Історія кафедри

Не випадково стоїть завдання в сучасних умовах забезпечити ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними і мобільними фахівцями, які могли б працювати в нових соціально-економічних умовах, самостійно діяти, приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях й досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Виконання поставлених цілей посилює увагу до вивчення фінансів та фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Висока динамічність елементів зовнішнього середовища, швидкі й часто несподівані зміни у соціально-економічних і фінансових процесах спричинюють потребу в новій організації фінансової діяльності, модернізації фінансових структур управління, фінансово-кредитного механізму, діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання та прийняття рішень в умовах плюралізму, ризику і конкуренції, розробки та реалізації антикризової стратегії у підприємництві.

Своїм існуванням кафедра фінансів і кредиту завдячує ректору Львівського національного аграрного університету, академіку НААН Снітинському Володимиру Васильовичу. Переглядаючи структуру університету, ректор визнав за необхідне та доцільне створити на базі кафедри бухгалтерського обліку і фінансів окрему ланку університету − кафедру під назвою „Фінанси і кредит”, яка б готувала фахівців зі спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр. На основі листа Міністерства агропромислового, комплексу України №37 (18-2-13) 6098 та наказу ректора ЛДАУ №186/3 від 5 липня 1999 створено кафедру.

Кафедру очолює кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Онисько Стефанія Михайлівна. За час існування кафедри Стефанія Михайлівна зуміла згуртувати та повести до поставленої мети колектив, створивши в ньому сприятливу для творчості, методичних і наукових пошуків атмосферу. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 кандидатів економічних наук, які займають керівні посади в закладі від заступників декана до проректора.Склад кафедри

Навчальний процес

Якість навчання знаходить своє відображення в професійній діяльності випускників кафедри. Значну увагу викладачі кафедри приділяють якості проведення аудиторних занять. Заняття проводять з використанням ділових ігор, виконанням тестових завдань, проведенням дискусій, круглих столів. Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації процесу навчання важливу роль на кафедрі відводять комплексному використанню технічних засобів, зокрема діапроекційної та мультимедійної апаратури, комп'ютерів. До послуг студентів – навчально-методичний кабінет, комп'ютерний клас, які дозволяють засвоїти сучасні способи і прийоми ведення фінансової справи.

Навчальні дисципліни які читаються на кафедрі фінансів та кредиту: теорія фінансів, гроші і кредит, фінанси підприємств, податкова система, податки в АПК, податковий менеджмент, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, банківська система, банківські операції, фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, міжнародні фінанси, місцеві фінанси, корпоративні фінанси, фінансово-економічна діяльність, фінансова санація та банкрутство підприємств, управління фінансовою санацією підприємств, актуарні розрахунки, соціальне страхування, страхування.

Для глибшого сприйняття студентами навчальних дисциплін і засвоєння матеріалу викладачі застосовують методи навчання на основі дійсних прикладів, документів і комп’ютерних програм, що запозичені з практичної діяльності підприємств, організацій та фінансових установ. Зокрема це програми, які використовують банкіри для різних цілей, пов’язаних з їх практичною діяльністю.

Наголосимо на тому, що на кафедрі часто проводять навчально-методичні і практичні семінари студентів і викладачів із залученням науковців-практиків. Як підказує досвід, це дає позитивний результат як для студентів у навчальному аспекті, так і викладачів у набутті практичного досвіду.

Науково-дослідна робота

Працівники кафедри користуються визнанням у науковому світі. За останні декілька років опубліковано понад 400 наукових праць, більше ніж 300 навчально-методичних розробок, 10 монографій і 3 підручники за профілем кафедри. Науковий доробок кафедра пропонує у міжнародних наукових виданнях, серед яких і закордонні. Основним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є вдосконалення фінансово-кредитного механізму в аграрному секторі.

Для підтримання власного та загальнокафедрального наукового рівня налагоджені зв’язки з науковцями різних країн, зокрема представниками наукових кіл США, Англії, Польщі, Франції, Німеччини, Бельгії, Словенії.

Переможці міжнародної олімпіади

На кафедрі функціонують два студентські наукові гуртки «Фінанси і фінансова діяльність» та «Податкова і банківська справа». Основними напрямами наукових досліджень студентів є: вдосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК, розвиток і вдосконалення банківської системи в Україні, перспективи та проблеми розвитку страхового ринку України, розвиток лізингу та його страховий захист, удосконалення податкової політики, необхідність фінансової підтримки сільськогосподарського товаровиробника.

До роботи студентського наукового гуртка долучаються учні Львівського економічного та Коломийського природничо-математичного ліцеїв, які готуються стати студентами ЛНАУ.

Студенти за період навчання проходять практику на підприємствах, у фінансово-кредитних установах, Національному і комерційних банках, страхових компаніях, в управлінських структурах державної виконавчої влади. Усе це робить навчальний процес цікавим і дозволяє практично закріплювати отримані знання.

Кафедра підтримує активні творчі зв’язки із сільськогосподарськими формуваннями, облфінуправлінням, контрольно-ревізійним управлінням, державною податковою адміністрацією та органами державного казначейства, страховими компаніями, банками, вищими навчальними закладами України.

Роботу працівників ЛНАУ, зокрема й кафедри, з підготовки спеціалістів з фінансів Міністерство освіти і науки визнало однією з найкращих в Україні.

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота, як система підготовки особистості до свідомого вибору професії, виступає складовою організаційної роботи колективу кафедри фінансів і кредиту, оскільки залучення талановитої молоді можливе лише через донесення інформації до студентів про діяльність Львівського національного аграрного університету.

З метою формування в учнів готовності до професійного самовизначення відбулися зустрічі із учнями НВК «Загальноосвітньої школи-ліцей» (с. Зимне Володимиро-Волинського району), Нововолинського ліцею-інтернату, Дрогобицької загальноосвітньої школи № 1 імені І. Франка., Дрогобицького коледжу статистики, ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», Лапаївської загальноосвітньої школи, Зимноводівської загальноосвітньої школи, Немирівської загальноосвітньої школи, Стрийського коледжу ЛНАУ, Львівських загальноосвітніх шкіл №20 і №15.

Слід зазначити, що проведення профорієнтаційної роботи сприяє формуванню професійного кругозору майбутніх фахівців економічних спеціальностей та підвищують авторитет Львівського національного аграрного університету в регіоні, в Україні та за її межами.

Філії кафедри

Велике значення у підготовці майбутніх фахівців має практичне засвоєння знань. Перспективною формою співробітництва для  навчального процесу є функціонування філій  кафедри фінансів на базі фінансових інституцій, організацій, підприємств.

На кафедрі фінансів і кредиту функціонують дев’ять філій, зокрема:

1.Відділення „Дубляни” філії Західного головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку „Приватбанк”;

2.Філія кафедри на базі управління брокерської страхової компанії „Старлайф”;

3. Філія кафедри на базі управління ПАТ “Страхова компанія 611”

4. Навчально-науково-дослідний центр ЛНАУ;

5. Філія кафедри на базі управління ПАТ “ Страхова компанія «ІНТЕР-ПЛЮС ”;

6. Філія кафедри на базі банку АБ “Південний”;

7. Філія кафедри на базі банку ПАТ АКБ “Львів”;

8. Філія кафедри на базі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН;

9. Філія кафедри на базі Львівського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції "ОБЛДЕРЖРОДЮЧІСТЬ".

Метою створення філій кафедри є проведення переддипломної практики, підвищення професійної підготовки студентів, у відповідності з Законом України «Про вищу освіту». Кафедра веде свою діяльність з метою інтеграції зусиль провідних фахівців з використанням передового досвіду практичної виробничо-комерційної діяльності високотехнологічного, наукоємного підприємства в навчальному процесі для студентів-фінансистів. Адаптуємо студентів у процесі навчання до конкретних виробничих умов. На  базі філій кафедри проводиться стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, координації та удосконалення навчально-методичної роботи кафедри та проведення сумісних наукових досліджень.

Виїзні практичні заняття

Вже вкотре поспіль, проводяться виїзні практичні заняття з дисципліни «Банківські операції», для студентів четвертого курсу, спеціальності «Фінанси та кредит» на базі філії кафедри ПАТ АКБ «ЛЬВІВ», як один з методів навчання, що дозволяє закріпити теоретичні знання, сформувати професійні вміння, виховати потреби системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування.

На занятті в банку студентам показують порядок оформлення депозитних договорів, правила роботи прихідних, видаткових та вечірніх кас, як оформляти та перевіряти правильність документів. Надають інформацію, як саме діє система «Клієнт-банк», як здійснюються міжбанківські та міжнародні платежі. Заняття-тренінги для студентів дозволяють виробити первинні навички проведення консультації для клієнтів-фізичних осіб та, окремо, клієнтів-суб’єктів господарювання з питань відкриття рахунків, користування кредитом та роботи банку загалом.

Завжди існував вислів, що успіху добивається тільки той, хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому варто твердити, що кафедра фінансів та кредиту тісно працює в напрямку створення належних умов для своїх студентів, для яких професорсько-викладацький склад кафедри є вікном у широкий світ знань, джерелом  ексклюзивної інформації, незамінним порадником та консультантом!

Співпраця кафедри фінансів та кредиту з учнями-ліцеїстами –  потенційними абітурієнтами ЛНАУ!

У рамках співпраці кафедри фінансів і кредиту Львівського національного аграрного університету та Львівського економічного ліцею, щодо пошуку обдарованої молоді, неодноразово відбувається спільне засідання наукових гуртків «Фінанси і фінансова діяльність», «Податкова і банківська справа». На засіданні заслуховують наукові доповіді,  обговорюють дискусійні моменти. Кращі доповідачі рекомендуються до виступу на звітній студентській науковій конференції.

Учні ліцею під час перебування в університеті завжди позитивно захоплені знаннями, які подає вищий навчальний заклад своїм студентам, методичним забезпеченням, великим спектром дисциплін, що викладаються на кафедрі фінансів та кредиту, тісною співпрацею кафедри з різноманітними філіями та можливістю майбутнього працевлаштування.

Одне з актуальних завдань кафедри фінансів та кредиту — пошук оптимальних шляхів зацікавлення майбутніх студентів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання ліцеїста як життєво й соціально компетентну особистість, здатну здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Учневі варто розвивати такі якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання. І уже тепер обирати свій фах у царині економічної освіти з початковим фундаментом знань.

Сайти

http://www.bank.gov.ua

http://www.minfin.gov.ua

http://minagro.gov.ua

http://zakon4.rada.gov.ua