Наукова школа «Землевпорядне проектування»

заснована у 1960 році при кафедрі землевпорядного проектування Львівського сільськогосподарського інституту. Фундатор наукової школи – доктор економічних наук, професор Шулейкін О.Д. (1960–1983 рр.). Продовжували традиції наукової школи у різні роки – кандидат економічних наук, доцент Мицай М.А. (1983–1988 рр.),  кандидат економічних наук, професор Казьмір П.Г. (1988–2007 рр.),  кандидат економічних наук, доцент Богіра М.С. (2007–2010 рр.). З 2010 року – кандидат економічних наук, доцент Колодій П.П.

З метою впровадження результатів наукових досліджень у землевпорядне виробництво у 1968 році створено студентську землевпорядну експедицію, а у 1997 році – Західний науково-дослідний інститут землеустрою та кадастру.

За час існування наукової школи під керівництвом професора Шулейкіна О.Д. захищено 12 кандидатських дисертацій, під керівництвом професора Казьміра П.Г. – 5 кандидатських дисертацій, під керівництвом доцента Богіри М.С. – 1 кандидатська дисертація.

У даний час при кафедрі землевпорядного проектування під керівництвом доцента Богіри М.С. наукові дослідження проводять 3 аспіранти  (Кришеник Н.І., Здобицька Н.О., Красовська Г.І.) та 3 здобувачів (Фаріон С.В., Ступень Р.М., Перун Н.М.).

Плідно працюють п’ять студентських наукових гуртків кафедри, в яких займається науково-дослідною роботою близько 121 студент. Результати досліджень доповідаються на студентських наукових кон­ференціях. Кращі роботи подаються на конкурси та друкуються в збірниках наукових праць.

Провідні науковці кафедр: професор Казьмір Павло Гнатович, доцент Богіра Мирослав Степанович, доцент Колодій Павло Петрович, доцент Ващик Сергій Михайлович, доцент Ярмолюк Володимир Іванович.

Кадровий потенціал: доцент Стойко Наталія Євгеніївна, в.о. доцента Черечон Оксана Іванівна, в.о. доцента Солтис Ольга Григорівна, в.о. доцента Дудич Галина Миколаївна, старший викладач Ткачук Лариса Василівна, асистент Дудич Леся Василівна, асистент Кришеник Надія Іванівна.

Напрям наукових досліджень – землеустрій в умовах трансформації земельних відносин.

Серед основних напрямів науково-дослідної роботи можна виділити наступні: розвиток теоретико-методологічних основ землевпорядного проектування; удосконалення методики еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь; розвиток теоретичних основ формування просторових передумов збалансованого розвитку сільських територій як багатофункціональних систем; апробація і впровадження у землевпорядне виробництво математичних моделей та методів обґрунтування проектних рішень; систематизація та удосконалення методів протиерозійної організації території; геоінформаційно-технологічні та організаційні засади формування системи використання та охорони земель на регіональному рівні в контексті збалансованого розвитку землекористування.

Тематика досліджень – Розробка теоретико-методичних основ удосконалення використання та охорони земель на регіональному рівні в контексті збалансованого розвитку землекористування. (Державний реєстраційний номер: 0111U001320).

Основні наукові досягнення:

  1. Узагальнено досвід та удосконалено методику виконання наукових робіт та розробки проектів внутрішньогосподарського землеустрою.
  2. Розроблено методику складання схем районного планування та схем землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання і охорони земель району.
  3. Удосконалено методику розробки схем і проектів протиерозійної організації території.
  4. Удосконалено методику впорядкування території природних кормових угідь.
  5. Проведено комплексне еколого-економічне обґрунтування динамічних сівозмін.
  6. Розроблено методику територіальної диференціації агроландшафтів з виділенням елементарних ландшафтно-екологічних територіальних одиниць.
  7. Розроблено концепцію здійснення земельної реформи в Україні, яка враховувала завдання відродження села і сільського господарства.
  8. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації використання земель в агроландшафтах з використанням теорії нечітких множин.
  9. Розроблено концепцію здійснення консолідації земель в умовах трансформації земельних відносин.

Результативність діяльності (публікації, рекомендації)

Співробітники кафедри видали 7 наукових монографій, десятки брошур, понад 800 наукових статей, тез доповідей та рекомендацій виробництву. Результати наукових досліджень неодноразово доповідались та обговорювались на наукових конференціях, симпозіумах, конгресах як в Україні, так і за її межами.

Проведені науково-організаційні заходи (конференції, круглі столи:)

– Міжнародні науково-практичні конференції у рамках Міжнародних науково-практичних форумів ЛНАУ.

– Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю кафедри землевпорядного проектування ЛНАУ (20 грудня 2010 року).

– Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 65-річчю землевпорядного факультету ЛНАУ (23 вересня 2012 року).

– Круглий стіл, присвячений питанням регулювання земельних відносин у сфері землеустрою на основі удосконалення структури землекористувань (17 травня 2012 року).

– Круглий стіл, присвячений питанням розробки проектів землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь (26 вересня 2012 року).

– Семінар на тему «Проблемні аспекти, які виникають при розробці проектів розмежування земель державної та комунальної власності і формування земель комунальної власності» (21 березня 2012 року).

– Семінар на тему «Необхідність та перспективи створення земельного банку в Україні» (24 жовтня 2012 року).

Зв’язок з виробництвом:

Філія кафедри у Державному підприємстві «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» – Розробка теоретико-методичних основ удосконалення використання та охорони земель на регіональному рівні в контексті збалансованого розвитку землекористування. Аналіз впливу реформування земельних відносин на стан землекористування.

Філія кафедри в Управлінні держкомзему у Радехівському районі – Розробка науково-методичних підходів до удосконалення системи використання та охорони земель на регіональному рівні (на прикладі Радехівського району). Розробка проектів землеустрою щодо еколого-економічного обґрунтування сівозмін та упорядкування угідь.

ТзОВ «Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища» – Розробка концепції та науково-методичних підходів до консолідації земель в Україні.