Історія кафедри

Трансформуючись та нарощуючи свій інтелектуальний потенціал, кафедра пройшла динамічний етап свого становлення і розвитку з 1946 р. як кафедра «Економіки і організації сільського господарства» і стала фундаментом економічного факультету. Як окремий структурний підрозділ кафедра створена в 1971 році шляхом поділу кафедри економіко-математичних методів і вирахувальної техніки. В 2001 році кафедру було розділено на кафедри «Менеджменту» і «Правознавства» та присвоєно ім’я відомого вченого та громадського діяча України професора Євгена Храпливого. В 2005 році відбулось об’єднання кафедр «Організації виробництва та агробізнесу» та «Менеджменту» й утворено кафедру «Менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого», яка на сьогодні є провідною і здійснює освітньо-професійну підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності 073 «Менеджмент».

За історичною хронологією кафедру очолювали: В.С. Старостін (1947–1969 рр.); П.Г. Чайківський (1969–1979 рр.); С.Ю. Довбуш (1979–1990 рр.); Б.В. Більський (1990–2000 рр.); П.С. Березівський (2000–2013 рр.); В.М. Ковалів (2013–2016 рр.), а з 2016 року і по сьогодні завідувачем кафедри є доктор економічних наук, в.о. професора В.А. Колодійчук.

Сьогодні на кафедрі «Менеджменту ім. проф. Є. Храпливого» працює понад 20 викладачів, з яких більше 80 відсотків – кандидати наук та доценти.


Склад кафедри

Антонюк Роксолана Ростиславівна – к.е.н., асистент

Синюк Оксана Василівна – к.е.н., доцент

Навчально-методична робота

Кафедра виконує місію забезпечення регіонів, галузей і підприємств усіх сфер ділової та соціальної активності України молодими і кваліфікованими спеціалістами. Це ж стосується і такої стратегічно важливої галузі як агропромисловий комплекс.

Викладання циклу дисциплін в сфері менеджменту здійснюється за такими основними напрямами: управління персоналом та економіка праці, менеджмент, менеджмент персоналу, менеджмент та операційний менеджмент, менеджмент організацій, основи виробництва та планування і контроль на підприємстві, основи стандартизації, бізнес-процеси, економіка управління підприємством, логістика, системи технологій, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління проектами, управління міжнародними проектами, теорія організацій, самоменеджмент і аграрний менеджмент, стратегічне управління та управління організаціями, корпоративне управління, антикризове управління, публічне адміністрування, інноваційний менеджмент, ризик-менеджмент, інвестиційний менеджмент, бізнес-планування, організаційна поведінка та організація праці менеджера та ін.

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку: бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Навчальний процес повністю забезпечений програмами, методичними розробками, підручниками та посібниками. Основні навчальні публікації кафедри – 27 навчальних посібників, 10 курсів лекцій, 26 монографій, понад 1700 наукових статей і методичних розробок, а окремі наукові статті опубліковані в авторитетних періодичних виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index Copernicus та ін. Під грифом Міністерства освіти і науки України опубліковано п’ять підручників і навчальних посібників, а концептуальні положення наукових досліджень працівників кафедри захищені п’ятьма авторськими свідоцтвами, виданими Державною службою інтелектуальної власності України.


Науково-дослідна робота

Наукові дослідження на кафедрі, що тісно пов’язані з проблемами сільськогосподарського виробництва та відродження сільського господарства, ведуться за темою: «Організаційно-економічні трансформації у розвитку організаційно-правових форм господарювання і системи менеджменту в АПК». Основні розробки кафедри: навчально-методичні комплекси з кафедральних навчальних дисциплін; технологічні карти і укрупнені нормативи витрат вирощування основних культур та виробництва продукції скотарства; рекомендовані розробки з складання бізнес-планів; база даних та каталог бізнес-ініціатив у сільському господарстві; аналіз зарубіжного досвіду щодо управління організацією сільськогосподарського виробництва та пропозиції щодо формування нової аграрної політики.

