Землевпорядний факультет: історія та сучасність

Організація високоефективного використання земель була, є і завжди буде важливим питанням для держави, землевласників та землекористувачів. Забезпечення виконання такого важливого завдання стало основою для формування системи управління земельними ресурсами, де важливе місце належить землеустрою і земельному кадастру. Власне тому ще у 1865 році на теренах Західної України започатковано вивчення землевпорядного циклу дисциплін, таких як геодезія, меліорація і дренаж, креслення. Згодом у навчальний план включено вивчення такої дисципліни, як мірництво. З розвитком продуктивних сил виникла необхідність виконання великих обсягів землевпорядних робіт у державі. З цією метою у 1947 році засновано землевпорядний факультет, який став першим навчальним осередком з підготовки інженерів-землевпорядників у Західному регіоні України. На той час інженерів-землевпорядників готували землевпорядні факультети при Одеському і Харківському сільськогосподарських інститутах, які в основному обслуговували південно-східні та центральні області України. На західноукраїнських землях таких спеціалістів практично не було. Таким чином, створення землевпорядного факультету у Львові було об’єктивною потребою.

З 1942 року спеціалістів-землевпорядників готував лісогосподарський факультет Львівського сільськогосподарського інститут, а в 1947 році, коли кількість студентів-землевпорядників зросла до 250 чоловік, був створений землевпорядний факультет.

Фундатором і першим деканом факультету був професор О.Д. Шулейкін, який очолював його до 1967 року. Після цього факультет очолив к.е.н., доцент К.М. Баєв, а в 1978 році – к.е.н., доцент Я.І. Лютий, який пропрацював на посаді декана до 1992 року. Це був перший декан – вихованець цього ж факультету. З 1992 року факультет очолював к.е.н., доцент В.І. Пастернак, а з липня 1997 р. – к.е.н., доцент, член-кореспондент УЕАН Р.Й. Гулько. З липня 1999 року – доктор економічних наук, професор, академік УЕАН Д.І. Гнаткович, а з квітня 2001 року – кандидат економічних наук, доцент О.Я. Микула. З вересня 2006 року і по сьогоднішній день – доктор економічних наук, професор, академік УЕАН М.Г. Ступень– випускник факультету.

Згадуючи сьогодні ті далекі часи, треба віддати належне О.Д. Шулейкіну як фундатору факультету. Заслуги його в становленні факультету надзвичайно великі. Це була людина з унікальними організаторськими здібностями, глибиною мислення. О.Д. Шулейкін завжди знаходив правильне вирішення найскладніших питань, він користувався великим авторитетом як в інституті, так і за його межами.

Першою спеціальною кафедрою на факультеті була кафедра геодезії, організована одночасно з відкриттям набору студентів на факультет. Її завідувачем був старший викладач М.В. Соловйов.

В кінці 1950 року на факультеті була створена основна профілююча кафедра – кафедра землевпорядного проектування, яку очолив доктор економічних наук, професор О.Д. Шулейкін.

У перші роки на факультеті функціонувало тільки стаціонарне відділення з щорічним набором студентів 50 чоловік. Проте відсів студентів у процесі навчання був великим. Так, з першого набору інститут закінчив лише 21 чоловік, а з другого – 30 чоловік. Такої кількості спеціалістів було замало, щоб задовольнити потреби виробництва, тому у 1959 році на факультеті відкривається заочна форма підготовки спеціалістів з щорічним прийомом 50 чоловік. Це було значним поліпшенням кадрового потенціалу, оскільки на заочну форму навчання були залучені кращі виробничники. Ця форма навчання існує і сьогодні.

В 60-ті роки минулого століття набувають актуальності питання соціально-економічної перебудови села: удосконалення сільського розселення, забудови і благоустрою сіл, спорудження виробничих комплексів, поліпшення стану сільських шляхів тощо. Для вирішення цих завдань потрібні були спеціально підготовлені висококваліфіковані кадри.

В зв’язку з цим в 1961 році на факультеті була створена кафедра планування і забудови сільських населених місць, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Ю.Ф. Соломін, а в 1965 році на факультеті була відкрита нова спеціалізація «Архітектура і планування сільських населених місць» з прийомом 25 чоловік. На базі цієї спеціалізації у 1977 році був організований будівельний факультет, який потім був перейменований в факультет сільськогосподарського будівництва.

Вже в 60-ті роки минулого століття актуальним стає питання оцінки землі як засобу виробництва, введення в практику земельного кадастру. Проведення таких робіт необхідно було для покращання використання земель, науково обґрунтованого визначення структури посівних площ в господарствах і регіонах, підвищення продуктивності земель. Для цього потрібні були кваліфіковані спеціалісти.

З метою вирішення цих завдань в 1968 році на факультеті створена кафедра землевпорядкування, яка пізніше (1972 р.) була перейменована у кафедру земельного кадастру. Кафедру з дня її організації очолив кандидат економічних наук, доцент Т.П. Магазинщиков.

В 1974 році на основі спеціальності «Землеустрій» була відкрита спеціалізація «Земельний кадастр» з набором 25 чоловік. Пізніше (1986 р.) вона була оформлена як спеціальність 1517 «Управління земельними ресурсами і їх охорона».

З 1986 року набір на стаціонарне відділення був скорочений до двох груп, одна з яких мала спеціалізацію «Землевпорядне проектування», друга – «Управління земельними ресурсами і їх охорона». Скоротився набір і на заочне відділення.

В період проведення земельної реформи, у зв’язку зі зміною земельних відносин в незалежній Україні та переходом до багатоукладних форм господарювання, виникла гостра потреба в інженерах-землевпорядниках. І в цих умовах набір на факультеті знову розширюється до 75 чоловік на стаціонарному відділенні і до 50 чоловік на заочному, а згодом – до 130 і 140 чоловік на денній та заочній формі навчання відповідно.

За час функціонування факультету станом на 1 липня 2016 року, включаючи перепідготовку кадрів на землевпорядному факультеті здобули вищу освіту (за освітнім ступенем спеціаліст та магістр) 8118 чоловік, в тому числі на стаціонарній формі навчання – 3857 чол. і на заочній – 4161 чол. Випускники факультету успішно розв’язують проблеми виробництва і працюють в різних сферах народного господарства України та беруть активну участь в політичному житті держави.

Навчальну, наукову та виховну роботу студентів забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у якому 6 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій, 4 професорів та докторів наук, 33 доцентів та кандидатів наук. У складі факультету нині входить шість кафедр: управління земельними ресурсами (завідувач – професор А.Я. Сохнич), землевпорядного проектування (завідувач – доцент Н.Є. Стойко), земельного кадастру (завідувач – доцент Р.Б. Таратула), геодезії і геоінформатики (завідувач – доцент П.П. Колодій), іноземних мов (завідувач – доцент С.Р. Добровольська), фізичної культури (завідувач – старший викладач А.А. Шандор).

Навчання на землевпорядному факультеті забезпечує якісну прикладну, професійну та наукову підготовку за освітніми рівнями: бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 рік), магістр (1,5 роки).

Випускники факультету нині плідно працюють над здійсненням земельної реформи в Україні, виконуючи роботи щодо юридичного оформлення права власності осіб на землю, видачі правовстановлюючих документів та реєстрації права на земельні ділянки, чим забезпечують тверді гарантії власності на землю. Спеціалісти-землевпорядники виконують роботи з обліку земель, грошової оцінки земель та нерухомості, займаються розробленням проектів приватизації земель, проектів що забезпечують еколого-економічне обґрунтування використання сільськогосподарських угідь, формуванням нових сільськогосподарських підприємств на приватно-орендних засадах та впорядкуванням їх територій, розробленням проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок та багато інших землевпорядних робіт.

За останні роки, у зв’язку з приватизацією землі і нерухомості сфера діяльності землевпорядників розширилася і на землі населених пунктів, особливо міст.

Сьогодні землевпорядний факультет – це важливий підрозділ Львівського національного аграрного університету, де навчається 478 студентів денної та близько 506 студентів заочної форми.

На факультеті функціонує навчально-методичний комплекс, до складу якого увійшли землевпорядні відділення 8 коледжів ЛНАУ.

Для випускників коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста, діє скорочений термін навчання. Факультет разом з Навчально-науковим інститутом заочної та післядипломної освіти веде підготовку землевпорядників за скороченою програмою навчання з числа осіб, які мають вищу освіту і працюють в системі Держгеокадастру.

Починаючи від 8 жовтня 1993 року згідно з наказом Мінагропрому України, Міністерства освіти України та Держкомзему України факультет є базовим у підвищенні кваліфікації землевпорядних кадрів.

У 1997 році на базі студентської землевпорядної експедиції, заснованої в 1968 році, створено Західний науково-дослідний інститут землеустрою та земельного кадастру, в якому частина студентів факультету проходить практику, а кафедри проводять свою госпдоговірну роботу. На даний час Західний науково-дослідний інститут землеустрою та земельного кадастру очолює доцент кафедри геодезії і геоінформатики О. І. Бочко.

Випускники факультету нині успішно розв’язують завдання земельної реформи в Україні, працюючи в різних сферах державних земельних органів країни. За роки суверенної України випускники факультету тривалий час працювали на керівних посадах в Державному комітеті України із земельних ресурсів: академік, директор Інституту землеустрою УААН Л.Я. Новаковський – головою, доктор економічних наук А.М. Третяк – першим заступником голови, кандидат економічних наук О.Я. Панчук – начальником Головного управління державного земельного кадастру. Багато років працював в апараті Кабінету Міністрів України радником голови Держкомзему України випускник факультету Я.М. Конопада.

Випускник факультету, сьогодні в.о. професора кафедри управління земельними ресурсами М.С. Богіра пройшов шлях від головного інженера-землевпорядника району до голови районної державної адміністрації, заступника голови Львівської обласної державної адміністрації.

Головним спеціалістом працює в Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин наш випускник М.Г. Красник.

Багато випускників факультету очолювали обласні головні управління земельних ресурсів, науково-дослідні та проектні інститути землеустрою, районні і міські органи земельних ресурсів. Серед них: М.І. Лавейкін, М.І. Пшевлоцький, А.М. Кавецький (Львівське обласне головне управління земельних ресурсів), В.Ю. Радчук (Івано-Франківське), В.І. Шимон (Закарпатське), М.І.Поліщук (Рівненське), М.М. Воляк (Тернопільське), Г.Д. Ямнюк (Чернівецьке), С.О. Шабала (Волинське), Ю.І. Яремко (Херсонське обласне управління земельних ресурсів).

Плідно працюють директорами НДІП Інститутів землеустрою кандидат економічних наук Й.І. Дорош і д.е.н. А.М. Шворак, Б.В. Кульчицький, З.С. Хапіцька, В.Ю. Пересоляк, В.А. Білокінський та ін.

Землевпорядний факультет також пишається своїми випускниками, які працювали на науково-педагогічній ниві: доктор економічних наук, професор Д.І. Гнаткович, (ЛДАУ), кандидат економічних наук, професор П.Г. Казьмір, доценти: М.Ф. Абрамович, М.В. Андріїшин, М.В. Дроздяк, К.Я. Кондратенко, Г.К. Лоїк, В.Л. Любчик, Я.І. Лютий, М.А. Мицай, І.М. Мартинюк, В.В. Назарчук, В.І. Пастернак, Д.І. Солярчук, З.П. Флекей, В.І. Ярмолюк. Нині продовжують активну науково-педагогічну діяльність доктори економічних наук, професори В.В. Горлачук, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, в.о. професора М.С. Богіра (Львівський НАУ), З.Ф. Бриндзя (Тернопільська АНГ) Ю.І. Яремко (Херсонський НАУ); кандидати економічних наук, доценти: Р.П. Возняк, Р.Й. Гулько, О.Ф. Ковалишин, П.П. Колодій, Р.М. Курильців, О.Я. Микула, Н.Є. Стойко, Р.Б. Таратула, Л.М. Тібілова, Н.Р. Шпік, Г.Б. Нестеренко, С.С. Радомський, С.О. Малахова, О.І. Черичон, О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, О.Г. Солтис, Г.М. Дудич, Л.В. Дудич, О.І. Бочко, кандидати наук Г.І. Грещук, Н.І. Кришенник, І.Ф. Рій, Р.М. Ступень, О.І. Ступень.

Чимало випускників факультету стали відомими вченими не тільки в Україні, але і за її межами, і очолюють науково-дослідні установи та спеціальні кафедри вищих навчальних закладів. Серед них: доктори економічних наук Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк, Г.Д. Гуцуляк, М.Д. Лесечко, В.В. Горлачук, З.Ф. Бриндзя, А.Я. Сохнич, М.Г. Ступень, Ю.І. Яремко, Й.І. Дорош, професор П.Г. Казьмір, доцент Д.А. Капуш. До числа відомих вчених належить також випускник нашого факультету, кандидат економічних наук М.В. Андріїшин, який в 70-их роках організував і був першим директором Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів.

За результатами роботи Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України спеціальність «Землеустрій та кадастр» у 2010 році була ліцензована за ІV рівнем з правом проведення освітньої діяльності і підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра. Також на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» акредитовано спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» «Економіка довкілля і природних ресурсів», у 2016 році акредитовано спеціальність «Оцінка землі і нерухомого майна», діють курси оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. На факультеті передбачається поглиблена підготовка фахівців за спеціалізаціями «Регулювання земельних та майнових відносини», «Оцінка землі та нерухомості», «Охорона земель», «Управління територіями».

Вчені факультету ведуть теоретичні і прикладні дослідження, спрямовані на забезпечення реформування земельних відносин у напрямку зміни форм власності на землю, створення нових форм землекористування та організації раціонального використання і охорони земель. Ряд наукових пропозицій вчених факультету використано при підготовці Законів Верховної Ради України.

За роки існування факультету сформувалися дві основні наукові школи: із землевпорядного проектування (проф. О.Д. Шулейкін) і земельного кадастру (проф. Т.П. Магазинщиков і проф. Д.І. Гнаткович), роботу яких успішно продовжують професор М.Г. Ступень, в.о. професора М.С. Богіра, доценти П.П. Колодій, О.Я. Микула, Н.Є. Стойко. Вихованці цих наукових шкіл захистили 4 докторські і 45 кандидатських дисертацій. Сформована наукова школа управління земельними ресурсами (професор В.В. Горлачук, професор А.Я. Сохнич).

Землевпорядний факультет бере активну участь у міжнародній співпраці, результатом чого стала участь у проекті ТЕМПУС.

За роки незалежності України факультет налагодив зв’язки із вченими навчальних закладів і науково-дослідних установ Австрії, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Словаччини та Македонії шляхом проведення спільних симпозіумів, конференцій, стажування викладачів.

Студенти ІІІ і ІV курсів проходять ознайомчу сільськогосподарську практику у Польщі, Великобританії і Німеччині, студенти ІІ курсу – навчальну практику у Польщі та Македонії.

Навчальний процес на всіх спеціальних кафедрах ведеться в тісному зв’язку із найновішими досягненнями землевпорядної науки і практики. Цьому сприяє активна участь викладачів у випуску навчальних посібників, методичних рекомендацій, залучення до занять працівників філіалів всіх кафедр на виробництві, виконання курсових і дипломних проектів на об’єктах, що відповідають сучасним формам землеволодіння і землекористування.

Для навчання студентів на спеціальних кафедрах є сучасні геодезичні прилади і інструменти, комп’ютерні класи, навчально-методична література.

Також до їх послуг в університеті є прекрасна їдальня, кафетерії, бібліотека, читальні зали, потужна спортивна база.

Крім цього, кожен студент має можливість проявити свої здібності у народних художніх колективах, зокрема у хоровій капелі, камерній капелі, ансамблі народного танцю, інструментальних ансамблях та інших колективах.