Історія кафедри

Кафедра була створена однією з перших кафедр економічного факультету. Свою діяльність кафедра розпочала у 1946 році під назвою  «Економіки і організації сільського господарства». На той час на ній було зосереджено викладання більшості економічних дисциплін. Через деякий час вона стала фундаментом економічного факультету.

Першим завідувачем кафедри був Старостін В.С.  (1947-1969рр.), надалі кафедру очолювали доценти Чайківський П.Г. (1969-1979рр.),  Довбуш С.Ю. (1979-1990рр.), Більський Б.В. (1990-2000рр.), а з 2000 року і по 2013 рік доктор  економічних наук, професор Березівський П.С. З 2013 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук, доцент Ковалів В.М.

У 2001 році кафедрі присвоєно ім”я відомого вченого та громадського діяча України професора Євгена Храпливого.

Кафедра менеджменту  (на той час управління і наукової організації праці) була створена в 1971 році шляхом поділу кафедри економіко-математичних методів і вирахувальної техніки. В 2001 році кафедру було розділено на кафедри  «Менеджменту» і «Правознавства».

В 2005 році відбулось об”єднання кафедр «Організації виробництва та агробізнесу ім. професора Є.Храпливого» та «Менеджменту» й утворено кафедру «Менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого».

Кафедра активно і плідно співпрацює з багатьма аналогічними кафедрами інших аграрних навчальних закладів України, зокрема: Києва, Житомира, Харкова, Одеси, Миколаєва і Херсона.

Студентська наукова робота організаційно оформлена в двох студентських наукових гуртках, в яких щорічно бере участь 70-90 студентів.

Склад кафедри

Галанець Василь Григорович - д.е.н., професор

Романів Оксана Василівна - к.е.н., доцент

Войнича Лілія Йосипівна - ст. викладач

Мелимука Іванна Миколаївна - асистент

Науково-дослідна робота

Наукові дослідження на кафедрі, що тісно пов'язані з проблемами сільськогосподарського виробництва та відродження сільського господарства, ведуться за темою: «Напрями вдосконалення функціонування організаційно-правових форм, економічних відносин і системи менеджменту в АПК». Основні розробки ка­федри: навчально-методичні комплекси з кафедральних навчальних дисциплін; технологічні карти і укрупнені нормативи витрат вирощування основних культур та виробництва продукції скотарства; реко­мендовані розробки з складання бізнес-планів; база даних та каталог бізнес-ініціатив у сільському господарстві; аналіз зарубіжного досвіду щодо управління організацією сільськогосподарського ви­робництва та пропозиції щодо формування нової аграрної політики.

За результатами наукових досліджень на кафедрі написано і захищено 64 кандидатські і 4 докторські дисертації.

На кафедрі у наукових  гуртках «Управлінець» та  «Менеджер-організатор» здійснюють наукові дослідження студенти економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня  «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Робота у науковому гуртку дає можливість студентам набути досвіду отримання нових знань через наукові дослідження; розвинути їх творчі здібності. Наукові пошуки гуртківців спрямовані на дослідження актуальних питань сучасного менеджменту.

Засідання гуртків відбуваються за участі провідних викладачів кафедри, які безпосередньо координують роботу гуртківців.

Студенти, що є членами студентського наукового гуртка приймають безпосередню участь  у науковому житті аграрного університету. Зокрема, вони  взяли участь у  міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який проходив 18-20 вересня 2013 року. В секції «Економічні аспекти розвитку АПК» опублікували результати своїх наукових пошуків 25 студентів. За кращі доповіді та активну участь у роботі конференції відзначено та нагороджено грамотами Ворсуленко Анастасію (Мо-61) та Крисюк Марію (Мо-31), Жінчин Наталія (Мо-43), Цегенько Леся (Мо-43).

Кафедра активно і плідно співпрацює з багатьма подібними кафедрами інших аграрних навчальних закладів України, зокрема Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва і Херсона.

Наукове визнання підтверджується широкими міжнародними контакта­ми, зокрема із сльськогосподарськими університетами Російської Федерації, Польщі, Чехії, США і Канади, міжнародними організаціями і фундаціями (Фонд «Відродження», Ініціатива співпраці «Польща - Америка – Україна», PSS - фундація, Гарвардський інститут міжнародного розвитку).

Навчальний процес

На кафедрі вивчаються такі дисципліни:  «Організація виробництва», «Системи технологій», «Менеджмент персоналу», «Організація агробізнесу», «Нормування і оплата праці», «Стратегічне управління», «Сратегічний менеджмент», «Управління якістю», «Планування діяльності підприємств», «Менеджмент», «Адміністративний  менеджмент», «Контролінг», «Інноваційний менеджмент», «Проектування і прогнозування макроекономічних систем», «Публічне адміністрування», «Менеджмент організацій», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Методи прийняття управлінських рішень», «Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті», «Державне та регіональне управління»,  «Стандартизація та управління якістю», «Операційний менеджмент», «Управління потенціалом підприємства», «Корпоративне управління», «Основи управлінського консультування», «Самоменеджмент», «Організаційна поведінка»

Основні навчальні публікації кафедри - 16 навчальних посібників, 10 курсів лекцій, 17 монографій, понад 1500 наукових статей і методичних розробок. Зокрема, наступні посібники опубліковані під гри­фом Міністерства освіти і науки України: Березівський П.С, Михалюк Н.І. «Організація прогнозування та планування агропромислового комплексу»; Березівський П.С., Михалюк Н.І. «Організація вироб­ництва в аграрних формуваннях»; Березівський П.С., Михалюк Н.І. «Системи технологій» та  підручник Березівський П.С, Михалюк Н.І. та інші  «Організація і планування  сільськогосподарського виробництва» за редакцією М.М. Ільчука та Л.Я Зрібняка.

