Історія  кафедри

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету розпочала свою діяльність у 1901 році. Цього року у Рільничій академії у Дублянах створено кафедру рільництва і рослинництва, при якій була відкрита секція селекції і генетики рослин. Завідувачем секції селекції і генетики рослин з 1901 по 1918 рр. був відомий європейський учений-генетик Казимір Мічинський (старший), який одночасно був і директором академії.

1911 рік – при кафедрі організовано дослідну станцію, яка займалась вирощуванням насіння різних культур з метою їх розповсюдження і популяризації серед населення.

1920 - 1934 pp. – кафедрою завідував доцент Іван Гурський.

1934 - 1946 pp. – кафедрою завідував доцент Бачеслав Свєнтоховські.

У 1947 році була заснована кафедра селекції та насінництва, на якій читались курси селекція і насінництво польових і плодових культур. Першим завідувачем кафедри був доцент O. I. Журбін (І947-1949 pp.).

1949 - 1979 рр. – кафедру беззмінно очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник вищої школи України І. Д. Нечипорчук.

1979 рік – кафедру очолив учень І. Д. Нечипорчука, нині професор І. І. Тимошенко.

З 2007 року кафедру очолює в.о. професора Петро Данилович Завірюха, який працює на кафедрі з 1972 року.

Кафедра започаткувала читання на агрономічному і економічному факультетах таких курсів, як: “Вступ в агрономію”, “Генетика”, “Селекція і насінництво”, “Основи селекції і насінництва”, “Основи рослинництва”, “Методика дослідної справи”, “Хмелярство”.

Професором Нечипорчуком І. Д. разом із колективом кафедри було розпочато досить велику за обсягом селекційно-насінницьку роботу з картоплею, активну участь в якій приймали аспіранти кафедри.

Першим сортом картоплі, який відрізнявся від інших за смаковими якостями, стійкістю проти бактеріальних і грибних хвороб, був відомий по всій Україні середньоранній Львівська біла. Згодом були виведені високопродуктивні сорти з високою польовою стійкістю проти фітофторозу, які були районовані в різних областях України, Російської Федерації, Білорусі, Грузії. До них належать Гібридна 14, Прикарпатська, Нестеровська, Львів’янка, Тетянка та ін. Сорти Гібридна 14, Прикарпатська, Львів’янка і Нестеровська проходили міжнародне сортовипробування в 7 країнах колишньої РЕВ, а Гібридна 14 і Нестеровська –  визнані міжнародними стандартами фітофторостійкості і донині в цій якості використовуються на Сахалінському опорному пункті Всеросійського НДІ фітопатології. Паралельно із розвитком кафедри селекції та насінництва проходило утворення і трансформація кафедри захисту рослин.

1962 рік – створена кафедра захисту рослин, де вивчалися три дисципліни: ентомологія, зоологія і фітопатологія. Завідувачем була призначена доцент М. Є. Парфілова.

1964 рік – кафедру захисту рослин очолив доцент Василь Степанович Шубенко. Він читав лекції з фітопатології, охорони природи. Наукова робота була присвячена вивченню хвороб зернових культур і картоплі.

1973 рік – кафедру захисту рослин об'єднують з кафедрою ботаніки і фізіології рослин, створюється кафедра ботаніки, фізіології та захисту рослин, завідувачем якої був доцент B. C. Шубенко.

1981 рік – кафедра ботаніки, фізіології та захисту рослин реорганізована в кафедру біології, лісівництва і захисту рослин, завідувачем якої був ректор Львівського СГІ, професор Михайло Тимофійович Гончар.

1990 рік – кафедру очолила доцент Ніна Гнатівна Осмола.

1994 рік – кафедра біології, лісівництва і захисту рослин об'єднана з кафедрою селекції і стала називатися кафедрою біології, селекції та захисту рослин. Завідувач – доцент Н. Г. Осмола.

1997 рік – кафедру реорганізовано в кафедру селекції та захисту рослин, яку очолив професор Іван Іванович Тимошенко.

2004 рік – назву кафедри змінено на генетики, селекції та захисту рослин, яку на даний час очолює професор П. Д. Завірюха.

У 1974 році з метою посилення генетико-селекційної роботи у виведенні фітофторостійких сортів картоплі в Західному регіоні України при кафедрі працює проблемна науково-дослідна лабораторія картоплі. Основним завданням лабораторії є створення високоврожайних сортів, стійких до вірусних, грибних, бактеріальних хвороб і нематод, придатних для енергоощадної технології вирощування.

У 1993 році при кафедрі створено навчально-наукову біотехнологічну лабораторію, яка використовується в навчальному процесі при читанні курсу “Сільськогосподарська біотехнологія” і в науково-дослідній роботі.

