Наукова школа

Черевка Георгія Владиславовича

Важливе місце серед наукових напрямів, що розвиваються впродовж останніх десятиліть у Львівському національному аграрному університеті належить економічним дослідженням проблем розвитку сільського господарства і АПК.

За пріоритетними напрямками наукових досліджень, що здійснюються в Університеті, сформовані наукові школи, серед яких є школа завідувача кафедри економіки підприємства, доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Черевка Георгія Владиславовича – «Вдосконалення механізму підвищення ефективності агропромислового виробництва в контексті зрівноваженого розвитку сільських територій».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень охоплює проблеми ефективного розвитку економіки підприємств сільського господарства і АПК в цілому, підвищення ефективності формування і використання ресурсного потенціалу та інвестицій, економіки природокористування, вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК, кооперації та інтеграції, агротуризму, державного регулювання ринкової економіки, продовольчої безпеки, менеджменту людських ресурсів, зрівноваженого розвитку сільських регіонів. Особлива увага в останні роки приділяється проблемі підготовки української  економіки до євроінтеграції та визначенню ролі вітчизняного АПК в цьому процесі.

Дослідницькі напрямки наукової школи формуються на основі бюджетної наукової теми економічного факультету ЛНАУ на 2011–2015 рр. «Теоретико-методологічні та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села (номер державної реєстрації 0111U001252).

Під керівництвом Черевка Г.В. захищено 2 докторські дисертації (Горбонос Ф.В. (2005 р.) та Ткачук В.І. (2012 р.)) та 17 кандидатських дисертацій: Колодійчук В.А. (1998 р.), Шурпенкова Р.К. (1999 р.), Гачек Т.С. (1999 р.), Тофан І.М. (2000 р.),  Березівський З.П. (2003 р.), Вантух В.П (2004 р.), Кохана Т.М. (2005 р.), Яців С.Ф., Василенька Н.І. (2007 р.), Павленчик А.О. (2008 р.), Дадак О.О. (2009 р.), Шимечко Г.І. (2009 р.), Ващик М.С. (2008 р.), Глубіш Л.Я. (2009 р.), Березівський Я.П. (2010 р.), Струк Н.Р. (2011 р.), Дудич Г.М. (2011 р.).

Представляти інтереси наукової школи продовжують щорічно аспіранти, докторанти та здобувачі наукового ступеня (Кудла Н.Є, Підгребельна М.І., Пекар А.М., Конопада І.З., Дубневич Ю.В., Савченко Є.В)

Серед наукового доробку представників цієї школи за останні роки варто зазначити такі дослідження:

-вдосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств як основи аграрного сектору економіки на базі раціонального поєднання державних та ринкових механізмів регулювання аграрного виробництва;

-вдосконалення земельних відносин у сільському господарстві як чинника підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств;

-відродження і розвитку кооперації в АПК як основи підвищення його ефективності;

-економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві;

-формування та функціонування ринку сільськогосподарської продукції;

вдосконалення економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі АПК;

-підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві та зростання енергетичної ефективності галузі в цілому;

-вдосконалення процесу формування та підвищення ефективності використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств;

-диверсифікація діяльності аграрних підприємств

-підвищення ефективності кредитного забезпечення вітчизняних сільськогосподарських підприємств;

-формування та розвиток системи цінового та ринкового моніторингу в агропромисловому комплексі Львівської області;

-становлення та розвиток асоційованих форм аграрного бізнесу, а також обґрунтування шляхів їх подальшого функціонування;

-формування та розвиток регіонального ринку м’яса;

-розвиток м’ясного скотарства у фермерських господарствах Львівської області;

-ефективність малого бізнесу в АПК Львівської області;

-управління матеріально-інформаційними потоками підприємств АПК на основі логістичного підходу;

-формування і розвиток організованого ринку агротуристичних послуг на основі активізації підприємницької діяльності сільського населення.

Основні наукові досягнення. В своїх дослідженнях Черевко Г.В. широко використовує комплекс сучасних наукових методів і набутий за час закордонних стажувань науковий і дослідницький досвід. Результати його розробок мають безперечне важливе наукове значення та практичне застосування в галузях агропромислового комплексу України на мікро- та макрорівнях.

Результати його наукових досліджень достатньо відомі і за кордоном.

Наказом від 28.08.2006 р по МОН України Г.В.Черевко нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення».

