Історія кафедри

Створення кафедри започатковано у 1962 році зі створенням кафедри електрифікації сільського господарства. Першим завідувачем був доцент В.Г. Ковальчук. Згодом нею керували доценти М.Л. Гірник (1967-1974), Б.Т. Пославський (1974-1976) і В.Ю. Воробкевич (1976-1984). У 1984 році відбулося об’єднання кафедр механізації тваринницьких ферм та електрифікації сільського господарства в одну – механізації тваринництва та електрифікації сільського господарства, яку очолив к.т.н., доцент В.М. Сиротюк. У різні роки на кафедрі працювали доценти А.А. Забрамний, В.М. Поліщук, В.Т. Якимець, асистенти В.І. Холін, О. Пашкевич, С.В. Прийма, С.Й. Ясницький. Навчальний процес забезпечували: завідувач лабораторією О.М. Соляр, лаборанти В. Михайлусь, О.С. Петриш.

На даній кафедрі, поряд з іншими, викладались дисципліни електротехнічного профілю, такі як електротехніка, автоматика, електропривод.

З 2000 року основний блок електричних дисциплін почали читати на новоствореній кафедрі енергетики, яка стала базовою у підготовці фахівців зі спеціальності „Енергетика сільськогосподарського виробництва”.

У 2007 році в результаті розділення кафедри енергетики утворено кафедру електротехнічних систем, яку очолив к.т.н., професор В.М.Сиротюк.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують чотири професори, сім доцентів, два старші викладачі, та чотири особи навчально-допоміжного персоналу.

Колектив кафедри забезпечує вивчення таких дисциплін: „Електротехніка”, „Теоретичні основи електротехніки”, „Електропривод та електрообладнання”, „Електропостачання а АПК”, „Електротехнології та електроосвітлення”, „Програмні та апаратні засоби в системах якості”, „Моделювання технологічних процесів і систем”, „Прикладні комп’ютерні технології”, „Віртуальні вимірювальні і управляючі системи”, „Електричні машини”, „Керування електротехнічними системами”, „Електричні апарати”, „Енергетичні засоби АПК”, „Монтаж енергообладнання”, „Основи технічної експлуатації електрообладнання та засобів керування” та інші.

На кафедрі, поряд з навчально-методичною роботою ведуться значні наукові дослідження. Основним науковим спрямуванням кафедри є розробка теоретичних засад та технічних засобів для комплексного використання відновлювальних джерел енергії. Ця робота ведеться сумісно з кафедрою енергетики. Кафедра електротехнічних систем є учасником Міжнародного консорціуму „Поновлювана енергетика” (Україна, Німеччина).

При кафедрі функціонує аспірантура, захищено 4 кандидатські дисертації, виконаних під науковим керівництвом професора В.М. Сиротюка. за результатами наукових досліджень опубліковано понад 165 наукових праць, отримано більше 55 авторських свідоцтв і патентів України. Видано 6 навчальних посібників, у тому числі 2 з грифом міністерства аграрної політики України.

Склад кафедри

Чумакевич Віктор Олександрович - кандидат технічних наук, доцент

Прокопенко Катерина Олександрівна - старший лаборант

Хлистун Микола Богданович - провідний фахівець

Науково-дослідна робота

Василів К. М. – Математичне моделювання електротехнічних комплексів і систем.

Сиротюк В. М. – Розробка теоретичних засад, і засобів використання відновлювальних джерел енергії.

Гошко М. О. – Розробка та удосконалення засобів електромеханізації знімання плодів.

Гречин Д. П. – Математичне моделювання електромагнітних полів у провідних феромагнітних середовищах.

Мочернюк Ю. П. – Дослідження електромагнітних процесів в електричних колах.

Паранюк В. О. Енерго-ресурсо-ощадні технології при обробці насіннєвих сумішей в первинному насінництві.

Чумакевич В. О. Керування складними електромеханічними системами та енергоощадні енергосистеми.

Якимець В. Т. – Розробка і дослідження технічних засобів для вимірювання параметрів технологічних процесів при зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції.

Яцун А. М. – Методи і засоби неруйнівного контролю феромагнітних матеріалів і виробів та обмоток двигунів імпульсним вихрострумовим методом з застосуванням оберненого перетворення Лапласа для отримання інформації про параметри об’єкта досліджень.

Хімка С. М. – Дослідження режимів роботи і параметрів енергоощадного вібраційного дозатора сипучих кормів.

Дробот І. М. – Обґрунтування параметрів технічних засобів для експресного контролю параметрів якості молока на основі поляризаційних ефектів.

Герман А. Ф. Математичне моделювання процесів у складних електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, котрі складаються зі взаємопов’язаного комплексу електротехнічних пристроїв.


Напрямки наукової діяльності

Кафедра електротехнічних систем, виходячи з комплексної наукової теми факультету, проводить роботу згідно теми: «Розробка теоретичних засад, апаратних і програмних засобів електротехнічних систем використання відновлювальних джерел енергії в технологічних процесах  аграрного виробництва».

Наукова робота виконується спільно з кафедрою енергетики в рамках наукового консорціуму «Поновлювальна енергетика (Aurora Wind Power – ЛНАУ)».

Згідно Закону України «Про енергозбереження» від 01.07.94 р. №74/94-ВР одними з пріоритетних напрямків державної політики в сфері енергоощадності є створення енергоощадної структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергоощадності з урахуванням екологічних вимог, широкого впровадження новітніх енергоощадних технологій. На сьогодні, коли Україна покриває значну частину своїх енергопотреб постачанням нафти і природного газу з Росії та інших країн, гостро постає питання використання альтернативних поновлюваних джерел енергії.

Виходячи з наведеного вище, основні науково-дослідні роботи на кафедрі здійснювалися в напрямку розробки та досліджень апаратних та програмних засобів механізації та автоматизації виробничих процесів у тваринництві, розробки енергоощадних механізованих процесів та використання відновлюваних джерел енергії в сільському господарстві, зокрема, теоретичні моделювання та аналітичні дослідження конструкційно-технологічних параметрів систем і елементів вітроустановок, сонячних батарей та теплової помпи (проф. Сиротюк В. М.).

В рамках основного спрямування, водночас здійснюється науково-дослідна робота за напрямками «Математичне моделювання електротехнічних комплексів і систем» (в. о. проф. Василів К. М.), «Застосування штучних нейронних мереж для аналізу електромеханічних систем» (проф. Чабан А. В.), «Розробка та удосконалення засобів електромеханізації знімання плодів» (доц. Гошко М. О.), «Математичне моделювання електромагнітних полів у провідних феромагнітних середовищах» (доц. Гречин Д. П.), «Енергоресурсоощадні технології при обробці насіннєвих сумішей в первинному насінництві» (доц. Паранюк В. О.), «Керування складними електромеханічними системами та енергоощадні енергосистеми» (доц. Чумакевич В. О.), «Дослідження технічних засобів для вимірювання технологічних параметрів при збереженні та переробці сільськогосподарської продукції» (доц. Якимець В. Т.), «Діагностика і неруйнівний контроль феромагнітних та слабоелектропровідних матеріалів і виробів» (доц. Яцун А. М.), «Дослідження режимів роботи і параметрів енергоощадного вібраційного дозатора сипучих кормів» (ст. викладач Хімка С. М.), «Обґрунтування параметрів технічних засобів для експресного контролю параметрів якості молока на основі поляризаційних ефектів» (ст. викладач Дробот І. М.), «Математичне моделювання процесів у складних електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, котрі складаються зі взаємопов'язаного комплексу електротехнічних пристроїв» (ас. Герман А. Ф.)

Наукова діяльність

На кафедрі захищена одна дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – «Обґрунтування параметрів вібраційного дозатора сипучих кормів» – асистент (тепер ст. викладач) Хімка Степан Миколайович (20 квітня 2012 року, ЛНАУ).

27 травня 2012 року отримано атестат доцента (12ДЦ № 030821) к. т. н. Яцуном Андрієм Михайловичем.

10 жовтня 2013 року отримано атестат професора (12ПР № 008919) завідувачем кафедри, д. т. н. Василівим Карлом Миколайовичем

Окрім тематики, згаданої вище, на кафедрі наукові дослідження проводять викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри за такими напрямками:

–        обґрунтування параметрів технічних засобів для експресного контролю параметрів якості молока на основі поляризаційних ефектів;

–        засоби зниження провалів напруги в електричних мережах;

–        обґрунтування параметрів вібраційного дозатора сипучих кормів;

–        оптимізація параметрів і режимів технологічного процесу електростатичної обробки насіння культурних рослин;

–        обґрунтування параметрів і режимів роботи енергоощадного індивідуального доїльного апарата;

–        обґрунтування параметрів башт вітроенергетичних установок сільськогосподарського призначення.

На кафедрі функціонують наукові семінари, на яких викладачами кафедри доповідаються та обговорюються проведені ними наукові дослідження та перспективи їх подальшого розвитку і впровадження.

Зокрема, 28 березня 2012 року була заслухана та обговорена доповідь в. о. проф., д. т. н. Карла Миколайовича Василіва стосовно результатів його досліджень за матеріалами захищеної ним у 2010 році дисертаційної роботи на присвоєння вченого звання доктора технічних наук; 11 квітня 2012 року – доповідь асистента Степана Миколайовича Хімки стосовно результатів його досліджень при підготовці до захисту ним у 2012 році дисертаційної роботи на присвоєння вченого звання кандидата технічних наук; 30 травня 2012 року – доповідь проф. Ярослава Юрійовича Марущака стосовно результатів його досліджень за матеріалами захищеної ним дисертаційної роботи на присвоєння вченого звання доктора технічних наук; 20 червня 2012 року – доповідь проф. Юрія Омеляновича Варецького стосовно результатів його досліджень за матеріалами захищеної ним дисертаційної роботи на присвоєння вченого звання доктора технічних наук; у жовтні 2012 року – доповідь проф. Андрія Васильовича Чабана стосовно результатів його досліджень за матеріалами захищеної ним дисертаційної роботи на присвоєння вченого звання доктора технічних наук.

Планується у 2013-2014 роках заслухати та обговорити на семінарі результати та плани наукового пошуку, доц. Володимира Олексійовича Паранюка, ст. викладача Івана Михайловича Дробота та інших науковців.

Співробітники кафедри розпочали новий 2013/2014 навчальний рік.

Так, 18-20 вересня 2013 року у Львівському національному аграрному уіверситеті відбувся Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” (Львів–Дубляни) за участю в ньому викладачів кафедри.

Співробітниками кафедри здійснюється підготовка з проведення профорієнтаційної роботи, зокрема оновлено й підготовлено рекламно-інформаційні матеріали для ознайомлення учнів шкіл та студентів училищ, технікумів, коледжів з навчально-методичними та матеріальними можливостями навчання на кафедрі.

Наукові зв’язки кафедри

- Варшава, фірма «SGGW».

- Краків, фірма «Vasta».

- Катовіце, фірма «Комель».

- Жешув, Жешувська політехніка.

- Люблін, Люблінська політехніка.

- Мелітополь, фірма «Рефма».

- Запоріжжя, фірма «Сенітек».

- Маріуполь, завод ім. Ілліча.

- Терасполь, Науково-виробниче закрите акціонерне товариство «Електромаш».

- Кременчук, Кременчуцький політехнічний університет.

- Дніпродзержинськ, Дніпродзержинський державний технічний університет.

- Київ, Національний університет біоресурсів та природокористування України.

- Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

- Київ, Інститут електродинаміки Національної академії наук України.

- Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут.

- Одеса, Одеський національний політехнічний університет.

- Львів, Національний університет «Львівська політехніка.

Контакти

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1

Львівський національний аграрний університет

Факультет механіки та енергетики

Кафедра електротехнічних систем

Тел.: (032) 22-42-955

e-mail: е Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Завідувач кафедри: д. т. н., в. о. професора

ВАСИЛІВ Карл Миколайович

Механічний корпус, кімната 31МА

Тел.: +38 (032) 22-42-955

 Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи:

старший викладач ДРОБОТ Іван Михайлович

Механічний корпус, кімната 8М

Тел.: +38 (032) 22-42-955

 Заступник завідувача кафедри з наукової роботи:

к. т. н., доцент ЯЦУН Андрій Михайлович

Механічний корпус, кімната 8М

Тел.: +38 (032) 22-42-955

Заступник завідувача кафедри з виховної роботи:

к. т. н., доцент ГОШКО Маркіян Орестович

Механічний корпус, кімната 8М

Тел.: +38 (032) 22-42-955

 Викладацька:

Механічний корпус, кімната 8М, 10М

Тел.: +38 (032) 22-42-955

 Лаборантська кафедри:

Механічний корпус, кімната 15М

Василів К. М. – Математичне моделювання електротехнічних комплексів і систем.

Сиротюк В. М. – Розробка теоретичних засад, і засобів використання відновлювальних джерел енергії.

Гошко М. О. – Розробка та удосконалення засобів електромеханізації знімання плодів.

Гречин Д. П. – Математичне моделювання електромагнітних полів у провідних феромагнітних середовищах.

Мочернюк Ю. П. – Дослідження електромагнітних процесів в електричних колах.

Паранюк В. О. Енерго-ресурсо-ощадні технології при обробці насіннєвих сумішей в первинному насінництві.

Чумакевич В. О. Керування складними електромеханічними системами та енергоощадні енергосистеми.

Якимець В. Т. – Розробка і дослідження технічних засобів для вимірювання параметрів технологічних процесів при зберіганні та переробці сільськогосподарської продукції.

Яцун А. М. – Методи і засоби неруйнівного контролю феромагнітних матеріалів і виробів та обмоток двигунів імпульсним вихрострумовим методом з застосуванням оберненого перетворення Лапласа для отримання інформації про параметри об’єкта досліджень.

Хімка С. М. – Дослідження режимів роботи і параметрів енергоощадного вібраційного дозатора сипучих кормів.

Дробот І. М. – Обґрунтування параметрів технічних засобів для експресного контролю параметрів якості молока на основі поляризаційних ефектів.

Герман А. Ф. Математичне моделювання процесів у складних електротехнічних, електротехнологічних установках і системах, котрі складаються зі взаємопов’язаного комплексу електротехнічних пристроїв.