Історія кафедри

Кафедра обліку та оподаткування стояла біля витоків формування економічного факультету Львівського національного аграрного університету і є провідною у підготовці висококваліфікованих фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Як окремий структурний підрозділ кафедра створена у січні 1971 року поділом кафедри бухгалтерського обліку і статистики. З 1994 року – кафедра бухгалтерського обліку і фінансів, з 1999 року – обліку і аудиту, а з 2016 року – обліку та оподаткування.

Фундатором, організатором і першим завідувачем кафедри був к.е.н., доц. Іван Феоктистович Рашковський. Це була освічена особа із великим практичним досвідом роботи. Засновниками кафедри були: к.е.н., доц. М.М. Дзядик, к.е.н., доц. М.М. Прийма, ст. викл. І.М. Шуль, ст. викл. Г.П. Обушний, к.е.н., доц. Ю.Й. Герівська, асистент Н.Й. Михальчук, асистент О.І. Кожан, старший лаборант Л.С. Ступак.

У різний час кафедру очолювали к.е.н., доц. Юлія Йосипівна Герівська, к.е.н., доц. Микола Іванович Тофан, к.е.н., доц. Микола Іванович Должанський, к.е.н., доц. Мирон Миронович Прийма, доцент Михайло Іванович Кухарський, д.е.н., проф. Петро Миколайович Гарасим, д.е.н., проф., заслужений економіст України Ігор Григорович Костирко. З 2015 року кафедру очолює к.е.н., доц. Людмила Петрівна Петришин, яка презентувала себе як компетентний та ініціативний керівник і зуміла сформувати на кафедрі колектив однодумців.

Завідувачі кафедри
за період 1971-2016 рр.

За роки існування кафедра стала провідним на заході України центром підготовки фахівців з обліку та аудиту, досягла значних успіхів у науково-дослідних роботах. У її здобутку налічується понад 500 наукових праць, з них близько 370 опублікованих статей, 15 підручників, книг та наукових посібників, 17 монографій.

Склад кафедри

Шолудько Ірина Петрівна - ст. лаборант

Працевлаштування випускників

Сферою працевлаштування випускників кафедри є приватні підприємства та організації різних галузей економіки України – бюджетні установи та організації, банки, фінансові та страхові компанії,  органи державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Щорічно десятки роботодавців звертаються на кафедру з метою пошуку молодих талановитих фахівців та запрошують їх на навчальні практики, стажування чи постійну роботу. Найвідоміші з них – Державна фіскальна служба України, КБ ПриватБанк, ПАТ Кредобанк, ПП «Західний Буг», компанія «Нестле Україна», ТОВ «КРОНО-УКРАЇНА»  (swiss krono group), Головне управління Держпраці у Львівській області, ТОВ «ЕРА-аудит», ТОВ «Дари Львівщини» (Винниківський ринок), Державна фінансова інспекція у Львівській області. Таким чином, кафедра надає допомогу випускникам у пошуку місць практичного навчання та першого місця роботи.

Кафедра співпрацює з Федерацією аудиторів, бухгалтерів та фінансистів України, з редакцією газети «Все про бухгалтерський облік» та влаштовує зустрічі із успішними представниками бухгалтерської професії.

Навчально-методична робота

Навчальний процес повністю забезпечений програмами, методичними розробками, підручниками та посібниками з бухгалтерського обліку та аудиту. За останні роки кафедрою видано близько 10 підручників і навчальних посібників. На кафедрі викладається понад 30 дисциплін з бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та оподаткування.

Навчання за ОС «Магістр» здійснюється відповідно до освітніх програм:

● Облік і аудит

● Облік і оподаткування

Навчальна робота на кафедрі організована і здійснюється згідно з наказами, розпорядженнями та іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

Основна спрямованість навчальної роботи направлена на формування освічених, гармонійно розвинених особистостей, здатних до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін i розвитку в галузі економіки.

Навчальні дисципліни, які викладають досвідчені педагоги кафедри, в повному обсязі забезпечують підготовку майбутніх фахівців. Викладачі кафедри постійно удосконалюють зміст та методику викладання облікових дисциплін, широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні  технології, що стимулює активну діяльність студентів.

На кафедрі читаються лекції та проводяться практичні заняття з навчальних дисциплін, що є базовими в системній підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування»:

● Бухгалтерський облік

● Фінансовий облік

● Облік  у зарубіжних країнах

● Облік в бюджетних установах та банках

● Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва

● Облік в галузях народного господарства

● Управлінський облік

● Звітність підприємств

Оподаткування суб’єктів господарювання

● Контроль і ревізія та судово-бухгалтерська експертиза

● Облікова політика підприємства

● Облік і звітність в оподаткуванні

● Аудит

● Організація бухгалтерського обліку

● Державний фінансовий контроль

● Адміністрування податків

● Організація і методика аудиту

● Податковий контроль

● Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

● Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств

● Консолідована фінансова звітність

● Облік і звітність підприємств за міжнародними стандартами

● Судові експертизи в оподаткуванні

● Облік і оподаткування

● Облік міжнародних операцій

На кафедрі періодично проводяться навчально-методичні семінари та круглі столи, на які запрошують викладачів з інших ВНЗ України, коледжів, що входять в структуру ЛНАУ, та науковців-практиків. Такі заходи дозволяють викладачам кафедри удосконалити методологічні навики викладання та набути практичного досвіду.

