Аграрна економіка та управління виробництвом

Фундатори і час заснування наукової школи. Економічний факультет у складі Львівського сільськогосподарського інституту відкритий на підставі Наказу Міністра вищої освіти СРСР від 15 травня 1951 року. На час формування факультету функціонувала лише одна кафедра економічного спрямування – економіки і організації сільськогосподарського виробництва, яку очолював доцент В. С. Старостін. Він і став першим деканом факультету. На кафедрі в той час працювало всього 5 викладачів-економістів, зокрема і к.е.н., доц. В.Ф.Третяков.

У 1947 році з організацією кафедри політекономії кількість викладачів економічного профілю зросла до 11 осіб. У 1954 році кафедра економіки й організації сільськогосподарського виробництва поділилася на дві – кафедру економіки сільського господарства на чолі з доцентом В.Ф. Третяковим і кафедру організації сільськогосподарського виробництва, якою завідував доцент В.С. Старостін. У 1958 році створено кафедру статистики і бухгалтерського обліку, яку очолив к.е.н., доц. П.М.Радченко, а в 1969 році – кафедру економіко-математичних методів і вирахувальної техніки, завідувачем якої став к.е.н., доц. В.Г. Галанець. У 1971 році її розділено на кафедри: управління  і наукової організації праці (завідувач – к.е.н., доц. В.Г. Галанець)  та економічної кібернетики (завідувач – к.е.н., доц. З.С. Кадюк). Цього ж року з кафедри статистики і бухгалтерського обліку виділили кафедру бухгалтерського обліку (завідувач – к.е.н., доц. І.Ф. Рашковський).

Після Другої світової війни у Львові не залишилося місцевих учених, здатних розвивати власні економічні школи аграрного профілю. Велике значення для розвитку регіональної аграрної науки мала діяльність Володимира Феодосійовича Третякова, який протягом 1946–1960 рр. був ректором Львівського сільськогосподарського інституту, а до 1970 року очолював кафедру економіки. Він підготував 23 кандидатів економічних наук, залишивши після себе школу економістів-аграрників, які вважають себе його учнями і послідовниками. Учений працював над проблемами спеціалізації і розміщення виробництва в сільському господарстві. В 1970 році він захистив докторську дисертацію, але ступінь доктора наук йому було присуджено посмертно.

На цих наукових доробках і була заснована у 60-х роках ХХ століття наукова школа. Її фундаторами були Третяков В.Ф., Галанець В.Г., Радченко П.М. Пізніше значний внесок у розвиток регіональної аграрної науки мала діяльність Павчака В.А., Голика М.А., Тринька Р.І.

Провідні науковці, кадровий потенціал. Молода генерація вчених-аграрників, продовжувачів, які розширили наукову школу за диверсифікованими напрямами: Березівський П.С., Липчук В.В., Губені Ю.Е., Черевко Г.В., Поплавський В.Г., Васьківська К.В., Біттер О.А., Гарасим П.М., Костирко І.Г., Онисько С.М., які здійснюють керівництво дисертаційними роботами. Крім того, керівництво дисертаційними роботами аспірантів і здобувачів надано: к.е.н. Андрушко М.І., Яціву І.Б., Пасічнику Т.В., Янишину Я.С., Корчинському І.О.

У полі досліджень наукової школи працює кадровий потенціал: Яців І.Б., Тофан І.М., Сиротюк Г.В., Гнатишин Л.Б., Хомка В.М., Магійович І.В., Михалюк Н.І., Гавука І.С., Колодійчук В.А., Янишин Я.С., Корчинський І.О.,  Линдюк А.О., Дудяк Р.П., Пасічник Т.В., Шолудько О.В., Ковалів В.М., Іванов А.О., Іваницький І.Є., Желєзняк А.М., Грицина О.В., Бондарчук В.В., Верзун А.А., Гошко Б.М.

Напрями наукових досліджень, тематика досліджень, номер державної реєстрації НДР

Наукові дослідження проводяться в межах бюджетних тематик:

«Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК» 2001–2005 роки (номер державної реєстрації 0100U002332).

«Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону України» 2006–2010 роки (номер державної реєстрації 0106U002073).

«Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села» 2011–2015 роки (номер державної реєстрації 0111U001252).

Основні наукові досягнення.

-   розроблено теоретико-методологічні і прикладні аспекти соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу в умовах його ринкової трансформації;

-   здійснено оцінку заходів, спрямованих на підвищення соціально-економічної ефективності функціонування сільського господарства і АПК;

-   визначено шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування аграрної сфери, соціально-економічного розвитку села.

Результативність діяльності.

З 1986 року по 2000 рік на факультеті функціонувала спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій (голова ради – д.е.н., проф., академік НААНУ Тринько Р.І), у якій було захищено 120 дисертаційних робіт.

З 2006 року до теперішнього часу функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій (голова ради – д.е.н., проф., Березівський П.С.). На даний час захищено 104 дисертаційні роботи, з них 3 докторських. Спеціалізована вчена рада приймає до захисту дисертації за двома науковими спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

На факультеті випускається Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК (фахове видання), а з 2008 року – науковий фаховий журнал «Аграрна економіка» (головний редактор – проф. Березівський П.С.).

З 2005 року на факультеті утворено Західне регіональне відділення Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, яке очолює проф. Березівський П.С.

Основні наукові здобутки провідних науковців факультету:

Галанець Василь Григорович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української технологічної академії.

Опублікував 8 навчальних посібників, 11 монографій, усього у його доробку близько 400 наукових праць.

Під керівництвом Галанця В. Г. захистили дисертації 70 аспірантів і здобувачів. Із підготовлених ним кандидатів економічних наук 8 стали докторами економічних наук.

Березівський Петро Степанович, доктор економічних наук, професор.

Автор понад 400 наукових та навчально-методичних публікацій у тому числі 12 посібників, 1 підручника і 18 монографій.

Під керівництвом Березівського П. С. захищено 12 кандидатських дисертацій, також він керує науковою роботою 2 докторантів, аспірантів і здобувачів.

Черевко Георгій Владиславович, доктор економічних наук, професор, академік Української Екологічної Академії наук.

Є автором понад 510 праць, в тому числі 20 монографій, 13 навчальних і практичних посібників, 17 брошур, 275 наукових статей, 110 тез наукових доповідей на наукових конференціях,  симпозіумах і семінарах, 125 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін), в т.ч. 17 програм навчальних курсів, рекомендованих до використання Наукметодцентром Мінагрополітики України. 81 публікацію здійснено за кордоном.

Під керівництвом Черевка Г.В. захищено 16 кандидатських і 2 докторські дисертації. Керує науковими роботами 2 докторантів, аспірантів і здобувачів.

липчук Василь васильович, доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.

Є автором понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 12 монографій та 7 посібників. Під керівництвом професора Липчука В. В. працює група науковців, яка проводить широкий спектр соціологічних досліджень з питань формування та розвитку трудового потенціалу села, трансформаційних процесів, розвитку підприємництва у сільській місцевості.

Під керівництвом Липчука В. В. захищено 11 кандидатських дисертацій. Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів.

Губені Юрій Едвардович – доктор економічних наук, професор.

Список наукових та навчально-методичних публікацій Губені Ю. Е. перевищує 290 найменувань, серед них 7 монографій, 2 підручники, 8 посібників, 5 інформаційно-довідкових видань, публікації в найавторитетніших українських та зарубіжних наукових виданнях.

Губені Ю. Е. керує науковою роботою аспірантів і здобувачів.

Костирко Ігор Григорович – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.

Костирко І. Г. є автором 7 монографій з проблем розвитку АПК та понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій. Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів.

Під керівництвом Костирка І.Г. захищено 4 кандидатських дисертацій.

Онисько Стефанія Михайлівна, кандидат економічних наук, професор.

Автор понад 500 наукових та науково-методичних робіт.

Онисько С.М. є автором 12 наукових монографій, 3 підручників та навчального посібника.

