Школа біохімії та екології

Снітинського Володимира Васильовича

Фундатори і час заснування наукової школи. Наукова школа була заснована на наукових доробках лабораторії нейрогуморальної регуляції  Інституту фізіології та біохімії тварин Української академії аграрних наук, яку очолював професор Снітинський В.В.

Свій подальший розвиток вона отримала зі створенням кафедри екології та біології Львівського національного аграрного університету в 1999 році, яку очолив академік НААНУ Снітинський В.В.

Провідні науковці, кадровий потенціал. Наукова школа екології і біології володіє значним кадровим потенціалом, який сформовано внаслідок наукової та науково педагогічної діяльності академіка НААНУ Снітинського В.В. Серед провідних вчених доктори біологічних наук: Антоняк Г.Л. (тема дисертаційної роботи: “Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку” 2002.), Рівіс Й.Ф. (тема дисертаційної роботи: “Вплив кормових факторів на обмін лінолевої кислоти в організмі тварин ”, 2002), Данчук В.В. (тема дисертаційної роботи: “Процеси перекисного окислення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят”, 2003), Воробець Н.М. (тема дисертаційної роботи: “Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи”, 2004) та понад 35 кандидатів біологічних, ветеринарних та сільськогосподарських наук. На даний час науковий потенціал кафедри екології та біології складають 3 професори, доктори біологічних наук, 21 кандидат наук, доцент. Під керівництвом Снітинського В.В. виконується 15 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Напрями наукових досліджень, тематика досліджень, номер державної реєстрації НДР

Під керівництвом В.В. Снітинського проводяться дослідження за напрямами:

- Біохімія регуляторних процесів у тварин.

- Екологізація с.-г. виробництва.

Основною тематикою наукових досліджень є:

- «Вивчення механізмів субстратної регуляції метаболітичних процесів у свиней у різні періоди онтогенезу залежно від рівня живлення» (№ державного реєстру 0111U006159);

- «Дослідження стану окремих компонентів екосистем та розробка заходів щодо оптимізації їх функціонування в умовах техногенезу» (№ державного реєстру 0106U002074).

Дослідження проводяться з метою розробки рекомендацій та прийняття управлінських рішень, що дозволить забезпечити задовільний стан довкілля з дотриманням екологічної безпеки населення та оцінити ризики його захворювання, а також для покращення екологічного стану в зонах впливу підприємств з виробництва будівельних матеріалів та звалищ твердих побутових відходів. Результати науково-дослідної роботи використовуються у лекційних курсах для студентів ЛНАУ денної і заочної форми навчання та слухачів ФПК західних областей України; при виданні навчальних посібників, довідників, рекомендацій і брошур для студентів і фахівців АПК.

Дослідження екотоксикологічного впливу важких металів на процеси метаболізму в організмі рослин і тварин проводяться з метою розробки тест-системи з екологічної оцінки продуктів рослинництва і тваринництва. За результатами досліджень під керівництвом академіка НААНУ Снітинського В.В. протягом останніх років підготували та успішно захистили дисертаційні роботи щодо одержання наукового ступеня

- кандидата біологічних наук – Панас Н.Є., Максимович І.;

- кандидата сільськогосподарських наук – Лозовицька Т.М., Войтович Н.Г., Качмар Н.В, Тимощук І.В.;

- кандидата ветеринарних наук – Гнатик О.Й.

Дослідження впливу важких металів на функціонування системи «грунт-рослина» продовжують аспіранти і здобувачі Синявська Л.В., Косинець О.В., Верхола Г.Б., Яцух О.Б.

Дослідження впливу техногенного забруднення ґрунтів на їх фізико-хімічні властивості з метою отримання даних при складанні плану використання ґрунтів на площах розташованих біля підприємств-забруднювачів для покращення якості с.-г. продукції, а також екологічних аспектів застосування різних систем удобрення та вапнування в землеробстві західного Лісостепу. проводять аспіранти Дидів А.І.,  Щирба О.Р.

На кафедрі екології та біології під керівництвом Снітинського В.В. проводяться дослідження антропогенно-порушених територій Західного регіону України для розробки регіональної системи екологічного моніторингу ґрунтів та рослинності антропогенно-порушених земель Західного Лісостепу України, а також з метою підготовки рекомендацій щодо рекультивації таких земель та пропозицій з їх господарського використання. За таким напрямком працюють Зеліско О.В., Бальковський В.В.

Новим напрямком досліджень на кафедрі екології та біології є комплексний екологічний моніторинг басейнів малих річок р. Західний Буг (Полтва, Рата, Кам’янка) та р. Дністер з метою встановлення особливостей забруднення компонентів екосистем малих річок, проведення моніторингових досліджень їх стану з наступним обґрунтуванням природоохоронних заходів, скерованих на оздоровлення й відновлення порушених річкових екосистем, а також оцінка ефективності їх впровадження. У даному напрямку під керівництвом Снітинського В.В дослідження проводять аспіранти. Янишин С.В., Гусар О. І., Сивик Х.О.

Основні наукові досягнення.

Снітинський В.В. є керівником двох завдань в НТП 31 і НТП 25, які виконуються в лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН:

31/6 ДР 0111U006159 “Вивчити механізми субстратної регуляції метаболічних процесів у свиней в різні періоди онтогенезу залежно від рівня живлення” (2011–2015 рр.)