Завідувач кафедри доцент Л.П. Петришин та доцент Г.В. Сиротюк є сертифікованими професійним бухгалтерами АПВ за програмою САРА (Certified agribusiness professional accountant) та членами Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування в українських та зарубіжних ВНЗ.

Закордонні стажування у Республіці Польща пройшли: доцент Г.В. Сиротюк –  у Варшавському університеті наук про життя (SGGW), доценти Р.П. Андрушко та О.В. Лиса – у Жешувському університеті.

Доцент Г.В. Сиротюк є членом Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів». Завідувач кафедри цікавиться питаннями реформування вищої освіти в Україні і є членом Україно-Американської асоціації працівників вищої школи (UAACE).

Для викладання окремих навчальних курсів кафедра залучає провідних спеціалістів-практиків. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Науково-дослідна робота

Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє покращенню методики викладання облікових дисциплін, підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку облікової системи, контрольної діяльності та податкової політики держави. Основними формами наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри обліку та оподаткування є підготовка дисертаційних робіт, підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей, стажування викладачів, участь у наукових конференціях різного рівня, залучення студентів до наукової роботи.

Наукова робота здійснюється під керівництвом заслуженого економіста України, доктора економічних наук, професора І.Г. Костирка  в рамках кафедральної теми «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку АПК».

У цьому напрямі колектив кафедри має значні напрацювання та здобутки, зокрема:

● Для програми розвитку Жидачівського району розроблено підходи до виявлення та обліку трансакційних витрат, що дозволить вимірювати розмір трансакційних витрат та організовувати управління ними з метою забезпечення економії грошових ресурсів підприємств та підвищення ефективності функціонування АПК.

● Підготовлено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення визнання трансакційних витрат і порядок відображення їх в обліку та звітності.

● Сформовано перелік рекомендацій щодо оцінки та аналізу діяльності малих форм господарювання на ринку зерна та практичну реалізацію облікових процедур у вдосконаленні ціноутворення продукції зерновиробництва.

● Розроблено модель системи обліку сільськогосподарської діяльності за напрямками мінімізації негативних виробничих ризиків, що забезпечує формування достовірної бухгалтерської інформації та підвищення ефективності системи управління виробничими ризиками.

● Розроблено бухгалтерську модель обліку відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств в межах концептуальної схеми відтворення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та в розрізі чинників виробництва: земля, праця, капітал.

● Підготовлено методичні рекомендації з обліково-аналітичного забезпечення та програму аудиту витрат на якість сільськогосподарської продукції.

● Окреслено практичні рекомендації з удосконалення оцінки людського капіталу шляхом обліку витрат в розрізі складових людського капіталу та відображення цієї інформації у формах фінансової звітності.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Облік – мова бізнесу». Студенти-науковці – активні учасники міжнародних студентських наукових конференцій, семінарів та днів кафедри, круглих столів з проблем реформування вітчизняної облікової системи, автори наукових праць у фахових виданнях. Під керівництвом досвідчених викладачів студенти щорічно стають переможцями та призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», Всеукраїнської студентської олімпіади з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, конкурсу дипломних робіт.

Кафедра має тісні наукові зв’язки з інститутом обліку і фінансів. Також кафедра уклала договори про співробітництво із виробничими структурами та фінансовими установами, на основі яких виконуються спільні дослідження, проводяться наукові конференції. З метою поглиблення практичної підготовки навчальні заняття для студентів відбуваються в реальних виробничих умовах на філіалах кафедри.

У рамках міжнародної співпраці університету кращих студентів направляють на навчання до провідних університетів та на стажування на підприємства Польщі, Чехії та Німеччини.

Магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, також є можливість навчання за  подвійним дипломом у Польщі.

Виховна робота

Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів сільськогосподарського виробництва економічного профілю. Разом з цим вона спрямована на формування у студентів відповідального ставлення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму як важливих рис ментальності української нації. Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як в ході навчального процесу, так і в позаурочний час. У відповідності до нього проводяться виховні години в академічних групах, екскурсії, зустрічі з відомими людьми, відвідуються музеї, театри.


Чому саме «Облік і оподаткування»?

Висока якість підготовки майбутніх фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та контролю зумовлена цілою низкою чинників:

● Навчальний процес забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний персонал.

● Кафедра має достатню матеріально-технічну базу.

● На кафедрі функціонує комп’ютерний клас, ведеться факультатив «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку».

● Проводиться робота з організації навчання за додатковою програмою «1С: Підприємство 8.2», яка передбачає поглиблене вивчення сучасних технологій ведення бухгалтерського обліку.

Про високу якість навчання на кафедрі свідчить те, що наші студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з бухгалтерського обліку, конкурсах наукових і дипломних робіт, наукових конференціях. Науковим досягненням студентів і аспірантів сприяє проведення щорічної наукової конференції, матеріали якої на кафедрі щороку висвітлюються у збірнику. Цьогорічні наукові та навчально-методичні видання присвячено 160-річчю створення університету.

Кафедра гордиться своїми випускниками і щороку в рамках проведення Дня кафедри організовує зустрічі з ними.

Шукайте в житті свою бухгалтерську рівновагу!

Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1, кафедра обліку та оподаткування, аудиторія 426

Тел.: (032)22-42-930; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду