Історія кафедри

У 1967 році ство­рена кафедра економіко-мате­ма­тичних методів і обчис­лювальної техніки, яка в 1971 році реорга­нізована в кафедру економічної кібернетики, а в 2001 році в кафедру інформаційних технологій та систем АПК.

У 1971-1984 рр. кафедрою завідував к.е.н., доцент Кадюк З.С., з 1984 по 1989 рр. – к.е.н., доцент Рябокобиленко В.М., а з 1989 р. до жовтня 1995 р. знову Кадюк З.С. З жовтня 1995 р. по вересень 2005 р. завідувачем кафедри був д.ф.-м.н., професор  Сявавко М.С. З вересня 2005 р. кафедру очолює к.ф.-м.н., доцент Пасічник Т.В.

Склад кафедри

Сибаль Ярослава Ільківна - к.е.н., доцент

Гошко Богдан Мирославович - к.ф.-м.н., в.о. доцента

Черевко Вікторія Дмитрівна - к.е.н., ст. викладач

Токмина Ореста Михайлівна - лаборант

Навчальний процес

Кафедра проводить підготовку студентів економічного, агроно­міч­ного, землевпорядного та механічного факультетів з дисциплін: Інформатика і комп’ютерна техніка; Економетрія; Інформаційні системи і технології в обліку; Інформаційні технології в менеджменті; Інформаційні технології в АПК; Математичне програмування; Математичне моделювання в агрономії; Інформатика і обчислювальна техніка; Інформатика і системологія; Геоінформаційні системи.

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження кафедра проводить за темою: “Моделювання виробничих зв’язків у системі АПК. Розробка прикладних моделей”:

1.     Побудова нечіткої моделі прогнозування фінансово-економічних показників стану сільського господарства.

2.     Проведення експериментів по оптимізації параметрів системи прогнозування.

3.     Діагностика банкрутства сільськогосподарських підприємств із використанням апарату нечіткої логіки.

4.     Розробка моделей оптимізації вирощування овочів закритого грунту.

5.     Розробка прикладної моделі задачі організації підсобного господарства комбікормового підприємства.

6.     Економіко-математична модель оптимізації галузі тваринництва Західного регіону України.

На кафедрі функціонує студентський гурток “Комп’ютерна техніка і програмування”.

Для проведення навчання, навчальної та виробничої практик кафедра використовує 7 аудиторій, в т.ч. 6 із них – комп’ютерні класи.


Контакти: (032) 2242912, (032) 2242929