Історія кафедри

Наукову школу «Управління земельними ресурсами» очолює доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, МАНЕБ, АН ВО України, Заслужений діяч науки і техніки України А.Я. Сохнич.

Кафедра заснована в 1999 році і сформована з висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, які здатні здійснювати підготовку фахівців та вести науково-дослідну роботу з управління земельними ресурсами в умовах відкритої економіки.

Кафедрі 17 років. Вона має значні здобутки і займає провідні позиції на землевпорядному факультеті, в університеті та в Україні. Тематика науково-дослідної роботи кафедри – «Розробка механізму ефективного управління земельними ресурсами в умовах удосконалення ринкових відносин» (номер державної реєстрації УДК 332.2 : 330.3. (006).

Склад кафедри

Богоніс Надія Євгенівна - лаборант

Науково-методична робота

За результатами науково-дослідної роботи на кафедрі видано 30 монографій, зокрема, «Землекористування та екологія: системи підтримки прийняття рішень», «Формування землекористувань ринкового типу», «Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин», «Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки», «Управління землями з особливим режимом використання в контексті стратегії збалансованого розвитку природокористування», «Еколого-економічне управління землекористуванням», «Наукові та методичні основи управління земельними ресурсами», «Стан наукової думки в сучасних реаліях», «Розвиток перспективного сільськогосподарського землекористування», «Проблеми управління земельними ресурсами промислово-міських агломерацій», «Інноваційний розвиток сільських територій: адаптація міжнародного досвіду в національних реаліях», «Обґрунтування механізмів управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки» та інші; і 18 наукових брошур та рекомендації виробництву.

Наукові інтереси такі:

 • управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки;
 • сучасні геоінформаційні системи і технології;
 • оптимізація землекористування;
 • екологічні, економічні та соціальні питання землекористування;
 • менеджмент у землеустрої;
 • теорія організації, і, зокрема, діалектико-системні підходи в землекористуванні;
 • логістика в системі управління земельними ресурсами;
 • золота пропорція та фрактали в природокористуванні;
 • нечіткі множини та їх використання в природокористуванні;
 • прийняття компромісних рішень на засадах нечіткої логіки;
 • віртуальний простір та поріг надцивілізації;
 • гармонізація і глобалізація процесів людської діяльності.

 

Найважливіші наукові результати такі:

 1. Вперше запропоновано перспективну модель підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування на основі застосування механізму сталого розвитку, що дозволить значно прискорити позитивні тенденції в нарощуванні обсягів виробництва, зайнятості сільського населення та збереженні довкілля;
 2. Запропоновано модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень згідно зі статистичними та експертними вхідними параметрами в перспективному сільськогосподарському землекористуванні. Такий підхід є універсальним, його можна використовувати для отримання прогнозних результатів варіацій економічних процесів, які мають нечіткі зв’язки між нечіткими параметрами, а також не формалізуються в рамках прийнятих математичних взаємозалежностей;
 3. Розроблено ефективну базову модель адаптивного землекористування на основі використання алгоритмів нечітких множин для визначення матриць обмежувальних параметрів, що дало можливість значно поліпшити економічні та екологічні показники використання та охорони земельних ресурсів;
 4. Обґрунтовано доцільність застосування в управлінні земельними ресурсами математичного моделювання емпіричних даних на базі використання нечітких множин для управління територією при забудові міста з визначенням якісних ознак і проектних вимог при цьому та адекватного прогнозування поведінки основних економіко-технологічних показників, що сприятиме ефективному використанню та охороні земель;
 5. Вперше досліджено питання впливу об’ємів покладів сланцевого газу на вартість земельних ресурсів, що дає збільшення вартості в сотні разів;
 6. Вперше обґрунтовані науково-методологічні напрями розвитку цінової політики на землю в умовах дії правил СОТ;
 7. Вперше розроблені науково-методологічні підходи щодо оцінки земельних ресурсів та організації території в процесі розробки глибинних сланцевих газоносних пластів;
 8. Вперше введено поняття «масиви однотипного використання» – виділені на основі показника рівня окупності затрат (автори проф. А.Я. Сохнич, доц. Р.П. Возняк);
 9. Вперше обґрунтовано питання якісних змін в законодавстві, які визначають права власності на підземні родовища і зокрема сланцевий газ. Це значно підвищує потенційну вартість земельних ресурсів і є основою формування нового матеріального ресурсу, який дуже значний і дозволить різко підвищити ліквідність всієї банківської системи України, яка потерпає від її дефіциту;
 10. Вперше розроблено систему активного використання земельних бонів для зменшення вартості і прискорення проведення процедури передачі власності від продавця до покупця, що зменшує сумарний земельний фонд з незаявленими власниками і відповідно збільшує загальний оподатковуваний земельний ресурс;
 11. Вперше відпрацьовано методику включення земельних бонів в якості сертифікованого деривативу, що дозволить брати участь в земельних аукціонах будь-якому громадянину України незалежно від його матеріального стану нарівні із зарубіжними інвесторами;
 12. Розвинуто науково-методичні положення грошової оцінки землі;
 13. Вперше у вітчизняному землекористуванні обґрунтовано підхід до оцінки вартості земельних ділянок і нерухомості із застосуванням нейромережних технологій;
 14. Розвинуто науково-методологічні положення та методичні основи оптимізації землекористування в умовах переходу до ринкових відносин;
 15. Удосконалено науково-методологічні основи інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами в умовах переходу до ринкової економіки;
 16. Розвинуто наукові основи системної організації ландшафтів і принципи оптимізації їх структури і функцій як основи раціонального землекористування;
 17. Вперше в землекористуванні запропоновано перехід до прийняття компромісних рішень на нечіткій основі, що дає можливість створювати моделі знаходження оптимальних рішень;
 18. Вперше запропоновано нечітку модель апроксимації при нелінійних залежностях в землекористуванні;
 19. Удосконалено науково-теоретичні засади системи моніторингу земель.

