Вчені економічного факультету працюють над бюджетною науково-дослідною темою «Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села» (закінчення в 2015 році, номер державної реєстрації 0111U001252).

За результатами наукових досліджень 2012 р. опубліковано:

- монографій - 14

- навчальних посібників – 17, з них  6 з грифом МОН

- підручників – 1 з грифом МОН

- наукових статей у зарубіжних виданнях - 16

- наукових статей у  виданнях України – 437

- науково-практичних рекомендацій - 26.

За результатами наукових досліджень 2013 р. опубліковано:

- монографій - 15

- навчальних посібників – 7, з них 3 з грифом МОН

- курс лекцій - 1

- наукових статей у зарубіжних виданнях - 18

- наукових статей у  виданнях України – 415

- науково-практичних рекомендацій - 17.


 Монографії

Онисько С. М., Бойко В. В. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств : теорія, методика, практика : монографія / С. М. Онисько,
В. В. Бойко. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 170 с.

У монографії розглянуто теоретичні та прикладні аспекти формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, як ключового критерію оцінки їх діяльності з позицій стабільності та надійності в бізнесі. Визначено основні детермінанти, що мають вплив на формування економічної безпеки та ідентифіковано її загрози. Запропоновано пріоритетні шляхи підвищення рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Розроблено пропозиції стосовно розвитку її інституційного забезпечення. Опрацьовано питання вдосконалення механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств.

Рекомендовано спеціалістам органів державного управління, керівникам сільськогосподарських підприємств, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.


 Руліцька К. Сільськогосподарські підприємства : аналіз та тенденції розвитку : монографія. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 212 с.

У монографії досліджено теоретичні, методологічні та прикладні засади розвитку сільськогосподарського підприємства. Визначено особливості функціонування аграрних підприємств Львівщини. Проведено аналіз прибутковості виробництва в територіальному розрізі, у групах великих, середніх та малих підприємств. З використанням  кореляційно-регресійного  аналізу визначено чинники ефективності та ступінь їх впливу на відповідні показники. Окреслено перспективні напрями розвитку сільськогосподарських підприємств та ймовірні параметри господарських формувань. Обґрунтовано напрями  переведення сільськогосподарських підприємств регіону на інноваційно-інвестиційну модель розвитку.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, керівників сільськогосподарських підприємств та всіх, хто цікавиться питаннями налагодження ефективного розвитку агроформувань.


 Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. монографія / за ред. Г. Є. Жуйкова, В. С. Ніщенка. – Кига 3. – Одеса : ТОВ “Лерадрук”, 2013. – 577 с.

Дослідження містить оцінку наслідків перебудови аграрної сфери економіки, науково-методичне забезпечення, ресурсно-виробничі, інвестиційно-інноваційні, інтеграційно-коопераційні особливості діяльності в АПК. Маркетингова складова, прогнозування неодмінно впливають на управління розвитком АПК, що й доведено на основі проведених досліджень.

Розраховано на фахівців в галузі економіки агропромислового виробництва, науковців, аспірантів та студентів.

 

Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні засади зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Показані особливості конкурентних відносин в аграрному секторі економіки , теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств галузі та їх продукції. Проаналізовано процеси, що відбуваються в конкурентному середовищі аграрного сектору. Обґрунтовані основні напрями зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. Розкрито зміст основних конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств, розглянуті питання інституційного забезпечення та реалізації.

Для наукових працівників, керівників сільськогосподарських підприємств, спеціалістів органів державного управління, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.


 Липчук В. В. Підприємництво в розвитку інтегрованого сільського господарства і сільських територій : монографія / В. В. Липчук, Н. В. Липчук, О. Г. Солтис. – Львів : Сполом, 2013. – 310 с.: іл..

Розкрито широкий спектр проблем розвитку підприємництва в сільському господарстві і на сільських територіях. Особлива увага звертається на активізацію підприємництва з врахуванням потреби в інтегрованому розвитку сільського господарства і села. Широко висвітлено європейський досвід щодо активізації підприємницької діяльності  на селі в контексті нових стратегічних орієнтирів Європейського Союзу та можливостей імплементації  його у вітчизняну економіку.

Для широкого кола науковців, студентів і викладачів навчальних закладів аграрного спрямування, працівників органів місцевого самоврядування, а також читачів, які цікавляться проблемами аграрної економіки.


