Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти створено згідно з наказом ректора Львівського національного аграрного університету №70 від 1.09.2014 року на базі факультету заочної освіти та інституту післядипломного навчання. Інститут є структурним підрозділом ЛНАУ без права юридичної особи, діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту університету, Положення про навчально-науковий інститут, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень ректора, ухвал Вченої ради університету.

Як вітчизняний, так і світовий досвід у сфері освіти та науки дозволяє стверджувати, що поряд із стаціонарною формою навчання значний внесок у підготовці фахівців для галузей народного господарства має заочна та післядипломна освіта, яка може здійснюватися як з відривом від основної діяльності, так і паралельно з нею. Навчання в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти дозволяє студенту отримати необхідну базу знань, при цьому працюючи за фахом, підвищуючи свій професійний рівень. Крім того, підготовка фахівців, яка здійснюється в інституті, дозволяє забезпечити двосторонню взаємодію між студентом-фахівцем певного рівня та професорсько-викладацьким колективом навчального закладу щодо обміну теоретичною інформацією та практичним досвідом, оскільки питома частка студентів займають відповідні посади за фахом.

Здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту мають можливість повною мірою користуватися наявною матеріально-технічною базою університету. Навчальний процес забезпечують 37 кафедр університету. У навчальному процесі в інституті беруть участь понад 450 викладачів, серед яких 50 докторів, професорів та понад 300 кандидатів наук, доцентів. В університеті понад 20 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук. Провідні викладачі університету використовують сучасні технології навчання, інноваційні методи та засоби викладання. Для якісного навчання студентів в сесійний період в університеті створені належні умови. Заняття зі студентами проводяться у спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях. До послуг студентів функціонують читальні зали, в тому числі і читальні зали за місцем проживання студентів. Працюють також навчально-методичні кабінети і комп’ютерні класи з доступом до Інтернету. Мережа Інтернет проведена і в студентські гуртожитки університету.

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

Предметом діяльності інституту заочної форми навчання є підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми програмами відповідно до ліцензованих обсягів університету освітніх ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Предметом діяльності інституту у сфері післядипломної освіти є: спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування, здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі здобутої базової або повної вищої освіти в межах вакантних місць ліцензованого обсягу заочної форми навчання та здобуття рівня спеціаліста іншої спеціальності на основі здобутої раніше повної вищої освіти за спеціальностями «Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Землевпорядкування та кадастр» відповідно наявної ліцензії.

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти проводить:

  • підготовку студентів за освітньо-професійними програмами «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за наступними напрями підготовки та спеціальностями заочної форми навчання

ОКР «Бакалавр»


ОКР «Спеціаліст»

ОКР «Магістр»

перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта);

навчання, підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів відповідно до укладених договорів з Державним агентством земельних ресурсів України

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів України І-ІІ рівня акредитації

підвищення кваліфікації (стажування) фахівців за наступними спеціальностями*

*підвищення кваліфікації та стажування працівників вищих навчальних закладів здійснюється за довгостроковим та короткостроковим видами підвищення кваліфікації.

Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов'язків, розширенню їх компетенції тощо.

Навчальний план довгострокового підвищення кваліфікації передбачає аудиторні заняття, самостійну навчальну роботу працівників та форми проведення підсумкового контролю.

Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації  – семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, круглих столів тощо передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо.

Навчальні програми семінарів-тренінгів та тренінгів спрямовані на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності в галузі освіти.

Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов'язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.