Історія кафедри

Кафедра ”Управління проектами та безпеки виробництва” була заснована у 1977 році під назвою “Охорона праці та виробничого навчання ”. У цей період розпочато формування матеріально-технічної бази кафедри – створення навчальних аудиторій та лабораторій, спеціалізованого кабінету для проведення лабораторних занять з предмету “Охорона праці” з відповідним забезпеченням технічними засобами навчання. Для забезпечення виробничого навчання у складі кафедри функціонував парк навчальних машин та навчальний полігон. На цій базі кафедра здійснювала підготовку водіїв автотранс­портних засобів категорії “В”,”С” та трактористів-машиністів.

У 2000 році розпочинається новий етап її розвитку – кафедру перейменовано на “Управління проектами та безпеки виробництва”. Кафедра у цей період починає виконувати в університеті нові функції щодо вдосконалення змісту навчання інженерів-механіків с.-г. виробництва – формувати у них знання та вміння стосовно управління виробничо-технічним потенціалом в АПК на основі розроблення та реалізації організаційно-технічних проектів, як первинних елементів цілеспрямованої діяльності в умовах зовнішнього ринкового середовища. На кафедрі започатковано вивчення нових дисциплін “Інженерний менеджмент”, “Енергетичний менеджмент”, “Основи інженірингу” “Моделювання технологічних процесів та систем”, “Управління проектами”, а також підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за науковою спеціальністю – 05.13.22 – “Управління проектами та програмами” під керівництвом д.т.н., професора Сидорчука О.В. та к.т.н., в.о. професора Боярчука В.М.

З цього напряму виконано і захищено 11 кандидатських дисертацій  (Ціп Є.І., 2002 р.; Тригуба А.М., 2004 р.; Ратушний Р.Т., 2005 р.; Луб П.М., 2006 р.; Башинський О.І., 2006 р.; Михалюк М.А., 2008 р.; Сидорчук Л.Л., 2008 р., Татомир А.В., 2009 р., Рудинець М.В., 2010 р., Спічак В.М., 2010 р., Шарибура А.О., 2010 р. ). У сформованій за цим напрямом науковій школі щорічно захищається 1-2 кандидатські дисертації. Плануються до захисту 3 докторські дисертації.

На основі виконаних на кафедрі науково–дослідних та дисертаційних робіт  розвиваються навчальні дисципліни – інженерний менеджмент, управління проектами, енергетичний менеджмент, аграрний сервіс та інформаційне забезпечення АПК.

Склад кафедри

Сафанов Сергій Анатолійович - ст. викладач

Березовецька Оксана Георгіївна - ст. викладач

Боярчук Олег Віталійович - асистент

Ковалишин Ростислав Миколайович -  завідувач комп’ютерного класу

Павлик Марія Степанівна - ст. лаборант

Науково-дослідна робота

На кафедрі розробляються  науково-методичні засади проектування, створення, функціонування та управління проектами ресурсоощадних агровиробничих та технологічно-сервісних  систем. Вченими кафедри розробляються  аналітичні автоматизовані системи науково-інженерного супроводу  управління проектами виробництва та переробки сільськогосподарської  продукції, технічного та технологічного сервісу в АПК. Вчені кафедри є членами Української асоціації управління проектами. На кафедрі працює студентський   науковий  гурток.   Тематика  дослідження – обґрунтування проектів систем аграрного виробництва на  підставі  ефективного  використання  ресурсного потенціалу.

За останні п’ять років видано 4 монографії, 12 підручників і навчальних посібників, результати досліджень опубліковано у 267 наукових працях.

На фото президент Японської асоціації управління проектами професор Хіроші Танака проводить науковий семінар на кафедрі управління проектами та безпеки виробництва (червень 2010 року).


Наші патенти


Навчальний процес

Кафедра має у своєму розпорядженні три навчальні лабораторії, в яких обладнано 46 робочих місць для проведення лабораторних робіт з “Безпеки життєдіяльності”, “Основ охорони праці”, “Охорони праці в галузі“, “Безпеки виробничих процесів“. Створена навчально-методична лабораторія інженерного менеджменту та управління проектами, яка обладнана комп’ютерною та мультимедійною технікою, що уможливлює виконання лабораторних та практичних робіт з таких дисциплін: “Моделювання технологічних процесів”, “Інженерний менеджмент”, “Енергетичний менеджмент“, “Основи інжинірингу“, „Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення АПК”, -„Управління проектами”.

На кафедрі читаються дисципліни:

- „Інженерний менеджмент”,

- „Основи інженірингу”,

- „Енергетичний менеджмент”,

- „Моделювання технологічних процесів і систем”,

- „Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення АПК”,

- „Основи економіки та менеджменту”,

-„Управління проектами”

- „Безпека життєдіяльності”,

- „Основи охорони праці”,

- „Охорона праці в галузі”,

- „Цивільна оборона”

Щорічно колективом кафедри публікується 1-2 підручники та навчальні посібники, 40-50 наукових статей, 12-17 навчально-методичних розробок.

Міжнародні зв’язки

Кафедра веде тісну співпрацю з багатьма університетами світу, а це зокрема: Pennsylvania State University, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Universytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Universytet Rolniczy in Hugona Kollataja w Krakowie, Universytet Rzeszowski, Latvia University of Agriculture.

Контакти:

тел. 032 2242960