Історія кафедри

Кафедра технології та організації будівництва заснована в 1990 році як кафедра інженерного забезпечення будівництва.

Від початку заснування кафедру очолював доктор економічних наук, професор М.Д. Лесечко. З 1999 по 2006 р. – доктор технічних наук, професор Б.Г. Гнідець. Протягом 2006–2007 н.р. завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Р.А. Шмиг, з 2007р. по 2016 р. – кандидат технічних наук, доцент А.В. Мазурак, а з 2016 р.  кафедру очолив к.т.н., доцент Ю.Є. Фамуляк.

Фундамент кафедри як навчального підрозділу заклали досвідчені спеціалісти – педагоги вищої школи: М.Д. Лесечко – д.е.н., професор, академік Академії будівництва України; П.І. Вівчар – к.т.н., доцент; І.І. Ніконець – к.т.н., доцент; І.Г. Тарасюк – старший викладач; М.Й. Ванік – старший викладач; І.Я. Байко – зав. лабораторії.

Згодом викладацький склад кафедри доповнюють: Ю.Є. Фамуляк – к.т.н., доцент; І.М. Добрянський – д.т.н., професор; Ю.М. Вибранець – старший викладач; А.В. Мазурак – к.т.н.,в.о.професора.

З 1999 року до навчального процесу кафедри долучились відомі учені і досвідчені педагоги: доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України і Української Академії архітектури Б.Г. Гнідець; кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва України Б.М. Ониськів; кандидат технічних наук, доцент Й.Д. Романюк.

З 2003 року викладацький склад кафедри доповнює к.т.н., доцент С.С. Лопатка, з 2006 року – старший викладач Г.М. Дмитрів, а з 2007 року – к.т.н. С.П. Бурченя. У 2009 році на кафедрі працювали доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України Б.Г. Дробенко та випускник-магістрант В.М. Калітовський. З 2010 року до навчального процесу на кафедрі долучились к.е.н., доцент Л.О. Добрянська та випускник-спеціаліст В.О. Михайлечко. З 2012 року на кафедрі працює аспірант І.В. Ковалик, а з 2016 року – к.т.н., доцент В.В. Артеменко. В різний час протягом певного періоду на кафедрі працювали також к.е.н. В.М. Свястин, С.Ю. Терлига, Т.П. Швидка, О.Я. Андрушків.

До навчально-допоміжного персоналу кафедри належать провідний фахівець І.В. Заячківська, старший лаборант М.М. Пехник та лаборант Г.І. Верзун.

У 2004 році кафедра інженерного забезпечення будівництва перейменована на кафедру технології та організації будівництва.

Склад кафедри

Заячківська Ірина Володимирівна - провідний фахівець

Ковалик Іван Васильович - асистент

Коваль Остап Ігорович – асистент

Науково-дослідна робота

Темою наукових досліджень кафедри є «Дослідження та застосування в проектуванні і будівництві сільських житлових, громадських і виробничих будинків та споруд АПК нових архітектурно-планувальних і конструктивних вирішень, екологічно чистих технологій і матеріалів та сучасних математичних методів їх розрахунку і організації будівництва із застосуванням ЕОМ».

Доцент Ю.Є. Фамуляк займається питаннями, пов’язаними з дослідженням, розрахунком та проектуванням конструктивних елементів з ніздрюватих бетонів, в яких використане нетрадиційне армування.

Основний напрямок наукових досліджень д.т.н., професора Б.Г. Гнідця – дослідження і використання в будівельній практиці статично невизначених залізобетонних конструкцій, стики в яких є попередньо напруженими і відшукується можливість та механізм проведення регулювання зусиль, що в них виникають.

В. о. професора А.В. Мазурак досліджує напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, підсилених і виготовлених за технологією торкретування.

Доцент В.В. Артеменко вивчає питання проектування та застосування різноманітних сумішей для захисту будівельних конструкцій від впливу високих температур.

