2.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма

контролю

Семестр

Шифр

кафедри

всього

у т.ч. аудит.

Обов’язкові навчальні дисципліни.

1

Історія України

5

150

56

іспит

1

55

2

Філософія

5

150

56

іспит

3

17

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5

150

56

залік

2

55

4

Іноземна мова

8

240

120

іспит

2

46

5

Вища математика та інформаційні технології

5

150

56

іспит

1

54; 25

6

Фізика з основами біофізики та агрометеорології

5

150

56

іспит

1

31

7

Хімія

7

210

120

залік, іспит

1,2

19

8

Ботаніка

5

150

64

іспит

2

19

9

Екологія та радіобіологія

7

210

120

залік, іспит

4,5

19

10

Генетика

5

150

64

іспит

3

18

11

Фізіологія рослин та с.-г. біотехнологія

7

210

120

залік, іспит

3,4

18

12

Грунтознавство з основами  геології

7

210

120

залік, іспит

3,4

15

13

Ентомологія

5

150

64

іспит

6

18

14

Фітопатологія

5

150

64

іспит

4

18

15

Механізація, електрифікація і автоматизація  сільськогосподарсткого  виробництва

5

150

64

іспит

4

35;36

16

Основи наукових досліджень у агрономії

5

150

56

іспит

5

18

17

Землеробство та гербологія

7

210

120

залік, іспит

5,6

12

18

Рослинництво, кормовиробництво  та луківництво

16

480

224

залік, іспит

5,6,7,8

14;12

19

Агрохімія

7

210

56

іспит

5

15

20

Плодівництво

5

150

64

іспит

6

13

21

Овочівництво

5

150

56

іспит

5

13

22

Селекція, насінництво і насіннєзнавство с.-г. культур

5

150

48

іспит

8

18

23

Стандартизація, управління якістю продукції  рослинництва та технологія  зберігання і переробки продукції рослинництва

7

210

56

іспит

7

13

24

Тваринництво, корми та годівля тварин

5

150

64

іспит

2

14

25

Економіка і підриємництво, менеджмент

5

150

64

залік

4

 

26

Охорона праці

5

150

56

іспит

1

32

Вибіркові навчальні дисципліни.

 

Економічна теорія

5

150

64

залік

2

21

Соціологія

Етика і естетика

 

Релігієзнавство

 

5

 

150

 

56

 

іспит

 

7

 

211

Правознавство

Конфліктологія

 

Політологія

 

5

 

150

 

56

 

іспит

 

3

 

19

Психологія

Біохімія

 

Біохімія рослин

5

150

56

іспит

3

19

Екологічна біохімія

Біохімія тварин

Блок 1. З ознаками спеціальності «Агрономія».

31

Технологія вирощування технічних культур

7

210

90

залік, іспит

7,8

12

Технологія вирощування енергетичних культур

32

Меліоративне землеробство

7

210

90

залік, іспит

7,8

12

Контурно-меліоративна система землеробства

33

Програмування врожаю

5

150

48

іспит

8

15

Бонітування грунтів

34

Агрофармакологія

5

150

56

іспит

7

18

Прогноз розвитку шкідливих організмів

35

Технол. лікарських рослин

5

150

64

іспит

6

12

Агробіоценологія

36

Карантин рослин

5

150

64

залік

6

18

Родентологія

Блок 2. З ознаками спеціальності «Плодоовочівництво і виноградарство».

31

Спеціальне плодівництво

7

210

90

залік, іспит

6,7

13

Помологія

32

Інтенсивне садівництво та розсадництво

7

210

90

залік, іспит

7,8

13

Плодово-ягідний розсадник

33

Селекція плодових і овочевих культур

5

150

48

іспит

8

13

Насінництво плодових і овочевих культур

34

Спеціальне овочівництво

5

150

56

іспит

7

13

Грибівництво

35

Спеціальне виноградарство

5

150

64

іспит

6

13

Декоративне садівництво

36

Технології закритого грунту

5

150

64

залік

6

13

Екологія мікроорганізмів

Факультативні дисципліни

1

Іноземна мова (за профспрямуванням) Англійська

5

150

48

залік

8

46

Іноземна мова (за профспрямуванням) Німецька

Іноземна мова (за профспрямуванням) Французька

Іноземна мова (за профспрямуванням) Іспанська

2

Фізична культура - Легка атлетика

6

180

132

залік

2,4

 

