Історія кафедри

Кафедру екології та біології, до скла­ду якої частково увійшла кафедра біо­логії, селекції та захисту рослин і секція хімії кафедри агрохімії та ґрунтознавства, було створено на агрономічному факуль­теті Львівського державного аграрного університету 1 липня 1999 року. її очо­лив академік УААН, професор Володимир Васильович Снітинський.

Історія кафедри фактично сягає по­чатку XX століття. її витоками мож­на вважати кафедру загальної ботаніки та фізіології рослин Академії рільництва у Дублянах. Кафедру загальної ботані­ки і фізіології рослин поряд з 17 базови­ми на той час кафедрами було створено у 1919 році. Нею керував професор Северин Кжеменевський, який протягом 1919 -1924 рр. на кафедрі викладав бактеріо­логію рослин.

Починаючи з 1961 року, кафедрою ке­рував М.Т, Гончар, який близько 30 років очолював також ЛСГІ. Михайло Тимофійович Гончар — заслужений працівник вищої школи України, професор. Його наукові зацікавлення пов'язані з пробле­мами лісової фітоценології, лісознавс­тва, біологічної рекультивації техноген­них відвалів родовищ корисних копалин, з екологією сільськогосподарського ви­робництва. Він є автором понад 110 на­укових та науково—популярних і публі­цистичних робіт, серед яких книги "Земля - наша годувальниця", "Лісові фітоцено­зи: підвищення продуктивності і охорона",

"Біологічні взаємозв'язки деревних порід  в лісі", "Екологічні проблеми сільсько­господарського виробництва". Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

З 1999 року очолює кафедру відомий учений у галузі біологічних і сільсько­господарських наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Ук­раїнської академії аграрних наук, дійсний член Академії вищої школи України, член Нью-Йоркської академії наук, доктор біологічних наук, професор Володимир  Васильович  Снітинський.

Ним створена наукова школа (5 доктори наук, 32 кан­дидати наук); яка вивчає вплив ферментів та біологічно активних речовин (вітамінів, мінералів, гормонів) на продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці, розробляє наукові підходи підвищен­ня продуктивності тварин та покращення якості сільськогосподарської продук­ції, формує наукові засади сталого роз­витку сільського господарства на основі еколого-економічних засад. Нині під його керівництвом виконується 11 кандидатських та 2 докторських дисерта­ції. Володимир Васильович Снітинський - автор понад 380 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, член Спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю "Біохімія", член Експерт­ної комісії в Комітеті з державних пре­мій України в галузі науки і технологій, заступник голови Державного західного наукового центру НАНУ, голова Львівсь­кого західного наукового центру НАНУ і Міністерства освіти і науки України, го­лова відділення біологічних, медичних і аграрних наук та секції сільськогоспо­дарських наук, голова Львівського об­ласного товариства "Знання", член цент­ральних рад Українського біохімічного та фізіологічного товариств.

Сьогодні на кафедрі працюють 4 про­фесори, 19 доцентів, кандидатів наук, 4 старших викладачі, 6 асистентів, 1 завідувач лабораторії, 1 стар­ший лаборант, 2 лаборанти, 1 завідувач  методичним  кабінетом.

Викладачі кафедри читають 62 нав­чальних дисципліни екологічного і біо­логічного спрямування для студентів усіх шести факультетів ЛДАУ. Видано 5 навчальних підручників, 12 навчальних посібників, 7 монографій.

Результати досліджень кафедри ви­користовують при прийнятті управлінсь­ких рішень для покращення екологіч­ного стану в зонах впливу на довкілля підприємств з виробництва будівельних матеріалів та звалищ твердих побутових відходів. За рекомендаціями кафедри Яворівське ДГХП „Сірка" проводить ро­боти з фіторекультивації ґрунтів, прилеглих до Яворівського озера, з урахуванням антропогенного впливу на фізико-хімічні властивості новоутворених ґрунтів (ембріоземів).

На практиці застосовують винахід на­уковців кафедри - "Спосіб профілактики анемії і оксидаційного стресу у поросят раннього віку," на який одержано патент (декл. патент 48539 А).

Одержано 6 авторських свідоцтв та 4 патенти. Підготовлено 4 доктори наук та ЗО кандидатів наук. При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями " Біохімія" та „Екологія".

На кафедрі зберігається фондовий гербарій професора Волощака та колекції експонатів, зібрані ще у другій половині минулого століття професором Мауріціо, які є основою музею природи ЛДАУ. Му­зей нараховує понад 500 експонатів, серед яких є фіксовані препарати представників безхребетних та різних класів хребетних, зразки кишковопорожнинних, молюсків, голкошкірих, викопні рештки давніх ор­ганізмів, а також опудала птахів та ссав­ців, окрім цього музей містить цікаву ко­лекцію комах.

Cклад кафедри

Антоняк  Галина  Леонідівна – професор

Зинюк Олег Дмитрович -  доцент

Уйгелій Ганна Юріївна - в.о. доцента

Соловодзінська Ірина Євгенівна - доцент

Шкумбатюк  Оксана  Йосипівна - ст.викл.

Біляк  Михайло  Васильович -ст.викл.

Косинець  Ольга  Василівна - асистент

Гичка Оксана Романівна - асистент

Пархуць Оксана Миколаївна - лаборант

Онисковець Марта Ярославівна - ст.лаборант

Дидів Андрій Ігорович - лаборант

Метко Любов Ярославівна - зав.лаб.

Вахуткевич Ірина Юріївна - асистент

Верхола Галина Богданівна - лаборант

Гуляр Юлія Миколаївна - лаборант

Навчальний процес

Перелік дисциплін,що читаються на кафедрі для студентів ОКР – бакалавр,  спеціальності ”Екологія”

1.Неорганічна хімія

2.Органічна хімія

3.Управління природоохо­ронною діяльністю

4. Екологічна безпека 5.Агроекологія

6.Радіобіологія

7.Екологічна токсикологія

8.Гідроекологія

9.Радіоекологія

10.Теорія екосистем

11.Екологічна експертиза

12.Основи екології

13.Хімія

14.Фізична і колоїдна хімія

15.Біохімія

16.Ботаніка з основами геоботаніки

17.Мікробіологія та вірусологія

18 Рекреаційні ресурси курортологія

19. Інженерна екологія

20.Техноекологія

21.Гідрологія

22.Гідробіологія

23.Основи загальної екології

24.Ландшафтна екологія

25.Екологія людини

26.Соціекологія

27.Біогеохімія

28.Моніторинг навколишнього середовища

29.Заповідна справа

30.Екологія міських поселень

31.Основи с.-г екології

32.Лісівництво та лісові ландшафти

33.Основи наукових досліджень

34.Екологічна паспортизація територій і підприємств

35.Екологічний аудит та інспектування

36.Екологічний туризм

37.Екологічна політика

Перелік дисциплін,що читаються на кафедрі для студентів ОКР – спеціаліст  спеціальності  ”Екологія”

Перелік дисциплін,що читаються на кафедрі для студентів ОКР – спеціаліст  спеціальності  ”Екологія”

1.Екологічний менеджмент

2.Екологічна політика

3.Екологічне інспектування

4.Управління техногенною та екологічною безпеки

5.Природоохоронні технології

6.Екологічний моніторинг

7.Інженерна екологія

8.Утилізація та рекуперація відходів

9.Наземні та водні екосистеми

10.Геоекологічний ризик

11.Сучасні проблеми агроекології

12.Гідроекологія

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ:

для студентів ОКР – магістр спеціальності  ”Екологія”

1.Методологія наукових досліджень

2.Стратегія  сталого розвитку

3.Управління техногенною та екологічною безпеки

4.Екологічний менеджмент і аудит

5.Рекреаційні зони міста

6.Сучасні засоби захисту довкілля

7.Теорія систем та системний аналіз в екології

8.Екологічна політика

9.Інженерна екологія

10.Природно-ресурсний потенціал України

11.Теоретичні основи збалансованого природокористування

12.Екологічне інспектування

13.Екологічна біохімія

Науково-дослідна робота

Науково – дослідна  робота   на  кафедрі  проводиться  за  темою: "Дослідити стан і динаміку природних компонентів агроекосистем Західного регіону України та розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в умовах антропогенезу”, яка  включає  наступні розділи:

1.     Вивчити  екологічний стан техногенно забруднених і порушених територій  Західного регіону України

2.     Дослідити стан окремих компонентів агроекосистем в умовах та агротехногенного навантаження

3.     Вивчення і розроблення окремих елементів системи екобезпечного використання водних ресурсів


Кафедра екології та біології Львівського національного аграрного університету успішно завершила проект Європейського союзу TEMPUS  ENAGRA «Розробка навчальних програм із спеціальності «Екологія» в аграрних вузах». Проект виконувався у тісній співпраці  з науковцями Варшавського університету наук про життя (Польща), Інституту EDUTER (Франція), Університету Lleida (Іспанія), Університету природних ресурсів і прикладних наук про життя (Австрія), Університету м.Гент (Бельгія), Національного університету біоресурсів і природокористування України, Саратовським державним  аграрним університетом (Росія), Бурятською державною сільськогосподарською академією (Росія).

В рамках проекту було закуплено лабораторне обладнання та комп'ютерна техніка, яка дозволить модернізувати навчальний процес серед студентів-екологів за розробленими в рамках проекту новими курсами та спеціалізаціями.