Історія кафедри

Наукову школу «Управління земельними ресурсами « очолює доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, МАНЕБ, АН ВО України, Заслужений діяч науки і техніки України А. Я. Сохнич.

Це наймолодша кафедра на землевпорядному факультеті, але за визнанням фахівців (д.е.н., професорів О. І. Амоші, М. Г. Бєлопольського, Б. В. Букринського, А. С. Даниленка, Д. С. Добряка, М. М. Федорова, П. Ф. Саблука, А. М. Хвесика та ін.) на офіційних рівнях – найпрогресивніша кафедра серед землевпорядних факультетах в Україні.

Кафедра заснована в 1999 році і сформована з висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які здатні здійснювати підготовку фахівців та вести науково-дослідну роботу з управління земельними ресурсами в умовах відкритої економіки.

Кафедрі 15 років. Вона має значні здобутки і займає провідні позиції на землевпорядному факультеті, в університеті та в Україні. Тематика науково-дослідної роботи кафедри – «Механізм управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0111U001320).

Склад кафедри

Солярчук Юрій Дмитрович - в.о. доцента

Ступень Оксана Іванівна - асистент


Науково-методична робота

За результатами науково-дослідної роботи на кафедрі видано 28 монографій, зокрема «Землекористування та екологія: системи підтримки прийняття рішень», «Формування землекористувань ринкового типу», «Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин», «Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки», «Управління землями з особливим режимом використання в контексті стратегії збалансованого розвитку природокористування», «Еколого-економічне управління землекористуванням», «Наукові та методичні основи управління земельними ресурсами», «Стан наукової думки в сучасних реаліях», «Розвиток перспективного сільськогосподарського землекористування», «Проблеми управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій», «Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях» та інші; 18 наукових брошур та рекомендації виробництву.

Наукові інтереси кафедри:

 • управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки;
 • сучасні геоінформаційні системи і технології;
 • оптимізація землекористування;
 • екологічні, економічні та соціальні питання землекористування;
 • менеджмент у землеустрої;
 • теорія організації, і, зокрема, діалектико-системні підходи в землекористуванні;
 • логістика в системі управління земельними ресурсами;
 • золота пропорція та фрактали в природокористуванні;
 • нечіткі множини та їх використання в природокористуванні;
 • прийняття компромісних рішень на засадах нечіткої логіки;
 • віртуальний простір та поріг надцивілізації;
 • гармонізація і глобалізація процесів людської діяльності.

Найважливіші наукові результати:

1. Сформульовані принципи, які випливають з умов ринкової економіки, зокрема з соціально-економічного, екологічного, політичного життя суспільства;

2. Вперше запропонована перспективну модель підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування на основі застосування механізму сталого розвитку, що дозволить значно прискорити позитивні тенденції в нарощуванні обсягів виробництва, зайнятості сільського населення та збереженні довкілля;

3. Запропонована модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень, згідно зі статистичними та експертними вхідними параметрами, в перспективному сільськогосподарському землекористуванні; такий підхід є універсальним, його можна використовувати для отримання прогнозних результатів варіацій економічних процесів, які мають нечіткі зв’язки між нечіткими параметрами, а також не формалізуються в рамках прийнятих математичних взаємозалежностей;

4. Розроблено ефективну базову модель адаптивного землекористування на основі використання алгоритмів нечітких множин для визначення матриць обмежувальних параметрів, що дало можливість значно поліпшити економічні та екологічні показники використання та охорони земельних ресурсів;

5. Обґрунтовано доцільність застосування в управлінні земельними ресурсами математичного моделювання емпіричних даних на базі використання нечітких множин для управління територією при забудові міста з визначенням якісних ознак і проектних вимог при цьому та адекватного прогнозування поведінки основних економіко-технологічних показників, що сприятиме ефективному використанню та охороні земель.

6. Вперше досліджено питання впливу об’ємів покладів сланцевого газу на вартість земельних ресурсів, що дає збільшення вартості в сотні разів;

7. Вперше обґрунтовані науково-методологічні напрями розвитку цінової політики на землю в умовах дії правил СОТ;

8. Вперше розроблені науково-методологічні підходи щодо оцінки земельних ресурсів та організації території в процесі розробки глибинних сланцевих газоносних пластів.