Березівський П. С. Брик Г. В.  Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях /
П. С. Березівський, Г. В. Брик. – Львів, Ліга-Прес, 2013. – 236 с.

В монографії розглядаються теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва в аграрних формуваннях. Досліджено сучасний стан ресурсного забезпечення  аграрних формувань та проведено комплексну оцінку економічної ефективності галузей рослинництва і тваринництва. Здійснено факторний аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств з врахуванням їх розмірів, форми господарювання, спеціалізації і концентрації виробництва. Обґрунтовано напрями підвищення економічної ефективності на основі оптимізації виробничо-галузевої структури та якісного оновлення системи внутрішньогосподарських виробничих відносин аграрних формувань.

Монографія орієнтована на широке коло наукових працівників, спеціалістів сільськогосподарських підприємств та органів державного управління, викладачів і студентів вузів.


Костирко І. Г. Кооперація та інтеграція малих підприємств аграрної сфери : теорія, методика, практика : монографія / І. Г. Костирко, А. І. Буряк. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 192 с.

У монографії розкрито суть малого підприємництва, розглянуто критерії й показники віднесення підприємств за масштабами їх діяльності до певної категорії. Розмежовано поняття “Інтеграція” та “кооперація” за способами, видами та особливостями їх впровадження у підприємствах.

Проведено аналіз діяльності малих підприємств у сільському господарстві Львівської області, дано оцінку процесів кооперації та інтеграції в аграрній сфері, показано ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств залежно від розмірів їх земельних угідь, кількості працівників та обсягу валової продукції.

Показано перспективні напрями здійснення господарської діяльності малими сільськогосподарськими підприємствами, визначено зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на процеси кооперації та інтеграції за участю малих підприємств, розроблено систему сценаріїв розвитку кооперативів, розглянуто механізм процесів кооперації та інтеграції, малими підприємствами в аграрній сфері.


Черевко Г. В. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств : монографія / Г. В. Черевко, Г. М. Дудич. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 212 с.

Викладено основні теоретичні, методичні та практичні результати дослідження шляхів розв’язання  проблеми удосконалення земельних відносин як важливого чинника підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

Для науковців, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів.


 Проблемні аспекти теорії і практики облікової діяльності в аграрній сфері : монографія / за заг. ред. проф. І. Г. Костирака ; Львівський нац. аграр. ун-т. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 324 с.

Висвітлено результати наукових досліджень з питань  аудиту і контролю, проблем звітності та бухгалтерського обліку.

Для магістрів і студентів економічних спеціальностей, факультету.


 

Онисько С. М. Стан, проблеми і шляхи покращення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств : монографія / С. М. Онисько, О. А.Біттер, Г. В. Східницька. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 226 с.

У монографії досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти  особливостей формування фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, систематизовано  чинники впливу на їх формування. Запропоновано напрями забезпечення фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарського підприємства.

Для широкого кола науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю, спеціалістів органів державного управління й усіх, кого цікавить стан і тенденції розвитку аграрної економіки.


 Костирко І. Г., Гром’як Т. Д. Потенціал сільського розвитку в умовах ринкових трансформацій : теорія, методика, практика. – Львів, Сполом, 2013. – 217 с.

Монографія спрямована на дослідженнях теоретичних, методологічних та практичних аспектів проблем сільського розвитку, розкриття сучасного стану та пошук оптимальних шляхів сільського розвитку, нарощення його  виробничого та людського потенціалу, розвитку соціальної сфери села

Подано авторське трактування сутності сільського розвитку як специфічного способу економічних відносин у процесі реалізації аграрної політики. На основі положень інституціональної теорії розширено розуміння окремих понять теорії сільського розвитку і його потенціалу в державі відповідно до цілей сільського розвитку.

Викладені результати комплексного дослідження стану потенціалу сільського розвитку. Проаналізовано вплив  виробничої, соціальної сфери та людського капіталу, що зумовлюють зміни потенціалу сільського розвитку, на зміст економічних відносин у селі.  Особливу увагу звернено на соціальні проблеми, які істотно впливають на результати аграрної реформи та здатні дискредитувати цілі сільського розвитку.

