Навчальний процес

Абітурієнти, які обирають майбутню професію за напрямом підготовки 6.100.101 – «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» мають можливість отримати ґрунтовні теоретичні та практичні знання в сфері забезпечення електро-, тепло-, водо- і газопостачання сільських населених пунктів та об’єктів агропромислового комплексу, використання поновлюваних та нетрадиційних джерел енергії, експлуатації та ремонті енергетичних машин, енергообладнання і засобів автоматизації.

Студенти за ОКР «Бакалавр» навчаються впродовж 4 років. Навчальні плани передбачають вивчення близько 45 дисциплін соціально-економічного, природничого циклів та циклу практично-професійної підготовки. З них 70% є обов'язковими, 15% інших – за вибором університету і 15% - за вибором студента. Всі дисципліни, які передбачені навчальним планом, 100% забезпечені робочими навчальними програмами, які розроблені до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

На формування фахівця з енергетики та електротехнічних систем в агропромисловому комплексі суттєвий вплив має вивчення дисциплін кожного із названих циклів. Проте найбільше це відбувається за рахунок вивчення дисциплін про:

- Теоретичні основи електротехніки;

- Теоретичні основи автоматики;

- Електротехнічні матеріали;

- Комп’ютери і комп’ютерні технології;

- Електроніка і мікросхемо техніка;

- Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології;

- Гідравліка;

- Теплотехніка;

- Електричні машини;

- Основи електропостачання;

- Основи електроприводу

- Електротехнології та електроосвітлення;

- Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії.

 Навчальна та матеріально-технічна база

Навчальний процес за даним напрямом в основному проходить на факультеті механіки та енергетики. До послуг студентів облаштовано новітні лабораторії, комп'ютерні класи, кабінети курсового і дипломного проектування, філії кафедр на виробництві. На випускових кафедрах облаштовано ряд сучасних лабораторій.

Так, для забезпечення належної якісної інженерної підготовки фахівців на кафедрі енергетики діє ряд спеціалізованих лабораторій (нетрадиційних відновлювальних джерел енергії, контрольно-вимірювальних приладів, теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК, теплотехніки та використання теплоти, гідравліки та с.-г. водопостачання, гідроприводів с.-г. техніки), теоретичних основ та загальної електротехніки, електричних апаратів, електричних машин та електроприводу, електропостачання та монтажу енергообладнання, електротехнологій та електроосвітлення, які оснащені сучасними лабораторними установками та обладнанням, а також комп’ютерний клас із локальною мережею.

Для забезпечення якісної підготовки студентів, на належному рівні налагоджена робота з організації навчально-методичного та інформаційного забезпечення викладання дисциплін. Підготовлені навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни та їх електронні варіанти, які включають типову та робочу програми, електронний варіант лекцій, методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт, перелік питань, що виносяться на підсумкові модулі, та шкали оцінювань відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тестові варіанти контролю знань, перелік рекомендованої літератури, нормативну базу, джерела Інтернет, адреси бібліотек.


Окремі заняття проходять на філіях кафедр, організованих на базі центральної котельні м. Дубляни ДКП «Жовкватеплоенерго»; Регіонального навчально-виробничого атестаційного центру «Агрогаз» м. Львів; Водозабірних споруд м. Дубляни; ТзОВ «Геотермальні системи» м. Львів, ПАТ «Львівобленерго» та ін.

Практики студентів

Для глибшого засвоєння отриманих теоретичних знань, закріплення власних практичних вмінь і набуття стійких навичок для майбутньої професійної діяльності, для студентів передбачена виробнича практика на сучасних енергетичних, комунальних та розподільчих підприємствах. Під час її проходження студенти в умовах виробництва мають змогу під наглядом досвідчених керівників від ВНЗ та підприємства випробувати себе у ролі стажерів на конкретних інженерних посадах, апробувати свої теоретичні знання і практичні вміння. Це дає студентам можливість безпосередньо познайомитись із непростими виробничими завданнями, які їм необхідно буде вирішувати у майбутньому, а також методами і засобами їх конкретного практичного вирішення.

Перспектива продовження навчання

 Випускники напряму «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» мають можливість продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Спеціаліст» та «Магістр» за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва». Термін навчання, відповідно 1 рік та 1,5 року.

Оскільки Львівський НАУ є активним учасником болонського процесу, то, крім продовження навчання в університеті, студенти старших курсів можуть паралельно стажуватись та навчатись за кордоном, зокрема, в таких відомих навчальних закладах, як Люблінський політехнічний університет, Краківський рільничий університет, Варшавський університет наук про життя. Отримані результати здачі сесій у закордонних навчальних закладах, відповідно до вимог болонського процесу, перезараховуються у нашому університеті.

 Перспективи працевлаштування

Студенти напряму «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» після закінчення можуть працювати на посадах: директора; головного інженера; диспетчера районних електричних мереж; інженерних працівників управлінь теплокомуненерго; інженерів-енергетиків промислових та сільськогосподарських підприємств; інспекторів з нагляду за використанням теплової та електричної енергії; викладачами коледжів, ліцеїв та на багатьох інших престижних посадах в галузях сільськогосподарської, відновлювальної та промислової енергетики.