9. Вперше введено поняття «масиви однотипного використання», виділені на основі показника рівня окупності затрат (автори: проф.. Сохнич А. Я., доц.. Возняк Р. П.);

10. Вперше обґрунтовано питання якісних змін в законодавстві, які визначають права власності на підземні родовища і, зокрема, сланцевий газ. Це значно підвищує потенційну вартість земельних ресурсів і є  основою формування нового матеріального ресурсу, який дуже значний і дозволить різко підвищити ліквідність всієї банківської системи України, яка потерпає від її дефіциту

11. Вперше розроблено систему активного використання земельних бонів для зменшення вартості і прискорення проведення процедури передачі власності від продавця до покупця, що зменшує сумарний земельний фонд з незаявленими власниками і відповідно збільшує загальний оподатковуваний земельний ресурс.

12. Вперше відпрацьовано методику включення земельних бонів в якості сертифікованого деривативу, що дозволить брати участь в земельних аукціонах будь-якого громадянина України незалежно від його матеріального стану нарівні із зарубіжними інвесторами.

13. Дістали подальший розвиток науково-теоретичні положення таксономізації системи ландшафтно-екологічного районування території, що базуються на системних властивостях об’єкта вивчення;

14. Обґрунтовано науково-теоретичні основи і практичні рекомендації реєстрації землі та об’єктів нерухомості, запровадження яких є важливою умовою створення ефективної системи управління земельними ресурсами;

15. Розвинуто науково-методичні положення грошової оцінки землі.

16. Вперше у вітчизняному землекористуванні обґрунтовано підхід стосовно оцінки вартості земельних ділянок і нерухомості із застосуванням нейромережних технологій.

17. Розвинуто науково-методологічні положення та методичні основи оптимізації землекористування в умовах переходу до ринкових відносин;

18. Удосконалено науково-методологічні основи інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами в умовах переходу до ринкової економіки;

19. Розвинуто наукові основи системної організації ландшафтів і принципи оптимізації їх структури і функцій як основи раціонального землекористування.

20. Вперше в землекористуванні запропоновано перехід до прийняття компромісних рішень на нечіткій основі, що дає можливість створювати моделі знаходження оптимальних рішень;

21. Вперше запропоновано нечітку модель апроксимації при нелінійних залежностях в землекористуванні;

22. Удосконалено науково-теоретичні засади системи моніторингу земель.

На кафедрі функціонує магістратура та аспірантура.

Кафедра започаткувала і систематично проводить круглі столи та інтернет-конференції з проблем управлiння земельними ресурсами в умовах ринкової економіки.

Нові вимоги до землекористування, об’єктивно зумовлені формуванням ринкових відносин, новим законодавством про землю, загостренням екологічних проблем, визначають актуальність управління земельними ресурсами в умовах відкритої економіки.


Навчальний процес

Наукові розробки колектив кафедри впроваджує в навчальний процес. За короткий період становлення колектив кафедри зумів створити ряд фундаментальних наукових та навчальних праць, в яких представлено найсучасніші розробки з даної проблематики в Україні. У доробку професорсько-викладацького складу кафедри – 28 підручників та навчальних посібників і серія лекцій, зокрема, «Управління земельними ресурсами», «Реєстрація землі та нерухомості», «Стратегічне управління», «Моніторинг земель», «Державний контроль за використанням і земель», «Планування використання земель населених пунктів», «Державна землевпорядна експертиза», «Менеджмент у землеустрої: інформаційні технології», «Моніторинг земель: технологічні засади», «Магістерська дипломна робота», «Менеджмент у землевпорядкуванні», практикуми з «Управління земельними ресурсами» та «Прогнозування використання земель» та інші. На замовлення Бостонського університету виконана праця «Prospects of human activity globalization».

Дисципліни,які вивчаються на кафедрі:

- Управління земельними ресурсами

- Управління природокористуванням

- Управління персоналом в землеустрої

- Моніторинг земель

- Прогнозування використання земель

- Планування використання земель населених пунктів

- Рекультивація порушених земель з основами маркшейдерії

- Методологія та методика наукових досліджень

- Метрологія і стандартизація

- Муніципальні інформаційні системи

- Основи теорії землекористування

- Державний контроль за використанням та охороною земель

- Теорія графів та обчислювальна геометрія

- Ліцензування та патентування.

Кафедра здійснює постійні пошуки нових ефективних форм і методів навчання студентів і слухачів перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, враховуючи вимоги Болонського процесу:

- написання і видання навчальних посібників, підручників, науково-методичних розробок та монографій;

- організація та формування прогресивних напрямків навчальної роботи;

- стажування викладачів у провідних навчальних, науково-дослідних організаціях в Україні та за кордоном;

- формування мережі філій кафедри;

- участь у запровадженні ступеневої підготовки за напрямком «Землевпорядкування та кадастр» шляхом організації навчально-консультативних центрів;

- підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів через аспірантуру;

- участь викладачів, студентів у роботі міжнародних, державних, регіональних науково-практичних симпозіумах, з’їздах, конференціях, тощо.

На сьогоднішній день кафедра «Управління земельними ресурсами» займає передові позиції не лише на факультеті, а й в Україні.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:

- Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

- Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів;

-  Придбання навичок наукової роботи;

- Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

 • Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
 • Організація науково-дослідної роботи студентів.

Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри проф. А. Я. Сохнич Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник асист. О. І. Ступень Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень.

Науковий гурток «Управлінець» налічує понад 60 студентів.

Старостою наукового гуртка є ст. гр. ЗВ-43 С. Корбецька.


ВИХОВНА РОБОТА

на кафедрі організовується та проводиться відповідно до семестрових планів виховної роботи, індивідуальних планів роботи викладачів та планів роботи кураторів груп.

Основними завданнями виховної роботи кафедри є:

- виховання в студентських колективах професійної майстерності, формування активних навичок і потягу до творчості;

- формування інтелектуального розвитку студентів у процесі навчання;

- формування світоглядного розвитку студентів, настановленням і особистим прикладом викладачів кафедри;

- утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти, стриманості, працелюбства, політичної поміркованості, інших доброчинностей;

- захист студентської молоді від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, в тому числі запобігання вживання студентами алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Так, цього року викладач кафедри підготував та провів відкрите заняття: «Культура спілкування сучасної молоді» (заст. декана з виховної роботи, в. доц. О. О. Костишин).

Куратори академічних груп зосереджують свою увагу на проведенні організаційної і навчально-виховної роботи, направленої на досягнення якісних показників успішності, підтримання дисципліни і підвищення громадської активності студентів.

Крім того, викладачі кафедри організовують студентам відвідування кінотеатрів, театрів та музеїв міста Львова, бібліотек іноземної літератури з метою ознайомлення студентів з автентичними виданнями та переглядом фільмів, обговорюються соціально-психологічні проблеми студентської молоді з залученням до співпраці практичного психолога.

 

Згідно з Указом Президента України №35/2013 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно Анатолію Яковичу Сохничу – завідувачу кафедри Львівського національного аграрного університету, доктору економічних наук, професорові.

Монографії:

В монографії розкрито особливості функціонування інноваційних технологій у процесі формування конкурентних переваг регіону, а також особливостей впровадження їх в агропродовольчу сферу в період економічних трансформацій.

Особлива увага приділена науково-методичним засадам та розробці практичних рекомендацій щодо механізмів формування перспективного сільськогосподарського землекористування в умовах кризової економіки.

Розвинуто науково-методичні підходи щодо застосування сучасного математичного інструментарію нечітких множин та відповідних програмних засобів математичного моделювання економічних процесів. Удосконалено методичні підходи прийняття управлінських рішень в сільськогосподарському землекористуванні на нечітких засадах.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та фахівців державних органів управління економікою.


У монографії вперше розглянуто з філософської та прикладної точки зору три складові, які формують природокористування: промислово-екологічну, соціально-культурну, політико-історичну.