Під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій. Керує науковою роботою аспірантів і здобувачів.

 


Проведені науково-організаційні заходи.

На факультеті щорічно в межах Міжнародного науково-практичного форуму проводяться міжнародні науково-практичні конференції. В останні роки проведено ювілейні науково-практичні конференції на кафедрах бухгалтерського обліку і аудиту, фінансів і кредиту, права і підприємництва, статистики та аналізу, інтернет-конференція кафедри економіки підприємства.

Вчені факультету щорічно беруть участь у 25–30 форумах і конференціях різних рівнів, у тому числі за кордоном.

Нам факультеті щорічно проводяться наукові семінари та круглі столи з питань розвитку аграрного сектору економіки України.

Належна увага приділяється студентській науковій роботі. На кафедрах факультету діє 20 наукових гуртків, у роботі яких бере участь понад 500 студентів.

Зв’язок з виробництвом, міжнародні зв’язки.

Апробація наукових розробок вчених здійснюється через 25 філій кафедр факультету, у тому числі ННДЦ ЛНАУ.

Вчені факультету тісно співпрацюють з вченими та навчально-науковими установами США, Чехії, Польщі, Литви, Росії, Білорусії, Фінляндії, Швеції, Тайваню, Греції, Сирії тощо.

Значний доробок у міжнародній співпраці належить проф. Черевку Г.В. З 1996 року він є членом Міжнародної асоціації сільськогосподарських економістів. У 1996–1999 рр. – науковий консультант з питань менеджмент-освіти та економічного аналізу сільськогосподарських підприємств у представництві одного з найбільших у США кооперативів «Land O’Lakes» у Львові та в міжнародній консалтингової корпорації «RONKO» – консультант з питань економічної освіти фермерів і керівників реформованих господарств. У 1997 році  проходить навчання у Вищій Баварській Академії Менеджменту (ФРН) за спеціальністю менеджмент людських ресурсів (Human Resourses Management) і відповідне стажування на різних фірмах у Мюнхені. У 2010 році нагороджений почесною відзнакою «За заслуги перед вищою сільськогосподарською школою у Варшаві» (Польща) та пам’ятною медаллю «За продуктивну співпрацю і вклад в розвиток університету» (WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNA, Rzeszów , Польща).

Член ради директорів Української фундації сприяння розвитку сільського господарства (м. Львів). Національний експерт України з питань економіки агропромислового комплексу. Кваліфікований експерт-дорадник з питань аграрної економіки та агробізнесу. Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників від дня його заснування та Всесвітньої асоціації сільськогосподарських економістів (IAAE).

Губені Ю. Е. є керівником або науковим консультантом багатьох міжнародних дослідницьких проектів: «Економічна реформа – очима села» (МФ «Відродження», 1997 р.), «Розробка начального курсу «Агробізнес»» (МФ «Відродження», 1998 р.), «Аграрна реформа у Чеській республіці та її уроки для України» (RSS-фундація, 1999 р.), БІЗПРО (USAID, 2001–2005 рр.), «Створення сприятливого середовища бізнесу» (EcoRys, Нідерланди, 2004 р.), «Екологічна ситуація Головного Європейського вододілу», «Школа доброї води» (CCB, Швеція, 2009–2012 рр.). Був одним із перших стипендіатів Програми ім. Л. Кіркланда (Варшава, 2001 р.), також був експертом ФАО в Проекті з вдосконалення вищої аграрної освіти (1998 р.),  Проекту Про ООН «Розвиток інвестиційного середовища АР Крим» (2011 р.).

Губені Ю. Е. відомий публіцист, член Спілки економістів України, Конгресу вчених економістів-аграрників, Польського товариства економістів агробізнесу (SERIA). Він висвітлює важливі суспільні та економічні питання в місцевих ЗМІ та газетах «День», «Високий Замок», «Львівська газета»; був депутатом, головою комісії з питань планування, економіки і бюджету Радехівської міської ради, помічником-консультантом народного депутата України.