6 червня 2017 року о 12.30 в ауд. 304 на економічному факультеті відбувся І етап Конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2017». Наукові гуртки студентів є найбільш масовою і поширеною формою організації науково-дослідної роботи у позанавчальний час. Такі гуртки є творчими колективами студентів, які об’єднані з метою якісної підготовки фахівців вищої кваліфікації, формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності досягнення науково-технічного прогресу. Студентські наукові гуртки покликані стимулювати активну творчу працю студентів у процесі навчання і оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

Основними завданнями наукових гуртків є: забезпечення повнішого засвоєння навчального програмного матеріалу та поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються; оволодіння науково-пізнавальною методологією, розвиток наукового мислення і аналітичних здібностей студентів, розширення їх кругозору та ерудиції; вивчення та узагальнення передової практики; участь у науково-дослідній роботі за напрямами наукових досліджень факультетів, кафедр та лабораторій; розвиток наукових шкіл, виховання у стінах університету резерву вчених та викладачів.

Загальноуніверситетський конкурс «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету» проводиться з метою стимулювання і підвищення зацікавленості студентів у проведенні науково-дослідної роботи, сприяння популяризації здобутків кращих студентських наукових гуртків університету, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями Конкурсу є виявлення та підтримка кращих студентських наукових гуртків, залучення інтелектуально та творчо обдарованої студентської молоді до науково-дослідної та експериментальної роботи, виховання у студентів самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.

Основні критерії оцінки роботи гуртка: доповідь на конференції, яку підтверджено довідкою, сертифікатом (дипломом, грамотою); участь  у інших наукових заходах університету (факультету) – круглих столах, семінарах тощо; участь у просвітницьких заходах студентів студентського наукового гуртка (співпраця з філіями кафедр, учнями ліцеїв, коледжів, технікумів та ін. закладів); видання студентами гуртка наукових публікацій; результати участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді; результати участі у конкурсах студентських наукових робіт; впровадження результатів наукових досліджень (при наявності документів – довідок, патентів, актів про впровадження на національному рівні та в окремій  організації); нагороди за наукову діяльність; видання збірника (монографії) наукових праць студентів (на рівні кафедри); презентація наукових досліджень гуртка.

Для участі в конкурсі керівнику студентського наукового гуртка необхідно подати такі документи: витяг з протоколу засідання кафедри про функціонування студентського наукового гуртка; відгук завідувача кафедри про діяльність студентського наукового гуртка; журнал роботи студентського наукового гуртка; звіт керівника про роботу студентського наукового гуртка за вказаний період; тематика засідань студентського наукового гуртка; план-графік засідань студентського наукового гуртка.

За результатами І етапу Конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2017» гуртки «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Міжнародні економічні відносини: проблеми та особливості розвитку» рекомендовано до участі у ІІ етапі Конкурсу «Кращий студентський науковий гурток ЛНАУ 2017».