Історія кафедри

Кафедра інженерного забезпечення будівництва заснована в 1990 році, є ведучою з підготовки висококваліфікованих спеціалістів інженерів-будівельників та архітекторів.

Від початку заснування кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.Д.Лесечко. З 1999 по 2006 р – доктор технічних наук, професор Б.Г. Гнідець. Протягом 2006-2007 н.р. завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Шмиг Р.А., а з 2007 р кафедру очолив  к.т.н, доцент Мазурак А.В.

Фундамент кафедри, як навчального підрозділу, заклали досвідчені спеціалісти – педагоги вищої школи:

Лесечко М.Д. – д.е.н., проф., академік Академії Будівництва України,  Вівчар П.І. – к.т.н., доцент, Ніконець І.І. – к.т.н.,  доцент, .Тарасюк І.Г. – ст. викл., Ванік М.Й. – ст. викл.,

Згодом викладацький склад кафедри доповнюють:

І.М.Добрянський – кандидат технічних наук, доцент; Ю.М.Вибранець – старший викладач; Ю.Є.Фамуляк – кандидат технічних наук, доцент; А.В.Мазурак – кандидат технічних наук, доцент.

З 1999 до навчального процесу кафедри долучились  відомі учені і досвідчені педагоги: доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України  і Української Академії Архітектури Гнідець Б.Г., кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Ониськів Б.М., кандидат технічних наук, доцент Романюк Й.Д., кандидат економічних наук Свястин В.М.

З 2003 року викладацький склад кафедри доповнює к.т.н. Лопатка С.С., з 2006 року ст. викладач Дмитрів Г.М., а з 2007 року спеціаліст-виробничник к.т.н. Терлига С.Ю. і випускник аспірантури Бурченя С.П. З 2009 року склад кафедри поповнює доктор фізико-математичних наук провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України Дробенко Б. Г. та випускник-магістрант Калітовський В.М. З 2010 року до навчального процесу кафедри долучилися ст.викладач Добрянська Л.О. та  випускник-спеціаліст Михайлечко В.О.

Навчально-допоміжний персонал складають зав. лабораторією Заячківська І.В., старший лаборант  Пехник М.М. та лаборант Верзун Г.І.

У 2004 році кафедра інженерного забезпечення будівництва перейменована, на кафедру технології та організації будівництва.

Склад кафедри

Гнідець Богдан Григорович- проф.

Ніконець Ірина Іллівна - доцент

Ковалик Іван Васильович - асистент 

Заячківська Ірина Володимирівна - зав.лаб.

Пехник Марія Михайлівна - ст.лаб.

Верзун Галина Іванівна - лаборант

Науково-дослідна робота

Темою наукових досліджень кафедри є: “Дослідження і застосування в проектуванні і будівництві сільських житлових, громадських і виробничих будинків та споруд АПК нових архітектурно-планувальних і конструктивних вирішень, екологічно чистих технологій і матеріалів та сучасних математичних методів їх розрахунку і організації будівництва із застосуванням ЕОМ”.

Доцент Мазурак А.В. досліджує напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, підсилених і виготовлених технологією торкретування. В його доробку 1 монографія, 1 посібник  більше 50 наукових і 30 методичних праць.

Основний напрямок наукових досліджень д.т.н., професора    Гнідця Б.Г. «Дослідження статично невизначених залізобетонних конструкцій з попередньо напруженими стиками і регулюванням зусиль». В його доробку – одна монографія, 160 статей, під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

Над проблемою ефективного  використання відходів виробництва для виготовлення екологічно чистих будівельних матеріалів сільськогосподарських будівель і споруд, працюють к.т.н. Ніконець І.І., к.т.н.Терлига С.Ю.

Доцент Фамуляк Ю.Є.займається питанням заміни традиційного сталевого армування «біологічним» в пролітних пінобетонних елементах та дослідження роботи таких конструкцій під навантаженням.

Старші викладачі Ванік М.Й, Дмитрів Г.М. та асистент Бурченя С.П, працюють над дослідженням ефективних будівельних матеріалів і конструкцій.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

1. Д.т.н., професор Гнідець Богдан Григорович

“Дослідження статично невизначених залізобетонних конструкцій з попередньо-напруженими стиками і регулюванням зусиль”.

2. К.т.н., доцент Мазурак Андрій Васильович

“Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій підсилених і виготовлених технологією торкретування”.

3. К.т.н., доцент Фамуляк Юрій Євгенович

“Використання місцевих матеріалів та відходів виробництва у сільському будівництві при виготовлені конструктивних елементів будівель і споруд”.

4. К.т.н., доцент Ніконець Ірина Іллівна

“Удосконалення виробництва газобетону”.

5. К.т.н., в.о. доцента Лопатка Сергій Степанович

“Дослідження параметрів впливу вітрового навантаження зі змінним профілем швидкості на висотні будівлі та споруди”.

6. К.т.н., старший викладач Терлига Сергій Юрійович

“Вдосконалення технології виготовлення сухих будівельних сумішей”.

7. Старший викладач Ванік Михайло Йосипович

“Дослідження ефективних будівельних конструкцій і матеріалів”.

8. Старший викладач Добрянська Любов Олександрівна

“Проблематика стратегічного потенціалу екологічної безпеки регіонального розвитку”.

9. Старший викладач Дмитрів Галина Мар’янівна

“Дослідження і моделювання напружено-деформованого стану залізобетонних конструкцій при змінних температурах”.

10. Асистент Бурченя Софія Петрівна

“Моделювання напружено-деформованого стану багатошарових балкових конструкцій”.

11. Асистент Михайлечко Василь Орестович

“Міцність підсилених залізобетонних елементів на ділянках максимальних згинальних моментів”

Щорічно на кафедрі технології та організації будівництва науково-дослідною роботою займається від 20 до 40 студентів ІІІ, ІV, V курсів. На кафедрі функціонує науковий гурток “Новітні матеріали і технології в будівництві”. Студенти ІІІ курсу після освоєння курсів лекцій із фахових дисциплін починають індивідуальну наукову роботу. Тематика науково-дослідної роботи студентів присвячена питанням дослідження нетрадиційного армування в пролітних пінобетонних елементах, технології та організації виконання торкрет-бетонних робіт методом розрахунку і математичного моделювання цих процесів

Про результати наукової роботи студенти доповідають на наукових конференціях. Кращі дослідження подають на конкурс студентських робіт. Щорічно кафедра висуває 3-4 роботи.

Результати наукових досліджень використовують у дипломних проектах. Студент який має значний науковий доробок, виконує дипломний проект дослідницького характеру.

Результати НДРС враховують, рекомендуючи випускників до магістратури.

Навчальний процес

На кафедрі ведеться підготовка науково- педагогічних кадрів через аспірантуру і магістратуру.

За період існування кафедри захищена одна докторська і чотири кандидатських дисертацій, видано шість монографій, шість навчальних посібників, низку методичних рекомендацій та наукових статей.

Кафедра співпрацює з відомими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України: технічні університети м. Києва, Полтави, Херсону, Одеси, Сум, Рівного, а також зарубіжними: політехніки та аграрні академії Польщі (м. Люблін, Варшава, Краків, Вроцлав, Жешув, Лодзь), Німеччини, Чехії і Словаччини.

Кафедра технології та організації будівництва крокує шляхом подальшого розвитку удосконалення підвищення рівня підготовки спеціалістів, навчально-методичної і матеріальної бази, наукових досліджень в галузі будівництва та архітектури.

Кафедра технології та організації будівництва виконує фахову підготовку інженерів-будівельників з циклу дисциплін організації та технології будівництва. Цьому сприяє гармонійне поєднання навчального процесу з науково-дослідною та практичною роботою викладачів та студентів.

Значну увагу кафедра приділяє дипломному проектуванню, велика частка якого виконується на основі реальних будівельних об’єктів, та виробничій практиці, яка проводиться в умовах будівництва на будівельних об’єктах. Окрім того, студенти проходять практику в будівельно-проектних організаціях, де набувають навиків оформлення та виготовлення проектної документації різноманітних будівель та споруд.

Випускники факультету будівництва та архітектури постійно удосконалюють свої знання в галузі новітніх технологій будівельного виробництва, часто консультуючись з викладачами кафедри. При кафедрі працює консультаційний центр, де всім зацікавленим надають необхідну інформацію щодо виконання робіт в галузі будівництва, використання сучасних технологій (д.т.н. професор Б.Г.Гнідець, доц. А.В.Мазурак, С.С.Лопатка) та матеріалів (доц. І.І.Ніконець С.Ю.Терлига) під час будівництва нових та реконструкції будівель та споруд.