Обґрунтовано доцільність удосконалення методичних підходів до дослідження потенціалу сільського розвитку. Запропоновано концепцію стратегії сільського розвитку  та її модель, розроблену на основі концептуальних підходів, що базуються на інституціональній теорії та вдосконалюють методологію дослідження сільського розвитку стосовно особливостей  перехідного стану аграрної економіки України.

Розраховано для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів АПК.


Сучасні тенденції в оцінці ефективності управління, плануванні та обліку діяльності  суб’єктів господарювання : міжнар. кол. монографія / під заг. ред. К. Ф. Ковальчука. – Донецьк : ЛАНДОН–ХХ1, 2013. – 235 с.

Колективна монографія виконана в межах комплексної теми дослідження “Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності” і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, державних службовців, причетних до розробки  та впровадження регіональної політики, студентів та викладачів та усіх тих, хто цікавиться регіональною економікою.

 

Батюк Б. Б. Зовнішньоекономічна діяльність

сільськогосподарських підприємств : монографія / Б. Б. Батюк, В. Д. Черевко; ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. – Львів : Сполом, 2012. – 208 с.

Монографія підготовлена з нагоди п’ятої річниці заснування кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Подано результати дослідження зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств, а також теоретичний виклад нормативних положень з логічним поєднанням наукової проблематики і пропозицій щодо удосконалення організації зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Для вчених, студентів, економістів, аспірантів, підприємців і працівників економічних служб.


Управління проблемними активами в банках : монографія / за заг. ред.. д. е. н., проф.. Р. А. Славюка. – К. : УБС НБУ, 2012. – 370 с.

У монографії розглянуто суть і причини виникнення проблемних кредитів у банках. Автори розкрили основні стратегії регулювання кредитних ризиків банку. Завдяки комплексному аналізові стану і сучасних методів управління проблемними активами в банках розкрито перспективи поліпшення фінансового стану банків в Україні. Проаналізовано сучасні механізми резервування, які використовують у системі управління проблемними активами банків та які впроваджуватимуться з наступних років згідно з новими вимогами Національного банку України.

 

Облік і аудит в аграрному секторі в умовах транзитивної економіки : кол. монографія / за заг. ред.. І. Г. Костирко. – Львів : Сполом, 2012. – 296 с.

Представлено науковий аналіз стану окремих проблем бухгалтерського обліку і аудиту в аграрному секторі національної економіки та подано методологічні підходи щодо його вдосконалення на основі сучасних теоретичних розробок.

Застосовано інституціональний підхід у розвитку методології й методики бухгалтерського обліку і аудиту, який, на думку авторів, най адекватніше відображає наявні проблеми цієї галузі та може слугувати значною теоретичною базою для їхнього розв’язання.

Для науковців та практиків, які на професійній основі проводять бухгалтерський облік у сфері аграрної науки й практики, а також для молодих науковців, які прагнуть поглибити свої знання у цій галузі.

Робота виконана колективом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського національного аграрн6ого університету під керівництвом д. е. н., проф.. І. Г. Костирка.


Березівський П. С. Напрями розвитку аграрних формувань та шляхи підвищення їх економічної ефективності : монографія / П. С. Березівський, Н. В. Маркович. – Львів : Український бестселер, 2012. – 170 с.

Розглянуто теоретико-методологічні основи економічної ефективності аграрних формувань, зокрема сутність поняття економічної ефективності аграрних формувань, її показники та методику їх визначення, суть категорії розвиток та особливості його прояву в аграрному секторі. Дано оцінку розвитку та сучасного стану функціонування аграрних формувань Львівської області. Обґрунтовано напрями розвитку аграрних формувань на перспективу та шляхи підвищення їх економічної ефективності.

Для наукових працівників, спеціалістів органів державного управління, викладачів і студентів вузів.


Сікора О. А. Функціонування сільськогосподарських підприємств та формування людського потенціалу села : монографія. – Львів : Ліга-прес, 2012. – 208 с.

У монографії з врахуванням наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених обґрунтовано теоретичні та методичні засади функціонування сільськогосподарських підприємств та використання людського потенціалу села. З використанням системного підходу щодо вирішення проблеми уточнено систему показників людського розвитку села : природно-екологічних, демографічних, економічних та соціальних. Розглянуто взаємозв’язок функціонування сільськогосподарських підприємств і використання людського потенціалу села.

