Історія кафедри

Заснована кафедра в 1919 році при рільничо-лісовому факультеті Львівської політехніки. Засновником і першим завідувачем став професор Мар’ян Гурський.

У подальші роки кафедру очолювали: професор Ян Жульцінський (1929-1936 рр.), професор А.Мусєрович (1936-1939 рр.), професор М.Б.Гіліс (1946-1977 рр.), доцент Г.О.Андрущенко (1962-1972 рр.), професор Г.І. Крилова (1977-1995 рр.), професор Р.М.Панас (1995-1999 рр.), професор А.Г.Дзюбайло (1999-2002 рр.). Починаючи з 2003 р. кафедру очолює кандидат с.-г. наук, доцент B.I. Лопушняк.

На початку 1962-1963 н.р. на базі ка­федри агрохімії та ґрунтознавства було утворено дві кафедри: кафедру ґрунтознавства і кафедру агрохімії.

Завідувачем кафедри ґрунтознавства було призначено доцента  Г.О.Андрущенка. До її складу увійшли доценти М.І. Орлова, І.М. Сухорська, Ю.Т.Коробченко, асистенти І.Ф. Шпіньов, А.І. Білан, В.Ф. Якобенчук, ст. лаборант В.В. Воро­ний, лаборанти М.В. Більська, О.М. Масловська, О.В. Майщук, ст. препаратор М.Т. Сава.

Завідувачем кафедри агрохімії став професор М.Б. Гіліс. До її складу увійшли доценти Г.І. Крилова, Н.П. Радченко, асистенти Т.А. Жолкевський, Ж.О. Пономаренко, ст. лаборант А.О. Меньшова, лаборант М.І. Новосад, ст. препаратор М.М. Шпік.

Починаючи з 1963 року, при обох ка­федрах функціонує аспірантура. Першими аспірантами, які успішно захистили кандидатські дисертації, були Н.П. Радченко, Ю.Ю. Ганжа, І.М. Гірник, P.M. Панас, В.Ф. Якобенчук,         С.М. Мурашко, Л.П. Ліщак, М.В. Більська, В.В. Вороний, В.В. Сорочинський та інші.

У 1972 року кафедри ґрунтознавства та агрохімії знову об'єднуються. Спочатку кафедру очолив професор М.Б. Гіліс, а з 1977 р. – доцент Г.І. Крилова. При кафедрі продовжує функціонувати аспірантура. Під керівництвом професора Г.І. Крилової захистили кандидатські дисертації         І.В. Дидів, О.В. Федько, Є.M. Дорощак, М.М. Вислободська, В.Г. Кузько, В.І. Лопушняк, В.В. Петрунів.

У 1995 р. кафедру очолив професор Р.М.Панас, а у 1999 р. завідувачем став професор А.Г.Дзюбайло. Під керівництвом професора A.Г. Дзюбайла захистили кандидатські дисертації Н.І.Лагуш, Я.Я.Павлишак, В.М.Винницький.

У зв’язку з реорганізацією факультету агротехнологій і екології у  2007 р. на базі  двох кафедр створено кафедру ґрунтознавства, землеробства та агрохімії. Кафедру очолив кандидат с.-г. наук, в.о.професора В.І. Лопушняк.

Після реорганізації факультету агротехнологій і екології у  2014 р. кафедру ґрунтознавства, землеробства та агрохімії було перейменовано на кафедру агрохімії та ґрунтознавства, яку очолює доктор с.-г. наук, професор В.І. Лопушняк.

Нині на кафедрі працюють 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, з яких 5 мають звання доцента, 1 старший викладачі, 1 старший лаборанти, 1 лаборант, завідувач науково-дослідної агрохімічної лабораторії.

Склад кафедри

Судова Ольга Іванівна - ст. лаборант

Данилюк Володимир Богданович - к.с.-г.н., доцент

Лагуш Наталія Іванівна - к.с.-г.н., доцент

Гаськевич Оксана Володимирівна - к.г.н. асистент

Кунинець Руслана Іванівна - завідувач науково-дослідної агрохімічної лабораторії

Бойко Марія Володимирівна - лаборант

Навчальний процес

Колектив кафедри успішно виконує великий обсяг навчальної,  навчально-методичної, наукової і виховної роботи, плідно працює у підготовці фахівців для аграрної сфери.

Викладачі кафедри читають 18 навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання агрономічного, землевпорядного, економічного факультетів для освітньо-кваліфікаційних рівнів навчання «Бакалавр» і «Магістр». Кафедра активно співпрацює з Інститутом післядипломного навчання та відокремленими структурними підрозділами Львівського національного аграрного університету (коледжами, технікумами).

Основні навчальні курси: "Геологія з геоморфологією", "Ґрунтознавство", "Агрохімія", "Програмування врожаю с.-г. культур", "Системи удобрения с.-г. культур", "Землеробство", "Агрохімічне обслуговування с.-г. формувань", "Раціональне використання і охорона ґрунтів",  "Вища освіта і Болонський процес".

Рівень викладання, стан навчаль­но-методичної роботи підтримується відкритим навчальним процесом, взаємовідвідуванням лекцій, лабораторних і практичних занять, захистом курсових робіт (проектів) перед комісією, вивченням і запровадженням передового досвіду організації навчання за кредитно-модульною системою згідно з вимогами Болонської декларації.

На кафедрі створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що містять типову програму, робочу програму, методичні рекомендації для прове­дения лабораторних і практичних занять, курсових робіт (проектів), організації самостійної роботи, питания для само­контролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питания для проведения підсумкового модульного контролю та ректорських контрольних робіт.

Викладачі кафедри за сприяння кафедри інформаційних технологій розробили: 14 контролюючих ("Геологія з геоморфологією" та "Ґрунтознавство") та 8 розрахункових ("Програмування врожаю с-г. культур") комп'ютерних програм.

Усі викладачі кафедри здійснюють керівництво дипломними роботами. Щорічно державна екзаменаційна комісія рекомендує для впровадження у виробництво 7-10 дипломних робіт, 2-3 випускників кафедри рекомендують до вступу до аспірантури.

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри бере участь у комплексній науковій темі фа­культету агротехнологій і екології «Розробити науково обґрунтовані системи управління продуктивним потенціалом виробництва продукції рослинництва, ведення землеробства на основі екологостабілізуючих заходів з охорони ґрунтів в агрокліматичних зонах Західного регіону України» (ДP №0111U001253). Крім того, кафедра виконує  науково-дослідну ро­боту за темою «Розробити агрохімічні й агроекологічні основи систем удобрення культур в зерно-просапній сівозміні західного Лісостепу України» (ДP  №0111U001255).

Сьогодні науковці кафедри плідно працюють над вирішенням актуальних проблем збереження родючості та охорони ґрунтів, зокрема ерозійно небезпечних територій, ефективного використання порушених земель і ґрунтів техногенного походження; забруднення ґрунтів агрохімікатами, розробкою екологічно безпечних та економічно доцільних систем удобрення, оцінкою якості продукції рослинництва, застосуванням нових видів мінеральних та органо-мінеральних добрив, питаннями раціонального удобрення енергетичних культур.

На кафедрі досліджують: системи удобрення цукрових буряків у плодозмінній сівозміні; залежності врожаю і пивоварної якості зерна ярого ячме­ню від системи удобрення попередника та внесения добрив безпосередньо під культуру; вплив норм внесення гною в плодозмінній сівозміні і рівня удобрен­ня покривної культури (ярого ячменю) на продуктивність конюшини лучної; ефективність різних рівнів мінерального живлення озимої пшениці та їх вплив на врожай і якість зерна; вплив різних систем удобрения на продуктивність зерно-просапної   плодозмінної сівозміни.

За час існування кафедри її співробітники захистили три докторські   (М.Б. Гіліс, Г.І. Крилова, P.M. Панас) i 33 кандидатські дисертації, підготовлено і вида­но 7 монографій, 6 навчальних посібників, понад 760 статей наукового та науково-методичного характеру.

За останні два роки науковці кафедри отримали 2 схвальні рішення на корисні моделі:

  • «Спосіб удобрення пшениці озимої в короткоротаційній сівозміні»
  • «Спосіб удобрення цукрових буряків в короткоротаційній сівозміні».

При кафедрі функціонують студентські наукові гуртки «Агрохімік», «Землероб», в яких щорічно беруть участь 40-50 студентів IІ-V курсів та магістри денної форми навчання. Основним напрямом досліджень студентів є вивчення нових форм мінеральних добрив і регуляторів росту рослин; визначення ефективності застосування різних норм органічних і мінеральних добрив під окремі сільськогосподарські культури, встановлення впливу добрив на врожай і якість сільськогосподарської продукції та агрохімічні показники ґрунту; вивчення агровиробничої характеристики різних типів ґрунтів і розроблення заходів щодо її поліпшення, проведення розрахунку потреби в opганічних і мінеральних добривах для сівозміни конкретного господарства.