За результатами наукових досліджень на кафедрі написано і захищено понад 68 кандидатські і 4 докторські дисертації.

На кафедрі у науковому гуртку «Управлінець» здійснюють наукові дослідження студенти економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

Робота у науковому гуртку дає можливість студентам набути досвіду отримання нових знань через наукові дослідження; розвинути їх творчі здібності. Наукові пошуки гуртківців спрямовані на дослідження актуальних питань сучасного менеджменту.

Студенти, що є членами студентського наукового гуртка, беруть безпосередню участь у науковому житті аграрного університету. Зокрема, вони взяли участь у міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», який проходив 14-16 вересня 2016 року. В секції «Економічні аспекти розвитку АПК» опублікували результати своїх наукових пошуків 13 студентів. За кращі доповіді та активну участь у роботі конференції студентів відзначено та нагороджено грамотами.

Наукове визнання підтверджується широкими міжнародними контактами, зокрема із сільськогосподарськими університетами Польщі, Чехії, Білорусі, США і Канади, міжнародними організаціями і фундаціями (Фонд «Відродження», Ініціатива співпраці «Польща – Америка – Україна», PSS-фундація, Гарвардський інститут міжнародного розвитку).


Музей ім. професора Є. Храпливого

При кафедрі менеджменту організацій функціонує Музей професора Євгена Храпливого. Він був вченим, організатором, патріотом, визначним громадським і кооперативним діячем, відомим дослідником соціально-економічних проблем сільського господарства, організатором масової фахової аграрної підготовки та духовного культурного виховання селян, зокрема сільської молоді. Талановитий публіцист, редактор і видавець періодичної і науково-популярної літератури для селян.

В музеї представлені історичні документи, ксерокопії, книги, фотографії, праці вчених, статті, нагороди, які розкривають і засвідчують наукову та громадську діяльність Євгена Храпливого, його досягнення в організаторській роботі та на керівних посадах.

Експозиція музею оформлена за такими напрямками: члени родини Євгена Храпливого та його родовід; роки навчання в школі, гімназії, академії; робота у системі молочарських кооперативів Ревізійного Союзу Українських кооперативів; робота на посаді директора Товариства «Сільський Господар» в довоєнний період; діяльність Є.Храпливого в науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ); роки еміграції та робота Є.Храпливого у Львові в 1940-1944 роках; діяльність вченого в період 1945-1949 років; пластунська діяльність Є.Храпливого; спогади про Є.Храпливого видатних вчених і громадських діячів України і зарубіжжя; напрямки наукових досліджень вченого і громадського діяча в продовж життя; творчість і видавнича діяльність дочки Є.Храпливого Лесі Щур-Храпливої.

Ми сподіваємось, що  приклад життя Євгена Храпливого та матеріали зібрані в музеї які підтверджують реальність подій стануть  наочним матеріалом, морально-етичною базою для формування сучасної аграрної еліти, фахівців високого наукового та інтелектуального рівня.


Виховна робота

Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, формування наукового світогляду студентів, виховання у них активної життєвої позиції. Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через інститут кураторства. Діяльність кураторів спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних та управлінських якостей майбутнього фахівця.

Необхідною умовою успішної діяльності студентів є засвоєння нових правил життя та навчання у вищому навчальному закладі, які забезпечують внутрішній комфорт та знижують можливість конфлікту з оточуючим середовищем. Всі ці аспекти є основою діяльності виховної роботи кафедри загалом та кураторів зокрема.

Виконуючи обов’язки кураторів академічних груп, викладачі кафедри проводять відкриті тематичні виховні заходи, на яких обговорюються проблеми правового, морального, патріотичного, трудового, економічного, релігійного виховання студентів, проводяться заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя молодого покоління.

Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. В.Великого, 1, кафедра менеджменту ім. проф. Є.Храпливого, аудиторії 310, 322

телефон кафедри – (032) 22-43-935.

