Наукова школа «Комплексна механізація й автоматизація тваринництва» розпочинає свою діяльність в 1978 р., коли перший завідувач кафедри механізації тваринницьких ферм Львівського сільськогосподарського інституту Герасимчук В.В. розробив основні принципи автоматизації процесу машинного доїння корів для прив’язної технології утримання корів з доїнням в доїльне відро. Основоположник цього напряму, доцент Герасимчук В.В. розробив один із перших доїльних апаратів з автоматичним відключенням доїльних стаканів в кінці доїння, і в 1978 р. на Всесоюзній виставці досягнень народного господарства (ВВДНГ) був нагороджений бронзовою медаллю. З того часу кафедра утримує лідерство в галузі механізації і автоматизації технологічних процесів виробництва молока.

Традицію наукової школи продовжили: кандидат технічних наук, професор Сиротюк В.М (1980–2001 рр.), доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки Фененко А. І. (2001–2002 рр.), кандидат технічних наук, доцент Дмитрів В.Т. (з 2002 року).

Приєднання до кафедри механізації тваринницьких ферм кафедри електрифікації сільського господарства дозволило розширити спектр наукових інтересів в сфері вимірювань електрофізичних величин з застосуванням мікропроцесорної елементної бази.

З метою впровадження результатів наукових досліджень у виробництво в 2004 році при кафедрі був створений філіал конструкторського бюро від ВАТ «Брацлав», підприємства, яке розробляє і виготовляє всю номенклатуру технологічного обладнання для доїння с.-г. тварин. Для проведення наукових досліджень на виробництві та апробації власних розробок і технічних ідей були створені філіали кафедри на виробництві: в ННДЦ ЛНАУ (2003 р), в конструкторському бюро ВАТ «Брацлав»(2004 р).

За час існування наукової школи під керівництвом доцента Герасимчука В.В. захищено 2 кандидатських дисертацій, під керівництвом професора Сиротюка В.М. – 5 кандидатських дисертацій, під керівництвом професора Фененка А.І – 2 кандидатські дисертації.

Зараз при кафедрі автоматизації тваринництва, якості та стандартизації під керівництвом доцента Дмитріва В.Т. наукові дослідження проводять 2 аспіранти (Федорина Д.І., Городняк Р.В.) та 2 здобувачі (Лаврик Ю.М., Рінило І.Я.).

Плідно працюють два студентські наукові гуртки кафедри, в яких займається науково-дослідною роботою понад 30 студентів: «Механізовані і автоматизовані технології в тваринництві», «Якість, стандартизація та сертифікація в АПК». Про результати досліджень доповідають на студентських наукових конференціях. Кращі роботи подаються на конкурси та друкуються в збірниках наукових праць. Гуртківці беруть участь в предметних олімпіадах.

 

Результативність роботи студентських наукових гуртків

Переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

1. Дмитрів І. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Метрологія, стандартизація та сертифікація»  (НУ «Львівська політехніка») – Диплом ІІ-го ступеня, 2009 р.;

2. Кузьмич А. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Метрологія, стандартизація та сертифікація»  (НУ «Львівська політехніка») – Диплом ІІІ-го ступеня, 2009 р.;

3. Дмитрів І.В. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (НУ «Львівська політехніка») – Диплом ІІІ-го ступеня, 2010 р.;

4. Орос О.І. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Метрологія, стандартизація і сертифікація» та «Інформаційно-вимірювальні технології» – Диплом ІІІ-го ступеня, 2011 р.;

5. Дмитрів І.В. Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напряму «Механізація сільського господарства» (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.М. Василенка) – Диплом І-го ступеня, 2011 р.;

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад

1. Швець О. Переможець Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Машини і обладнання агропромислового комплексу» (Кіровоградський національний технічний університет), 2006 р.;

2. Ромашко О. Переможець Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Машини і обладнання агропромислового комплексу» (Кіровоградський національний технічний університет), 2007 р.;

3. Ситар І. Переможець Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Машини і обладнання агропромислового комплексу» (Кіровоградський національний технічний університет), 2009 р.;

4. Вихрест А. Переможець Всеукраїнської олімпіади з напрямку «Метрологія, стандартизація і сертифікація» НУ «Львівська політехніка») – Диплом ІІ-го ступеня, 2012 р.

Провідними науковцями кафедри є д.т.н., професор Ванько Володимир Михайлович, к.т.н, доцент Дмитрів Василь Тарасович, к.т.н., доцент Жінчин Ярослав Семенович.

Кадровий потенціал: доцент Кондур Сергій Миронович, доцент Банга Василь Іванович, в.о. доцента Гонсьор Оксана Йосипівна, в.о. доцента Курилко Ольга Андріївна, к.т.н., старший викладач Чабан Олеся Петрівна, старший викладач Михайлецький Михайло Іванович, старший викладач Пасєка Микола Степанович, асистент Лаврик Юрій Михайлович, асистент Федорина Дмитро Ількович, аспірант Городняк Роман Васильович.

