14 жовтня 2013 р. кафедра економічної теорії традиційно відсвяткувала День вишиванки.
19 вересня 2013р. відбулася відкрита лекція на потоці МО - І к.е.н., доц. Василини  О.Р. на тему: «Світова економіка у міжвоєнний період. Господарство України в міжвоєнний період»;

На відкритій лекції к.е.н., доц. Василини О.Р., яка читалася для студентів потоку Мо-І з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» були присутні к.е.н., доц. Липчук Н.В., к.е.н., доц. Зеліско Н.Б., асистент Фарйон О.О.

Виклад лекційного матеріалу проводився  логічно, в доступній формі з акцентом на важливі моменти, що давало можливість студентам  записувати  зміст економічних термінів, категорій, понять. Підтримувався необхідний вербальний  зв'язок з аудиторією. Лекція мала пізнавальний, освітній характер. Важливою перевагою було використання технічних засобів навчання, зокрема мультимедійного проектора. В підсумку, присутні викладачі висловились, що лектор  прочитала лекцію на  належному науково – методичному рівні.


В рамках традиційного міжнародного науково-практичного форму Львівського національного аграрного університету на тему “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” викладачі кафедри економічної теорії ЛНАУ 19-20 вересня 2013 року прийняли участь у міжнароднїй науково-практичній конференції «Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій».

Наукові дослідження викладачів кафедри опубліковані в матеріалах форуму і запропоновані до впровадження у практику сільськогосподарського виробництва.

Студентська наукова робота

Члени студентського наукового гуртка «Економічна думка та сучасність», який функціонує при кафедрі виступили з доповідями на Міжнародному форумі та опублікували наукові статті у збірнику матеріалів. Студенти беруть активну участь у роботі «круглих столів» з актуальних проблем економічної теорії та господарської практики, залучені до реалізації наукових проектів кафедри. Впродовж останніх п’яти років члени гуртка незмінно є призерами щорічної звітної студентської наукової конференції Львівського національного аграрного університету, а також Міжнародних форумів. Так, за результатами Міжнородного студентського форуму 19-20 вересня 2013 року, студентка ІІ курсу економічного факультету Цепок Валентина (науковий керівник асистент Фарйон О.О.) нагороджена ректорською грамотою за активну участь у роботі форуму.Багато уваги викладачі кафедри економічної теорії приділяють вихованню студентської молоді. Їх робота спрямована на виховання у студентів почуття патріотизму, духовності, моралі, гуманістичних принципів, культури поведінки та на формування у майбутніх фахівців відповідного наукового світогляду і широкого економічного мислення.

Виховний процес на кафедрі здійснюється через наставників академічних груп, які не лише проводять відповідну культурно-просвітницьку роботу, але надають всебічну допомогу студентам в організації їхнього дозвілля. Завдяки цьому  студенти регулярно відвідують театри, музеї, історико-архітектурні пам’ятки м. Львова та України, пізнаючи тим самим історію та культуру рідного краю.

Важлива увага у виховному процесі звертається на підтримання високої громадської та політичної активності студентів.

Викладачі кафедри беруть участь у культурних та громадських заходах, що проводяться в університеті та залучають до них студентів. Також проводяться зустрічі та бесіди із студентами у гуртожитках.


Вектор сучасних наукових досліджень кафедри спрямовується на вирішення проблем подальшого реформування ринкових відносин в аграрному секторі економіки, розвитку підприємництва і сільських територій, розвитку інфраструктури аграрного ринку, підвищення рівня зайнятості, оплати праці та соціального захисту сільського населення, розвитку агротуризму, вдосконалення механізму валютних відносин тощо.


День кафедри економічної теорії

Викладачі кафедри спільно з працівниками бібліотеки ЛНАУ провели день кафедри економічної теорії. До цього процесу були залучені студенти, які вивчають дисципліни «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка» та «Історія економіки і економічної думки». Присутнім надавалась можливість познайомитись з фондом наукової та навчальної літератури, а також з новітніми досягненнями в галузі отримання знань з основних дисциплін кафедри та доступності інформаційних ресурсів.

19.03. 2013р. кафедра економічної теорії провела звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень у 2012 році.

Згідно результатів засідання кафедрального наукового гуртка «Економічна думка і сучасність», нагороджено кращих доповідачів:

Цепок Валентина (Оа-11)

Брезицький Микола (Мо-21)

Семенюк Ольга (Оа-11)

Перелік доповідей на конференції:

1. Назва доповіді «Розвиток соціальної кооперації в Україні.»

Доповідач: Жінчин Н.В. Мо-33

Науковий керівник : к.е.н., доц. Липчук Н.В.

2. Назва доповіді «Фондові біржі в Україні».

Доповідач: Семенюк О. Оа-11

Науковий керівник: к.е.н., доц. Корчинський І.О.

3. Назва доповіді «Товарні біржі в Україні».

Доповідач: Цепок В. Оа-11

Науковий керівник: асистент Фарйон О.О.

Доповідач: Гончарук Я. Буд-13ск4. Назва доповіді « Проблеми розвитку підприємництва в Україні на сучасному етапі»

Науковий керівник к.е.н., в.о. доц. Колач С.М.

5. Назва доповіді «Людський розвиток в Україні: тенденції, проблеми, перспективи.

Доповідач: Крисюк М. Мо-21

Науковий керівник к.е.н., в.о. доц. Крупа В.Р.

6. Назва доповіді «Доходи населення та проблема споживчого вибору в сучасних економічних умовах».

Доповідач: Галань М. Мо-21

Науковий керівник к.е.н., в.о.доц. Крупа В.Р.

7. Назва доповіді «Заощадження, як складова соціально-економічного розвитку».

Доповідач: Брезицький М. Мо-21

Науковий керівник к.е.н., в.о.доц. Крупа В.Р.

8. Назва доповіді «Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектора» .

Доповідач: Баран О.Р. Зв-31

Науковий керівник к.е.н., в.о.доц. Зеліско Н.Б.

9. Назва доповіді «Проблеми продовольчої та енергетичної безпеки у вченні українських фізіократів».

Доповідач: Барабаш Ю. Мо-32

Науковий керівник к.е.н., доц. Василина О.Р.