Продуктивність свиней, їх ріст, резистентність і харчова цінність одержуваної продукції значною мірою залежить від забезпечення їх потреби у мінеральних елементах. Це зумовлено широким спектром біологічної дії мікроелементів, зокрема їх впливом на фізіологічні функції і обмін речових в організмі свиней та їх продуктивність. Потреба свиней в окремих мікроелементах забезпечується за рахунок їх вмісту в кормах і мінеральних преміксах згідно розроблених норм, з врахуванням віку, рівня і напрямку продуктивності. Кількість мікроелементів, які використовуються в годівлі свиней постійно збільшується, що зумовлено прогресом у вивченні ролі окремих мінеральних елементів у життєдіяльності тварин, їх метаболічної і продуктивної дії, впливу на фізіологічні функції і обмін речовин в їхньому організмі. У цьому контексті слід розглядати проблему використання в годівлі свиней хрому, який розглядаються як ессенціальний мікроелемент для тварин і людини.

Дослідження, проведені в останні роки, свідчать про позитивний вплив добавок неорганічних та органічних сполук хрому до раціону свиней на їх ріст, резистентність, продуктивність, активність антиоксидантної системи і різні сторони обміну речовин в організмі. Це зумовлено фізико-хімічними особливостями даного мікроелементу і широким спектром його біологічної дії.

Застосування добавок хрому в годівлі сільськогосподарських тварин є відносно новим явищем. Хоча дослідження хрому проводяться давно, проте фактичне додавання його до кормів відбулося тільки в 1990-х роках. На підставі експериментальних даних, які пов'язані зі змінами у метаболізмі глюкози при додаванні хрому до живлення свиней, в якості джерела хрому додавали хром піколінат, хром пропіонат, хром метіонін та дріжджі. Результати попередніх лабораторних досліджень з хлоридом хрому свідчать про важливу роль цього мікроелемента у живленні тварин. Проте відомо, що хлорид хрому має низький рівень засвоєння цього елемента в організмі, порівняно з органічними сполуками. А використання органічних сполук у вигляді наночастинок, в яких присутність хрому зведена до мінімуму із збереженням його високої біологічної активності, є перспективним науковим напрямком. Тому метою наших досліджень було з’ясування впливу органічної форми хрому, а саме цитрату хрому на фізіолого-біохімічні показники крові свиней.

25.02.01.02 П ДР 0111U006158 «Вивчити особливості метаболічного впливу нових кормових добавок на організм свиней в різні вікові та технологічні періоди» (2011-2013).

25.02/5.01.01 «Вивчити вплив добавки «Гумілід» на обмін речовин поросят при додаванні її до раціону свиноматок» (2011).

Вивчали вплив біологічно активної кормової добавки «Гумілід» на показники природного імунітету, білкового обміну, енергетичних процесів, мінерального обміну, системи антиоксидантного захисту та оксидаційного стресу в крові свиноматок, новонароджених і поросят періоду відлучення, а також на збереженість та середньодобові прирости поросят.

 

25.02.01.02.02 “Вивчити механізми регуляції фізіолого-біохімічних процесів у тварин за дії окремих біологічно активних речовин” (2012).

Вивчали вплив біологічно активної кормової добавки «Гумілід» та віт.

С на показники природного імунітету, білкового обміну, енергетичних процесів, системи антиоксидантного захисту та оксидаційного стресу в крові свиноматок та новонароджених поросят, а також на збереженість та середньодобові прирости поросят.

Результативність діяльності. Снітинський В.В. є автором понад 500 наукових публікацій, в т.ч. 7 монографій, член Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю "Біохімія", член Експертної комісії в Комітеті з державних премій України в галузі науки і технологій, заступник голови Державного західного наукового центру НАНУ, голова Львівського західного наукового центру НАНУ і Міністерства освіти і науки України, голова відділення біологічних, медичних і аграрних наук та секції сільськогосподарських наук, член центральних рад Українського біохімічного та фізіологічного товариств.

Проведені науково-організаційні заходи. На кафедрі щорічно в межах Міжнародного науково-практичного форуму проводяться міжнародні науково-практичні конференції. В 2009 році проведено ювілейну науково-практичну конференцію присвячену 10-ти річчю створення кафедри.

Вчені кафедри щорічно беруть участь у 10 – 15 форумах і конференціях різних рівнів, у тому числі за кордоном.

За сприяння В.В.Снітинського засновано та видається науково–теоретичний журнал «Агробіологія та екологія»

Зв’язок з виробництвом, міжнародні зв’язки.

Провідні вчені підтримують тісні зв’язки з:

- Жешівською сільськогосподарською академією (Польща);

- Вроцлавською сільськогосподарською академією (Польща);

- Люблінською Академією Рільничою (Польща);

-   Краківською Академією Рільничою (Польща);

-   Інститут геофізики Академії наук Польщі;

-  Сільськогосподарським університетом у Варшаві (Польща);

-  Саратовський державний аграрний університет;

-  Бурятський державний аграрний університет;

-  Університет міста Гент;

-  Університет міста Лейда;

-  Агростат Діжон