Історія кафедри

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 37 “Про першочергові заходи розвитку національної системи дизайну і ергономіки та впровадження їх досягнень у промисловий комплекс України, об’єкти житлової, промислової і соці­ально-культурної сфери” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.08.04 № 573-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної про­гра­­ми соціального розвитку села на період до 2011 року”, визначено, що одним із важливих елементів державної політики України є створення і розвиток національної школи дизайну, забезпечення створення у сільській місцевості сприятливого архітектурного середовища для життєдіяльності людей і необхідних передумов ефективного функціонування галузей сільського господарства та сталого розвитку сільських населених пунктів України.

У зв’язку з цим та з різким збільшенням капітального будівництва в сільській місцевості виникла гостра потреба в кадрах дизайнерів архітектурного середовища, обізнаних з традиціями та особливостями архітектурного простору українського села. Архітектурні ВНЗ та факультети ще не готували таких спеціалістів. З метою розвитку дизайнерської освіти, вперше в Україні пропозицію ЛДАУ про створення кафедри дизайну архітектурного середовища сільських поселень та відповідний вишкіл спеціалістів у цьому напрямку у 2005 році підтримала Львівська обласна держадміністрація та правління Львівської організації Національної спілки архітекторів України.

Результатом цієї ініціативи,  за наказом № 75а від 01.07.2005 р. ЛДАУ, стало відкриття кафедри дизайну архітектурного середовища сільських поселень, з набором студентів у кількості 30 чоловік. Першим завідувачем кафедри обрано архітектора,  кандидата технічних наук зі спеціальності “Технічна естетика” доцента Савчака Нестора Степановича.

На кафедрі працювали - дійсний член Української Академії архітектури, заслужений працівник освіти України, доктор архітектури, професор А.М. Рудницький; кандидат архітектури, доцент В.М. Петрик; кандидат мистецтвознавства, доцент          М.К. Левицька; учасник і лауреат конкурсів і виставок в Україні, колишньому СРСР, Болгарії, лауреат конкурсів міжнародної академії архітектури, старший викладач Г.М. Проскурякова.

За цей короткий час кафедрою випущені  методичні рекомендації для розроблення курсових проектів та виконання графічних робіт. Підготовлено і випущено курс лекцій з дисципліни “Історія та теорія дизайну”, автор Савчак Н.С., навчально-методичний посібник “Дипломне проектування у вищих навчальних закладах Мінагрополітики України” // За ред.. Т.Д.Іщенко, І.М.Бендери, Н.С.Савчака та інші. К.: Аграрна освіта, 2006 – 256 с. Колодрубська О.І. у складі авторського колективу взяла участь у розробці ДБН «Житлові будинки. Основні положення. В.2.2.15 –2005» / Київ ЗНДІЕП, 2005.

Вийшов друком навчальний посібник з історії архітектури і містобудування «Архітектура античного світу : словник-довідник» (автор – Колодрубська О.І.). Словник-довідник містить розгорнуті визначення найуживаніших термінів і понять, пов’язаних з історією архітектури та мистецтва античного світу. За етимологічною довідкою можна простежити початкове мовне походження терміна. Повнішому розкриттю терміна допомагають ілюстрації.

Для студентів і викладачів архітектурних і художніх вищих навчальних закладів, дизайнерів, архітекторів, будівельників, широкого кола читачів, які цікавляться історією архітектури.

Вийшло друком друге видання навчального посібника з історії архітектури і містобудування «Архітектура античного світу : словник-довідник», доповнене і перероблене (автор – Колодрубська О.І.).

Навчальний посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів архітектурних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Працівники кафедри постійно беруть активну участь у наукових конференціях (семінарах) які проводяться навчальним закладом, а також кафедра щорічно проводить науково-практичний семінар на тему: «Проблеми та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища сільських поселень».

У 2007 р. Колодрубська О. І. захистила дисертацію на тему «Принципи формування архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля» з присудженням наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд».

Успішно функціонують на кафедрі гуртки: “Агротуризм”, котрим керує в.о.доцент Я. Є. Фамуляк, а також гурток «Садиба», котрим керує доцент Колодрубська О.І.  На перспективу заплановано відкриття скульптурної лабораторії, де студенти спеціальностей “ДАС” і “АРХ” відчують об’єм форм в натурі, в матеріалі.

Кафедра готує бакалаврів, магістрів за спеціальністю “Дизайн архітектурного середовища”

Склад кафедри

Боднар О.Я. - професор, доктор мистецтвознавства

Смолинець В. І. – асистент

Кюнцлі Р.В. - к. філолог. наук, доцент

Науково-дослідна робота

Колектив кафедри дизайну архітектурного середовища вивчає актуальні питання ресурсозбереження та створення енергоощадних технологій і ефективних будівельних конструкцій, виробів та матеріалів. Основними напрямами досліджень є: забезпечення високої якості проектування середовища в житловій архітектурі, виробничій сфері та під час надання послуг; підняття престижу села як місця проживання та відпочинку; збереження та розвиток ідентичності населених місць; типологічні та методичні проблеми формування дизайну архітектурного середовища сільських поселень; формування архітектурного середовища туристичної інфраструктури сільських поселень; методичні проблеми регенерації історико-архітектурного середовища історичних поселень; розробка проектних пропозицій дизайну архітектурного середовища екстер’єру та інтер’єру, малих архітектурних форм на території студентського містечка ЛНАУ; розробка вирішень сучасної сільської садиби та принципів її організації; ознайомлення з вітчизняним і зарубіжним досвідом формування концепції дизайну архітектурного середовища на основі принципів модернізації та спадкоємності архітектурного простору населеного місця. Працівники кафедри беруть активну участь у наукових заходах університету, а також щороку проводять науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища сільських поселень».

Викладачі читають лекції з таких дисциплін: «Теорія дизайну», «Дизайн архітектурного середовища», «Архітектурне проектування», «Інформаційно-нормативне забезпечення в архітектурному проектуванні», «Кваліметрія», «Проектування архітектурного середовища», «Конструювання та обладнання інтер’єру», «Типологія будівель і споруд», «Типологічний розвиток громадських споруд», «Культурологічні основи та засади дизайну архітектурного середовища», «Основи та методи архітектурного проектування», «Архітектурне проектування» (спецкурс), «Інженерний благоустрій території», «Монументально-ландшафтний дизайн», «Історія архітектури і містобудування», «Дизайн архітектурного середовища міських та сільських поселень», «Історія мистецтв», «Світло і колір в інтер’єрі та містобудівельних комплексах», «Середовищний біодизайн», «Сучасні концепції у містобудуванні та дизайні архітектурного середовища».

Кафедра готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища».  Усі практичні й семінарські заняття проводять із використанням методичних вказівок, реально втілених проектів, найновіших наукових досягнень. Навчальний процес забезпечено лабораторними приміщеннями, що дає змогу на високому методичному рівні проводити лабораторні, практичні заняття, активно використовувати комп’ютерну техніку. Успішно функціонують гуртки: «Агротуризм» ( керівник — Я. Є. Фамуляк), «Садиба» (О. І. Колодрубська). На перспективу заплановано відкриття нових філій кафедри.

Навчальний процес

Савчак Н.С. - зав. кафедри, доцент, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Теорія дизайну”, “Дизайн архітектурного середовища”, “Архітектурне проектування”, “Кваліметрія”, “Проектування архітектурного середовища”, “Конструювання та обладнання інтер’єру”

Боднар О. Я. професор кафедри, доктор мистецтвознавства, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Монументально-ландшафтний дизайн”, “Культурологічні основи та засади дизайну”.

Колодрубська О.І. – к. арх., доцент кафедри розробила робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Історія архітектури і містобудування”, “Дизайн архітектурного середовища с.п“, “Комплексне дослідження архітектурного об’єкту”, “Типологічний розвиток громадських та житлових будівель”.

Гнідець Р.Б - к. арх., доцент кафедри розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Світло і колір в інтер’єрі та містобудівельних комплексах“, “Сучасні концепції дизайну архітектурного середовища”, “Середовищний біодизайн“.

Фамуляк Я.Є. – в.о. доцента кафедри розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Основи та методи архітектурного проектування”, “Архітектурне проектування”, “Типологія будівель і споруд”.

Баранович А.М. – ст. викладач кафедри, розробив робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “ЕОМ в архітектурному проектуванні”, веде лабораторні та практичні заняття з архітектурного проектування.

Кюнцлі Р.В. – к. філолог. наук, доцент розробила робочі програми та читає лекції з таких дисциплін: “Регіональна архітектура”, “Історія мистецтв”.

Смолинець В. І. – асистент кафедри веде лабораторні та практичні заняття з таких дисциплін: “Історія архітектури та містобудування”, “Теорія дизайну”, “Проектування архітектурного середовища”, “Типологія будівель і споруд”.

тел.: 22-42-981