18.09.2006 р. Г.В.Черевко нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».

Указом Президента України від 10 листопада 2008 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

14.05.2010 р. нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед Вищою Сільськогосподарською Школою у Варшаві» (Польща).

09.10.2010 р. нагороджений пам’ятною медаллю «За продуктивну співпрацю і вклад у розвиток Університету» (Вища інженерно-економічна школа в Жешові, Польща).

Дійсний член (академік):

Української Екологічної Академії,

Академії Економічних Наук України,

Академії наук Вищої освіти України.

Результативність діяльності

Науковим доробком Черевка Г.В. є 510 праць, в т.ч.: 20 монографій, 13 навчальних і практичних посібників, 17 брошур, 275 наукових статей, 110 тез наукових доповідей на наукових конференціях, симпозіумах і семінарах, 125 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін), в т.ч. 17 програм навчальних курсів, рекомендованих до використання Наукметодцентром Мінагрополітики України.

Серед них:

-наукові монографії «Проблеми зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції», «Держава і ринок», «Економіка зернопродуктового підкомплексу АПК», «Ціновий та ринковий моніторинг в АПК: проблеми та перспективи», «Трансформація сільського господарства Польщі і України в 90-х роках», «Ефективність енергетичних витрат у молочному скотарстві», «Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств», «Ефективність кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств», «Державне регулювання аграрної ринкової економіки та ринкових відносин у контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій», «Вдосконалення управління матеріально-інформаційними потоками  підприємств АПК на засадах логістики», «Пріоритетні напрями удосконалення державної аграрної політики», «Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств в умовах членства України у Світовій організації торгівлі»;

-з «грифами» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – навчальні посібники «Економіка природокористування», «Державне регулювання ринкової економіки АПК», «Інтелектуальна власність», підручник «Економіка підприємства».

81 публікацію здійснено за кордоном (Польща, Чехія, Австрія, Хорватія, Росія, Білорусія, США) на англійській, німецькій та польській мовах, в т.ч. у виданнях MOTROL i TEKA.

Брав участь у роботі 65 міжнародних наукових конференцій, в т.ч. 32 – за кордоном (США, Польща, Австрія, Греція, Хорватія, країни СНД).

За його участю складено і розповсюджено через НМЦ Міністерства аграрної політики та продовольства України 18 навчальних програм з навчальних курсів, присвячених вивченню проблем кооперації в АПК, курсу «Економіка природокористування», курсу «Дорадництво в сільському господарстві», авторські програми навчальних курсів «Інтелектуальна власність» та «Державне регулювання економіки» для магістрантів економічних напрямів вищих навальних закладів аграрного профілю, а також курсів «Економіка аграрного виробництва» для студентів факультету механіки та енергетики і «Економіка сільського господарства» для студентів землевпорядного факультету, «Теоретичні та правові основи сільськогосподарської кооперації» для спеціалістів (магістрантів) економічних напрямів вищих навальних закладів аграрного профілю, «Світове сільськогосподарське виробництво» для підготовки магістрів факультету механіки та енергетики, «Кооперація в підприємницькій діяльності АПК» для студентів економічного факультету.

Організаційно-наукова діяльність. Під його безпосереднім керівництвом та за його активної участі вчені ЛНАУ розробили Концепцію розвитку агропромислового комплексу західних регіонів України, Концепцію зрівноваженого розвитку сільських регіонів України, Концепцію розвитку кооперації в АПК західних областей України.

Керівник госпдоговірних тем з Мінагрополітики України: «Трансформація радгоспів Іршавського району Закарпатської області» (1985–1986 рр.); «Розробити і впровадити економіко-технологічну модель кооперації аграрних підприємств в західних областях України» (1999–2000 рр.); «Розробити Положення і Проект Указу Президента України про Агентство з регулювання продовольчого ринку» (2002 р.). Результати проведеної роботи передані в Мінагрополітики, де одержали відповідне схвалення і були рекомендовані до впровадження. На базі розробленого під його керівництвом Проекту створення Державного Агентства з Регулювання Продовольчого Ринку при Міністерстві аграрної політики України сформовано Аграрний Фонд, який здійснює функції з регулювання ринкової аграрної економіки.

