Історія кафедри

Кафедру будівельних конструкцій було засновано в 1970 році у складі землевпорядного факультету, першим її завідувачем став доцент С.М.Соколов. У1971 році кафедру введено до складу новоствореного архітектурного факультету, а в 1983 році - до складу факультету сільськогосподарського будівництва.

Протягом 1982-1987 pp. кафедрою завідував доцент А.В.Манн, а впродовж 1987-1994 pp. - доцент В.М.Барабаш. У 1994-2003 pp. кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України та Міжнародної академії оригінальних ідей, доктор технічних наук, професор Ф.Є.Клименко. У 2003 р. кафедру очолив к.т.н., в.о. професора І.М.Добрянський.

Кафедра будівельних конструкцій є випусковою з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». На кафедрі функціонує аспірантура.

Належний рівень підготовки спеціалістів-будівельників забезпечує висококваліфікований колектив кафедри: завідувач кафедри - кандидат технічних наук, в.о. професора І.М.Добрянський, доктори наук, професори Й.Й.Лучко, Р.Р.Левицький, Є.В.Хлобистов, кандидати наук, доценти В.М.Барабаш, В.В.Білозір, Ю.І.Боднар, Т.Б.Боднарчук, О.Т.Гнатюк, Р.В.Козак,  Л.Д.Козачок, Ю.М.Фабрика, Р.А.Шмиг, старші викладачі Б.І.Боднарчук, А.Ю.Грицевич, асистенти А.В.Височенко, С.В.Нікіфоряк, М.М.Воробець, завідувачі навчально-методичних лабораторій Я.І.Михалик, І.Б. Шмиг, старший лаборант О.І.Мазепа та лаборант К.А.Шпік.

В різні роки на кафедрі будівельних конструкцій працювали к.т.н., доценти Ю.В. Хома, В.П. Храмцов, К.Ф. Клименко, к.е.н., доценти Н.С. Уманська, В.М. Свястин, Є.Г. Матвіїшин, А.П. Венчак, науковий співробітник М.Е.Волинець.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, зокрема спеціалізовану лабораторію будівельних конструкцій та лабораторію автоматизованих систем проектування в будівництві.

Результати наукових досліджень впроваджено у виробництво на Добротвірському заводі «Буддеталь», Миколаїв-Львівському КБК,  ДБК-2, заводі «Металіст» (м. Стрий) та інших підприємствах України і близького зарубіжжя.

Колектив кафедри підтримує творчі зв'язки з провідними будівельними вищими навчальними закладами багатьох міст України: Києва, Дніпропетровська, Полтави, Одеси, Харкова, Сум, Рівного, Макіївки., а також розвиває міжнародні зв'язки з навчальними закла­дами США, Австрії, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Фінляндії, Японії, організовує науково-технічні конференції всеукраїнського значення, випускає збірники наукових праць, а викладачі беруть активну участь у конференціях, у тому числі міжнародних (Київ, Полтава, Одеса, Рівне, Дніпропетровськ, Макіївка, Німеччина, Польща, Австрія, Нідерланди, Словаччина, США, Чехія, Японія та ін.).

Склад кафедри

Білозір В.В. к.т.н., доцент кафедри

Мазурак Тарас Андрійович - асистент

Мазепа Оксана Іванівна - ст. лаборант

Шмиг Ірина Богданівна - зав. комп. класом


Науково-дослідна робота

Наукові дослідження колективу ка­федри присвячені розробці ефективних конструкцій для сільського, промислового і цивільного будівництва. Викладачі кафедри під керівництвом завідувача кафедри будівельних, к.т.н., в.о. професора  Добрянського І.М. здійснюють обстеження, оцінку технічного стану та перевірочні розрахунки міцності та деформативності будівельних конструкцій різних будівель та споруд, Християнських церков, млина помолу каменю потужністю 120 тонн/год, пакувального відділення сипучих матеріалів потужністю 100 тонн/год тощо.

На кафедрі працював доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, а також Міжнародної академії оригінальних ідей, заслужений діяч науки і техніки України, президентський стипендіат Федір Єлисейович Клименко, який сформував на кафедрі наукову школу з дослідження і розробки сталебетонних конструкцій підвищеної ефективності, методів розрахунку та моделювання поведінки будівельних конструкцій під навантаженням, вивчення їх напружено-деформованого стану.

Під керівництвом кандидата наук, в.о. професора І.М. Добрянського ведуться дослідження з розробки аналітичної моделі надійності будівельних конструкцій при дії підвищених і високих температур.

Впровадженням методів прикладної математики в інженерну практику займається д.т.н., професор Й.Й. Лучко.