Студентська наукова робота

Результати студентських наукових досліджень публікуються у збірниках наукових праць університету та інших вищих навчальних закладів. Із доповідями студенти виступають на наукових конференціях університету, а також кож­ного року 4-5 кращих студентів беруть участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Матеріали своїх досліджень студенти використовують для написання курсових, дипломних робіт бакалавра, магістра.

При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю «Агрохімія». Тут навчаються 6 аспірантів: Н.Засєкін, В.Лесів, Г.Грицуляк, В.Лактіонов, М.Панас, Х.Савицька.

Упродовж останніх років на кафедрі ведуться наукові дослідження на замовлення Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України,  інших організацій та приватних сільгоспвиробників різних форм власності щодо агрохімічного обстеження різних типів ґрунтів та розроблення наукових рекомендаций їх ефективного сільськогосподарського використання.

Викладачі, аспіранти і студенти проводять польові дослідження на базі багаторічного стаціонарного досліду кафедри, закладеного в 1984 році у навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ, а також в умовах виробництва, а лабораторні -  у науково-дослідній агрохімічній лабораторії, яка функціонує при кафедрі.

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере участь у міжнародних наукових дослідженнях разом із кафедрами агрохімії та ґрунтознавства Щецинської рільничої академії, підтримує наукові зв’язки з аграрними коледжами Саскатчеванського університету (м. Саскатун, Канада). У рамках міжнародного співробітництва між ЛНАУ і Пенсильванським аграрним коледжем (США), аграрним коледжем штату Айова. Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковими установами та вищими освітніми закладами України, а також Росії, Польщі, Білорусі, Німеччини, Сирії, Канади та США.

Інноваційна діяльність

При кафедрі функціонують філіали у Львівському державному проектно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість»; відділі агрохімії, землеробства та відтворення родючості ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва західного регіону України УААН; Поліській дослідній станції ННЦ Інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського; навчально-науково-дослідному центрі ЛНАУ; ПСГП «Агрофірма «Горуцька», фермерському господарстві «Лесів» Львівської області, агрофірмі «Ромашка» Волинської області.

Співробітники кафедри є постійними учасниками міжнародних, загальнодержавних і регіональних на­уково-практичних конференцій, семінарів, виставок тощо.

При кафедрі утворено центр передового досвіду «Раціональні системи удобрення сільськогосподарських культур».

Кафедра здійснює дорадницьку діяльність і надає консалтингові послуги, а саме:

-             здійснює агрохімічні аналізи ґрунтів та оцінює стан їх ефективної родючості;

-             проводить листкову і тканинну діагностику мінерального живлення сільськогосподарських культур;

-             надає наукові рекомендації з ефективного застосування органічних і мінеральних добрив під польові та кормові культури;

-             проводить розрахунки потреби в добривах на запланований врожай  та розробляє системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах та господарстві;

-             здійснює програмування та прогнозування  врожаїв основних сільськогосподарських культур у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах;

-             розробляє заходи,  спрямовані на охорону родючості ґрунтового  та  рослинного покриву;

-             надає консультації з ефективного використання техногенних ґрунтів;

-             надає рекомендації з використання органічних матеріалів як добрива та підтримання бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті;

-             розробляє рекомендації щодо відродження родючості кислих ґрунтів в умовах дефіциту хімічних меліорантів і добрив;

-             проводить комплексні ґрунтові обстеження та здійснює експертну оцінку придатності ґрунтів для вирощування екологічно чистої сільськогоспо-дарської продукції з виготовленням екологічної карти ґрунтового покриву.

28.02.3113 року відбувся день бібліотеки на кафедрі ґрунтознавства, землеробства та агрохімії, де студенти і викладачі мали змогу познайомитись із новими надходженнями джерел навчальної і наукової літератури з дисциплін, які вивчаються на кафедрі. Про особливості орієнтування у величезному обсязі джерел інформації, їх  опрацюванні, доступу до електронних ресурсів інших наукових бібліотек і країн вичерпно розповіла директор наукової бібліотеки Пинда Л. А.Контакти:

тел.: (032) 2242943

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Агрохім.обслуговування.doc)Агрохім.обслуговування.doc   521 Kb
Download this file (агрохімія курсова 2013-2014.doc)агрохімія курсова 2013-2014.doc   2150 Kb
Download this file (Грунтознавство - Лабор.роб.2015.doc)Грунтознавство - Лабор.роб.2015.doc   285 Kb
Download this file (Лабораторні по агрохімії 2014 рік.doc)Лабораторні по агрохімії 2014 рік.doc   794 Kb
Download this file (Основи геології з геоморфологією.doc)Основи геології з геоморфологією.doc   366 Kb