На кафедрі функціонує магістратура та аспірантура.

Кафедра започаткувала і систематично проводить круглі столи та інтернет-конференції з проблем управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки.

Нові вимоги до землекористування, об’єктивно зумовлені формуванням ринкових відносин, новим законодавством про землю, загостренням екологічних проблем, визначають актуальність управління земельними ресурсами в умовах відкритої економіки.

Навчальний процес

Наукові розробки впроваджуються колективом кафедри в навчальний процес. За короткий період становлення колектив кафедри зумів створити ряд фундаментальних наукових та навчальних праць, в яких представлено найсучасніші розробки з даної проблематики в Україні. У доробку професорсько-викладацького складу кафедри – 28 підручників та навчальних посібників і серія лекцій, зокрема «Управління земельними ресурсами», «Реєстрація землі та нерухомості», «Стратегічне управління», «Моніторинг земель», «Державний контроль за використанням земель», «Планування використання земель населених пунктів», «Державна землевпорядна експертиза», «Менеджмент у землеустрої: інформаційні технології», «Моніторинг земель: технологічні засади», «Магістерська дипломна робота», «Менеджмент у землевпорядкуванні», практикуми з дисциплін «Управління земельними ресурсами» та «Прогнозування використання земель» та інші. На замовлення Бостонського університету виконана праця «Prospects of human activity globalization».

Дисципліни,які вивчаються на кафедрі:

- Управління земельними ресурсами,

- Основи просторового та містобудівного планування,

- Моніторинг  та охорона земель,

- Прогнозування використання земель,

- Планування використання земель населених пунктів,

- Рекультивація порушених земель з основами маркшейдерії,

- Організація і управління виробництвом у землеустрої,

- Методологія та методика наукових досліджень,

- Метрологія сертифікація і стандартизація,

- Державний контроль за використанням земель,

- Теорія графів та обчислювальна геометрія,

- Ліцензування та патентування наукової продукції,

- Земельна політика в регулюванні земельних відносин.

На кафедрі здійснюються постійні пошуки нових ефективних форм і методів проведення навчання студентів і слухачів перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, враховуючи вимоги Болонського процесу:

- написання і видання навчальних посібників, підручників, науково-методичних розробок та монографій;

- організація та формування прогресивних напрямків навчальної роботи;

- стажування викладачів у провідних навчальних, науково-дослідних організаціях України та за кордоном;

- формування мережі філій кафедри;

- участь у запровадженні ступеневої підготовки за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» шляхом підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів;

- участь викладачів і студентів у міжнародних, державних, регіональних науково-практичних симпозіумах, з’їздах, конференціях, тощо.  

На сьогоднішній день кафедра «Управління земельними ресурсами» займає передові позиції не лише на факультеті, а й в Україні.

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є студенти факультету і яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Метою роботи студентського наукового гуртка  є:

- Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;

- Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедр за участю студентів;

- Надбання навичок наукової роботи;

- Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності;

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

- Залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;

- Організація науково-дослідної роботи студентів.

Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри проф. А.Я. Сохнич. Поточну роботу студентського наукового гуртка організовує і контролює науковий керівник к.е.н., ст. викладач О.І.  Ступень. Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт, реферативних повідомлень.

Науковий гурток «Управлінець» налічує понад 32 студентів.

Старостою наукового гуртка  є студент гр. ЗВ-43 Ю.Ю. Лісковецький.


ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота на кафедрі організовується та проводиться відповідно до семестрових планів виховної роботи, індивідуальних планів роботи викладачів та планів роботи кураторів груп.