Протягом 2000–2009 рр. координував наукову роботу вчених ЛДАУ в рамках Університету і з іншими науковими і навчальними закладами України, а також більш як з 20 аналогічними закладами у інших країнах. Здійснював координацію наукової роботи за п’ятьма державними комплексними темами Львівського національного аграрного університету. Під його керівництвом за 1998–2009 рр. у Львівському національному  аграрному університеті організовано і проведено 48 міжнародних та 19 внутрішніх наукових та науково-практичних конференцій з актуальних питань розвитку АПК за участю відомих вчених Польщі, Австрії, Німеччини, Угорщини, Чехії, Китаю, що знайшло широке відображення в науковій пресі та в інших засобах інформації.

У 2012 році під його керівництвом проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств».

Член наукової редакційної ради збірника наукових праць «Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК». Заступник головного редактора наукового журналу Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників від дня його заснування та Всесвітньої асоціації сільськогосподарських економістів (IAAE). Член методичної ради економічного факультету та Вченої ради ЛНАУ.

З 2012 року член Асоціації сільськогосподарських економістів Польщі.

З 1995 по 2000 р.– член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій у Львівському державному аграрному університеті за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК», а також член аналогічної ради за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій:

2007–2008 рр. – у Львівському національному лісотехнічному університеті;

2005–2009 рр. – у Львівському національному аграрному університеті;

з 2011– у Львівському національному аграрному університеті.

Практика і підвищення кваліфікації

У 1995 р. пройшов двохмісячне і піврічне стажування в університетах США з проблем ринкової економіки та методики викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах (Foreign Exchange Program, USDA). В 1997 р. пройшов навчання у Вищій Баварській академії менеджменту (ФРН) за спеціальністю «Менеджмент людських ресурсів» (Human Resourses Management) і пройшов відповідне стажування на різних фірмах у Мюнхені за програмою Менеджмент- Ост-Вест-трейнінг.

В 1998–1999 рр. пройшов річне навчання у Люблінській рільничій академії (Польща) за програмою «Управління охороною навколишнього середовища за стандартами Європейського Союзу», що засвідчується відповідним сертифікатом. У 2003 р. пройшов стажування у Міжнародному трейнінговому центрі Міністерства закордонних справ та Міністерства сільського господарства Держави Ізраїль з питань розвитку агробізнесу та економіки природокористування.

Активно співпрацював у 1996–1999 рр. з представництвом одного з найбільших у США кооперативів «Land O’Lakes» у Львові та міжнародної консалтингової корпорації «RONKO» з питань економічної освіти фермерів і керівників реформованих господарств, був науковим консультантом цього представництва з питань менеджмент-освіти та економічного аналізу сільськогосподарських підприємств.

Координатор українсько-американсько-польського Проекту сприяння розвитку прикордонних регіонів (ТАСІС) в рамках договору про співпрацю між Жешувським університетом (Польща) і ЛНАУ; українсько-американсько-польського Проекту підготовки сільгоспвиробників Польщі і України до вступу в ЄС в рамках договору про співпрацю ЛНАУ з Барзковіцким центром дорадництва Західно-Поморського воєводства (Польща); міжнародних проектів за програмою ТЕМPUS: «Впровадження фундаментальних та новітніх наукових методик в магістерських та аспірантських навчальних планах аграрного напряму» (номер угоди: СD_JEP-27136-2006) та «Навчальні курси в Україні за Болонським процесом (UKRABOL)» (номер угоди: CM_SCM-T053B06-2006).

Брав участь у коригуванні варіанту концепції Державної цільової економічної програми розвитку молочного скотарства в Україні на період до 2020 року та проекту Постанови КМ «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що спрямовуються на часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів».

Був задіяний у робочій групі головного управління агропромислового розвитку Львівської обладміністрації по розробці «Програми розвитку молочного скотарства у Львівській області на період до 2020 року».

Член ради директорів Української фундації сприяння розвитку сільського господарства (м. Львів), створеної за участю американської сторони, яка займається науковим обґрунтуванням і наданням кредитів через систему кредитних спілок фермерським і іншим реформованим господарствам та підприємствам агропромислового комплексу. Член Міжнародної асоціації сільськогосподарських економістів з 1996 р. Учасник Конгресу Міжнародної асоціації сільськогосподарських економістів в 2000 р. у Варшаві (Польща). Національний експерт України з питань економіки агропромислового комплексу. Кваліфікований експерт-дорадник з питань аграрної економіки та агробізнесу.