Визначено стан і проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств і використання в них людського потенціалу села. Проведено діагностику державного фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах їх реформування.

Зпрогнозовано параметри обсягів виробництва продукції сільськогосподарських підприємств та обґрунтовано програми їх підтримки. Обґрунтовано напрями збереження людського потенціалу села. Сформульовано пропозиції щодо цільового використання державних програм підтримки розвитку підприємства аграрної сфери економіки.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери.


 Гошко Т. Д. Формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивної трудової міграції сільського населення : монографія. – Львів : Растр-7, 2012. – 164 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах міграції населення. Розкрито сутність та особливості відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств, теоретично обґрунтовано вплив міграції на формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивної трудової міграції.

Здійснено аналіз кадрового потенціалу сільського господарства, розглянуто особливості формування персоналу сільськогосподарських підприємств, ефективність використання персоналу та її взаємозв’язок з інтенсивністю міграційних процесів у сільській місцевості. Запропоновано шляхи поліпшення забезпечення сільськогосподарських підприємств персоналом в умовах інтенсивної міграції сільського населення, вдосконалення механізму відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств.

Монографія буде цікавою для науковців, аспірантів, викладачів, студентів економічного профілю.


Дроздяк І. М. Організаційно-економічний механізм соціального страхування сільського населення : монографія / І. М. Дроздяк. – Львів : Український бестселер, 2012. – 152 с.

Узагальнено теоретичну сутність соціального страхування як складової соціального захисту сільського населення. Обґрунтовано сутність організаційно-економічного механізму соціального страхування. Проаналізовано вплив зайнятості сільського населення на формування системи соціального страхування. Обґрунтовано напрями удосконалення системи соціального страхування сільського населення. Запропоновано напрями вдосконалення державних механізмів соціального страхування з урахуванням фінансової політики, цільових фондів і соціальних програм.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери.


Янишин Я. С. Оптимізація напрямків ринкової трансформації аграрного сектора регіону : монографія / Я. С. Янишин. – Льві : Ліга-Прес, 2012. – 234 с.

У монографії проаналізовано динаміку реалізації трансформаційних процесів, розроблено теоретичні і методичні засади оцінки якості цих процесів у аграрному секторі економіки на рівні регіону і підприємства. Обґрунтовано систему оптимальних умов для подальшої ефективної трансформації аграрної економіки в регіоні та мотиваційний механізм їх створення. Окреслено можливості оптимізації основних напрямів подальшої

трансформації аграрної економіки регіону та визначення пріоритетності їх здійснення в контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів.

Розраховано на студентів ВНЗ, наукових працівників, аспірантів, викладачів, працівників аграрної сфери.


Березівський П. С. Ефективність відтворення поголів’я курей у птахівничих підприємствах. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 190 с.

У монографії знайшли відображення теоретико-методичні основи процесу відтворення поголів’я курей-бройлерів у птахівничих підприємствах, зокрема економічна суть процесу відтворення у птахівничих підприємствах та організаційно-економічні сторони племінної роботи як основи процесу відтворення стада у птахівництві. Проведено аналіз стану та динаміки відтворення птиці. Досліджено організацію здійснення процесу відтворення поголів’я курей-бройлерів у  період під рощення, особливості вирощування курей-бройлерів родинного стада у продуктивний період їх утримання та ефективність впровадження штучного осіменіння як необхідного елемента забезпечення процесу інтенсивного відтворення у птахівництві. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності відтворення поголів’я курей-бройлерів у птахівничих підприємствах на основі інтенсифікації, зниження собівартості відтворення стада і вдосконалення механізму державної підтримки та розвитку інтеграційних відносин.

Для наукових працівників, спеціалістів органів державного управління, викладачів, аспірантів і студентів вузів.


Черевко Г. Пріоритетні напрями удосконалення державної аграрної політики : монографія / Г. Черево, Л. Глубіш. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 200 с.

Висвітлено пріоритетні напрями удосконалення державної аграрної політики, обґрунтовано доцільність раціонального поєднання державних та ринкових механізмів регулювання розвитку сільського господарства, акцентовано увагу на посиленні державного протекціонізму виробництва аграрної продукції та удосконаленні земельних відносин у цій сфері.

Пропонована монографія може зацікавити науковців, викладачів та студентів.

