ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівського національного

Аграрного університету

академік НААНУ  __________ В.В. Снітинський

“    ”   _______________  2014 року

ПРОГРАМА

творчого конкурсу при вступі

на напрям підготовки 6.060102 – Архітектура

до Львівського національного аграрного університету

При вступі на напрям підготовки «Архітектура» ОКР «Бакалавр» проводиться творче випробування у два етапи:

перший етап- лінійно-конструктивна побудова гіпсових геометричних   фігур із світлотіньовим вирішенням;

другий етап- малюнок гіпсової розетки, частин гіпсової фігури.

Програму творчого конкурсу розробляє і затверджує ЛНАУ не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань,  що виходять за межі зазначених програм. Програма творчого конкурсу оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб - сайті ЛНАУ.

Під час творчого конкурсу вступник повинен виявити:

  • вміння усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її в просторі і грамотно зображати її на двомірній площині відповідними художньо-графічними засобами і технічними прийомами, на основі композиційних  законів, правил перспективи, теорії освітлення, анатомічних знань;
  • вміння реалістично і переконливо зображати дійсність, вправно трактувати особливості зображеного об’єкту, його  естетичну суть;
  • навики рисунку «по пам’яті », «по уяві», «від себе», вільно і швидко орієнтуватись і оперувати пошуковими начерками і ескізами.

ОБСЯГИ  ВИМОГ

Лінійно-конструктивна побудова гіпсових геометричних фігур із світлотіньовим вирішенням.

Просторова побудова форми. Вивчення основ лінійної перспективи. Композиційне розміщення. Пропорційні відношення.

Світлотіньовий рисунок композиції з геометричних тіл. Композиційне розміщення групи предметів на листі паперу. Перспективно-конструктивна побудова форм в просторі за допомогою світлотіні. Основні елементи освітлення і закономірності його розподілу. Поняття про узагальнення рисунку світлом. Кутовий і тональний контраст.

Рисунок гіпсового зліпка розетки, частини гіпсової фігури.

Рисунок гіпсової голови епохи Відродження, частин гіпсових фігур, гіпсової розетки.

Побудова конструктивної схеми та її реалізація до повного завершення  рисунку.

Лінійно-конструктивна побудова. Пластично-тоновий аналіз форм. За допомогою світлотіні створити цільний рисунок гіпсової голови, фігури, розетки .

Формат та час проведення творчого конкурсу на напрям підготовки «Архітектура».

Рисунок гіпсового зліпку античної голови, гіпсової розетки, частини фігури. Лінійно-конструктивна побудова гіпсових геометричних фігур. Формат А-3.Три години.

Критерії оцінки та вимоги до творчого конкурсу

До творчої екзаменаційної роботи, яка засвідчує рівень підготовки абітурієнта, пред’являються наступні вимоги: вміння за компонувати зображення на картинній площині, вибрати номінальне співвідношення об’єму малюнку до розміру аркушу, доцільність горизонтального чи вертикального розміщення листа. Вирішальне значення для малюнку має грамотність виконання всіх побудов, що в свою чергу демонструє здатність вступником відчувати форму і об’єм, вміння на площині виразити трьохвимірність предметів. Дотримання пропорційних співвідношень між розмірами і тоном зображуваних об’єктів говорить про спостережливість. Вступник у своїй роботі повинен продемонструвати знання перспективи, як лінійної, так і тональної (повітряної). Звертається увага на вміння користуватися світлотінню для повнішого виявлення форми, а також матеріальності зображуваних предметів ( прозорість, глянцевість чи матовість поверхні і т.д.). Композиційне визначення головного і другорядного вказує на здатність до аналізу, а вміння стилізувати на відчуття характеру зображеного. Робота повинна бути акуратною, каліграфічною. Якість тонування та спосіб накладання штриха повинні демонструвати вправність руки, відповідальне відношення до виконаної справи.

При оцінці роботи враховуються:

1.   Композиційне вирішення формату.

  1. Конструктивна побудова.
  2. Лінійно-просторове вирішення.
  3. Пропорції і характер моделі.
  4. Світло - тіньове вирішення.

Результати творчого конкурсу, який проводиться у два етапи, оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожен етап за такими критеріями:

Вміння закомпунувати 20 балів;

Грамотність побудови 20 балів;

Дотримання пропорцій 20 балів;

Виявлення перспективи 10 балів;

Вміння користуватися

світлотінню  10 балів;

Передача матеріальності 10 балів;

Композиційне визначення

головного і другорядного 5   балів;

Вміння стилізувати

каліграфічність виконання 5 балів.

 Набрані бали засвідчують відповідний рівень виконаної роботи:

Багатобальна шкала

Характеристика якості виконання роботи

100-123

робота не відповідає вимогам

124-150

в роботі допущені незначні помилки

151-177

робота в основному відповідає вимогам

178-200

робота повністю відповідає вимогам

За результатами творчого випробування вступники, які в своїх роботах допустили  незначні похибки не більше, ніж з трьох - чотирьох пунктів оцінювання і роботи яких оцінено, у 140 балів  і більше допускаються до участі в конкурсі.

Не рекомендуються до участі в конкурсі вступники, які в своїх роботах допустили значні похибки по всіх пунктах оцінювання і роботи яких оцінено нижче 140 балів за 200-бальною шкалою.

Програма творчого конкурсу розроблена професорсько-викладацьким складом факультету будівництва та архітектури. Розглянута та схвалена на засіданні Приймальної комісії Університету (Протокол № 2 від 05 лютого 2014 р.