Шкала оцінювання

якості знань та вмінь студентів

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

82-89

4 (добре)

C

75-81

D

64-74

3 ( задовільно)

E

60-63

FX

35-59

2 (незадовільно)

F

1-34