Напрям наукових досліджень: розробка теоретичних основ механізації й автоматизації технологічних процесів у тваринництві та технічних засобів їх реалізації, дослідження електрофізичних параметрів газоподібних, рідких та сипучих матеріалів і розробка спектрально-аналітичних моделей їх характеристик.

Серед основних напрямів науково-дослідної роботи можна виділити наступні: створення автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) у тваринництві, зокрема теоретичні моделювання та аналітичні дослідження конструктивно-технологічних параметрів систем і елементів технологічного обладнання тваринництва і звірівництва; розробка АСУ ТП машинного доїння корів, АСУ вакуумною системою доїльних установок, експрес-аналізатора жирності молока; створення автоматизованих діагностичних комплексів дослідження технологічних і якісних параметрів технологічного обладнання та сільськогосподарських матеріалів; розробка нових механізованих і автоматизованих технологій у тваринництві на основі якісних характеристик процесу та матеріалів з метою їх стандартизації та сертифікації.

Тематика досліджень: Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу. (Державний реєстраційний номер: 0111U001251).

Основні наукові досягнення:

-  розроблено механіко-технологічні основи підвищення ефективності систем доїльних установок;

-  розроблено теоретичні основи енергоощадних технологій і обладнання для хутрового звірівництва стосовно автоматизованих систем управління;

-  розроблено технологію й обладнання для автоматизованої системи нормованої годівлі тварин;

- розроблено, випробувано й впроваджено у серійне  виробництво пневмоелектромагнітний пульсатор попарної дії доїльного апарата;

-  розроблено та передано дослідно-конструкторську документацію для виробництва вакуумного насоса з обертовим статором для доїльної установки;

-  розроблено термоанемометричний вимірювач швидкості потоку молока й багатофазних середовищ;

-  розроблено нормативно-технічне забезпечення для оцінки якості електроенергії в мережах загального призначення;

- вдосконалено нормативно-методичне забезпечення для оцінювання якості питного водопостачання;

-  вдосконалено нормативну базу для фасованих мінеральних і питних вод;

-  розроблено методи оцінювання якості й послуг за одиничними та узагальненими показниками.

-    розроблено теоретичні основи методики та комплект обладнання з сенсорами для вимірювання деформацій, вакуумметричного тиску та електрофізичного середовища;

-     розроблено з можливістю тиражування сенсори на основі мікропроцесорної техніки для вимірювання тиску, параметрів витрати багатофазних компонентів (газ+рідина);

-     розроблено комплект технологічного обладнання для визначення технічних характеристик, технічного стану та проведення ресурсних випробувань елементів доїльного обладнання;

-    розроблено комплект сенсорів на основі кондуктометричних комірок для визначення електрофізичних параметрів середовищ  на базі вимірювачів LCR – параметрів Е7-8; Е7-25;

-    розроблено обладнання для вимірювання крутного моменту обертових елементів;

-    розроблено методику й технологічне обладнання для вимірювання потоку сипких матеріалів.

Результативність діяльності (публікації, рекомендації)

За результатами наукових досліджень співробітники кафедри захистили дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук та 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Співробітники кафедри у співавторстві видали 3 наукові монографії, 7 підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства, опублікували понад 400 наукових статей та тез доповідей, отримали 20 патентів України на винаходи. Результати наукових досліджень неодноразово обговорювались на наукових конференціях, симпозіумах, конгресах як в Україні, так і за її межами.

Проведені науково-організаційні заходи (конференції, круглі столи):

Міжнародні науково-практичні конференції у рамках Міжнародних науково-практичних форумів ЛНАУ.

Засідання науково-методичної комісії з напряму 051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (28–30 травня 2012 р).

Круглий стіл, присвячений питанням автоматизованих технологій в молочному тваринництві (17 травня 2012 року).

Семінар на тему «Методи дослідження електрофізичних параметрів рідких матеріалів (на прикладі молока й води) і розробка спектрально-аналітичних моделей їх характеристик » (21 березня 2012 року).

Зв’язок з виробництвом:

Філіал конструкторського бюро на кафедрі від ВАТ «Брацлав» Вінницької області,

Філія кафедри на виробництві КБ ВАТ «Брацлав» Вінницької області.

Передано для серійного виготовлення:

- енергоощадний електромагнітний пульсатор попарної дії;

- вакуумний насос з обертовим статором;

- термоанемометричний вимірювач інтенсивності потоку молока;

- систему керування вакуумним насосом;

Розроблено для КБ ВАТ «Брацлав»

- каталоги номенклатурних елементів для монтажу й пусконалагодження систем доїльних установок;

- технологічну документацію на обладнання доїльної установки;

- конструкторський супровід впровадження серійного виготовлення.

Філія кафедри в навчально-науково-дослідному центрі Львівського національного аграрного університету – Розробка проектно-кошторисної документації на технологічний модуль автоматизованого виробництва молока (проект автоматизованого модуля (ферми) виробництва молока). Конструкторсько-проектний супровід реалізації проекту .