Напрям наукових досліджень к.т.н., доцента В.В. Білозіра – це теорія розрахунку сталефібробетонних конструкцій, вдосконалення методів конструювання несучих конструкцій на основі оптимізації епюри матеріалів.

Наукова робота к.т.н., доцента В.М. Барабаша присвячена експериментальному дослідженню та математичному моделюванню напружено-деформованого стану будівельних конструкцій.

Наукові дослідження з вивчення  задач теорії тріщин методом R-функцій проводить к.т.н., доцент Ю.І.Боднар.

Питаннями пов’язаними з посиленням фундаментів за допомогою буронабивних мікропаль займається к.т.н., в.о.доцента О.Т.Гнатюк.

Підвищенням опору основ фундаментів неглибокого закладення та пальових займається к.т.н., доцент Л.Д.Козачок.

Основний напрям наукових досліджень к.е.н., доцента Р.В.Козака – це вдосконалення механізму господарювання на підприємствах будівельного комплексу в умовах переходу до вільного ринку.

Вплив довготривалих навантажень на міцність та деформативність сталезалізобетонних балок вивчає к.т.н., доцент Ю.М.Фабрика.

Моделювання поведінки сталебетонних балкових конструкцій під навантаженням, аналіз їх напружено-деформованого стану вивчає к.т.н., доцент Р.А.Шмиг.

Наукова робота старшого викладача кафедри Б.І.Боднарчука присвячена експериментальному дослідженню напружено-деформативному стану сталебетонних балок.

Навчальний процес

Кафедра здійснює навчання студентів за 24 навчальними дисциплінами для будівельників, архітекторів, магістрів будівництва, головними з яких є: «Конструкції будівель та споруд», «Комп’ютерна графіка», «Інженерна геологія та механіки грунтів», «Будівельна механіка», «Будівельні конструкції», «Автоматизовані системи проектування у будівництві», «Металеві конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції», «Основи і фундаменти», «Конструкції з дерева та пластмас», «Основи і фундаменти», «Економіка будівництва», «Випробування конструкцій будівель і споруд», «Реконструкція будівель та споруд», «Математичне моделювання», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Розробка ефективних будівельних конструкцій», «Інженерні вишукування», «Оцінка нерухомості».

Навчальний процес забезпечують 10 кандидатів наук, доцентів. Колектив кафедри активно покращує методичне забезпечення предметів, що викладаються. Вперше українською мовою видано підручник «Металеві конструкції» (автори — професори Ф.Є.Клименко, Л.І.Стороженко та доцент В.М.Барабаш). З грифом Міністерства аграрної політики України видано навчальний посібник «Інженерна комп’ютерна графіка» (автори – в.о.професора В.М.Боярчук, в.о. професора І.М.Добрянський, доценти В.М.,Барабаш, Р.А.Шмиг). З грифом Міністерства освіти і науки України видано «Термінологічний словник-довідник з  будівництва та архітектури» (автори – в.о.професора В.М.Боярчук, в.о. професора І.М.Добрянський, доценти В.М..Барабаш, Р.А.Шмиг). В доробку кафедри - короткий термінологічний слов­ник-довідник з геодезії, землеустрою та будівництва, понад 12 навчальних посібників з використання ЕОМ у будівельному проектуванні та майже 65 інших навчально-методичних розробок.

За останні сім років опубліковано понад 200 наукових статей, в тому числі 35 в зарубіжних виданнях. Захищено 8 кандидатських дисертацій, готуються до захисту одна кандидатська та одна докторська дисертації.

Кожного четверга впродовж вересня та жовтня в аудиторії 395 лекційного корпусу для студентів факультету будівництва та архітектури тривають навчальні курси з вивчення графічного редактора AutoCAD. Початок занять о 16.30. Організатор – кафедра будівельних конструкцій.

Вийшов друком навчальний посібник з інженерної комп’ютерної графіки (автори Р. А.Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш). Навчальний посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво»

Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне вікно програми, діалогові вікна, технологію роботи з векторними графічними примітивами, подано великий перелік команд та системних змінних.

Для студентів інженерних факультетів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та проектантів, а також для тих, хто тільки починає освоювати інженерну комп’ютерну графіку.

Вийшов друком термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури (автори Р.А.Шмиг, В.М.Боярчук, І.М.Добрянський, В.М.Барабаш).

Термінологічний словник рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У термінологічному словнику-довіднику наведені найпоширеніші терміни, які фахівці з галузі будівництва та архітектури вживають у практичній діяльності.

Для студентів архітектурно-будівельних факультетів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та проектантів.

