Історія кафедри

Кафедра фізики створена у вигляді кабінету фізики та метеорології  водночас зі заснуванням Дублянської рільничої школи в 1856р. Матеріальне забезпечення фізичного кабінету в основному відповідало тогочасним навчальним вимогам. Вони складалися з таких фізичних приладів як калориметри, термометри, помпи, компресори тощо. З розвитком технічного прогресу кабінет поповнювався газовими та електричними приладами, що спонукало використання нових видів енергії в Дублянах. Для вивчення курсу фізики була створена спеціальна програма. На освоєння навчальної програми  з фізики виділялось 6 годин лекційно-практичних занять в тиждень впродовж одного семестру. Студенти за період навчання мали змогу виконати до 15-ти фізичних лабораторних робіт. Основним завданням дисципліни «Прикладна фізика» було висвітлення загальних положень фізики на основі тодішніх наукових досягнень, як однієї з провідних природничих наук. Для набуття професійних навиків увагу студентів зосереджували на викладенні тих фізичних теорій, що мали безпосереднє відношення до майбутньої спеціальності.

(DUBLANY.SZKOLY I ZAKLADY KRAJOWE W DUBLANACH DZIELO WYDANE PRZEZ KOLEGIUM PROFESOROW SZKOLY WYZSZEJ Z POLECENIA WIDZIALY KRAJOWEGO. INSTYTUT ZOOLOGICZNY.POLITECHNIKI LWOWSKIEJ. LWOW. NAKLADEM WYDZIALU KRAJOWEGO, 1897)

Основна структурна одиниця підрозділу «Кафедра фізики» створена 30 листопада 1946 року з часу заснування Львівського сільськогосподарського інституту. На протязі 1947-2007 років неодноразово змінювалася назва кафедри:

1947-1959 – кафедра фізики і метеорології,

1959-1960 – кафедра фізики і вищої математики,

1960-1963 – кафедра фізики і електротехніки,

1963-1987- кафедра фізики,

1987-1989 - кафедра фізики і теоретичної механіки,

1989-2007 - кафедра фізики,

З 2007 року - кафедра фізики та інженерної механіки.

Першим завідувачем кафедри фізики, засновником і організатором був професор В.Я. Кучер, який очолював кафедру до 1960 р. З 1960 року кафедру очолював доцент   В. І. Волощенко, а з 1965 року по 1976 рік – доцент І.Д. Третяк. За цей час силами викладачів і  лаборантів створено шість навчальних лабораторій та одну науково-дослідну лабораторію для вивчення фізичних властивостей кристалів вольфрамату та молібдату літію. У 1976 році кафедру очолив доцент П. І. Кушнір, під керівництвом якого інтенсивно вивчався вплив електромагнітного випромінювання на біологічні

З 1994 року по 2005рік кафедру очолював доктор технічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки , професор М.М. Семерак. В цей час кафедра основну увагу приділяла вивченню теоретичних аспектів конструкційних елементів різних пристроїв.

З 2005 року по даний час кафедру очолює доктор фіз.-мат. наук, професор С.В. Мягкота. Влітку 2007 року до кафедри приєднано секцію інженерної механіки. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: загальний курс фізики, фізика з основами біофізики, агрометеорологія, кліматологія та метеорологія, радіоелектроніка, будівельна фізика, теоретична механіка, опір матеріалів. Студенти вивчають закони природи й набувають практичних навичок у лабораторіях: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики та електромагнетизму, оптики, атомної та ядерної фізики, радіоелектроніки, агрометеорології та кліматології.

Склад кафедри

Куречко Т.Й. - провідний фахівець

Науково-дослідна робота

Науковий доробок працівників кафедри за останні 10 років складає: 3 монографії, 27 авторських свідоцтв на винаходи. Понад 250 наукових статей працівників кафедри опубліковані в провідних міжнародних та вітчизняних наукових виданнях.

Тематика досліджень працівників кафедри:

-            дослідження фізичних властивостей об’єктів органічного та неорганічного походження;

-            електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання  сільськогосподарської продукції;

-            інженерні задачі об’єктів неправильної геометричної форми.

На кафедрі сформувались і успішно функціонують в даний час такі напрямки наукових досліджень: електронно-іонна технологія передпосівної обробки та зберігання сільськогосподарської продукції, синтез і дослідження фізичних властивостей напівпровідникових моно- та нанокристалів.

Співробітниками кафедри опубліковано понад 250 наукових статей, 28 методичних посібників, розробили понад 130 лабораторних робіт, отримали 7 авторських свідоцтв на винаходи. Наукові роботи викладачів кафедри опубліковані у провіднихвітчизняних і міжнародних наукових журналах.

Кафедра має тісні наукові контакти з науково-виробничими колективами близького та дальнього зарубіжжя.

Навчальний процес

При кафедрі функціонує агрометеорологічна станція, яка веде спостереження за атмосферними явищами і є базою для спеціальних лабораторних занять і польових інструментальних спостережень. Матеріали спостережень станції використовуються у навчальному процесі,  науково-дослідній роботі студентів і співробітників університету. Працює студентський науковий гурток- фізика і науково-технічний прогрес. Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету ставали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад зі спеціальних та загальноосвітніх дисциплін.

Викладачі кафедри мають вагомі напрацювання в справі написання та видавництва навчально-методичної літератури.

Тільки з 2000 р. викладачами кафедри видано підручник «Фізика» (за співавторством професора Мягкоти С.В.), рекомендований Міністерством освіти і науки України як підручник  для студентів нефізичних спеціальностей. Лекційний курс предметів, який читають викладачі кафедри забезпечений відповідною методичною літературою у вигляді   конспектів лекцій, у вигляді комп’ютерного друку та в електронній формі. Для проведення лабораторно – практичних занять викладачами кафедри видано понад 50 методичних вказівок з курсу «Фізика», «Інженерна механіка» та «Кліматологія».