Історія кафедри

Кафедра українознавства утворена наказом ректора від 10 грудня 1993 року на підставі інформаційного листа Міністерства освіти України, в якому керівники ВНЗ отримали рекомендацію сконцентрувати всі українознавчі дисципліни на одній кафедрі.

Фундаментом, на якому постав згаданий підрозділ університету, стала кафедра історії України, яка до цього функціонувала в ЛСГІ, й українознавчі предмети: «Ділова українська мова», «Аграрна історія України», «Теорія та історія світової та вітчизняної культури», що тоді були в навчальних планах кафедр іноземних мов та політології. На створеній у грудні 1993 року кафедрі працювало 11 штатних викладачів, у тому числі 2 професори, доктори історичних наук: В. П. Плисюк і В. В. Добрецова, 4 доценти, кандидати історичних наук: П.П. Дяченко, Я.I. Черняк, П.П. Чорновол, М.Ю.Чоповський, 5 викладачів: О.М. Козловська, Ю.М.Сидорчук, Г.А. Барабаш, A.M. Куза, І.П. Тарасюк. Очолив кафедру професор В.П. Плисюк, який керував нею до 2008–2009 н.р.

При кафедрі діє навчально-методичний кабінет. 1991 року його перейменовано і перетворено на міжкафедральний кабінет гуманітарної освіти. У ньому сконцентровано всю навчально-методичну і довідкову літературу з предметів, які вивчають на кафедрах українознавства та філософії і політології. Крім того, кабінет відіграє роль інформаційного центру з гуманітарних наук: має у своєму розпорядженні наукові періодичні видання, веде каталоги літератури і публікацій в журналах, забезпечує навчальний процес наочністю. При кабінеті силами викладачів і студентів (з ініціативи асистента О.М. Козловської) створено куток матеріальної культури та побуту українського народу.

Щодо викладацького складу кафедри українознавства, то він помітно змінився за останні роки. Кафедру покинули професори В.В.Добрецова, В.П. Плисюк, асистент О.М. Козловська, доценти П.П. Дяченко і М.Ю. Чоповський, ст. лаборанти В.І. Гачкова і С.П. Курильців, в.о. доцента Г.А. Барабаш (вийшли на пенсію), І. П. Тарасюк (вступила до аспірантури), асистент Ю.М. Сидорчук (перейшов на іншу роботу). У листопаді 1998 р. помер доцент, відомий дослідник аграрних перетворень на селі, активний діяч за відродження національного духу в українському селі П.П. Чорновол, у червні 2012 р. – доцент Я.І. Черняк. Свого часу працювали на кафедрі кандидати історичних наук, Л. С. Качмар (1998 – 2005 рр.), Л. А. Пинда (2001 – 2005 рр.), О. А. Полянський (2005–2006 рр.), професори Ідзьо В.С. та Сербенська О.А. (2010-2011 рр.), заслужений діяч мистецтв Купчак Т. З. (2002-2013 рр.)

На кафедрі працюють 9 науково-педагогічних працівників, які проводять плідну науково-дослідну роботу в царині української мови за професійним спрямуванням, історії України та української культури, риторики, вдосконалюють методику викладання українознавчих дисциплін відповідно до вимог сьогодення.

З вересня 2009 р. очолює кафедру в. о. доцента A.M. Куза. Упродовж останніх років професорсько-викладацький склад згаданого підрозділу ЛНАУ значно оновився. Штат кафедри поповнили і поважні професори та відомі науковці, й енергійні представники молодого покоління українознавців. Нині на кафедрі працюють: професор, доктор історичних наук М.С. Пасічник; доценти, кандидати філологічних наук Р.В. Кюнцлі і Дерпак О.В. та кандидат історичних наук О.Ф. Юрчук; в.о. доцента О.М. Горда та І.В. Баран, і два старші викладачі О.В. Качмар та І.Р. Берест (к.і.н.). Активним помічником викладачів є старші лаборанти Л.С. Березовецька та М.М. Марків і лаборант Т.А. Кушнарьова.

Склад кафедри

Куза А.М. - зав. каф. в.о.доц.

Дерпак О.В. - доц.

Берест І.Р. - ст. викладач

Качмар О. В. - ст. викл.

Навчальний процес та наукова робота

На кафедрі читають дисципліни гуманітарного циклу: “Історія України”, “Історія української культури”, “Культурологія”, “Українознавство”, ”Українська мова за професійним спрямуванням”, ”Українська мова за професійним спрямуванням (усне та наукове мовлення”) та “Риторика”. Розроблено робочі програми та методичне забезпечення для цих дисциплін згідно з вимогами Болонського процесу, а також  тести, за якими   студенти  складають іспити (в програмі MOODLE).

Кафедра підготувала й видала низку навчальних посібників і методичних розробок з історії України (проф. В.П. Плисюк, доц. П.П. Дяченко та М.Ю. Чоповський, в.о. доц. О.Ф. Юрчук, ст. викл. О.М. Горда та І.В. Баран), української та зарубіжної культури (проф. В.П. Плисюк, доц. Л.С. Качмар,  доц. П.П. Дяченко), культурології (доц. Р.В. Кюнцлі та ст. викл. Т.З. Мандюк і О.М. Горда), української мови за професійним спрямуванням і культури мовлення (в.о. доц. Г.А. Барабаш, А.М. Куза, О.В. Дерпак, ас. І.П.Тарасюк), російсько-український словник науково-технічної термінології “Аграрна механіка та енергетика” (в.о. доц. О.В. Дерпак у співавторстві з д.т.н. В.М. Гайдучок),  а також видання “Український  рік в прикметах і прикметниках”  (в.о. доц. Г.А. Барабаш у співавторстві з Г.В. Онкович і А.Д. Онковичем) і  “Культурологія в умовах кредитно-модульної системи: тестові завдання” (доц. Р.В. Кюнцлі та ст. викл. О.М. Горда у співавторстві з академіком. В.В. Снітинським), рекомендовані Міністерством освіти як навчальні посібники для студентів ВНЗ України.

Кафедра постійно бере участь у науково-практичних і науково-методичних конференціях, щороку викладачі кафедри публікують у наукових збірниках  і журналах десятки матеріалів. 

У 2009 році започатковано проведення Міжнародних наукових читань «Мова і держава» та Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти». З 2010 року розпочато видання «Вісника гуманітарних наук Львівського національного аграрного університету».

На кафедрі активно працюють три студентські наукові гуртки – «Плекання рідної мови», «Краєзнавство» та «Історія української культури».

Викладачі – активні учасники суспільно-громадського життя університету: організовують зустрічі із видатними людьми, екскурсії, літературно-мистецькі вечори, презентації нових книг, наукові читання, проводять лекторії на теми української мови, культури, історії.