У плануванні та організації виховної роботи, визначенні її змісту, форм і методів, сучасних підходів до реалізації її певних напрямків чільне місце займає кафедра управління земельними ресурсами. Систематично проводяться дні кафедр у гуртожитку № 2, на яких викладачі читають лекції, проводять бесіди, надають консультації (згідно кафедральних планів роботи в гуртожитку).

Куратори академічних груп зосереджують свою увагу на проведенні організаційної і навчально-виховної роботи, направленої на досягнення якісних показників успішності, підтримання дисципліни і підвищення громадської активності студентів.

Крім того, викладачі кафедри організовують відвідування студентами кінотеатрів, театрів та музеїв міста Львова, бібліотек іноземної літератури з метою ознайомлення студентів з автентичними виданнями і фільмами, обговорюють соціально-психологічні проблеми студентської молоді з залученням до співпраці практичного психолога.

Згідно з Указом Президента України №35/2013 про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно Анатолію Яковичу Сохничу – завідувачеві кафедри Львівського національного аграрного університету, доктору економічних наук, професорові.

Монографії:

Монографію присвячено дослідженню теоретичних основ і формуванню ефективного механізму сталого розвитку сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах з використанням методів нечіткого моделювання.

Запропоновано перспективну модель підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування, на основі застосування механізму сталого розвитку.

Удосконалено методику обґрунтування управлінських рішень в землекористуванні з застосуванням нечіткої логіки. Сформульовано визначення поняття «сталий розвиток сільськогосподарського землекористування». Проведена конкретизація та розмежування цих показників для їх правильного масштабування. Удосконалено процедуру науково обґрунтованої оцінки землі в сільськогосподарському землекористуванні, що враховує вплив ринкових умов на показники виробництва сільськогосподарської продукції, що дасть можливість приймати більш обґрунтовані управлінські рішення в аграрній сфері.

Набули подальшого розвитку положення щодо ролі землі у суспільному виробництві та розвитку сільських територій. Розвинуті ефективні механізми сталого розвитку сільськогосподарського землекористування.

Розвинуті ефективні процедури діагностики процесу використання та охорони земель на базі взаємопов’язаних показників (економічних, екологічних, соціальних) і дана їх оцінка в сучасних кризових умовах.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та фахівців земельних органів.

У монографії поглиблено науково-методологічні основи і розроблено практичні способи оптимізації використання земельних ресурсів у ринкових умовах на основі використання методів математичного програмування. Розроблено ефективну базову модель адаптивного землекористування на основі використання алгоритмів нечітких множин для визначення матриць обмежувальних параметрів. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат, зокрема уточнено сутність поняття «Управління земельним ресурсами»; методичні підходи при територіальному розміщенні об’єктів рекреації; запропоновано систему критеріїв нечіткого моделювання враховуючи експертні оцінки; методичні підходи оптимізації структури землекористування сільськогосподарського підприємства на засадах використання ефективних математичних моделей, зокрема алгоритмів нечіткої логіки; рекомендації щодо оцінки екологічної стійкості ландшафтів під впливом лісових угідь, виконуючи екологічні вимоги в процесі землеустрою території. Розвинуто методичні підходи до використання та охорони земельних ресурсів в умовах ринкової економіки. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо використання екологічного імперативу в процесі оптимізації використання та охорони земельних ресурсів при розміщенні об’єктів інфраструктури та виробництві сільськогосподарської продукції.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №  1/11-12043 від 20.07.2012 р.)

В монографії розкрито особливості функціонування інноваційних технологій у процесі формування конкурентних переваг регіону, а також особливостей впровадження їх в агропродовольчу сферу в період економічних трансформацій.

Особлива увага приділена науково-методичним засадам та розробці практичних рекомендацій щодо механізмів формування перспективного сільськогосподарського землекористування в умовах кризової економіки.

Розвинуто науково-методичні підходи щодо застосування сучасного математичного інструментарію нечітких множин та відповідних програмних засобів математичного моделювання економічних процесів. Удосконалено методичні підходи прийняття управлінських рішень в сільськогосподарському землекористуванні на нечітких засадах.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та фахівців державних органів управління економікою.


У монографії вперше розглянуто з філософської та прикладної точки зору три складові, які формують природокористування: промислово-екологічну, соціально-культурну, політико-історичну.

Проаналізовано причини та перспективи розвитку людської цивілізації та важливої україноцентриської складової.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та широкого кола читачів.


Монографію присвячено дослідженню науково-методичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо механізмів формування перспективного сільськогосподарського землекористування в період економічних трансформацій.

Запропонована модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень, згідно зі статистичними та експертними вхідними параметрами, в перспективному сільськогосподарському землекористуванні.