14.00

При кафедрі менеджменту організацій функціонує Музей професора Євгена Храпливого. Він був вченим, організатором, патріотом, визначним громадським і кооперативним діячем, відомим дослідником соціально-економічних проблем сільського господарства, організатором масової фахової аграрної підготовки та духовного культурного виховання селян, зокрема сільської молоді. Талановитий публіцист, редактор і видавець періодичної і науково-популярної літератури для селян.

В музеї представлені історичні документи, ксерокопії, книги, фотографії, праці вчених, статті, нагороди, які розкривають і засвідчують наукову та громадську діяльність Євгена Храпливого, його досягнення в організаторській роботі та на керівних посадах.

Експозиція музею оформлена за такими напрямками: члени родини Євгена Храпливого та його родовід; роки навчання в школі, гімназії, академії; робота у системі молочарських кооперативів Ревізійного Союзу Українських кооперативів; робота на посаді директора Товариства «Сільський Господар» в довоєнний період; діяльність Є.Храпливого в науковому товаристві ім. Шевченка (НТШ); роки еміграції та робота Є.Храпливого у Львові в 1940-1944 роках; діяльність вченого в період 1945-1949 років; пластунська діяльність Є.Храпливого; спогади про Є.Храпливого видатних вчених і громадських діячів України і зарубіжжя; напрямки наукових досліджень вченого і громадського діяча в продовж життя; творчість і видавнича діяльність дочки Є.Храпливого Лесі Щур-Храпливої.

Ми сподіваємось, що приклад життя Євгена Храпливого та матеріали зібрані в музеї які підтверджують реальність подій стануть наочним матеріалом, морально-етичною базою для формування сучасної аграрної еліти, фахівців високого наукового та інтелектуального рівня.

Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE
Attachments:
File Опис File size
Download this file (Матеріали ІІ Міжн. інтер. конф. каф. менеджменту 2016.pdf)Матеріали ІІ Міжн. інтер. конф. каф. менеджменту 2016.pdf   2128 Kb
Download this file (Збірник міжнар інтернет конф менеджменту.pdf)Збірник міжнар інтернет конф менеджменту.pdf   3007 Kb
Download this file (Анотації магістерських робіт каф. Менеджменту.doc)Анотації магістерських робіт каф. Менеджменту.doc   185 Kb
Download this file (ДР Баккалавр 2014 методичні вказівки.doc)ДР Баккалавр 2014 методичні вказівки.doc   277 Kb
Download this file (ДР Спеціалісти 2014 рік методичні вказівки.doc)ДР Спеціалісти 2014 рік методичні вказівки.doc   549 Kb
Download this file (ДР Магістри 2014 рік методичні вказівки.doc)ДР Магістри 2014 рік методичні вказівки.doc   628 Kb
Download this file (Бакалаври 2014.doc)Бакалаври 2014.doc   464 Kb
Download this file (Програма практики спеціалісти 20112014.doc)Програма практики спеціалісти 20112014.doc   284 Kb
Download this file (Програма практики магістри 2011-2014.doc)Програма практики магістри 2011-2014.doc   299 Kb
Download this file (Управління проектами.doc)Управління проектами.doc   22 Kb
Download this file (Управління персоналом.doc)Управління персоналом.doc   29 Kb
Download this file (Теорія організації.doc)Теорія організації.doc   21 Kb
Download this file (Стратегічний менеджмент.doc)Стратегічний менеджмент.doc   24 Kb
Download this file (Стратегічне управління.doc)Стратегічне управління.doc   24 Kb
Download this file (Планування і контроль діяльності підприємств.doc)Планування і контроль діяльності підприємств.doc   25 Kb
Download this file (Планування діяльності підприємств.doc)Планування діяльності підприємств.doc   25 Kb
Download this file (менеджмент.doc)менеджмент.doc   30 Kb
Download this file (менеджмент організацій.doc)менеджмент організацій.doc   27 Kb
Download this file (Державне та регіональне управління.doc)Державне та регіональне управління.doc   54 Kb
Download this file (Адміністративний менеджмент.doc)Адміністративний менеджмент.doc   32 Kb