Вийшов друком лабораторний практикум з будівельного матеріалознавства (автори І. І. Ніконець, І. М. Добрянський, Р. А. Шмиг). Лабораторний практикум рекомендовано до друку вченою радою Львівського національного аграрного університету.

У лабораторному практикумі, який призначений для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» й «Архітектура будівель та споруд», викладена методика і подано рекомендації з проведення досліджень будівельних і оздоблювальних матеріалів, наведені технічні вимоги на матеріали і вироби, які використовуються в сучасному будівництві, відповідно до чинних державних будівельних норм.

Для студентів архітектурно-будівельних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та проектантів.

В лабораторії будівельних конструкцій кафедри будівельних конструкцій 28 вересня 2012 року аспірантка Софія Бурченя (науковий керівник – в.о. професора І. М. Добрянський) успішно випробувала дослідний балковий зразок, армований просічно-витяжною арматурою.

Наша гордість

Клименко Федір Єлисейович (06.04.1926 – 11.10.2008) – заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України та дійсний член Міжнародної Академії

оригінальних ідей, доктор технічних наук, професор.

Народився  6 квітня 1926 року, в селі Підгородня, Межевського р-ну, Дніпропетровської області.

Професор Клименко Федір Єлисейович є видатним вченим світового рівня в галузі залізобетонних і металевих конструкцій.

Ним запроектований і розвивається новий напрям – сталебетонні конструкції з зовнішним стрічковим,  листовим  армуванням та сформована на цій базі наукова школа.

Освіта   вища.  В  1947  році  закінчив  будівельний  технікум  в   м. Макіївка, Донецької обл., а у 1952 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут. В період з 1955-1957 рр. навчався в аспірантурі  Львівського політехнічного інституту.

Після захисту дисертації у 1959 р.- кандидат технічних наук, а в 1980 році – доктор технічних наук.

Професор Ф.Є.Клименко є автором 250 наукових праць, із них 50 за кордоном, 5 монографій, співавтор першого підручника українською мовою «Металеві конструкції» (1994), підготував 23 кандидата технічних наук, має 7 свідоцтв на винаходи, 5 срібних і бронзових медалей ВДНГ. Читав лекції і проводив наукові дослідження у Німеччині, Швеції, Фінляндії, Австрії, Польщі, Монголії та інших країнах.

Як видатний вчений внесений до бібліографічних довідників ДУ «Львівська політехніка» (1844-1994рр.) та в енциклопедію «Хто є хто в Україні». Київ (1997р.).

Він є дійсним членом Міжнародної академії оригінальних ідей, дійсним членом Академії будівництва України, заступник голови спеціалізованої ради ДУ  «Львівська політехніка » та ради Львівського державного аграрного університету.

Ф.Є. Клименко - учасник бойових дій Вітчизняної війни, має важке поранення, нагороджений орденом Вітчизняної війни І ступеня, орденом за мужність України та 14 медалями.

Він належить до родини репресованої Радянською владою в 30-х роках та реабілітований.

За виробничу працю, науково-педагогічну та громадську діяльність нагороджений медалями, знаками, почесними грамотами Міносвіти СРСР, УРСР та України, почесною грамотою ради Міністрів Монголії, Почесними грамотами ДУ «Львівська політехніка» Львівського державного аграрного університету. У 1991 році професору Ф.Є.Клименку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а в 2000 р. Призначена Президентська стипендія.

Після повернення з Монголії продовжував працювати доцентом  «Львівської політехніки». В 1968-69 р. пройшов стажування у Лейпцігському будівельному інституті (НДР), читав лекції в будівельній академії (Берлін), технічному університеті Дрездена, вишій школі архітектури і будівництва Веймер (ГДР). З 1980 року завідувач кафедри будівельних конструкцій «Львівська політехніка». Працював завідуючим 11 років,а в 1992 році  був запрошений на посаду професора будівельних конструкцій Львівського державного сільськогосподарського інституту, а у 1994 роцу завідувач цієї кафедри. За останні 7 років на кафедрі під керівництвом Ф.Є.Клименка було успішно захищені 6 кандидатських дисертацій. В 1994 році видано разом з доцентом Барабашем В.М. першій підручник української мовою “Металеві конструкції”. В 2002 р. Підручник перевиданий із додатковими трьома главами. Підручник “Металеві конструкції” два рази подавався на Державну премію України.

Контакти:

Кафедра будівельних конструкцій,

Львівський національний аграрний університет,

вул. Володимира Великого, 1,

м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область,

80381,

тел.: 8 (032) 22-42-939.