Проаналізовано причини та перспективи розвитку людської цивілізації та важливої україноцентриської складової.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та широкого кола читачів.


Монографію присвячено дослідженню науково-методичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо механізмів формування перспективного сільськогосподарського землекористування в період економічних трансформацій.

Запропонована модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень, згідно зі статистичними та експертними вхідними параметрами, в перспективному сільськогосподарському землекористуванні.

Удосконалено методику побудови експертних систем при оцінюванні кредитоспроможності інноваційних проектів у сільськогосподарському землекористуванні. Розвинуто науково-методичні підходи щодо застосування сучасного математичного інструментарію нечітких множин та відповідних програмних засобів математичного моделювання.

Набули подальшого розвитку науково-методичні аспекти щодо інформаційного забезпечення системи землекористування в ринкових умовах. Удосконалено методичні підходи прийняття управлінських рішень в сільськогосподарському землекористуванні на нечітких засадах.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та фахівців земельних органів.


У монографії досліджено науково-методичні основи та практичні рекомендації щодо доцільності застосування в управлінні земельними ресурсами математичного моделювання емпіричних даних на базі використання нечітких множин для управління територією при забудові міста, з визначенням якісних ознак, проектних вимог та адекватного прогнозування поведінки основних економіко-технологічних показників. Удосконалено методологічні й науково-практичні підходи щодо оптимізації інвестиційного проекту з використанням базових матриць нечіткого моделювання.

Логістика промислово-міських агломерацій розглядається як консолідована система, яка об’єднує, організовує, оптимізує, контролює, координує всі бізнес-процеси, що протікають в ній. Удосконалено загальні принципи нечіткого моделювання економічних та екологічних процесів, що дають можливість оперативніше вирішувати питання управління земельними ресурсами. Розвинуто функції управління земельними ресурсами, які, на відміну від діючих, рекомендується доповнити такими: створення умов для реалізації сучасної екологічної міської (промислової) інфраструктури, державний екологічний контроль у сфері промислово-міських агломерацій.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів та фахівців земельних органів.


Монографію присвячено дослідженню науково-методичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо формування ефективного механізму стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в період економічних трансформацій. Запропонована модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень в сільськогосподарському землекористуванні. Обґрунтовано відомі та принципово нові інструменти на основі сучасного математичного інструментарію. Розвинуті науково-методичні аспекти щодо інформаційного забезпечення системи сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах. Удосконалено методичні підходи щодо прийняття управлінських рішень у землекористуванні за умов високої ентропії інформаційного потоку. Представлені дослідження щодо розвитку цінової політики на землю в Україні.

Винахід

Автори: А. Сохнич, В. Підгурський, М. ЯкубовськаЗакони Буття діють не залежно від наших бажань. Хочемо ми цього чи не хочемо, розуміємо ми їх чи не розуміємо, сприймаємо або не сприймаємо.

Земля була кругла і оберталася навколо своєї осі і до Коперника і після того, як його піддали інквізиції.

Так і сьогодні, те, що закладено всередині Нас – діє на нас без нашої волі. Згадаймо слова великого царя Соломона: Є одна мудрість на землі: йти від Зла – до Добра. Саме так влаштована людина: Вона завжди буде прагнути до кращого, прагнути до того, що приносить їй БЛАГО. Якщо все це перевести з духовного стану до матеріальної дійсності, то людина протягне руку, якщо їй дають, забере, якщо відбирають або б'ють – цей закон є єдиним, хочемо ми того чи ні, сприймаємо ми його чи ні. Йти до Добра – в цьому виявляється здоровий глузд, на цьому і базується дана програма. Це нова система економічних відносин на ринку, побудованих на практичному застосуванні Здорового Глузду.

Це нова форма взаємовідносин на ринку. Учасники залишаються ті ж, змінюється їх роль, значення та місцезнаходження в бізнес–системі.

 

Контактна інформація

Кафедра управління земельними ресурсами

Львівський національний аграрний університет

вул. В. Великого 1, каб 23, м. Дубляни, Жовківський район, Львівської області, 80381

Тел. 8-(032)-2242-964

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду