускників факультету – заступник міністра аграрної політики Демчак Іван Микитович, народний депутат Ващук Катерина Тимофіївна, начальник КРУ міста Києва Диба Михайло Іванович.