Удосконалено методику побудови експертних систем при оцінюванні кредитоспроможності інноваційних проектів у сільськогосподарському землекористуванні. Розвинуто науково-методичні підходи щодо застосування сучасного математичного інструментарію нечітких множин та відповідних програмних засобів математичного моделювання.

Набули подальшого розвитку науково-методичні аспекти щодо інформаційного забезпечення системи землекористування в ринкових умовах. Удосконалено методичні підходи прийняття управлінських рішень в сільськогосподарському землекористуванні на нечітких засадах.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та фахівців земельних органів.


У монографії досліджено науково-методичні основи та практичні рекомендації щодо доцільності застосування в управлінні земельними ресурсами математичного моделювання емпіричних даних на базі використання нечітких множин для управління територією при забудові міста, з визначенням якісних ознак, проектних вимог та адекватного прогнозування поведінки основних економіко-технологічних показників. Удосконалено методологічні й науково-практичні підходи щодо оптимізації інвестиційного проекту з використанням базових матриць нечіткого моделювання.

Логістика промислово-міських агломерацій розглядається як консолідована система, яка об’єднує, організовує, оптимізує, контролює, координує всі бізнес-процеси, що протікають в ній. Удосконалено загальні принципи нечіткого моделювання економічних та екологічних процесів, що дають можливість оперативніше вирішувати питання управління земельними ресурсами. Розвинуто функції управління земельними ресурсами, які, на відміну від діючих, рекомендується доповнити такими: створення умов для реалізації сучасної екологічної міської (промислової) інфраструктури, державний екологічний контроль у сфері промислово-міських агломерацій.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів та фахівців земельних органів.


Монографію присвячено дослідженню науково-методичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо формування ефективного механізму стійкого розвитку сільськогосподарського землекористування в період економічних трансформацій. Запропонована модель оцінювання достовірності реалізації фінансових рішень в сільськогосподарському землекористуванні. Обґрунтовано відомі та принципово нові інструменти на основі сучасного математичного інструментарію. Розвинуті науково-методичні аспекти щодо інформаційного забезпечення системи сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах. Удосконалено методичні підходи щодо прийняття управлінських рішень у землекористуванні за умов високої ентропії інформаційного потоку. Представлені дослідження щодо розвитку цінової політики на землю в Україні.

Винахід

Автори: А. Сохнич, В. Підгурський, М. ЯкубовськаЗакони Буття діють не залежно від наших бажань. Хочемо ми цього чи не хочемо, розуміємо ми їх чи не розуміємо, сприймаємо або не сприймаємо.

Земля була кругла і оберталася навколо своєї осі і до Коперника і після того, як його піддали інквізиції.

Так і сьогодні, те, що закладено всередині Нас – діє на нас без нашої волі. Згадаймо слова великого царя Соломона: Є одна мудрість на землі: йти від Зла – до Добра. Саме так влаштована людина: Вона завжди буде прагнути до кращого, прагнути до того, що приносить їй БЛАГО. Якщо все це перевести з духовного стану до матеріальної дійсності, то людина протягне руку, якщо їй дають, забере, якщо відбирають або б'ють – цей закон є єдиним, хочемо ми того чи ні, сприймаємо ми його чи ні. Йти до Добра – в цьому виявляється здоровий глузд, на цьому і базується дана програма. Це нова система економічних відносин на ринку, побудованих на практичному застосуванні Здорового Глузду.

Це нова форма взаємовідносин на ринку. Учасники залишаються ті ж, змінюється їх роль, значення та місцезнаходження в бізнес–системі.

 

Контактна інформація

Кафедра управління земельними ресурсами

Львівський національний аграрний університет

вул. В. Великого 1, каб 23, м. Дубляни, Жовківський район, Львівської області, 80381

Тел. 8-(032)-2242-964

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Attachments:
File Опис File size
Download this file (моніторинг земель методичка.doc)моніторинг земель методичка.doc   803 Kb
Download this file (Робоча заочне моніторинг земель.11doc.doc)Робоча заочне моніторинг земель.11doc.doc   169 Kb
Download this file (Рп моніторинг земель.15doc.doc)Рп моніторинг земель.15doc.doc   181 Kb
Download this file (MetrStac2014 Bak.doc)MetrStac2014 Bak.doc   191 Kb
Download this file (Метрологія для практ.doc)Метрологія для практ.doc   412 Kb
Download this file (Метрологія для самост.doc)Метрологія для самост.doc   345 Kb
Download this file (типова метрологія.doc)типова метрологія.doc   218 Kb
Download this file (метод.сертиф.doc)метод.сертиф.doc   313 Kb
Download this file (ГІС в задачах монітор. doc.doc)ГІС в задачах монітор. doc.doc   704 Kb