Студентам і слухачам ми пропонуємо: якісні та адаптовані сучасні знання, актуальну інформацію і цікавий досвід; творчо-пошуковий підхід і відповідність реальним запитам аграрної сфери; вміле поєднання науковості, практичності і досвіду; кваліфіковані поради та апробовані наукові розробки і рекомендації і т.д.

Музей ім. професора Є. Храпливого

При кафедрі менеджменту організацій функціонує Музей професора Євгена Храпливого. Він був вченим, організатором, патріотом, визначним громадським і кооперативним діячем, відомим дослідником соціально-економічних проблем сільського господарства, організатором масової фахової аграрної підготовки та духовного культурного виховання селян, зокрема сільської молоді. Талановитий публіцист, редактор і видавець періодичної і науково-популярної літератури для селян.     

В музеї представлені історичні документи, ксерокопії, книги, фотографії, праці вчених, статті, нагороди, які розкривають і засвідчують наукову та громадську діяльність Євгена Храпливого, його досягнення в організаторській роботі та на керівних посадах.

Експозиція музею оформлена за такими напрямками: члени родини Євгена Храпливого та його родовід; роки навчання в школі, гімназії, академії; робота у системі молочарських кооперативів Ревізійного Союзу Українських кооперативів; робота на посаді директора Товариства «Сільський Господар» в довоєнний період; діяльність Є.Храпливого в науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ); роки еміграції та робота Є.Храпливого у Львові в 1940-1944 роках; діяльність вченого в період 1945-1949 років; пластунська діяльність Є.Храпливого; спогади про Є.Храпливого видатних вчених і громадських діячів України і зарубіжжя; напрямки наукових досліджень вченого і громадського діяча в продовж життя; творчість і видавнича діяльність дочки Є.Храпливого Лесі Щур-Храпливої.     

Ми сподіваємось, що  приклад життя Євгена Храпливого та матеріали зібрані в музеї які підтверджують реальність подій стануть  наочним матеріалом, морально-етичною базою для формування сучасної аграрної еліти, фахівців високого наукового та інтелектуального рівня.


Виховна робота

Навчальний процес на кафедрі тісно пов’язаний з виховною роботою. Провідною ланкою навчально-виховної роботи викладачів кафедри є система виховної роботи, яка базується на принципах педагогіки співробітництва і передбачає самоактуалізацію, самовираження і самореалізацію креативного потенціалу сучасної молоді.


На початкових курсах увага викладачів-кураторів приділяється допомозі молоді адаптуватися в умовах студентського життя, навчанню працювати і відпочивати, режимом роботи та історією університету, більш детальним знайомством з обраною нами спеціальності.


Виховна робота проводиться викладачами кафедри в академічних группах і студентських гуртожитках. Саме в академічних группах утверджуються ініціатива, самостійність, самоврядування, співробітництво куратора і студента, формуються навики управлінської діяльності.


Викладачі відвідують гуртожитки, зустрічаються із студентами, проводять бесіди. Традиційним стало проведення «Дня кафедри» у вигляді зустрічей викладачів зі студентами в гуртожитках. Під час таких зустрічей доповідають викладачі кафедри, завідувач, а тематика узгоджується з інтересами студентського коллективу. Куратори кафедри організовують екскурсії студентів до історичних міст області, фотовиставок, театрів, зустрічі з відомими людьми тощо.

Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1, кафедра менеджменту організацій ім. проф. Є.Храпливого, аудиторії 310, 322

телефон кафедри – (032) 22-43-935.


При кафедрі менеджменту організацій функціонує Музей професора Євгена Храпливого. Він був вченим, організатором, патріотом, визначним громадським і кооперативним діячем, відомим дослідником соціально-економічних проблем сільського господарства, організатором масової фахової аграрної підготовки та духовного культурного виховання селян, зокрема сільської молоді. Талановитий публіцист, редактор і видавець періодичної і науково-популярної літератури для селян.     

В музеї представлені історичні документи, ксерокопії, книги, фотографії, праці вчених, статті, нагороди, які розкривають і засвідчують наукову та громадську діяльність Євгена Храпливого, його досягнення в організаторській роботі та на керівних посадах.

Експозиція музею оформлена за такими напрямками: члени родини Євгена Храпливого та його родовід; роки навчання в школі, гімназії, академії; робота у системі молочарських кооперативів Ревізійного Союзу Українських кооперативів; робота на посаді директора Товариства «Сільський Господар» в довоєнний період; діяльність Є.Храпливого в науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ); роки еміграції та робота Є.Храпливого у Львові в 1940-1944 роках; діяльність вченого в період 1945-1949 років; пластунська діяльність Є.Храпливого; спогади про Є.Храпливого видатних вчених і громадських діячів України і зарубіжжя; напрямки наукових досліджень вченого і громадського діяча в продовж життя; творчість і видавнича діяльність дочки Є.Храпливого Лесі Щур-Храпливої.     

Ми сподіваємось, що  приклад життя Євгена Храпливого та матеріали зібрані в музеї які підтверджують реальність подій стануть  наочним матеріалом, морально-етичною базою для формування сучасної аграрної еліти, фахівців високого наукового та інтелектуального рівня.