Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти створено згідно з наказом ректора Львівського національного аграрного університету №70 від 1.09.2014 року на базі факультету заочної освіти та інституту післядипломного навчання. Інститут є структурним підрозділом ЛНАУ без права юридичної особи, діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту університету, Положення про навчально-науковий інститут, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень ректора, ухвал Вченої ради університету.

Як вітчизняний, так і світовий досвід у сфері освіти та науки дозволяє стверджувати, що поряд із стаціонарною формою навчання значний внесок у підготовці фахівців для галузей народного господарства має заочна та післядипломна освіта, яка може здійснюватися як з відривом від основної діяльності, так і паралельно з нею. Навчання в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти дозволяє студенту отримати необхідну базу знань, при цьому працюючи за фахом, підвищуючи свій професійний рівень. Крім того, підготовка фахівців, яка здійснюється в інституті, дозволяє забезпечити двосторонню взаємодію між студентом-фахівцем певного рівня та професорсько-викладацьким колективом навчального закладу щодо обміну теоретичною інформацією та практичним досвідом, оскільки питома частка студентів займають відповідні посади за фахом.

Здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту мають можливість повною мірою користуватися наявною матеріально-технічною базою університету. Навчальний процес забезпечують 37 кафедр університету. У навчальному процесі в інституті беруть участь понад 450 викладачів, серед яких 50 докторів, професорів та понад 300 кандидатів наук, доцентів. В університеті понад 20 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук. Провідні викладачі університету використовують сучасні технології навчання, інноваційні методи та засоби викладання. Для якісного навчання студентів в сесійний період в університеті створені належні умови. Заняття зі студентами проводяться у спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях. До послуг студентів функціонують читальні зали, в тому числі і читальні зали за місцем проживання студентів. Працюють також навчально-методичні кабінети і комп’ютерні класи з доступом до Інтернету. Мережа Інтернет проведена і в студентські гуртожитки університету.

Інститут шляхом заочної форми навчання проводить підготовку студентів за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр» за рахунок коштів Державного бюджету та фізичних і юридичних осіб в розрізі ліцензованих спеціальностей:

Спеціальності

Бакалавр

Магістр

 Облік і оподаткування

√   

√   

 Фінанси, банківська справа та страхування

√   

√   

 Економіка

√   

√   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

√   

√    

 Менеджмент

√   

√   

 Екологія

√   

√   

 Геодезія та землеустрій

√   

√   

 Туризм

√   


 Агроінженерія

√   

√   

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

√   

√   

 Галузеве машинобудування

√   

√   

 Автомобільний транспорт

√   

√   

 Інформаційні системи та технології

√   

   

 Будівництво та цивільна інженерія

√   

√   

 Агрономія

√   

√   

 Садівництво та виноградарство

√   

√   

 Захист і карантин рослин

√   

   

 Технологія захисту навколишнього середовища

√   

   

Інститутом у сфері післядипломної освіти проводиться:

 • підвищення кваліфікації (стажування) фахівців

 • навчання, підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів на замовлення Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

Напрям співпраці

  підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

  професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

  проведення кваліфікаційних іспитів з видачею кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників

 • підвищення кваліфікації завідувачів та спеціалістів відділів фітосанітарного аналізу фітосанітарних лабораторій на замовлення Головного управління Держпродспоживслужби України

За спеціалістами галузі

    мікологи, бактеріологи, вірусологи, гербологи, фітогельмінтологи
   • співпраця з Львівським обласним центром зайнятості

   Напрями співпраці

      Комп’ютеризація бухгалтерського обліку на базі 1С: Бухгалтерія
      Комп’ютерна та інженерна графіка в середовищі AutoCAD

     Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки

   • підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів України

   Напрями співпраці

     навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації
     навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації

   Умови вступу на заочну форму навчання

   Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які отримали:

   -  повну загальну середню освіту – за результатами участі в конкурсі сертифікатів ЗНО (вступних випробувань) зараховуються на 1-ий курс повної програми навчання;

   - ОКР «Молодшого спеціаліста» за випробуваннями у формі фахового вступного іспиту зараховуються на 1-ий курс скороченої форми навчання;

   -ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року за іншою спеціальністю (на час вступу) – здають випробування у формі фахового вступного іспиту і зараховуються на 2-ий курс повної програми навчання.

   Для здобуття ступеня магістра можуть вступати особи, які отримали:

   - ступінь бакалавра (ОКР «Спеціаліст») – вступні випробування здають у формі іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування;

   - ступінь бакалавра (ОКР «Спеціаліст»), отриманого за іншою спеціальністю проходять випробування у формі співбесіди і за її результатами допускаються до фахового вступного іспиту з врахуванням середнього бала додатка до диплома.

   Строки прийому заяв та конкурсного відбору:

   ОС «Бакалавр» повної програми навчання, які поступають на основі сертифікатів ЗНО – 12-26 липня, іспитів – 12-20 липня 2017 року.

   Вступні іспити –
   21-26 липня
   2017 року.

   ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» скороченої програми навчання – 12-24 липня 2017 року.

   Фахові вступні випробування –
   25-31 липня
   2017 року.

   ОС «Бакалавр» для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, ніж попередньо здобута – 18 вересня – 18 жовтня 2017 року.

   Конкурсний відбір –
   19 жовтня – 02 листопада 2017 року.

   ОС «Магістр» – 10-25 липня 2017 року.

   Вступні іспити –
   26 липня – 06 серпня 2017 року.

    Реквізити для оплати за навчання

   Львівський національний аграрний університет просить плату за навчання перераховувати на такі банківські реквізити:

   Одержувач : Львівський національний аграрний університет

   Р/Р 31258285100052

   МФО 820172 ЗКПО 00493735

   ДКСУ м. Київ

   Плата за навчання студента(ки) : ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ПО-БАТЬКОВІ, курс, спеціальність. Оплату можна здійснити у будь-якому банку України.

   ·        Комп’ютеризація бухгалтерського обліку на базі 1С: Бухгалтерія

   ·        Комп’ютерна та інженерна графіка в середовищі AutoCAD

   ·        Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки