Історія кафедри

Своїм існуванням кафедра фінансів, банківської справи та страхування завдячує ректору Львівського національного аграрного університету, академіку НААНУ Володимиру Васильовичу Снітинському. Переглядаючи структуру університету, ректор визнав за необхідне та доцільне створити на базі кафедри бухгалтерського обліку і фінансів окрему ланку університету − кафедру під назвою «Фінанси і кредит», яка б готувала фахівців зі спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр. На основі листа Міністерства агропромислового комплексу України №37 (18-2-13) 6098 та наказу ректора ЛДАУ №186/3 від 5 липня 1999 було створено кафедру.

Кафедру з 1999 року очолювала кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Онисько Стефанія Михайлівна. За час існування кафедри Стефанія Михайлівна зуміла згуртувати та повести до поставленої мети колектив, створивши в ньому сприятливу для творчості, методичних і наукових пошуків атмосферу. З 2015 року повноваження завідувача кафедри було передано кандидату економічних наук, доценту Шолудько Ользі В’ячеславівній, яка викликає  велику шану колективу, в якому продовжує працювати і якому віддає багато своїх сил. З 2016 року кафедру очолила кандидат економічних наук,  доцент  Грицина Оксана Володимирівна, яка презентувала себе як компетентний та ініціативний керівник, зуміла сформувати колектив однодумців, який створив умови для ефективного навчального процесу на очолюваній нею кафедрі.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 1 доктора економічних наук та 15 кандидатів економічних наук (докторів філософії).


Перед кафедрою стоїть завдання в сучасних умовах забезпечити ринок праці висококваліфікованими, конкурентоспроможними і мобільними фахівцями, які могли б працювати в нових соціально-економічних умовах, самостійно діяти, приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях й досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Виконання поставлених цілей посилює увагу до вивчення фінансів та фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Висока динамічність елементів зовнішнього середовища, швидкі й часто несподівані зміни у соціально-економічних і фінансових процесах формують потребу в новій організації фінансової діяльності, модернізації фінансових структур управління, фінансово-кредитного механізму, діагностики фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання та прийняття рішень в умовах плюралізму, ризику і конкуренції, розробки та реалізації антикризової стратегії у підприємництві.

Склад кафедри

Навчальний процес

Якість навчання знаходить своє відображення в професійній діяльності випускників кафедри. Значну увагу викладачі кафедри приділяють якості проведення аудиторних занять. Заняття проводять з використанням ділових ігор, виконанням тестових завдань, проведенням дискусій, круглих столів. Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації процесу навчання важливу роль на кафедрі відводять комплексному використанню технічних засобів, зокрема діапроекційної та мультимедійної апаратури, комп’ютерів. До послуг студентів – навчально-методичний кабінет та комп’ютерний клас, які дозволяють засвоїти сучасні способи і прийоми ведення фінансової справи.

Навчальні дисципліни, які читаються на кафедрі фінансів та кредиту: фінанси, гроші і кредит, фінанси підприємств, податкова система та бюджетна система, податковий менеджмент, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, банківська система та банківські операції, місцеві фінанси та фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, міжнародні фінанси, фінансово-економічна діяльність, фінансова санація та банкрутство підприємств, управління фінансовою санацією підприємств, актуарні розрахунки, соціальне страхування,  страхування, страхові послуги.

Для глибшого сприйняття студентами навчальних дисциплін і засвоєння матеріалу викладачі застосовують методи навчання на основі дійсних прикладів, документів і комп’ютерних програм, що запозичені з практичної діяльності підприємств, організацій та фінансових установ. Зокрема це програми, які використовують банкіри для різних цілей, пов’язаних з їх практичною діяльністю.

На кафедрі часто проводять навчально-методичні і практичні семінари студентів і викладачів із залученням науковців-практиків. Як підказує досвід, це дає позитивний результат як для студентів у навчальному аспекті, так і викладачів у набутті практичного досвіду.

Науково-дослідна робота

Працівники кафедри користуються визнанням у науковому світі. За останні декілька років опубліковано понад 500 наукових праць, більше ніж 500 навчально-методичних розробок, 15 монографій і 5 підручників за профілем кафедри. Науковий доробок кафедра пропонує у міжнародних наукових виданнях, серед яких і закордонні. Основним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є вдосконалення фінансово-кредитного механізму в аграрному секторі.

Для підтримання власного та загальнокафедрального наукового рівня налагоджені зв’язки з науковцями різних країн, зокрема представниками наукових кіл США, Англії, Польщі, Франції, Німеччини, Бельгії, Словенії.