Фізична культура - Важка атлетика

Фізична культура - Ігрові види спорту

Фізична культура - Вільна боротьба

3

Підготовка водіїв

5

150

42

іспит

3

35

Практична підготовка

1

Навчальна практика

21

630

-

залік

2,4,6

-

2

Виробнича практика

5

150

-

захист звіту, залік

8

-

Курсові роботи

1

Грунтознавство з основами геології

1

30

-

залік

4

15

2

Агрохімія

1

30

-

залік

5

15

3

Землеробство і гербологія

1

30

-

залік

6

12

4

Стандартизація, управління якістю продукції  рослинництва та технологія  зберігання і переробки продукції рослинництва

1

30

-

залік

7

13

5

Рослинництво, кормовиробництво та луківництво

1

30

-

залік

8

12

Атестація випускників.

1

Державний екзамен з природничих дисциплін

1

30

-

іспит

8

-

2

Державний екзамен з фахових дисциплін

1

30

-

іспит

8

-

3

Дипломне проектування та

захист дипломної роботи

5

150

-

прилюдний захист

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Загальна кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми - 240 кредитів.

 

4. Очікувані результати навчання ( компетентності) компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Випускники освітнього ступеня „Бакалавр” отримують базову вищу освіту з узагальненим об’єктом діяльності – сільськогосподарське виробництво і в результаті навчання здобувають такі компетентності:

Прогнозування потреб ринку в сільськогосподарській продукції методом аналізу та співставлення фактичної урожайності і насичення ринку

На підставі статистичних даних щодо роботи аграрного ринку, використовуючи методи аналізу і співставлення аналізувати потребу на ринках у сільськогосподарській продукції у поточному році і на перспективу для рганізації правильного ведення господарства;

Використовуючи дані щодо виробництва продукції сільськогосподарських рослин за допомогою аналізу варіаційних рядів співставляти фактичну врожайність культур господарства з середньою в районі, області, країні.

Планування використання механічних властивостей рослин і ґрунтів в агрономії. На основі сучасних наукових досліджень в галузі ґрунтознавства і рослинництва, враховуючи закони класичної механіки для фізичних моделей,

в умовах виробничої діяльності досліджувати механічні властивості рослин та визначати щільність, структуру ґрунту та розподіл ґрунтових частинок за розмірами.

Аналіз біофізичних процесів та умов життєдіяльності біоценозів в навколишньому середовищі

Враховуючи сучасну наукову інформацію про фізику і біофізику навколишнього середовища та використовуючи знання закономірностей, яким

підпорядковуються процеси в нерівноважних термодинамічних системах у лабораторних умовах:

- виявляти осмотичний тиск у клітині;

- визначати вологість повітря, ґрунту, вологоємність та гігроскопічність ґрунтів

- досліджувати фізичні механізми ерозії ґрунту, вплив вологості на рослини;

- виявляти вплив температури на ґрунт, рослини;

- знаходити розподіл температури в ґрунті з глибиною і зміну її з часом, вертикальну зміну температури в повітрі.

Дослідження, аналіз та оцінка продуктивності (коефіцієнта корисної дії) фотосинтезу

Враховуючи наукові дані із вивчення природного фотосинтезу та використовуючи інформацію про сучасні досягнення в галузі розшифрування

ланцюгів реакції і синтезування органічної речовини фотосинтезу в умовах виробничої діяльності:

- забезпечувати необхідні заходи для визначення асиміляційних поверхонь сільськогосподарських полів;

- визначати фотосинтетичний потенціал та фотосинтетичну продуктивність сільськогосподарських рослин і насаджень.

Планування використання різних класів неорганічних сполук в технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

На підставі знань про будову речовини, водні розчини, можливість проходження процесів гідролізу планувати використання певного класу неорганічних сполук у технологіях вирощування сільськогосподарських культур та в якості мінеральних добрив, агромеліорантів, пестицидів.

На підставі знань про окисно-відновні процеси, фізичні та хімічні властивості елементів, процеси комплексоутворення планувати використання

неорганічних сполук цих елементів в якості добрив, агромеліорантів, пестицидів, кормових добавок та преміксів.

Обґрунтовування біогенної активності хімічних елементів та планування можливість їх використання в сільськогосподарському виробництві

Виходячи з теоретичних положень сучасних наукових досліджень в якісному аналізі об’єктів навколишнього середовища та використовуючи відповідні методичні розробки в умовах виробництва:

- обґрунтовувати біогенну активність хімічних елементів;

- планувати можливість їх використання в якості добрив, пестицидів, кормових добавок та преміксів.

Планування використання будови органічних сполук у технологіях вирощування сільськогосподарських культур

Виходячи із сучасних наукових досліджень та враховуючи теоретичні положення про будову органічних речовин і тип хімічних зв’язків у них, використовуючи відповідні методичні розробки, на підставі знань про будову органічних сполук планувати використання класів органічних сполук у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Планування використання методів визначення вмісту в урожаї сільськогосподарських рослин жирів, вуглеводів, амінокислот і білків

Враховуючи потреби виробництва та використовуючи практичні розробки:

- проводити оцінку наявності жирів, вуглеводів і білків у рослинах;

- використовувати дані щодо впливу рослинних решток на процеси ґрунтоутворення в сучасних технологіях.

Проектування виготовлення клітинних препаратів та практичного дослідження клітин у прогнозах ураження рослинних організмів

Виходячи з даних із вивчення рослинної клітини, на основі сучасних наукових досліджень в галузі цитології, використовуючи відповідні методики розробляти прогноз ураження клітин внаслідок:

- внесення добрив;

- застосування засобів захисту рослин;

- стану перезимівлі рослин;

- стійкості до токсинів.

Планування виявлення деструктивних змін тканин рослинницької продукції

Виходячи із сучасної наукової інформації щодо цитології, структурних та функціональних властивостей тканин, враховуючи потреби виробництва та використовуючи практичні рекомендації:

- визначати деструктивні зміни тканин плодів, насіння, вегетативних органів;

- розробляти заходи на зниження травматизму рослин.

Вивчення анатомо-морфологічних та структурно-функціональних особливостей вегетативних органів однодольних і дводольних дикорослих і культурних рослин

На основі сучасних досягнень науки в галузі органографії, використовуючи інформаційні дані щодо виробництва продукції рослинництва та враховуючи практичне матеріально-технічне забезпечення:

- розробляти схеми раціонального розміщення і щільності рослин у посівах і сівозмінах;

- регулювати процеси формування та обрізки плодоягідних культур;

- використовувати ботанічні знання в розробці агротехнічних заходів із вирощування сільськогосподарських культур.

Планування використання ботанічних знань з мікології, альгології та мікробіології в технологіях вирощування сільськогосподарських рослин

Спираючись на досягнення сучасної науки і практики в умовах виробничої діяльності, використовуючи флористичне і ценотичне різноманіття прокаріотичних організмів використовувати ботанічні знання з мікології, альгології та мікробіології для:

- розробки заходів із боротьби зі збудниками хвороб сільськогосподарських культур;

- виявлення найбільш уразливої стадії і строку в циклі розвитку хвороби;

- визначення дії токсинів на анатомо-морфологічні ознаки рослин.

Планування використання флори квіткових рослин та їх угруповань в аспекті збереження біорізноманіття та раціонального використання рослинних ресурсів

На основі новітньої ботанічної інформації, використовуючи флористичний сортимент регіону та враховуючи властивості і перспективи застосуання у виробництві:

- розробляти проекти раціонального його використання як лікарської сировини, харчових, декоративних і кормових культур;

- використовувати перспективні ботанічні види для введення в культуру;

- розробляти заходи щодо боротьби з бур’янами.

Планування заходів із поліпшення екологічного стану місцевості.