Шифр за ОПП НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл за семестрами Кількість кредитів ЄКТС
екзамени заліки курсові
проекти роботи
1 2 3 4 5 6 7
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
1.1. Історія України та української культури 1


4
1.2. Психологія спілкування
3


4
1.3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
2, 4, 6, 8 1,3,5,7

23
1,4, Філософія
8


4

Усього35,0
1.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1.5. Вища та прикладна математика

2

4
1,6, Статистика в туризмі
2

4
1.7. Географія туризму
1,3 2
3 10
1.8. Безпека життєдіяльності та охорона праці

1

4
1.9. Інформаційні системи та технології в туризмі 34


6
1.10. Екологічні основи туристичної діяльності 2


4
1,11. Економічна теорія

2

4
1,12. Основи наукових досліджень у туризмології
3

4

Усього40,0
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
1.13. Рекреологія та рекреаційні комплекси світу
12


6
1.14. Організація туризму
2,4,6 1,3,5 6
19
1.15. Організація ресторанного господарства 5 3,4

9
1.16. Організація готельного господарства
6 4,5

9
1.17. Маркетинг у туризмі
7 6
7 7
1.18. Менеджмент туризму 8 7
8 8
1.19. Право та правове регулювання туристичної діяльності
5


5
1.20. Сервісологія
1

4
1.21. Економіка підприємств індустрії туризму
5 4

6
Усього73,0

Разом за нормативною частиною148
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.1.  Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
2.22. Культурологія / соціологія / релігієзнавство /  естетика /Етика бізнесу
6

4
2.23. Ділова іноземна мова (друга) німецька / французська / польська
6 4, 5

12

Усього16
2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
2.24. Економіка довкілля / Туристична інфраструктура
8

4
2.25. Бізнес-планування туристичного під-тва / Рекреаційно-туристичне картографування
7

4
2.26. Облік та аудит в діяльності туристичного під-тва / Аналіз діяльності туристичного підприємства 8


4

Усього12
2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
2.27. Логістика в туризмі / Ціноутворення в туризмі
6

4
2.28. Спеціалізований туризм / Основи сталого розвитку туризму 7


4
2.29. Регіональна економіка / Потенціал і розвиток рекреаційних комплексів України
8

4
2.30. Ділове документознавство та дипломатичний протокол у туризмі / Безпека туризму та страхування
3

4
2.31. Оцінка туристичних ресурсів / Екологічна експертиза туристичних послуг
7

4
2.32. Управління якістю туристичних послуг / Стандартизація, сертифікація і ліцензування в туризмі 7


4
2.33. Міжкультурна комунікація в туризмі / Комунікативістика
8

4
2.34. Технологія продаж у туризмі / Психологія споживача
4

4
2.35. Фізичне виховання (факультатив)
2,4

6

Усього32

Разом вибіркові дисципліни60
3. Практична підготовка

Навчальна практика (краєзнавча)
2

4,5

Навчальна практика (екскурсійна)
4

6

Виробнича практика (з міжкультурної комунікації)
6

7,5

Виробнича практика (комплексна з туризму)
7

6

Усього24

4. Курсові роботи /проекти

Курсова робота з Географії туризму


3 1

Курсова робота з  Менеджменту туризму


8 1

Курсовий проект з Організації туризму (туроперейтинг)

6
2

Курсова робота з  Маркетингу туризму


7 1

Усього5

Комплексний держвний іспит 8


1,5

Ділова іноземна мова 8


1,5

Усього3

Загальна кількість240