У монографії поглиблено науково-методологічні основи і розроблено практичні способи оптимізації використання земельних ресурсів у ринкових умовах на основі використання методів математичного програмування. Розроблено ефективну базову модель адаптивного землекористування на основі використання алгоритмів нечітких множин для визначення матриць обмежувальних параметрів. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат, зокрема уточнено сутність поняття «Управління земельним ресурсами»; методичні підходи при територіальному розміщенні об’єктів рекреації; запропоновано систему критеріїв нечіткого моделювання враховуючи експертні оцінки; методичні підходи оптимізації структури землекористування сільськогосподарського підприємства на засадах використання ефективних математичних моделей, зокрема алгоритмів нечіткої логіки; рекомендації щодо оцінки екологічної стійкості ландшафтів під впливом лісових угідь, виконуючи екологічні вимоги в процесі землеустрою території. Розвинуто методичні підходи до використання та охорони земельних ресурсів в умовах ринкової економіки. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо використання екологічного імперативу в процесі оптимізації використання та охорони земельних ресурсів при розміщенні об’єктів інфраструктури та виробництві сільськогосподарської продукції.Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №  1/11-12043 від 20.07.2012 р.)

Черевко Г., Черевко І., Василенька Н.

Ч46 Економіка природокористування: навчальний посібник

 

У навчальному посібнику викладено основні положення і концепції економічно ефективного і екологічно безпечного господарського використання природних ресурсів, загальні поняття економіки природокористування,  предмет науки, метод i завдання, еволюцію її формування,  сутність та класифікації природних ресурсів, особливості їх використання у виробничих процесах різних галузей,  проблеми забруднення природного середовища у процесі господарського використання природних ресурсів, взаємозв’язків економічного та природного середовища у процесі реалізації господарської активності людства, економічної оцінки різних видів природних ресурсів та ефективності використання природних ресурсів в цілому,  основні сучасні тенденції у раціональному використанні природних ресурсів, біологізації економіки, соціально-економічні аспекти функціонування людини у природному середовищі та міжнародний досвід і співпраця у сфері вирішення проблем економіки природокористування в умовах ринкової економіки в контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій та підвищення рівня продовольчої безпеки держави.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих аграрних навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери економіки.


7 жовтня 2013 року проведено заняття за участю представників кафедри управління земельними ресурсами і студентів землевпорядного факультету у філіалі кафедри на базі Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради.

Мета заняття полягала в набутті практичного досвіду студентів в управлінні земельними ресурсами.

Студенти побували на проведеному у філіалі земельному аукціоні з продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.