На кафедрі функціонують два студентські наукові гуртки: «Фінанси і фінансова діяльність» та «Податкова і банківська справа». Основними напрямами наукових досліджень студентів є: вдосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК, розвиток і вдосконалення банківської системи в Україні, перспективи та проблеми розвитку страхового ринку України, розвиток лізингу та його страховий захист, удосконалення податкової політики, необхідність фінансової підтримки сільськогосподарського товаровиробника.

Переможці міжнародної олімпіади

Переможці міжнародної олімпіади

До роботи студентського наукового гуртка долучаються учні Львівського економічного та Коломийського природничо-математичного ліцеїв, які готуються стати студентами ЛНАУ.

Студенти за період навчання проходять практику на підприємствах, у фінансово-кредитних установах, Національному і комерційних банках, страхових компаніях, в управлінських структурах державної виконавчої влади. Усе це робить навчальний процес цікавим і дозволяє практично закріплювати отримані знання.

Кафедра підтримує активні творчі зв’язки із сільськогосподарськими формуваннями, облфінуправлінням, контрольно-ревізійним управлінням, державною податковою адміністрацією та органами державного казначейства, страховими компаніями, банками, вищими навчальними закладами України.

Роботу працівників ЛНАУ, зокрема й кафедри, з підготовки спеціалістів з фінансів Міністерство освіти і науки визнало однією з найкращих в Україні.

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота, як система підготовки особистості до свідомого вибору професії, виступає складовою організаційної роботи колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування, оскільки залучення талановитої молоді можливе лише через донесення інформації до студентів про діяльність Львівського національного аграрного університету.

З метою формування в учнів готовності до професійного самовизначення відбулися зустрічі із учнями НВК «Загальноосвітньої школи-ліцей» (с. Зимне Володимир-Волинського району), Нововолинського ліцею-інтернату, Дрогобицької загальноосвітньої школи № 1 імені І. Франка, Дрогобицького коледжу статистики, ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», Лапаївської загальноосвітньої школи, Зимноводівської загальноосвітньої школи, Немирівської загальноосвітньої школи, Стрийського коледжу ЛНАУ, Львівських загальноосвітніх шкіл №20 і №15.

Слід зазначити, що проведення профорієнтаційної роботи сприяє формуванню професійного кругозору майбутніх фахівців економічних спеціальностей та підвищує авторитет Львівського національного аграрного університету в регіоні, в Україні та за її межами.

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі «Фінансів та кредиту» є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях. Метою виховної роботи кафедри є виховання почуття патріотизму, громадянської відповідальності за долю рідної землі, шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, поваги до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь.

Організаційно-методичне забезпечення культурно-виховної роботи виконують куратори академічних груп, які допомагають студентам не лише розв’язувати найскладніші проблеми, але й організовувати дозвілля. Діяльність кураторів спрямовується на покращення якості професійної підготовки та формування у майбутніх фахівців активної життєвої позиції.

Інтенсифікація навчально-виховної роботи висуває все більш високі вимоги до особистості викладача, а успіх впливу викладача на студентів значною мірою залежить від його особистих якостей: культурного рівня, ерудиції, ставлення до студентів. Важливе значення має  професійно-методична, наукова та ідейно-моральна підготовка, педагогічна культура та авторитет викладача.

Філії кафедри

Велике значення у підготовці майбутніх фахівців має практичне засвоєння знань. Перспективною формою співробітництва для навчального процесу є функціонування філій кафедри фінансів на базі фінансових інституцій, організацій, підприємств.

На кафедрі фінансів, банківської справи та страхування функціонують дванадцять філій, зокрема:

1.Відділення «Дубляни» філії Західного головного управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»;

2.Філія кафедри на базі управління брокерської страхової компанії «Старлайф»;

3. Філія кафедри на базі управління ПАТ «Страхова компанія 611»;

4. Філія кафедри на базі навчально-науково-дослідного центру ЛНАУ;

5. Філія кафедри на базі управління ПАТ «Страхова компанія ,,ІНТЕР-ПЛЮС»;

6. Філія кафедри на базі банку АБ «Південний»;

7. Філія кафедри на базі банку ПАТ АКБ «Львів»;

8. Філія кафедри на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України;

9. Філія кафедри на базі Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона»;

10. Філія кафедри на базі Відділення «Львівська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк»;

11. Філія кафедри на базі управління Пенсійного фонду України у Жовківському районі  Львівської області;

12. Філія кафедри на базі ТзОВ «Нива».

Метою створення філій кафедри є проведення переддипломної практики, підвищення професійної підготовки студентів згідно з Законом України «Про вищу освіту». Кафедра веде свою діяльність з метою інтеграції зусиль провідних фахівців з використанням передового досвіду практичної виробничо-комерційної діяльності високотехнологічного, наукоємного підприємства в навчальному процесі для студентів-фінансистів. Адаптуємо студентів у процесі навчання до конкретних виробничих умов. На  базі філій кафедри проводиться стажування та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, координації та удосконалення навчально-методичної роботи кафедри та проведення сумісних наукових досліджень.

Практична підготовка студентів на філіях кафедри фінансів та кредиту

У жовтні 2013 року на філіях кафедри фінансів та кредиту були проведені виїзні практичні заняття для студентів четвертого курсу спеціальності «Фінанси та кредит». Заняття на філіях – один з методів навчання, що дозволяє закріпити теоретичні знання, сформувати професійні вміння, виховати потребу системного поновлення своїх знань для їх практичного застосування.

Хоча такі заходи є традиційними для кафедри фінансів та кредиту, усе ж щороку вони мають інакші відтінки та акценти – змінюється час, змінюються студенти і створюються нові філії кафедри, так само відбуваються зміни і в підходах до підготовки фахівців та вимоги до них з боку працедавців. Нам важливо, щоб наші випускники зробили перші кроки в майбутнє упевнено.

Наближення студентів до реальних ринкових умов формує в них ділову компетентність, розуміння внутрішніх і зовнішніх законів діяльності фінансової установи, розвиває комунікативні та ділові якості. Вирішує проблему отримання практичних навиків роботи паралельно з процесом вивчення теоретичного матеріалу.

Основним ініціатором запровадження системи навчання студентів на кафедрі фінансів та кредиту за допомогою співпраці з різними фінансово-кредитними установами Львівщини, банками, страховими компаніями та управлінськими структурами державної виконавчої влади є професор Стефанія Михайлівна Онисько. Для набуття студентами професійних навиків заняття на філіях кафедри проводяться з використанням ділових ігор, дискусій у формі круглих столів тощо.

Завжди існував вислів, що успіху досягає тільки той, хто не лише шукає потрібні умови, але сам створює їх. Тому варто твердити, що кафедра фінансів та кредиту тісно працює в напрямку створення належних умов для своїх студентів, для яких створені філії кафедри є вікном у широкий світ знань, джерелом ексклюзивної інформації, незамінним порадником та консультантом. Така практична діяльність – добрий плацдарм, старт у професійному житті.


Співпраця кафедри фінансів та кредиту з учнями-ліцеїстами –  потенційними абітурієнтами ЛНАУ

У рамках співпраці кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського національного аграрного університету та Львівського економічного ліцею щодо пошуку обдарованої молоді неодноразово відбувається спільне засідання наукових гуртків «Фінанси і фінансова діяльність» і «Податкова і банківська справа». На засіданні заслуховують наукові доповіді, обговорюють дискусійні моменти. Кращі доповідачі рекомендуються до виступу на звітній студентській науковій конференції.
Учні ліцею під час перебування в університеті завжди позитивно захоплені знаннями, які подає вищий навчальний заклад своїм студентам, методичним забезпеченням, великим спектром дисциплін, що викладаються на кафедрі фінансів та кредиту, тісною співпрацею кафедри з різноманітними філіями та можливістю майбутнього працевлаштування.
Одне з актуальних завдань кафедри фінансів та кредиту — пошук оптимальних шляхів зацікавлення майбутніх студентів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання ліцеїста як життєво й соціально компетентну особистість, здатну здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Учневі варто розвивати такі якості, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання, і потім уже обирати свій фах у царині економічної освіти з початковим фундаментом знань.


Сайти

http://www.bank.gov.ua

http://www.minfin.gov.ua

http://minagro.gov.ua

http://zakon4.rada.gov.ua

Фінанси, гроші і кредит, фінанси підприємств, податкова система та бюджетна система , податковий менеджмент, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, банківська система та банківські операції, місцеві фінанси та фінансовий ринок, ринок фінансових послуг, міжнародні фінанси, фінансово-економічна діяльність, фінансова санація та банкрутство підприємств, управління фінансовою санацією підприємств, актуарні розрахунки, соціальне страхування,  страхування, страхові послуги.

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Інформація про роботу філій кафедри фінансів, банківської справи та страхування )Інформація про роботу філій кафедри фінансів, банківської справи та страхування   61 Kb