Історія кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту є однією із найстаріших на економічному факультеті Львівського національного аграрного університету та провідною у підготовці висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр спеціальності «Облік і аудит» за денною та заочною формами навчання.

Як окремий структурний підрозділ кафедра створена в складі економічного факультету у січні 1971 року поділом кафедри бухгалтерського обліку і статистики. З 1994 року  - кафедра бухгалтерського обліку і фінансів, а з 1999 року - бухгалтерського обліку і аудиту.  Засновниками кафедри були: к.е.н., доц. Рашковський І.Ф., к.е.н., доц. Дзядик М.М., к.е.н., доц. Прийма М.М., ст.викл. Шуль І.М., ст.викл. Обушний Г.П., к.е.н., доц. Герівська Ю.Й., асистент Михальчук Н.Й., асистент Кожан О.І., ст.лаборант Ступак Л.С.

Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доц. Рашковський Іван Феоктистович. Це була освічена особа із великим практичним стажем. З 1976 по 1979 рік кафедрою керувала к.е.н., доц. Герівська Юлія Йосипівна. Наступними завідувачами були к.е.н., доц. Тофан Микола Іванович, к.е.н., доц. Должанський Микола Іванович, к.е.н., доц. Прийма Мирон Миронович. У 1991 році кафедру очолив доцент Кухарський Михайло Іванович. З 1997 року колектив кафедри плідно працював під керівництвом д.е.н., проф. Гарасима Петра Миколайовича. Саме в цей час сформувався основний склад кафедри. У 2005 році кафедру очолив д.е.н., проф., заслужений економіст України Ігор Григорович Костирко – людина з великим практичним досвідом в галузі управління, якій притаманне глибоке розуміння проблем обліку і аудиту в сфері сільськогосподарського виробництва.

Склад кафедри


Навчальний процес

На кафедрі читаються лекції та проводяться практичні заняття з таких навчальних дисциплін, що є базовими в системній підготовці фахівців спеціальності «Облік і аудит»:

«Бухгалтерський облік»,

«Фінансовий облік»,

«Управлінський облік»,

«Аудит»,

«Організація і методика аудиту»,

«Облік в зарубіжних країнах»,

«Облік в бюджетних установах»,

«Облік в банківських установах»,

«Облік в фермерських господарствах»,

«Облік в малих і спільних підприємствах»,

«Облік зовнішньоекономічної діяльності»,

«Контроль і ревізія»,

«Організація обліку»,

«Звітність підприємств»,

«Податковий облік»,

«Судово-бухгалтерська експертиза».

Викладачі кафедри широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні  технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів. Особлива увага викладачами кафедри приділяється комп’ютеризації обліку на основі типових пакетів прикладних програм та створення автоматизованих робочих місць бухгалтера.

За вагомий внесок у забезпечення розвитку професій бухгалтера та фінансиста в галузях агропромислового виробництва та з нагоди 35-річчя створення колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту за дорученням голови Ради Федерації  бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК України П.Т. Саблука було нагороджено похвальною грамотою, презентовано нагрудний знак у вигляді логотипу Федерації та бібліотеку видань.

Науково-дослідна робота

Метою наукової діяльності вчених кафедри є подальший розвиток фундаментальних‚ пошукових і прикладних досліджень з важливих напрямків економічної науки. При цьому ставиться мета органічного поєднання педагогічної і наукової діяльності.

Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою «Організаційно-методологічне забезпечення облікового процесу та аудиту в аграрних формуваннях».

Науковий пошук аспірантів та викладачів постійно здійснюється в напрямку вдосконалення прогресивних форм обліку в сільськогосподарських формуваннях, теоретичного дослідження основ бухгалтерського обліку та його комп’ютеризації, визначення методологічних проблем фінансового обліку в умовах сільськогосподарського виробництва, розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення національних стандартів у системі бухгалтерського обліку.

В цій галузі колектив кафедри має значні напрацювання та здобутки, зокрема:

- розроблено галузеві Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва;

- проведено розрахунки по обґрунтуванню раціональних типів фермерських господарств та сформовано рекомендації щодо організації системи обліку виробничо-господарської діяльності селянських (фермерських) господарств;

- вдосконалено положення по веденню обліку при внутрігосподарській оренді та розроблено практичні рекомендації з організації облікової та фінансової роботи.

Результатом наукових досягнень кафедри бухгалтерського обліку і аудиту є випуск в світ ряду видань, зокрема підручників та посібників:

-        Організація бухгалтерського обліку в сільськогосподарських кооперативах;

-        Збірник задач з бухгалтерського обліку в сільському господарстві;

-        Облік в акціонерних товариствах різних галузей;

-        Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей;

-        Бухгалтерський облік за журнально-ордерною формою рахівництва (рекомендований Міністерством освіти і науки України);

-        Наскрізні блоки кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку  (рекомендований Міністерством освіти і науки України);

-        Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) (рекомендований Міністерством освіти і науки України);

-        Первинний та аналітичний облік на підприємстві (рекомендований Міністерством освіти і науки України);

-        Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві;

-        Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами);

-        Управлінський облік у сільському господарстві ;

-        Судово-бухгалтерська експертиза;

-         Навчальний посібник з виробничої практики у сільськогосподарських підприємствах зі спеціальності «Облік і аудит»;

-        Університетська освіта (вступ до фаху).

монографій:

-        Ринкова трансформація економіки АПК;

-        Бурякоцукровий підкомплекс АПК;

-        Реструктуризація матеріально-технічної бази агропромислового комплексу;

-        Аграрна економіка: реформи та стабілізація;

-        Економіка зернопродуктового підкомплексу АПК;

-        Платоспроможність населення і ефективність сільськогосподарського виробництва;

-        Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК і напрями її підвищення.

-        Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях;

-       Облік і аудит в аграрному виробництві в умовах транзитивної економіки;

-       Проблемні аспекти теорії і практики облікової діяльності в аграрній сфері.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності на кафедрі функціонує два студентських наукових гуртки «Актуальні тенденції розвитку обліку і аудиту в АПК і бюджетних установах» та «Сучасні проблеми обліку в агропромисловому виробництві». Предметом наукових досліджень студентів є проблеми розвитку бухгалтерського обліку, сучасних методів контролю. Гуртківці є активними учасниками щорічних наукових конференцій та олімпіад, днів кафедри, круглих столів з проблем реформування облікової системи України, які проводяться в стінах рідного вузу. Крім того під керівництвом доцентів кафедри беруть участь у конкурсах наукових робіт, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних наукових студентських конференціях, де неодноразово виступають переможцями.

Здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем викладачів та моральним кліматом, що панує в колективі.

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів сільсько­господарського виробництва економічного профілю. Разом з цим вона спрямована на формування у студентів відповідального відношення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму як важливих рис ментальності української нації. Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як в ході навчального процесу, так і в позаурочний час. У відповідності до нього проводяться виховні години в  академічних групах, екскурсії,зустрічі з відомими людьми, відвідуються музеї,театри.

Разом з цим вона спрямована на формування у студентів відповідального відношення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму як важливих рис ментальності української нації. Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як в ході навчального процесу, так і в позаурочний час. У відповідності до нього проводяться виховні години в  академічних групах, екскурсії,зустрічі з відомими людьми, відвідуються музеї, організовуються екскурсії у Львівський театр опери  і балету ім. С. Крушельницької, Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької.

Перспективи кафедри

-              узагальнення досвіду кафедри в організації та проведенні інтернет-олімпіад та поширення його використання в навчальний процес;

-              внесення змін в організацію процесу проведення інтернет-олімпіад, передбачення їх здійснення в режимі on-line;

-              підвищення рівня навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються для студентів спеціальності «Облік і аудит», шляхом підготовки навчальних підручників, посібників;

-              створення в методичному кабінеті інформаційну базу, в якій була б сконцентрована інформація для проведення економічних досліджень;

-              збільшення фонду спеціальної та нормативної літератури у методичному кабінеті, покращення матеріально-технічної бази шляхом обладнання  аудиторії сучасною відеодемонстраційною системою для читання лекцій, проведення круглих столів, засідань студентського наукового гуртка;

-              залучення студентів-гуртківців до кафедральних досліджень (проведення соціологічних досліджень, обробка інформації тощо);

-              оновлення і формування каталогу баз проходження виробничих практик студентами факультету за ОКР “Бакалавр” і “Спеціаліст”;

-              збільшення частки дипломних робіт, виконаних на основі реальних об’єктів із застосуванням сучасних методів дослідження та ЕОМ;

-              забезпечення збільшення кількості наукових публікацій, видання монографій, участі у конференціях та симпозіумах, активізація роботи над докторськими дисертаційними дослідженнями;

-              підвищення ефективність відкритого навчального процесу, як школи педагогічної майстерності;

-              збільшення кількості філіалів кафедри на виробництві та вдосконалення методики проведення занять в умовах виробництва;

-              оновлення переліку дисциплін, які читаються на кафедрі, з метою розширення сфери працевлаштування випускників;

-              покращення практичної підготовки студентів за рахунок розвитку власних баз практик;

-              організація кураторами академічних груп відкритих виховних заходів, творчих вечорів, зустрічей з видатними людьми, тематичних бесід.

Шукайте в житті свою бухгалтерську рівновагу!

Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1, кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, аудиторія 426

Тел.: (032)22-42-930; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду