Землевпорядний факультет – це важливий підрозділ Львівського національного аграрного університету.  Сьогодні тут навчається понад  400 студентів денної форми та майже 500 студентів заочної форми навчання.

Структуру факультету складають п’ять кафедр, навчальну, наукову та виховну роботу забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у якому працює 7 академіків та членів-кореспондентів галузевих академій, 8 докторів наук, професорів, 22 кандидати наук. Вони здійснюють якісну, прикладну, професійну та наукову підготовку студентів за спеціальностями «Землевпорядкування і кадастр» (для ОКР «Бакалавр», 4 роки навчання; ОКР «Спеціаліст», 1 рік навчання;  ОКР «Магістр», 1 рік навчання),  «Геоінформаційні системи і технології» (для ОКР «Магістр», 1 рік навчання),  “Економіка довкілля і природних ресурсів” (для ОКР «Магістр», 1,6 року навчання).

Напрями спеціалізації землевпорядного факультету - «Охорона земель», «Оцінка землі і нерухомості», «Регулювання земельних і майнових відносин».

Діяльність факультету спрямована на підготовку інженерів-землевпорядників залежно від потреб землевпорядного виробництва. За час функціонування факультету випущено понад 8000 інженерів-землевпорядників, які на сьогодні  працюють в системі Державного агентства України із земельних ресурсів, в обласних,  міських і районних  управліннях (відділах) земельних ресурсів, регіональних центрах державного земельного кадастру та районних державних земельно-кадастрових бюро, в науково-дослідних і проектних інститутах землеустрою,  в  міських,  селищних і сільських радах та інших  державних, комунальних і приватних землевпорядних організаціях.

Крім того, факультет разом з Інститутом післядипломної освіти веде підготовку землевпорядників за скороченою програмою навчання з числа осіб, які мають вищу аграрну освіту і працюють на керівних посадах в системі Держкомзему України. На факультеті функціонує навчально-методичний комплекс, до складу якого увійшли землевпорядні відділення 8 технікумів.

Наш факультет налагодив зв’язки із вченими навчальних закладів і науково-дослідних установ Австрії, Данії, Польщі, Словаччини шляхом проведення спільних симпозіумів, конференцій, стажування викладачів. Студенти ІІІ і ІV курсів проходять ознайомлювальну сільськогосподарську практику у Великобританії і Німеччині. Навчальний процес на всіх спеціальних кафедрах ведеться в тісному зв’язку із найновішими досягненнями землевпорядної науки і практики. Цьому сприяє активна участь викладачів у випуску навчальних посібників, методичних рекомендацій, залучення до занять працівників філіалів  кафедр на виробництві, виконання курсових і дипломних проектів на об’єктах, що відповідають сучасним формам землеволодіння і землекористування.

Для навчання студентів на спеціальних кафедрах є сучасні геодезичні прилади і інструменти, комп’ютерні класи, навчально-методична література.

На землевпорядному факультеті, як і в університеті  в цілому, створено належні умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців-землевпорядників.