В.о. доцента С.П. Бурченя розглядає можливість використання просічно-витяжних листів у різноманітних будівельних конструкціях, а також досліджує ефективні будівельні матеріали та конструкції.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

1. К.т.н., доцент Юрій Євгенович Фамуляк

«Міцність та деформативність будівельних конструкцій з армованих та неармованих ніздрюватих бетонів»;

2. Д.т.н., професор Богдан Григорович Гнідець

«Дослідження статично невизначених залізобетонних конструкцій з попередньо-напруженими стиками і регулюванням зусиль»;

3. К.т.н., в. о. професора Андрій Васильович Мазурак

«Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, підсилених і виготовлених технологією торкретування»;

4. К.е.н., доцент Любов Олександрівна Добрянська

«Проблематика стратегічного потенціалу екологічної безпеки регіонального розвитку»;

  5. К.т.н., доцент Віктор Вікторович Артеменко

   «Розвиток наукових основ створення високоефективних вогнезахисних речовин для підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій»;

   6. К.т.н., в.о. доцента Софія Петрівна Бурченя

   «Несуча здатність, деформативність та тріщиностійкість балкових конструкцій, армованих просічно-витяжним листом»;

   7. Старший викладач Галина Мар’янівна Дмитрів

   «Дослідження і моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів при зміні тиску та температури рідини»;

   8. Старший викладач Василь Орестович Михайлечко

   «Міцність підсилених залізобетонних елементів на ділянках максимальних згинальних моментів»;

   9. Асистент Іван Васильович Ковалик

   «Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених торкрет-залізобетоном».

   Щорічно на кафедрі технології та організації будівництва науково-дослідною роботою займається від 20 до 30 студентів ІІІ, ІV, V курсів. На кафедрі функціонує науковий гурток «Новітні матеріали і технології в будівництві». Студенти ІІІ курсу після освоєння курсів лекцій із фахових дисциплін починають індивідуальну наукову роботу. Тематика науково-дослідної роботи студентів присвячена питанням дослідження нетрадиційного армування конструкцій з ніздрюватих бетонів, технології та організації виконання торкретбетонних робіт методом розрахунку і математичного моделювання цих процесів.

   Про результати наукової роботи студенти доповідають на наукових конференціях. Кращі дослідження подають на конкурс студентських робіт. Щороку кафедра подає 2-3 роботи.

   Результати наукових досліджень використовують у дипломних роботах та проектах. Студент, який має значний науковий доробок, виконує дипломний проект дослідницького характеру.

   Результати НДРС враховують, рекомендуючи випускників до аспірантури.

   Навчальний процес

   На кафедрі ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та магістратуру.

   За період існування кафедри захищена одна докторська і п’ять кандидатських дисертацій, видано шість монографій, шість навчальних посібників, значну кількість методичних та наукових статей.

   Кафедра співпрацює з відомими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України (університетами м. Києва, Полтави, Одеси, Рівного, Львова, а також навчальними закладами Польщі (м. Люблін, Краків, Жешув, Бидгощ, Ярослав).

   Кафедра технології та організації будівництва крокує шляхом подальшого розвитку, вдосконалення, підвищення рівня підготовки спеціалістів, навчально-методичної і матеріальної бази, наукових досліджень в галузі будівництва та архітектури.

   Кафедра технології та організації будівництва виконує фахову підготовку інженерів-будівельників з циклу дисциплін організації та технології будівництва. Цьому сприяє гармонійне поєднання навчального процесу з науково-дослідною та практичною роботою викладачів та студентів.

   Значну увагу кафедра приділяє дипломному проектуванню, велика частка якого виконується на основі реальних будівельних об’єктів, та виробничій практиці, яка проводиться в умовах реального будівництва на будівельних об’єктах. Окрім того, студенти проходять практику в будівельно-проектних організаціях, де набувають навиків оформлення та виготовлення проектної документації різноманітних будівель та споруд.

   Випускники факультету будівництва та архітектури постійно вдосконалюють свої знання в галузі новітніх технологій будівельного виробництва, часто консультуючись з викладачами кафедри. При кафедрі працює консультаційний центр, де всім зацікавленим надають необхідну інформацію щодо виконання робіт в галузі будівництва, використання сучасних технологій та матеріалів під час будівництва та реконструкції будівель та споруд.