 

Губені Ю. Е. Бізнес-планування в аграрних підприємствах : форми і методи : монографія / Ю. Е. Губені, І. І. Костецька. – Львів : Растр-7, 2012. – 196 с.

У монографії з врахуванням наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених обґрунтовано теоретичні та методичні засади бізнес-планування в аграрних підприємствах. Проведено оцінку стану бізнес-планування в сільськогосподарських підприємствах Тернопільщини. У рамках цієї теми автором запропоновано способи вдосконалення формування та подальшого розвитку бізнес-планування у сільськогосподарських підприємствах, які спрямовані на покращення фінансового стану, залучення інвестицій за допомогою розробленого бізнес-плану.

Розраховано для спеціалістів АПК, службовців управлінських структур, науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ економічного профілю.

 

Липчук В. В. Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств : монографія / В. В. Липчук, О. С. Прокопишин, Л. Б. Гнатишин. – Львів : Сполом, 2012. – 224 с.

Досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти особливостей формування та оцінки технічної забезпеченості фермерських господарств. Висвітлено місце технічних засобів у виробничому потенціалі фермерських господарств та чинники впливу технічної оснащеності на формування виробничих параметрів і результатів діяльності. Обґрунтовано концептуальні підходи покращення рівня технічної забезпеченості фермерських господарств.

Книга орієнтована на широке коло науковців, студентів і викладачів навчальних закладів аграрного спрямування, а також читачів, які цікавляться проблемами аграрної економіки.


 Липчук В. В. Маркетинг : навч. посіб. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль, Я. С. Янишин. – Львів : „Магнолія 2006”, 2012. – 456 с.
У навчальному посібнику розглядаються сучасні підходи до оцінки маркетингу, його суті, принципів, видів та функцій. У кожному розділі викладені теоретичні та методологічні засади для прийняття відповідних рішень та формування маркетингових стратегій. Практикум і тестові завдання допоможуть закріпити теоретичні знання.
Липчук В. В. Маркетингові дослідження / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк. – Львів: „Магнолія 2006”, 2012. – 352с.
Пропонована книжка про маркетингові дослідження всім тим, хто має намір використовувати результати маркетингових досліджень, або самостійно їх здійснювати.
Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок у сфері сучасних маркетингових досліджень, які проводяться в Україні, та світового досвіду маркетингових досліджень.
Вивчення курсу має своїм головним завданням сформувати тип мислення, який допоможе менеджеру усвідомлювати маркетингові проблеми того чи іншого підприємства, можливі шляхи вирішення цих проблем; вміння оцінити наукову цінність результатів маркетингових досліджень та рекомендацій на їх основі.


НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

 Сибаль Я. І. Економіко-математичне моделювання в АПК : навч. посіб. / Я. І. Сибаль, З. С. Кадюк, І. Є. Іваницький. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 277 с.

У навчальному посібнику на основі літературних джерел і проведених авторами досліджень висвітлюються питання використання методів лінійного програмування для розв’язання планово-економічних задач у галузі сільського господарства.

У розділі “Економіко-математичне моделювання економічних процесів у АПК” висвітлюються питання побудови економіко-математичних моделей для розрахунку оптимальних раціонів годівлі тварин, оптимальних кормових сумішок, оптимального розподілу заготовлених кормів. Особлива увага приділяється питанням побудови економіко-математичних моделей оптимізації галузевої структури і спеціалізації. Висвітлені питання щодо особливостей моделювання фермерських господарств.

Для студентів економічних факультетів аграрних вищих навчальних закладів. 


Макроекономіка : навч. посіб. / за заг. ред. проф. П. Ю. Буряка та О. Г. Гупала. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Хай-Тек Прес, 2013. – 420 с.

В даному навчальному посібнику робиться наголос на тому, що макроекономіка як наука, постійно розвивається під впливом змін у світовому співтоваристві. Центральною проблемою посібника виступає розгляд закономірностей функціонування механізму ринкової економіки та вплив на нього державного регулювання як за умов сталого розвитку, так і за умов економічної кризи. ЇЇ глибоке осмислення допоможе студентам знайти відповіді на такі важливі питання нинішнього економічного життя країн як: інфляція, безробіття, їх причини та шляхи подолання, наявність ділових циклів, вияснення факторів економічного зростання та вплив на нього глобалізаційних процесів тощо.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів,викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами макроекономіки.