У 1999 році з ініціативи ректора університету академіка НААН В. В. Снітинського ухвалою Вченої ради відкрито Навчально-науковий інститут селекції і технології картоплі, завданням якого є поглиблення теоретичних і практичних досліджень з генетики, селекції і технології картоплі. Інститут уклав договір з Міністерством аграрної політики України на тему: “Створення генетичними і біотехнологічними методами якісно нових сортів картоплі”.

Кафедра отримала авторські свідоцтва на сорти картоплі: Львівська біла, Гібридна 14, Львів’янка, Тетянка, Нестеровська, Західна, Воля, Ліщина; на сорти часнику Спас і Лідер, патент на винахід “Спосіб знезараження зубків часнику перед садінням”; передано в Державне сортовипробування новостворений сорт картоплі Дублянська ювілейна, який з 2010 року занесений до Державного реєстру сортів рослин України.

На кафедрі працюють доктор  сільськогосподарських  наук, три кандидати  сільськогосподарських наук, кандидат біологічних наук, з яких один має звання професора, а три мають  звання доцента. Викладачі кафедри працюють над  докторськими та кандидатськими дисертаційними роботами. Викладачами читається 20 навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за відповідними спеціальностями.

Склад кафедри:Тригуба Інна Леонтіївна - ст. викл.

Костюк Богдан Андрійович - в.о.доц.

Панасюк Олександр Васильович - ст.викл.

Павлечко Марія Василівна - лаборантНавчальний процес

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

- для студентів ОКР – бакалавр,  спеціальностей «Агрономія» та «Плодоовочівництво і виноградарство»

1.  Фітопатологія

2.  Фізіологія рослин і сільськогосподарська біотехнологія

3.  Генетика

4.  Основи наукових досліджень

5.  Сільськогосподарська ентомологія

6.  Агрофармакологія

7.  Селекція та насінництво польових культур

- для студентів ОКР – бакалавр,  спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища»

1.     Фізіологія рослин

2.     Загальна генетика

- для студентів ОКР – спеціаліст,  спеціальності «Агрономія»

1.     Інтегрований захист рослин

2.     Фітосанітарний моніторинг

3.     Насінництво і насіннєзнавство

4.     Селекція і сортознавство окремих культур

5.     Методика селекційного процесу і сортовипробування

- для студентів ОКР – спеціаліст,  спеціальності «Плодоовочівництво та виноградарство»

1.     Інтегрований захист в плодоовочівництві

2.     Прикладна генетика з основами цитології

3.     Біотехнологія

- для студентів ОКР – магістр,  спеціальностей «Агрономія» та «Плодоовочівництво і виноградарство»

1.     Методи і організація наукових досліджень в агрономії

2.     Спеціальна генетика

3.     Біотехнологія в рослинництві

4.     Інтегрований захист рослин

5.     Інтегрований захист в плодоовочівництві

6.     Фітосанітарний моніторинг

7.     Прикладна генетика з основами цитології

8.     Біотехнологія

Навчально-методична робота на кафедрі ведеться і за такими напрямками :

-         підготовка навчальних посібників та методичних рекомендацій з дисциплін, які читаються. Протягом періоду функціонування кафедри підготовлено і видано    11    навчальних посібників.  Предмети, які читаються викладачами кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою, що постійно оновлюється і доповнюється.

-         розробка і впровадження нових форм і технологій навчання студентів;

-         організація та керівництво навчальним процесом у філіалах кафедри та аграрних підприємствах;

-          дипломне проектування на кафедрі виконується за фактичними даними дослідного поля ЛНАУ, господатств та підприємств АПК західного регіону України. Для цього на кафедрі розроблені методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт.

Науково-дослідна робота

За останні роки науковим колективом кафедри створено низку сортів, які суттєво відрізняються від поширених в західному регіоні України. Це такі як Галичанка, Студент, Західна, Воля, Ліщина, Дублянська ювілейна. Основною особливістю їх є комплексна стійкість до поширених в наших умовах хвороб і шкідників – раку, фітофторозу, вірусних хвороб, картопляної нематоди, високі смакові і кулінарні якості, а також добра лежкість бульб в зимовий період.

Колективом кафедри отримані авторські свідоцтва: № 531 на сорт картоплі Західна, № 0599 на сорт ячменю ярого Княжий, № 05206 на сорт картоплі Воля.

Перехід селекції картоплі на міжвидову основу дозволив не лише вирішити ряд проблем, які поставили під сумнів можливість вирощування картоплі взагалі (після епіфітотії, фітофторозу, раку картоплі), але й створити гетерозисні сорти не тільки за окремими ознаками, а навіть їх комплексом. Таким сортом є Дублянська ювілейна, який переданий на державне сортовипробування у 2006 році і районований з 2010 року.