МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Львівського НАУ

 

На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 37-18-1-13/19123 від 12.10.2012 р. та з метою реалізації стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій „Рідне село” на період до 2020 року на базі Новаційного центру та інституту післядипломного навчання створено „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ” (наказ ЛНАУ № 130 від 18.10.2012 р.), до якого закріплено відповідно до розподілу Міністерства аграрної політики і продовольства України  (лист №37-128-13/5322 від 18.03.2013р.) Львівська і Закарпатська області.

Завдання Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій

Організація та проведення навчальних і інформаційних семінарів, тренінгів, громадських слухань для голів сільських та селищних рад, фахівців органів місцевого самоврядування, а також підприємств, організацій, що здійснюють господарську діяльність у сільській місцевості.

Проведення постійних консультацій, інформаційне забезпечення зацікавлених осіб.

Сприяння у створенні та функціонуванні сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.

Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу та їх впровадження у сільській місцевості.

Здійснення обміну досвідом роботи і науково-технічною інформацією за напрямами своєї діяльності.

 

Надзвичайно важлива роль у діяльності Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій відведена Новаційному центру ЛНАУ.

Основна мета його діяльності - вивчення, узагальнення та впровадження національного і світового досвіду з практичної підготовки фахівців, а також  забезпечення ефективного зв’язку сільськогосподарської науки та освіти з виробництвом, сприяння реалізації завдань державної аграрної політики у галузі соціально-економічного та культурного розвитку села та зокрема сільського господарства Західного регіону України, покращення умов праці та життєвого рівня працівників, охорони навколишнього середовища.

Основними завданнями діяльності Новаційного центру є сприяння впровадженню досягнень науково-технічного прогресу в основ­них, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового виробництва через:

1. Розробка стратегічних, оперативних планів, бізнес-планів розвитку підприємств та сільських територій.

2. Надання консалтингових послуг сільськогосподарським товаро­виробни­кам.

3. Навчання фермерів, керівників та фахівців приватних агроформувань та меш­­канців села майстерності агробізнесу.

4. Реалізація міжнародних програм післяприватизаційної під­т­рим­ки розвитку агроформувань у регіоні.

До основних напрямків діяльності Новаційного центру як структурного підрозділу Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій належать:

1.Технологічно-новаційні:

а) забезпечення зв’язків сільськогосподарських виробників з освітніми та нау­­ко­во-дослідними закладами, сорто- та машиновипробувальними стан­ціями, експериментальними станціями, науково-дослідними лабораторія­ми тощо з впро­ваджен­ня досягнень науки у виробництво;

б) узагальнення досві­ду застосування нових технологій виробництва та пере­роб­­ки сільськогос­по­дарсь­кої продукції у регіоні;

в) реклама виробництва високоякісного посів­но­го матеріалу та саджанців;

г) пошук альтернативних видів підприємництва на се­лі;

д) опрацювання і поширення результатів досліджень, проведених на дос­лід­­них по­лях університету, технікумів, сортовипробувальних станцій, моде­ль­них го­с­­по­дарств та ферм.

2. Інформаційно-консультаційні:

а) надання різноманітних консультацій, які стосуються впровадження у сіль­сь­­ко­­­гос­подарське виробництво нових сортів, засобів за­хис­ту рослин, добрив, технологій;

б) надання консультацій фермерам та фахів­цям і керівникам сільськогоспо­дар­­сь­­ких підприємств щодо розробки стратегічних планів розвитку під­приєм­­ниць­кої діяльності;

в) надання кон­суль­тацій та практичної допомоги фермерам у розробці біз­нес­-пла­нів;

г) збір та поширення сучасної маркетингової інформації у т.ч. про рівень рин­­ко­вих цін; створення баз даних про ціни, попит та пропозицію на рин­ках; прог­но­зування цін на ринках аграрної продукції та матеріально-тех­ніч­них ресурсів.

3. Навчальні:

а) організація виставок, семінарів, конференцій, днів поля тощо, які сто­сують­ся сучасних технологій виробництва та переробки сільськогос­по­дар­сь­кої про­дукції;

б) проведення розширених та короткотермінових навчань фермерів, власни­ків особис­тих підсобних господарств стосовно застосування сучасних тех­но­логій вирощування сільськогосподарських культур на дослідних полях універ­ситету, технікумів, сортовипро­бувальних станцій, модельних госпо­дарств та ферм;

в) організація тренінгів з під­приємництва для фермерів;

г) організація навчання сільськогосподарських товаровиробників за межами зак­ладу через такі форми, як курси, семінари, конференції, керовану само­освіту тощо;

д) керівництво навчанням фермерів та власників особистих підсобних госпо­дарств;

е) розробка навчальних прог­рам та кваліфікаційних завдань;

є) організація виїздів на навчання в інші області і регіони країни та закордон;

и) проведення демонстрацій застосуван­ня нових засобів механізації та авто­ма­­ти­­зації виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської про­­­дук­­ції;

і) навчання фермерів методики обліку у фермерських господарствах.

 

Роль Інституту післядипломного навчання як структурного підрозділу Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій полягає у забезпеченні:

а) відповідного рівня викладачів, їх компетентності, освіченості в питаннях практичної підготовки фахівців;

б) створенні належних соціально-побутових умов для проживання слухачів Центру;

в) узгодженні графіків проведення семінарів, практик та курсів підвищення кваліфікації з Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.

г) формуванні комплексу методичного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

д) проведення аналізу і внесення коригування в навчальні програми, враховуючи особливості районів та запити слухачів.