 Онисько С. М. Податкова система : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 351 с.

У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування податкової системи в Україні на базі Податкового кодексу України та змін і доповнень до нього станом на 1.07.2012 року. Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових та податкових служб, управлінців та широке коло читачів, яких цікавить діюча система оподаткування в Україні.

Додаток “Діаграми і гістограми” сформований за даними електронних ресурсів www.sts.gov.ua, minfin. gov.ua, www.treasury.gov.ua, тощо.


 Мікроекономіка : підручник / за заг. ред. проф. П. Ю. Буряка та О. Г. Гупала. – К. : Хай-Тек Прес, 2012. – 560 с.

Даний підручник відповідає типовій програмі дисципліни “Мікроекономіка”. З цієї книги студенти дізнаються основні закономірності функціонування ринкової економіки на мікрорівні, ознайомляться із поведінкою виробників і споживачів на ринку товарів і послуг, відкривають для себе особливості функціонування механізму попиту та пропозиції. Основні положення ілюструються рисунками, графіками, характеризуються конкретними прикладами. З метою перевірки знань студентів у підручнику їм пропонується по кожній темі дати відповідь на контрольні запитання і тестові завдання та розв’язати наведені задачі.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономік


 Губені Ю. Е. Підприємництво і агробізнес : навч. посіб. / Ю. Е. Губені, В. І. Андріїв, Н. М. Лавренюк. – Львів : Українські технології, 2012. – 388 с.

У посібнику цікаво, динамічно та стисло викладені питання організації та основних принципів здійснення підприємницької діяльності, від започаткування до розвитку і вдосконалення. Значну увагу приділено організаційно-економічному, правовому та інституційному забезпеченню підприємництва, підприємницькому плануванню та бізнес-плануванню, формуванню, генерації та вдосконаленню підприємницької ідеї. В широкому обсязі висвітлено проблеми підприємництва у сфері агробізнесу, формування продуктових ланцюгів, специфічних організаційних форм підприємництва і господарювання в аграрній сфері. Окремі розділи присвячені веденню бізнесу в галузях торгівлі та сфери гостинності.

Для майбутніх та початкуючих підприємців, студентів економічного профілю, слухачів факультету підвищення кваліфікації, фахівців з економіки, менеджменту та підприємництва, широкого кола зацікавлених осіб, що мають базові уявлення про економіку та підприємництво.


 Губені Ю. Е. Підприємництво : навч. посіб. / Ю. Е. Губені. – Львів : НФВ Українські технології, 2012. – 572 с.

Детально розглядаються питання організації та основних засад здійснення підприємницької діяльності, започаткування, розвитку та вдосконалення бізнесу. Значну увагу приділено підприємницькому плануванню та бізнес-плануванню, економічному та організаційному обґрунтуванню підприємництва. Окремо висвітлені питання підприємництва у сфері агробізнесу, біржової діяльності, торгівлі, в індустрії гостинності та зовнішньоекономічній діяльності.

Для майбутніх та початкуючих підприємців, студентів економічного факультету, слухачів факультету підвищення кваліфікації, фахівців з економіки, менеджменту та підприємництва.


 Черевко Г. В. Економіка природокористування : навч. посіб. / Г. В. Черевко, І. В. Черевко, Н. І. Васеленька. – Л. : Ліга-Прес, 2012. – 700 с.

У навчальному посібнику викладено основні положення і концепції економічно ефективного і екологічно безпечного господарського використання природних ресурсів, загальні поняття економіки природокористування, предмет науки, метод і завдання, еволюцію її формування, сутність та класифікацієї природних ресурсів, особливості їх використання у виробничих процесах різних галузей, проблеми забруднення природного середовища у процесі господарського використання природних ресурсів, взаємозв’язків економічного та природного середовища у процесі реалізації господарської активності людства, економічної оцінки різних видів природних ресурсів та ефективності використання природних ресурсів в цілому, основні сучасні тенденції у раціональному використанні природних ресурсів, біологізації економіки, соціально-економічні аспекти функціонування людини у природному середовищі та міжнародний досвід і співпраця у сфері вирішення проблем економіки природокористування в умовах ринкової економіки в контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій та підвищення рівня продовольчої безпеки держави.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих аграрних навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери економіки.